Zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja terenów zieleni pomiędzy ulicami 3-go
Maja, Kochanowskiego, Marynarzy.
Prace obejmują:














Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych – 138 m2
Ustawienie obrzeża – 173 mb
Przełożenie nawierzchni z płyt chodnikowych o wym 35x35 – 7 m2
Wymianę ziemi na głębokość 10 cm – powierzchnia rabat ok. 495 m2, zdjęty
materiał należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość
ok. 2 km
Rozścielenie agrowłókniny na powierzchni ok 475 m2
Obsadzenie trawami ozdobnymi odpornymi na suszę w ilości 12 szt/m2 - 45 m2
Sadzenie krzewów ozdobnych w rozstawie 5 szt/m2 łączna powierzchnia 200 m2
Sadzenie krzewów róż w rozstawie 5 szt/m2 łączna powierzchnia 60 m2
Sadzenie bylin – w ilości 7 szt/m2 – łączna powierzchnia 50 m2
Rozścielenie warstwy kamieni otoczaków na pow 475 m2 gr warstwy ok. 3 cm
Wykonanie trawnika z siewu – powierzchnia ok. 23 m2
Wykonanie drewnianego zabezpieczenia wokół rabat – w kalkulacji należy
wycenić uzupełnianie i poprawianie zabezpieczenia w okresie gwarancji. Słupki
drewniane średnica ok. 7 cm – wysokość ok. 40 cm ponad powierzchnia ziemi;
elementy poziome połowice drewniane o przekroju ok. 10 cm, rozstawa słupków
co ok. 1,5 m – łączna długość 390 mb
Pielęgnacja 2 lata zgodnie z KNR 2-21
Ustawienie na zimę płotków zabezpieczających nasadzenia przed solą stosowaną
do utrzymania ulic w okresie zimowym - łączna długość 390 mb
1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02
oraz Zaleceniom jakościowym dla ozdobnego materiału szkółkarskiego opracowanym przez
Związek Szkółkarzy Polskich.
Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości,
szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny
być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką dobrze
z nią zrośniętą częścią szlachetną.
Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz
bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać bryłę korzeniową o prawidłowo rozwiniętym
systemie korzeniowym, winny być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej
do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny,
ale nie więcej niż dwa sezony.
Drzewa i krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych.
Krzewy - muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy
główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.
Krzewy, trawy i byliny zakupić w pojemnikach - wybór I.
Standard wielkościowy roślin - podano wartości minimalne.
Krzewy pojemniki minimum C3
Byliny pojemniki minimum P9
W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z
zamawiającym
Ziemia urodzajna do rozplantowania ( po wymianie)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 5% części organicznych.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczeń obcych
W przypadkach wątpliwych Inwestor może zażądać wykonanie badań w celu stwierdzenia, że
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
optymalny skład granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartość fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,
Rośliny muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości, fitosanitarne i legalności
pochodzenia.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót
Rabaty nr 1, 3, 4, 5, 7 będą powiększane – rozebranie płyt chodnikowych, ustawienie nowego
obrzeża.
Wykonanie drewnianego zabezpieczenia wokół rabat – w kalkulacji należy wycenić
uzupełnianie i poprawianie zabezpieczenia w okresie gwarancji. Słupki drewniane średnicy
ok. 7 cm – wysokość ok. 40 cm ponad powierzchnia ziemi; elementy poziome - połowice
drewniane o przekroju ok. 10 cm, rozstawa słupków co ok. 1,5 m – łączna długość 390 mb.
Zabezpieczenie rabat na okres zimowy przed solą stosowaną do utrzymania ulic.
Razem 390mb – ustawienie osłon polipropylenowych wysokość min 0,5m, osłony muszą być
przymocowane do gruntu palikami z prętów odpowiedniej długości. Kolor osłon zielony.
Termin założenia do 30 listopada, zdjęcie osłon po zakończeniu Akcji Zima ogłaszanej przez
ZDiZ. Zamawiający nie przewiduje przechowywania osłon na swoim terenie. Osłony muszą
być na bieżąco kontrolowane i poprawiane. Po zakończeniu okresu pielęgnacji osłony należy
przekazać Zamawiającemu.
W okresie gwarancji należy uwzględnić 24-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych
krzewów, bylin oraz zakładanych trawników.
Pielęgnacja krzewów musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych
krzewów, pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych
(nieozdobnych) kwiatostanów lub zasuszonych (nie ozdobnych) owocostanów,
zabezpieczenie roślin na zimę oraz podlewanie. Krzewy i pnącza sadzone jesienią nawozić
nawozami organicznymi dopiero wiosną po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. W miarę
możliwości, szczególnie podczas kwitnienia rośliny rosnące na terenie płaskim należy
podlewać.
Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o
naostrzonych nożach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, wysianie nawozów mineralnych
oraz dosianie nasion (w razie potrzeby), wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz
podlewanie.
Nawożenie i ochrona roślin wg zasad pielęgnacji ogrodów .
3. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót
Kontroli podlegają:
-podlewanie w okresie suszy,
-utrzymanie nasadzeń - ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień
zachwaszczenia, prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych,
-utrzymanie trawników - gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość i sposób
koszenia.
Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji wszystkie posadzone krzewy, byliny
zachowały żywotność;
Przepisy związane:
Normy
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
Inne dokumenty
"Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2005 r.
"Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy
Polskich 1997r.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, na
warunkach zgodnych z określonymi w niniejszym załączniku i wzorze umowy - na okres
minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru nasadzenia w
miejscach docelowych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i osoby, którymi się posługuje, podczas lub w
związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz jest odpowiedzialny za całokształt, w
tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
Wykonawca nie odpowiada za zniszczenie nasadzeń w wyniku aktu wandalizmu lub w
przypadku kradzieży nasadzonego drzewa – w takim przypadku winien być sporządzony
protokół potwierdzony przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
Dowodem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie Protokół odbioru potwierdzony
przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, upoważnionego do podpisywania
Protokołu odbioru.
Termin płatności faktur - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Zamawiającego. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wszelkie wady i niedobory zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca
bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.
Ogólne wymagania dotyczące sposobu obliczania ceny
Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia (całość robót) i
uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego kreślone w niniejszym Opisie przedmiotu
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Walutą oferty jest PLN.
Wykonawca musi wycenić wszystkie prace .
Cena oferty jest sumą (brutto) wymienioną w Formularzu Ofertowym z
uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w
obliczaniu ceny. VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. VAT będzie
płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek
VAT.
Uważa się, że Cena Ofertowa podana w Formularzu Ofertowym zawiera każdy upust,
jeśli jest oferowany. Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie
będzie brany pod uwagę.
Koncepcja
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć koncepcję
obsadzenia rabat z wykorzystaniem podanych gatunków roślin. Koncepcja musi uzyskać
akceptację Zamawiającego. Przy rozmieszczeniu roślin należy zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – wysokie rośliny nie mogą ograniczać
widoczności. Koncepcja musi się charakteryzować: estetyką zaproponowanego rozwiązania,
tj. oryginalnością, doborem kolorystycznym roślin, uzyskanym efektem wizualnym. Elementy
koncepcji muszą być dostosowane do otoczenia z uwzględnieniem warunków terenu
towarzyszącego trasom komunikacyjnym, tj. doświetlenia, warunków siedliskowych i
bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego.
Koncepcja ma być wykonana w skali ok. 1:250 oraz zawierać krótki opis.
Materiał
Do realizacji zamówienia należy wykorzystać krzewy ozdobne odporne na warunki
miejskie, w szczególności na suszę, zanieczyszczenie środowiska, okresowe zasolenie:
Zestawienie materiału roślinnego.
Krzewy ozdobne: znoszące trudne warunki miejskie, zasolenie, odporne na choroby:
 Pęcherznica kalinolistna odmiany o liściach złotych i czerwonych,
 Bez czarny odmiany o liściach czerwonych
 Tawuła japońska w odmianach
 Tawuła nippońska w odmianach
 Śnieguliczka koralowa w odmianach
 Weigela w odmianach
 Pięciornik krzewiasty w odmianach
 Dziurawiec w odmianach
Róże: znoszące trudne warunki miejskie, zasolenie, odporne na choroby –
choroby grzybowe.
 Róże okrywowe w odmianach
 Rosa rugosa w odmianach
 Rosa rugotide w odmianach
 Rosa z innych grup -
głównie
na
Byliny:
 Szałwia w odmianach
 Rozchodnik okazały
Trawy ozdobne:
 Deschampsia cespitosa
 Festuca w odmianach
Download