GE PowerPoint Template

advertisement
Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z
wykorzystaniem poręczeń portfelowych
BGK
Zasady funkcjonowania portfelowej linii
poręczeniowej
1
Tryb portfelowy oznacza, że Bank na podstawie zawartej z BGK Umowy
portfelowej linii poręczeniowej (PLP), samodzielnie podejmuje decyzję o
objęciu kredytu poręczeniem BGK na podstawie kryteriów
zakwalifikowania
2
Kredyt objęty poręczeniem BGK w ramach Umowy portfelowej linii
poręczeniowej (PLP), nie może być zabezpieczony inną gwarancją lub
poręczeniem BGK.
3
Poręczenie obejmuje niespłaconą kwotę kredytu, bez odsetek oraz
kosztów związanych z udzieleniem kredytu
2
Minimum formalności dla klienta
KLIENT
Złożenie
wniosku
Umowa
kredytowa
Umowa PLP
BANK
Analiza
wniosku
Decyzja
kredytowa
BGK
Przekazanie
prowizji do BGK
3
Kryteria zakwalifikowania do poręczenia BGK
Poręczeniem może być objęty kredyt udzielony rezydentowi będącemu mikro, małym lub
średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej.
Mikro przedsiębiorca
przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników,
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 2 milionów EUR
Mały przedsiębiorca
przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników,
którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 10 milionów EUR
Średni
przedsiębiorca
przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników,
którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR
4
Kryteria wykluczenia
Poręczeniem BGK nie może być objęty kredyt, w sytuacji gdy:
Kredytobiorca
Przeznaczeniem kredytu są
 posiadał aktywny negatywny wpis w
Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów
(BR) w dacie skierowania zapytania do
sytemu BR dla rozpatrzenia wniosku o
kredyt
 w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia
wniosku o kredyt z poręczeniem BGK:
•
•
•


inwestycje kapitałowe
spłata zadłużenia z tytułu innego
kredytu
Kredytobiorca jest rolnikiem
bank wypowiedział kredytobiorcy jakąkolwiek
ekspozycję kredytową
kredytobiorca posiadał zadłużenie przeterminowane
w Banku BPH powyżej 30 dni, w kwocie
przekraczającej 500 zł;
posiadał ekspozycję kredytową zaliczaną w Banku
BPH do kategorii „zagrożone”, zgodnie z RMF w
sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
działalnością banków lub w przypadku której,
według oceny Banku Kredytującego zaistniały
przesłanki wskazujące na utratę wartości zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Czyli osobą fizyczną, niezarejestrowaną w
EDG/ KRS, prowadzącą działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,
warzywnictwa , leśnictwa i rybactwa
śródlądowego, a także wynajmowania przez
rolnika pokoi, sprzedaży posiłków domowych i
świadczenia w gospodarstwach rolnych
innych usług związanych z pobytem turystów.
5
Parametry poręczenia BGK
Waluta kredytu:
PLN
Wysokość poręczenia:
60% przyznanej kwoty kredytu
Kwota poręczenia BGK:
minimalna 100 tys. PLN,
maksymalna 3,5 mln PLN
Prowizja za okres roczny:
1,6% przy marży do 4%,
2,0% dla marży pow. 4%
Zabezpieczenie:
weksel in blanco
6
Oferta kredytowa Banku BPH z poręczeniem BGK
Kredyty długoterminowe
okres kredytowania
120 miesięcy
Kredyty krótkoterminowe
okres kredytowania
24 miesiące
 Kredyt w rachunku
bieżącym
 Kredyt inwestycyjny
 Kredyt obrotowy
odnawialny
 Kredyt Technologiczny
 Euro Ekspres Kredyt
 Kredyt inwestycyjny dla
deweloperów
 Kredyt obrotowy
nieodnawialny
7
Najważniejsze korzyści dla Klienta
Korzyści dla Klienta
poręczenie BGK może stanowić jedyne wymagane zabezpieczenie kredytu
poręczenie BGK może być zabezpieczeniem uzupełniającym standardowe
zabezpieczenie kredytu
kredyt może zostać udzielony pomimo ograniczonych możliwości co do
ustanowienia zabezpieczeń
kredyt i poręczenie w jednym miejscu
8
Przykłady wykorzystania poręczenia BGK
Charakterystyka Klienta i transakcji
Lokalizacja
Województwo podlaskie
Branża
skup zwierząt rzeźnych
Okres prowadzenia
działalności gospodarczej
2 lata
Cel kredytu
Zwiększenie środków obrotowych
Zabezpieczenie kredytu
Poręczenie BGK
Korzyści dla klienta z
poręczenia BGK
1.
Informacje dodatkowe
Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł zwiększyć obroty
firmy, przyspieszyć cykl płatności dla producentów trzody
kontraktu
2.
Udzielenie kredytu przy braku wymaganych standardowo
zabezpieczeń rzeczowych,
Wyższa kwota limitu kredytowego w stosunku do
standardowej oferty.
9
Przykłady wykorzystania poręczenia BGK
Charakterystyka Klienta i transakcji
Lokalizacja
Województwo podlaskie
Branża
Usługi elektro-techniczne
Okres prowadzenia
działalności gospodarczej
15 lat
Cel kredytu
Finansowanie bieżącej działalności
Zabezpieczenie kredytu
Poręczenie BGK
Korzyści dla klienta z
poręczenia BGK
Dzięki kredytowi z poręczeniem BGK klient mógł
podpisać umowy handlowe z nowymi odbiorcami,
środki z kredytu były przeznaczone na
zabezpieczenie realizacji kontraktu
10
Prosimy o wypełnienie ankiety
11
Dziękuję za uwagę
Paweł Wróbel
Bank BPH SA
Departament Produktów Bankowości
Przedsiębiorstw
Tel: (022) 531 91 47
E-mail: [email protected]
12
Download