Kształcenie dorosłych

advertisement
29
30
Wstęp
Niniejszy raport – Kształcenie dorosłych – dotyczy najistotniejszych zjawisk i wyzwań w obszarze uczenia się osób dorosłych, które zakończyły obowiązkowy etap kształcenia. Tym samym raport stanowi ścisłe
nawiązanie do treści zawartych w raporcie Kształcenie formalne w kontekście kompetencji i rynku pracy.
Aspiracje edukacyjne młodych Polaków są bardzo wysokie: mniej więcej ¾ uczniów wszystkich typów
szkół planuje kontynuację nauki, w tym aż 67% na studiach wyższych1. Następstwem tych wysokich aspiracji są znaczące zmiany w zakresie struktury wykształcenia: w okresie 2006 – 2010 w Małopolsce nastąpił wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym od poziomu 15,3% do poziomu 19,8%2. W efekcie,
w skali kraju w ostatnich 5 latach na rynek pracy weszło 2,5 mln osób w wieku do 30 roku życia, z czego 43% z dyplomami ukończenia studiów wyższych.3 Okazuje się jednak, że sam poziom wykształcenia
formalnego nie gwarantuje sukcesu w zakresie przebiegu kariery zawodowej. Bilans podaży i popytu na
kwalifikacje wskazuje na to, że występują widoczne niedopasowania sugerujące brak odpowiedniej liczby rąk i umysłów do pracy. „Trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników wynikają przede wszystkim, nie z braku chętnych, ale raczej z braku odpowiednich kompetencji – głównie zawodowych, ale także
ogólnych”4. Mechanizmem służącym redukowaniu tych niedopasowań jest system kształcenia ustawicznego. Podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych na potrzeby rynku pracy odbywać się może poprzez zróżnicowane mechanizmy zbliżania strony podażowej i popytowej: w sposób formalny - w szkołach dla
dorosłych, czy w toku studiów podyplomowych, w trybie pozaformalnym - w ramach kursów, szkoleń
i innych zorganizowanych form, a także w ramach kształcenia nieformalnego - samokształcenia, które
charakteryzuje się brakiem struktury oraz tym, że przebiega w sposób niezamierzony.
Mimo iż poziom korzystania z różnych form dokształcania w regionie pozostaje na niskim poziomie,
według największych ogólnopolskich badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” Małopolska jest jednym z najbardziej aktywnych szkoleniowo województw, biorąc pod uwagę odsetek pracujących i bezrobotnych
dokształcających się w formie kursów i szkoleń oraz poziom inwestycji pracodawców w kadry w Małopolsce. Nie oznacza to jednak, że społeczność Małopolski jest powszechnie społecznością uczącą się: z własnej inicjatywy dokształcają się częściej osoby młode, dobrze wykształcone, zamieszkujące duże ośrodki
miejskie, częściej kobiety niż mężczyźni. Swoich pracowników szkolą zaś przede wszystkim firmy duże,
prowadzące politykę kadrową i szkoleniową, rozwijające się – takie, które w minionym roku zanotowały
zyski, wprowadziły nowy produkt lub usługę.5
Polityka Województwa stawia sobie za cel zaangażowanie w proces dokształcania zwłaszcza te grupy,
które do tej pory niechętnie korzystały z możliwości uzupełniania lub doskonalenia swoich kwalifikacji
i kompetencji, nie widząc dla siebie wymiernych korzyści z inwestowania we własny rozwój. Dlatego też,
projekty szkoleniowe dla osób z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji najczęściej zakładają realizację szkoleń zawodowych, w tym w szczególności pozwalających na uzyskanie stosowanych uprawnień i skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 45. roku życia. Równolegle ze
wsparcie szkoleniowym systemowo realizowane są działania promujące korzyści wynikające z uczestnictwa w kształcenia ustawicznym. Środki publiczne będące w dyspozycji regionu na szkolenia kadr przedsiębiorstw kierowane są głównie do firm mikro i małych (ok. 70%), poprzez projekty przygotowywane
przez instytucje szkoleniowe. Jednocześnie, działania systemowe Województwa koncentrują się w ostatnich kilku latach na wzmacnianiu jakości usług oferowanych przez instytucje szkoleniowe, zwłaszcza te
starające się o pozyskanie środków publicznych.
Opracowanie dotyczące kształcenia osób dorosłych na potrzeby rynku pracy, bazujące na danych z lat
2010 i 2011, przedstawia sytuację i główne kierunki polityki regionalnej kolejno w zakresie: uczestnictwa
osób dorosłych w dokształcaniu, inwestycji pracodawców w kadry, uzupełniania kwalifikacji przez osoby
pozostające bez pracy oraz charakterystyki rynku usług szkoleniowych.
Bilans Kapitału Ludzkiego – edycja badań z 2010 i 2011 r.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych
3
Kwalifikacje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2011 roku,
Warszawa, 2012
4
Bilans Kapitału Ludzkiego – raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa, 2011.
5
Ibidem.
1
2
1
Uczenie się formalne dorosłych
Małopolan
Poziom uczestnictwa w edukacji formalnej
dorosłych
Wśród osób dorosłych zainteresowanie
kształceniem formalnym w szkołach dla dorosłych oraz na studiach podyplomowych
i doktoranckich utrzymuje się na względnie
stałym poziomie, nie wzrasta. Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być specyfika
województwa małopolskiego, gdzie poziom
wykształcenia mieszkańców jest stosunkowo wysoki, a tym samym zapotrzebowanie
na kształcenie osób dorosłych w formach
szkolnych jest mniejsze. Ponadto coraz mniej
uczniów przerywa edukację formalną i nie ma
niemal o 16%. Studenci studiów podyplomowych
najchętniej wybierali kierunki ekonomiczne
i administracyjne, pedagogiczno-nauczycielskie,
inżynieryjno-techniczne oraz humanistyczne.7
Większość studiów podyplomowych – 78% realizowana jest w szkołach publicznych. Natomiast
na studiach doktoranckich w 2011 roku studiowały 5 342 osoby8, w tym 2 779 kobiety (52%).
Zanotowano wzrost o około 0,5 tys. studentów
w porównaniu z rokiem akademickim 2009/2010.
Zdecydowana większość doktorantów kształciła się na uniwersytetach (ponad połowa) oraz
na wyższych uczelniach technicznych (18%)9.
W przypadku organizacji studiów doktoranckich
mamy także do czynienia ze znaczącą (92%) dominacją uczelni publicznych.
W roku szkolnym 2010/2011 w Małopolsce
funkcjonowało w sumie 269 szkół dla dorosłych,
Uczenie się w szkołach dla dorosłych
Typ szkoły
Liczba szkół
2009/2010
Liczba uczniów
2010/2011
2009/2010
2010/2011
Gimnazja
4
3
243
230
Zasadnicze zawodowe
9
11
268
227
Licea ogólnokształcące
182
190
13 882
14 230
(w tym uzupełniające)
(102)
(108)
(6 814)
(7 133)
3
2
60
44
64
63
3 521
3 388
(58)
(57)
(3 096)
(3 077)
Licea profilowane
Technika
(w tym uzupełniające)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
potrzeby uzupełniania jej w trybie szkolnictwa
dla dorosłych. Z drugiej strony wzrasta świadomość korzyści i skuteczności krótszych aniżeli np. studia podyplomowe form i wszelkich
pozaformalnych i nieformalnych sposobów
uzupełniania kwalifikacji na potrzeby rynku
pracy.
W roku akademickim 2010/2011 na studiach
podyplomowych kształciło się łącznie 16 609
osób6, w tym 11 537 kobiet (co stanowi niemal
70% ogółu uczestników). Nastąpił spadek w zakresie liczby osób podejmujących naukę na studiach podyplomowych w porównaniu z rokiem
szkolnym 2009/2010 o 8,5%. Największy spadek
zanotowano w wyższych szkołach technicznych,
6
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, Kraków, 2011
2
w których kształciło się łącznie 18 119 osób10. Dla
porównania, w roku szkolnym 2009/201011 było
to 17 974 dorosłe osoby12, a więc o około 150 osób
mniej. Zauważa się także nieznaczną tendencję
wzrostową jeśli chodzi o liczbę placówek (262
w poprzednim roku szkolnym). Należy podkreślić,
że zachodzące w skali roku zmiany są niewielkie
i w ogólności należy mówić o spadku popularnoSzkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w 2010 roku. Informacja sygnalna nr 11, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2010
8
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, Kraków, 2011
9
Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w 2010 roku. Informacja sygnalna nr 11, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2010
10
Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, Kraków, 2011
11
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa, 2010.
12
Edukacja w województwie małopolskim w roku szkolnym
2008/2009. Informacja sygnalna nr 19, Urząd Statystyczny
w Krakowie, 2009
7
ści kształcenia formalnego osób dorosłych – dla
porównania, w roku szkolnym 2005/2006 liczba
szkół była wyższa o ponad 100 placówek, kształciło się w nich niemal 24 tysiące osób dorosłych.
Edukacja formalna osób dorosłych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Potwierdzeniem małej popularności kształcenia w trybie szkolnym osób dorosłych są
doświadczenia w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach
tych działań, których celem jest zwiększenie
uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu
ustawicznym w formach szkolnych. Dotych-
skupiać swoją tematykę wokół kształcenia formalnego13 w formach szkolnych14.
W Małopolsce w latach 2007-2010 realizowano 10 projektów o łącznej wartości ponad 8,8
mln zł. Ze względu na brak odpowiednich projektów, niewykorzystana została pełna kwota - 17
mln zł przewidziana na ten cel. Do końca 2011 r.
ponad 1,1 tys. osób rozpoczęło udział w projektach, z czego 770 osób dorosłych w wieku 25-64
lata uczestniczyło w kształceniu ustawicznym
w formach szkolnych. Wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach dominują zatrudnieni
– stanowią niemal 81%. Osoby z terenów wiejskich stanowią 55% tej grupy. Ze względu na poziom wykształcenia grupa osób biorących udział
Status na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
czasowo zdobywanie wykształcenia średniego przez osoby dorosłe w projektach PO KL
cieszyło się niewielkim zainteresowaniem,
zarówno projektodawców, jak i uczestników
projektów.
Zakres oferowanego wsparcia obejmował
kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych
z wyłączeniem studiów podyplomowych czy studiów wyższych, a także programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
usługi doradcze dla osób dorosłych zainteresowanych kształceniem w formach szkolnych, kampanie informacyjne, a także wsparcie dla szkół dla
dorosłych. Co istotne, realizowany projekt musiał
w projektach jest także zróżnicowana, a dominują
w niej osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (79% uczestników).
Konstrukcja wsparcia w zakresie Upowszechnienia formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych okazała się być nie w pełni adeKształcenie formalne zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL to kształcenie w systemowe instytucjonalnym, którego
wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła lub istniejąca instytucja szkoląca), co program umożliwiający zdobycie uznawanych
w danym systemie prawnym kwalifikacji.
14
Kształcenie ustawiczne w formach szkolnych – formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach
kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
13
3
kwatna do potrzeb samych odbiorców – osób
zainteresowanych kształceniem ustawicznym.
Biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego, gdzie poziom wykształcenia mieszkańców jest stosunkowo wysoki, a tym samym
zapotrzebowanie na kształcenie osób dorosłych
w formach szkolnych jest mniejsze, tak wąski zakres wsparcia okazał się niewystarczający. Niestety w tym przypadku zabrakło bardziej atrakcyjnych form kształcenia ustawicznego dla osób
dorosłych jakimi są przykładowo studia podyplomowe czy studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia). Ponadto kształcenie w formach
szkolnych dorosłych mieszkańców Małopolski
skierowane do osób, które dzieli długi okres od
zakończenia edukacji szkolnej przysporzyło wielu
problemów. W tym przypadku można zatem mówić o małej adekwatności kształcenia do sytuacji
samych odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań.
Uczenie się pozaformalne
i samokształcenie dorosłych Małopolan
Poziom uczestnictwa w dokształcaniu i samokształceniu
Podczas gdy poziom edukacji formalnej według wskaźników przyjętych przez Unię Euro-
z różnych form dokształcania w Małopolsce,
w porównaniu ze wskaźnikami europejskimi,
pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.
Natomiast w świetle wyników największych
ogólnopolskich badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” Małopolska jest jednym z najbardziej
aktywnych szkoleniowo województw, biorąc
pod uwagę odsetek pracujących i bezrobotnych dokształcających się w formie kursów
i szkoleń oraz poziom inwestycji pracodawców
w kadry w Małopolsce.
Zmiany w obszarze podnoszenia kwalifikacji
przez osoby dorosłe dokonują się powoli. Świadczą o tym bardzo niewielkie zmiany w wartości
wskaźnika uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym, który w przypadku Polski wynosi około 5% i nie wzrasta w znaczący sposób od 2001
roku. Tymczasem cel do osiągnięcia dla Polski
w perspektywie 2020 roku to 10% uczestniczących w kształceniu ustawicznym, a więc podwojenie aktualnych wskaźników15. Kwestia wzrostu
wskaźnika jest o tyle istotna, że jego wysoki poziom świadczy o istnieniu powszechnej kultury
uczenia się, systematycznym i regularnym reagowaniu zarówno mieszkańców, jak i pracodawców
na potrzeby rynku pracy, a tym samym wysokiej
aktywności, innowacyjności i nastawieniu na rozwój społeczeństwa i gospodarki.
Poziom uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym w okresie 2001-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
pejską stawia Polskę na czele rankingu państw
europejskich, to jednocześnie wskaźniki dotyczące uzupełniania kwalifikacji przez osoby
dorosłe - poziomu uczestnictwa, elastyczności
systemu, jakości form wsparcia i ich przydatności na rynku pracy - nie są do końca zadowalające. Analogicznie, poziom korzystania
4
Dla uzyskania pełniejszych danych oraz uniknięcia pułapek związanych z sezonowością, czy
incydentalnością pewnych form kształcenia,
w badaniu „Bilans Kapitału Ludzkiego” respondentom zadawane jest pytanie o aktywność edukaPerspektywa uczenia sie przez całe życie, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Warszawa, luty 2011
15
cyjną w ciągu całego roku, a nie jedynie 4 tygodni
poprzedzających wywiad, co jest charakterystyką
badania przeprowadzanego przez GUS. Te poszerzone dane o podnoszeniu kwalifikacji nie wpływają na raczej pesymistyczny obraz sytuacji. Postęp na przestrzeni lat 2006 – 2011 w zasadzie nie
nastąpił: w 2006 roku kształciło sie 26% dorosłych
pracujących mieszkańców Małopolski oraz 5,5%
i jest to wynik aż o 12 punktów procentowych bardziej optymistyczny niż w badaniu z 2010 roku18.
Co istotne, niemal dwie trzecie (62%) pytanych
nie dokształcało się i nie ma zamiaru tego robić
w najbliższej przyszłości. Średnie wyniki dla kraju
są jeszcze bardziej pesymistyczne, albowiem wynika z nich, że około trzy czwarte Polaków należy
do grona stale biernych w zakresie dokształcania.
Dokształacanie się (różne formy) w Małopolsce i Polsce w ciągu poprzednich 12 miesięcy
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności 2011
bezrobotnych16. Wyniki z 2011 r. mówią o 25%
pracujących i 13% osób bezrobotnych17. Jeśli
chodzi o średnie wyniki dla ogółu Małopolan, to
wynoszą one za 2006 rok – 19% (badanie BAED),
16% w 2010 roku (BKL) i zauważalny lekki wzrost
w 2011 roku – 18% (BKL). Analizując te dane na
poziomie szczegółowym widać, że w 2011 roku
27% mieszkańców Małopolski w wieku produkcyjnym dokształcało się w jakiejkolwiek formie,
także w trybie samokształcenia (ponad 577 tys.),
18% uczestniczyło w kursach, szkoleniach (ponad
385 tys.), w tym 302 tys. pracujących i 28 tys. osób
bezrobotnych. 17% Małopolan dokształcało się
samodzielnie (353 tys.), w tym 21% osób pracujących i 11% bezrobotnych. Znamienne jest to, że
tylko 8% mieszkańców Małopolski, dokształcało
się w ciągu ostatniego roku jednocześnie biorąc
udział w kursach i szkoleniach oraz kształcąc się
samodzielnie.
Deklaracje dotyczące planów edukacyjnych
świadczą o tym, że motywacja do dokształcania wśród Małopolan umacnia się: w 2011 roku
73% respondentów badania deklarowało, że nie
dokształcało się w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2006
17
Bilans Kapitału Ludzkiego – Raport Badanie ludności, Warszawa,
2011
16
Czynniki warunkujące poziom uczestnictwa
w dokształcaniu i samokształceniu
Istotnym czynnikiem wpływającym na podejmowanie działań edukacyjnych jest niezmiennie
poziom wykształcenia i wiek. Ogólnie, aktywność
edukacyjna dorosłych Małopolan jest najwyższa
w grupie wiekowej 35-44 i wynosi ok. 33%. Dokształcają się przede wszystkim osoby dobrze
wykształcone. Z kolei najmniej zmotywowani do
dokształcania się są respondenci z niższymi kwalifikacjami formalnymi. Zdecydowanie bierną grupą w aspekcie kształcenia ustawicznego są osoby
w ostatnim etapie kariery zawodowej.
Spadek aktywności szkoleniowej związany
z wiekiem jest najsilniejszy w grupie osób posiadających wykształcenie zawodowe i niższe.
Osoby z niskimi kwalifikacjami po 35. roku życia
zasadniczo wyhamowują aktywność edukacyjną. Silna dezaktywacja edukacyjna tych osób
rozpoczyna się już około 45. roku życia. Osoby
z wykształceniem wyższym intensywnie doszkalają się do około 45-50 roku życia, w wieku około
50 lat odnotowujemy wręcz szczyt ich aktywności szkoleniowej. Wśród osób z wykształceniem
wyższym wyraźny spadek widoczny jest dopiero
Porównanie danych z badania Bilans Kapitału Ludzkiego, edycje
2010 i 2011
18
5
Dokształcanie (jakiejkolwiek formie) ze względu na poziom wykształcenia i wiek
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności 2011
w grupie wiekowej 55+. Ogólnie, wskaźnik zaczyna maleć aż do poziomu poniżej 10% w grupie
60-64 lata. Ta tendencja jest charakterystyczna
także dla całego kraju. Ze spadkiem aktywności
edukacyjnej wraz z wiekiem, łączy się następujący
w ślad za nią spadek aktywności zawodowej. Relatywnie najbardziej aktywnymi pod względem dokształcania się wśród pracujących osób w wieku
55-64 byli specjaliści (35%), kierownicy (25%) oraz
pracownicy usług i sprzedawcy (22%).
Biorąc pod uwagę aktualnie lub ostatnio wykonywany zawód (w przypadku osób bezrobotnych)
najczęściej dokształcają sie kierownicy, specjaliści
oraz technicy i średni personel. Są wśród nich in-
formatycy, nauczyciele, lekarze i inni pracownicy sektora zdrowia, wyżsi urzędnicy, dyrektorzy,
prawnicy oraz specjaliści z zakresu zarządzania
i ekonomii. Grupy zawodowe, które kształcą się
najrzadziej to robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, operatorzy i monterzy, a także
rolnicy.
Formy i tematyka dokształcania się
mieszkańców
Jeśli chodzi o formy dokształcania, w jakich
brali udział Małopolanie w 2011 roku, około 2/3
wybrało kursy i szkolenia zewnętrzne, zaś oko-
Formy dokształcania się
Rodzaje kształcenia pozaformalnego
Kursy / szkolenia stacjonarne
66%
Szkolenia w miejscu pracy, związane z miejscem pracy
23%
Warsztaty
13%
Odczyty, otwarte wykłady
12%
Seminaria, konferencje
11%
Praktyki, staże zawodowe
5%
Studia podyplomowe
5%
Kursy / szkolenia przez Internet
4%
Kursy / szkolenia w innej formie
1%
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności 2011
6
Procent odpowiedzi
ją w samodzielnym kształceniu programy komputerowe i Internet. Z książek i profesjonalnej literatury najczęściej korzystają osoby powyżej 55.
roku życia.
Podobnie jak w całej Polsce, wśród pracujących
w Małopolsce najczęściej wskazywanym powodem dokształcania się w formie kursów lub szkoleń
była chęć doskonalenia kwalifikacji zawodowych
(73%) lub zdobycie takich kwalifikacji (30%). Dla
32% motywacją był rozwój własnych zainteresowań, zaś w 21% przypadków główną motywacją
uczestnictwa w kursach i szkoleniach był jedynie
wymóg pracodawcy. W przypadku bezrobotnych
w Małopolsce najczęstszą motywacją było zdobycie kwalifikacji (62%), doskonalenie kwalifikacji
(40%) oraz uzyskanie certyfikatu (36%).
Najpopularniejszą tematyką kursów i szkoleń,
ło 23% dokształcających się odbyło szkolenia
w miejscu pracy lub związane z miejscem pracy.
Mamy zatem do czynienia z dominacją szkoleń
zewnętrznych, odrywających od pracy, które nie
są adekwatną formą wsparcia, zwłaszcza dla mikro i małych przedsiębiorstw. Kursy i szkolenia
internetowe cieszą się małą popularnością wśród
potencjalnych uczestników, podczas gdy coraz
więcej instytucji szkoleniowych ma je w swojej
ofercie.
Około 17% Małopolan deklarowało, że kształciło się samodzielnie, z czego znaczna większość,
ok. 80% sięgało po książki, profesjonalne magazyny i inne materiały drukowane, zaś dwie trzecie
preferowało programy komputerowe i Internet19.
Inne, mniej popularne metody samokształcenia
to pomoc przyjaciół czy współpracowników, koTematyka kursów i szkoleń oraz samokształcenia
Tematyka
Kursy i szkolenia
Samokształcenie
Pracujący
Bezrobotni
Pracujący
Bezrobotni
Tematyka medyczna, praca socjalna, psychologia,
pierwsza pomoc
20%
14%
16%
17%
Budownictwo i przemysł
17%
12%
13%
24%
Języki obce
10%
6%
14%
25%
BHP, przeciwpożarowe
9%
0%
0%
0%
Informatyka, komputery
7%
20%
13%
10%
Usługi osobiste: fryzjerstwo,
kosmetyka, opieka nad osobami zależnymi
5%
24%
2%
0%
Handel, sprzedaż i obsługa klienta
5%
12%
0%
0%
Inne specjalistyczne zawodowe
4%
0%
9%
0%
Tematyka prawna
8%
0%
8%
8%
Szkolnictwo, edukacja, pedagogika
7%
0%
7%
9%
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności 2011
rzystanie z programów telewizyjnych i radiowych.
Biorąc pod uwagę najczęściej wybierane formy
samodzielnego dokształcania się, osoby bezrobotne najczęściej korzystają z programów komputerowych i Internetu, a osoby pracujące z książek, profesjonalnych magazynów i materiałów
drukowanych. Osoby bezrobotne, a także mieszkańcy wsi (częściej niż mieszkańcy miast) chętnie
korzystają z pomocy członków rodziny, przyjaciół.
Natomiast mieszkańcy miast częściej wykorzystuBilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności, Warszawa,
2011
19
wybieranych przez pracujących mieszkańców Małopolski, była tematyka medyczna, związana z pracą socjalną, psychologią i pierwszą pomocą oraz
z budownictwem i przemysłem. Wśród bezrobotnych były to szkolenia z zakresu usług osobistych
oraz informatyki i komputerów. W przypadku samokształcenia, najczęściej wskazywaną tematyką
przez pracujących była typowa tematyka specjalistyczna zawodowa - medyczna, praca socjalna,
psychologia, pierwsza pomoc (16%), natomiast
dominująca grupa spośród bezrobotnych wskazywała na szkolenia ogólne - języki obce (25%).
7
Promocja i informacja w obszarze uczenia się
przez całe życie – działania systemowe
na poziomie regionu
Działania w zakresie promowania korzyści
wynikających z uczestnictwa w kształceniu
ustawicznym oraz mechanizmy służące informowaniu o dostępnej ofercie w obszarze
uczenia się przez całe życie są zasadniczymi
elementami projektu systemowego realizowanego w Małopolsce.20
Dzień 8 czerwca jako „Małopolski dzień uczenia
się przez całe życie” ustanowiony został w 2010
roku przez władze Małopolski i ma na celu propagowanie rozwoju osobistego i dobrej organizacji
czasu wolnego wśród Małopolan. Jest on elementem większej kampanii społecznej, mającej na
celu wypromowanie postawy otwartej na rozwój
i odpowiedzialności za własne kształcenie.
W roku 2011 Dzień Uczenia się został zorganizowany po raz pierwszy w formie bezpłatnie
dostępnych dla mieszkańców działań realizowa-
miały pozwolić Małopolanom spojrzeć na uczenie się z innej perspektywy, aniżeli tylko „szkolnej
ławy”, konieczności i obowiązku. Wydarzenia były
dostępne zarówno w większych miastach, jak
i wśród społeczności lokalnych. W akcję zaangażowało się 98 instytucji, w sumie zorganizowały
one 216 wydarzeń edukacyjnych w 48 miejscowościach. Dodatkowo, zagwarantowano możliwość
uczestniczenia w niektórych wydarzeniach on-line. Tego dnia w działaniach edukacyjnych wzięło
udział około 5 400 Małopolan. Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy w mniejszych miejscowościach, gdzie promocja uczenia się przez całe
życie jest szczególnie istotna.
Z myślą o mieszkańcach Małopolski, którzy
chcą podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać
nowe umiejętności, a także świadomie planować
swoją edukację i karierę zawodową, Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie uruchomił w 2010 roku
serwis „Małopolski pociąg do kariery”. Serwis jest
ważnym elementem polityki Województwa, mającej na celu propagowanie wśród Małopolan idei
Małopolski pociąg do kariery
Osoby zainteresowane kształceniem znajdą w nim m.in. informacje o instytucjach uczących z całego
regionu (przedszkolach, szkołach różnych szczebli, firmach szkoleniowych), mogą poszukiwać kursów i szkoleń organizowanych w Małopolsce, dowiedzą się też, na co zwracać uwagę, wybierając
konkretne oferty szkoleniowe, aby ich efekty były zgodne z oczekiwaniami i przyniosły wymierne
korzyści w postaci nowej wiedzy i umiejętności. Serwis gromadzi także informacje dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą czy zakładania własnej firmy. Dla osób wybierających zawód lub chcących się przekwalifikować zaproponowano moduł „Moja ścieżka edukacyjno
– zawodowa”, gdzie publikowane są drogi dojścia do określonego zawodu. „Małopolski pociąg do
kariery” daje także możliwość korzystania z usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego on-line
oraz dodatkowo brać udział w czatach ze specjalistami z określonych branż. Według danych z 2011 r.
serwis gromadził informacje teleadresowe o 4 976 różnorodnych instytucjach edukacyjnych oraz bardziej szczegółowe informacje o ofercie 400 z nich. W ciągu całego minionego roku z serwisu skorzystało w sumie ponad 37 tysięcy użytkowników, zaś średnia miesięczna liczba odsłon to 25 264.
nych w całym województwie. Działania przybierały dowolną formułę, jak np. warsztaty, szkolenia,
wykłady, prezentacje, wystawy i inne aktywności mogące promować ideę rozwoju osobistego,
pod warunkiem, że ich myślą przewodnią było
hasło „Uczenie się łączy pokolenia”. Sposób organizacji wydarzeń - ich tematyka oraz formuła
Projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji
i szkoleń, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, www.pociagdokariery.pl
20
8
kształcenia ustawicznego oraz wzmocnienie ich
motywacji do uczenia się przez całe życie (zobacz
więcej w ramce).
Szkolenia dla pracujących Małopolan w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szkolenia dla pracujących osób dorosłych
z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Częstotliwość występowania poszczególnych typów szkoleń w projektach dla pracowników
z własnej inicjatywy podnoszących kwalifikacje
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Ludzki są elementem polityki regionu w zakresie równoważenia podaży i popytu na kwalifikacje. Dotychczas udział w tego typu szkoleniach
rozpoczęło blisko 19 tys. pracujących Małopolan. Kobiety częściej decydują się na udział
w szkoleniach – stanowiły 60% uczestników.
Projekty szkoleniowe dla osób z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji najczęściej zakładały realizację szkoleń zawodowych, w tym w szczególności pozwalających
na uzyskanie różnorodnych uprawnień zawodowych. Jest to bezpośrednia konsekwencja długookresowej polityki regionu, która zorientowana
była na projekty pozwalające na uzyskanie przez
pracujących Małopolan kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych uznanym certyfikatem, bądź
uprawnieniami do wykonywania zawodu.
Drugą kategorią, która najczęściej występowała w projektach są szkolenia komputerowe, przy
czym kategoria ta obejmuje zarówno szkolenia
z podstaw obsługi komputera, jak i specjalistyczne
szkolenia informatyczne, np. dla inżynierów, czy
informatyków. Kolejne miejsca pod względem częstotliwości występowania w projektach zajmują
szkolenia językowe, rozwijające miękkie umiejętności zawodowe (negocjacje, obsługa klienta, praca w zespole, zarządzanie czasem) i menedżerskie.
Pracownicy z własnej inicjatywy uczestniczący w szkoleniach wg wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
9
Najliczniejszą grupę osób pracujących podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy stanowią osoby pomiędzy 45. a 54. rokiem życia. Wy-
torem dla podjęcia wysiłku w kierunku podniesienia kwalifikacji dla osób z grup charakteryzujących się największą biernością na rynku pracy, do
Pracownicy z własnej inicjatywy uczestniczący w szkoleniach wg wykształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
nika to z przyjmowanych w regionie kryteriów
wyboru projektów, co stanowi próbę odwrócenia
niekorzystnych tendencji polegających na wycofywaniu się starszych grup wiekowych z aktywności edukacyjnej i zawodowej. Do kategorii
wiekowej 45+ zalicza się 41% ogółu uczestników
szkoleń, przy czym w podziale na płeć 50% kobiet
podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy
i 28% mężczyzn. Jeden na czterech pracujących,
którzy podnosili kwalifikacje z własnej inicjatywy
był w wieku 25-34 lata, przy czym do kategorii tej
zaliczała się co piąta kobieta i praktycznie co trzeci mężczyzna. Najniższy był natomiast udział osób
pracujących w najmłodszej i najstarszej grupie
wiekowej – osoby do 24. roku życia stanowiły 10%
uczestników szkoleń (6% kobiet i 15% mężczyzn),
osoby po 55. roku życia stanowiły 9% szkolących
się z własnej inicjatywy (9% kobiet, 11% mężczyzn).
Wśród uczestników szkoleń dominują osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym, przy
czym do kategorii tej zalicza się 70% mężczyzn
i 62% kobiet. Co trzeci pracujący podnoszący
kwalifikacje z własnej inicjatywy legitymuje się
dyplomem wyższej uczelni; wykształcenie wyższe
posiada 36% kobiet i 25% mężczyzn uczestniczących w projektach szkoleniowych. Najmniej liczna
grupa uczestników szkoleń to osoby z wykształceniem gimnazjalnym, bądź podstawowym, które
stanowią 3% ogółu uczestników. Udział mężczyzn
o najniższym poziomie wykształcenia jest wyższy
niż w przypadku kobiet. Dostępność finansowa
szkoleń nie jest zatem wystarczającym motywa10
której zaliczają się właśnie osoby o niskim poziomie wykształcenia.
Powody bierności Małopolan w zakresie
dokształcania
Badania przeprowadzane wśród mieszkańców w sposób szczególny koncentrują się na
grupie nieuczestniczącej w systemie kształcenia ustawicznego. Pytani o powody swojej
bierności Małopolanie najczęściej (nieco ponad połowa ogółu, w tym 70% pracujących)
odpowiadali, że nie potrzebowali szkoleń
w pracy. Drugim najczęściej wymienianym powodem był brak motywacji i brak czasu. Okazuje się więc, że to nie dostępność finansowa
czy terytorialna szkoleń, ale kwestie motywacji i niedostrzeganie wymiernych korzyści są
głównymi powodami bierności w zakresie dokształcania się.
Zagadnienie to zostało pogłębione podczas
konsultacji potrzeb w zakresie kształcenia dorosłych przeprowadzanych na poziomie lokalnym21.
Zidentyfikowano specyficzne bariery w rozwoju
uczenia sie dorosłych, występujące poza dużymi
ośrodkami miejskimi, gdzie problem bierności
edukacyjnej jest szczególnie palący. Jako główne
powody zahamowania wysiłków o rozwój kwaliWarsztaty lokalne realizowane w ramach działań projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji
i szkoleń, listopad 2011
21
Powody bierności
Bezrobotni
Pracujący
Ogółem
w Małopolsce
Ogółem
w Polsce
Nie potrzebował w pracy
21%
70%
51%
63%
Nie spełniał wymogów formalnych
11%
2%
3%
3%
Kursy / szkolenia były zbyt drogie
23%
7%
8%
6%
Nie miał poparcia / zachęty ze strony pracodawcy
1%
6%
3%
4%
Nie miał czasu z powodów zawodowych
2%
18%
11%
6%
Nie miał czasu z powodów osobistych
19%
13%
15%
11%
Brak w pobliżu interesujących kursów
23%
7%
8%
5%
Nie miał motywacji do dokształcania
20%
11%
15%
10%
Stan zdrowia nie pozwalał
6%
2%
8%
5%
W moim wieku nie ma sensu się dokształcać
7%
6%
12%
9%
Inne powody
9%
2%
6%
4%
Powody nie dokształcania się
Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie ludności 2011
fikacji w momencie zakończenia etapu edukacji
formalnej uznano:
• mentalność – poczucie wstydu, gdyż uczenie
pojmowane jest jako domena ludzi młodych,
• brak czasu ze względu na konieczność opieki nad osobami zależnymi,
• brak motywacji, gdyż w przypadku szkoleń
w niewystarczający sposób mówi się językiem korzyści,
• mała dostępność szkoleń blisko lub w miejscu pracy,
• brak dostępnej i jednoznacznej informacji
o dobrych, atrakcyjnych szkoleniach,
• niewystarczająca ilość szkoleń zakończonych certyfikatem,
• mała powszechność diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników.
Szkolenia kadr małopolskich
przedsiębiorstw
Inwestycje w kadry małopolskich
przedsiębiorców
Większość małopolskich pracodawców deklaruje zadowolenie z poziomu wykwalifikowania
własnych kadr.22 Niemal 40% twierdzi, że umiejętności pracowników są w pełni zadowalająPracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, Małopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków, 2011
22
ce, prawie 60% deklaruje, że są zadowalające,
a w pewnych jedynie obszarach wymagają
wzmocnienia. Jedynie 3% uznało je za niewystarczające. W 2011 roku 58% przedsiębiorstw
w Małopolsce podjęło jakiekolwiek działania
służące rozwojowi kadr.23 Pozostali w przeważającej większości wskazywali, że kwalifikacje
i umiejętności kadry w pełni odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa (81%). Przedsiębiorcy mali i średni częściej wskazywali na brak określonych potrzeb szkoleniowych.
Analiza wywiadów pogłębionych realizowanych w zróżnicowanych przedsiębiorstwach sugeruje24, że potrzeby szkoleniowe w znacznej części
przedsiębiorstw nie są systematycznie analizowane. Może to skutkować sytuacją, w której wybór
szkoleń nie jest optymalny, w wyniku czego nie
przyniosą one spodziewanego efektu. Firma decyduje się na przeprowadzenie szkoleń w sytuacji
jeśli:
• kieruje się strategią rozwoju pracowników
(szkoli się wtedy wszystkich, najlepszych
lub młodych),
• pracownicy chcą się szkolić (gdy np.: przychodzą z własnymi inicjatywami, gdy szkolenie jest cenioną przez nich nagrodą),
Bilans Kapitału Ludzkiego – Raport Badanie pracodawców, Warszawa, 2011
24
Badanie IDI i FGI Ocena i wykorzystanie kompetencji pracowników
zdaniem kadry zarządzającej, realizowanego dla Instytutu Badań
Edukacyjnych przez Quality Watch Sp. z o.o.
23
11
• w otoczeniu przedsiębiorstwa zajdzie istotna zmiana technologiczna lub prawna,
• zauważony zostanie spadek efektywności
pracownika, a jako rozwiązanie tej sytuacji
wybrane zostanie szkolenie,
• gdy firma ma środki finansowe.
Kompetencje pracowników znacznie pozytywniej oceniają mali pracodawcy. Im bardziej
innowacyjna i rozwijająca się firma, tym większe
oczekiwania co do rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników. Pracodawcy sceptycznie nastawieni do poziomu kompetencji pracowników
w najwyższym stopniu zauważają braki w zakresie kompetencji zawodowych – 65% wskazań,
w dalszej kolejności niewystarczające kompetencje związane z kontaktem z klientami, a także
niezadowalające postawy tj: niska samodzielność,
odpowiedzialność, brak dyscypliny pracy, niedostateczne postawy uczciwości i wiarygodności.
Na zapotrzebowanie na większą samodzielność
częściej zwracały uwagę przedsiębiorstwa silnie
rozwijające się, głównie firmy z branży handlowej
i usług specjalistycznych, na deficyt umiejętno-
Wśród pracodawców, którzy szukali nowych
pracowników, aż ¾ miało problemy ze znalezieniem odpowiednich osób, głownie ze względu
na braki w zakresie kwalifikacji zawodowych, ale
także ogólnych. Pracodawcy w Małopolsce mieli głownie problem ze znalezieniem specjalistów
oraz robotników wykwalifikowanych. Tylko 28%
spośród przedsiębiorców jest gotowych na pełne
lub gruntowane przeszkolenie pracowników przed
podjęciem pracy. Taką strategię stosują przede
wszystkim firmy rozwijające się – to one są gotowe
ponosić znaczące obciążenia dla odpowiedniego
przygotowania przyszłego pracownika. Natomiast
firmy stagnacyjne, mało innowacyjne poszukują
pracowników w jak najwyższym stopniu wyposażonych w oczekiwane kwalifikacje i kompetencje26.
Formy i tematyka dokształcania pracowników
Analizując formy szkoleń wykorzystywane
przez pracodawców okazuje się, że niemal w 90%
przepadków przedsiębiorstwa stosują zewnętrzne formy podnoszenia kwalifikacji, najczęściej
Formy inwestycji w kadry
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania Bilans Kapitału Ludzkiego
ści kontaktu z klientem zwracały uwagę relatywnie częściej przedsiębiorstwa stagnacyjne oraz
przedsiębiorstwa mikro i małe25.
Bilans Kapitału Ludzkiego – Raport Badanie pracodawców, Warszawa, 2011
kursy i szkolenia - to najbardziej popularna forma
zarówno wśród małych jak i wśród dużych przedsiębiorstw. Duzi pracodawcy znaczniej częściej
25
12
26
Ibidem
niż mali uczestniczą w konferencjach i seminariach i finansują naukę pracowników na poziomie
wyższym (studia podyplomowe). Także tworzenie indywidualnych planów rozwoju oraz system
oceny pracowników to domena przedsiębiorstw
dużych, rozwijających się. Należy podkreślić, że
z wyników badania przeprowadzonych dla Instytutu Badań Edukacyjnych27 wynika, że coraz
bardziej znaczącą techniką transferu wiedzy jest
także dużą aktywność w zakresie szkoleń typowo
zawodowych w branży edukacyjnej oraz w sektorze zdrowia i pomocy społecznej29.
Tematyka szkoleń, po które sięgają pracodawcy
wskazuje na to, że doszkalanie pracowników służy
w dużej mierze adaptacyjności i dostosowaniu się
przedsiębiorstwa do zmieniających się uwarunkowań prawnych czy finansowych, stąd tak liczne
szkolenia z zakresu prawa podatkowego czy księ-
Tematyka szkoleń30:
Źródlo: oparcowanie własne na podstawie Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, Małopolskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków, 2011
mentoring. Jest on stosowany w firmach w następujących sytuacjach:
• gdy nowego pracownika szkoli bardziej doświadczony,
• gdy starsi pracownicy mają przejść na emeryturę,
• gdy przekazać należy wiedzę praktyczną,
• gdy są ograniczenia finansowe,
• gdy jest dobra więź między pracownikami.
Tematyka szkoleń, w jakie decydują się inwestować pracodawcy, nie jest do końca tożsama
z tematyką szkoleń wybieranych na własną rękę
przez mieszkańców: pracodawcy częściej niż szkolenia ogólne (językowe, rozwijające kompetencje
osobiste) skłonni są finansować szkolenia typowo
zawodowe, zwłaszcza z zakresu budownictwa,
przemysłu, prawa czy księgowości.28 Zauważa się
Badanie IDI i FGI Ocena i wykorzystanie kompetencji pracowników
zdaniem kadry zarządzającej, realizowanego dla Instytutu Badań
Edukacyjnych przez Quality Watch Sp. z o.o.
28
Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania
na pracowników wśród małopolskich pracodawców, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków, 2011
27
gowości. Jednocześnie pracodawcy oczekują, że
kwestia kluczowych kompetencji tj. umiejętność
komunikacji, współpracy, porozumiewania się
w różnych językach, samodzielność i przedsiębiorczość, to pewien zasadniczy potencjał, w który każdy absolwent - przyszły pracownik powinien zostać
wyposażony w toku edukacji formalnej. 30
29
Bilans Kapitału Ludzkiego” – Raport Badanie ludności, Warszawa,
2011
30
Najczęściej wskazywane szkolenia w obszarze „budownictwo
i przemysł”: kursy dla operatorów ładowarek, koparek, dźwigów
i innych pojazdów, kursy dla elektromonterów, elektryków i energetyków, kursy dla operatorów maszyn produkcyjnych i obsługi
urządzeń produkcyjnych, kursy dla spawaczy, kursy w zakresie architektury, projektowania obiektów i budynków, kursy z zakresu
instalacji gazowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, kursy dla inspektorów nadzoru budowlanego oraz kierowników budowy. Najczęściej wskazywane szkolenia w obszarze „prawo”: prawo podatkowe, prawo pracy, prawo zamówień publicznych, prawo branżowe,
ochrona danych osobowych. Najczęściej wskazywane szkolenia
w obszarze „księgowość”: kadry i płace w przedsiębiorstwie,
rachunkowość, podstawy księgowości, rozliczenia, składki i deklaracje ZUS. Źródło: „Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport
z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich
pracodawców”, Kraków, 2011
13
Wsparcie szkoleniowe pracowników
małopolskich firm w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
W Małopolsce do końca 2011 roku realizowane
były 82 projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dedykowane
dla konkretnych przedsiębiorstw (szkolenia zamknięte) oraz 111 projektów instytucji szkoleniowych (szkolenia otwarte), w których pracownicy
oddelegowani przez pracodawcę mogli podnosić
umiejętności i kwalifikacje.
Projekty szkoleniowe dedykowane dla konkretnych przedsiębiorstw mają charakter kompleksowy i obejmują najczęściej całe spektrum
działań ukierunkowanych na podniesienie kwalifikacji pracowników różnych szczebli. Projekty
„szyte na miarę” łączą zatem specjalistyczne szkolenia zawodowe ze szkoleniami rozwijające miękkie umiejętności zawodowe. Są one uzupełniane
kursami podnoszącymi kwalifikacje managerów,
a także szkoleniami komputerowymi (w głównej
Od początku realizacji PO KL udział w szkoleniach rozpoczęło ponad 16 tys. pracowników
oddelegowanych przez przedsiębiorców i osób
samozatrudnionych. Struktura uczestników ze
względu płeć kształtuje się na zbliżonym poziomie, gdzie kobiety stanowią 50,3% uczestników
szkoleń, a mężczyźni 49,6%.
Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa
najliczniejszą grupę uczestników szkoleń stanowią pracownicy delegowani z dużych przedsiębiorstw (34%) oraz mikro firm (33%). Duże firmy,
mające większy aniżeli firmy mikro i małe potencjał, najczęściej realizują dedykowane projekty
szkoleniowe, podczas gdy pracownicy mikroprzedsiębiorstw najczęściej podnoszą kwalifikacje zawodowe w ramach projektów otwartych
przygotowanych przez instytucje szkoleniowe.
Kolejne pod względem liczebności grupy stanowią pracownicy delegowani na szkolenia przez
firmy małe (22%) i średnie (11%).
Wśród pracowników delegowanych na szkolenia dominują osoby w wieku do 44. roku ży-
Częstotliwość występowania poszczególnych typów szkoleń w projektach dla pracowników przedsiębiorstw (2008-2011)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Wartości nie sumują się do 100%, gdyż projekty szkoleniowe obejmują więcej niż 1 typ wsparcia.
mierze specjalistycznymi) i językowymi. Również
projekty instytucji szkoleniowych najczęściej oferują szkolenia zawodowe, następnie managerskie
i komputerowe (z przewagą szkoleń specjalistycznych). Wśród szkoleń zawodowych najczęściej
występowały szkolenia z obszaru budownictwa,
gospodarki magazynowej, a także medyczne,
księgowe, gastronomiczne, energetyczne. Projekty firm szkoleniowych najrzadziej dotyczyły
kursów języka obcego. Poszczególne szkolenia
niejednokrotnie są uzupełnione dodatkowymi
zajęciami około-zawodowymi.
14
cia. Najliczniejszą grupą pracowników oddelegowanych przez pracodawców do uczestnictwa
w szkoleniach stanowiły osoby pomiędzy 24. a 34.
rokiem życia. Do tej kategorii zalicza się 51% ogółu uczestników szkoleń. 1/4 pracowników, którzy
podnosili swoje kwalifikacje była w wieku 35-44
lata, przy czym udział tej grupy wiekowej wśród
mężczyzn był wyższy niż wśród kobiet. Najniższy był natomiast udział osób pracujących w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej – osoby do
24. roku życia stanowiły 11% uczestników szkoleń, natomiast osoby po 55. roku życia stanowiły
zaledwie 3% oddelegowanych do uczestnictwa
w szkoleniach. Analizując strukturę wieku uczestników w podziale na płeć należy zwrócić uwagę,
że pracodawcy są bardziej skłonni do inwestowania w mężczyzn w starszych grupach wiekowych,
podczas gdy w przypadku kobiet możliwości
rozwoju kwalifikacji znacząco zmniejszają się po
przekroczeniu 35. roku życia.
Zdecydowana większość – 61% pracowników,
którzy zostali oddelegowani do udziału w szko-
szego wykształcenia wśród osób młodych, które
dominują wśród uczestników projektów. Pracownicy z wykształceniem ponadgimnazjalnym stanowili 37% uczestników szkoleń. Najmniej liczną
grupę uczestników szkoleń stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, bądź podstawowym
- tylko 2% ogółu uczestników.
Nauczyciele są grupą zawodową, która w sposób szczególny została objęta oddziaływaniem polityki regionalnej. Jakość kształcenia formalnego,
Pracownicy wg wieku uczestniczący w szkoleniach delegowani przez pracodawcę
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Podsystem monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego (PEFS)
leniach posiadało wykształcenie wyższe (64%
kobiet, 58% mężczyzn). Jest to efekt charakteru
projektów „szytych na miarę”, które zazwyczaj
obejmują szkolenia dla kadry zarządzającej i specjalistów, ale także większej powszechności wyż-
która zależy w dużej mierze od poziomu kwalifikacji i kompetencji kadr, w bardzo istotny sposób
rzutuje na gotowość do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Realizowane są dwa projekty
systemowe adresowane do tej grupy zawodowej.
Pracownicy uczestniczący w szkoleniach delegowani przez pracodawcę wg wykształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Podsystem monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego (PEFS)
15
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej
Projekt realizowany w latach 2008 – 2012 umożliwia podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów nie-informatycznych w zakresie wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Dotychczas około 5 tys. nauczycieli nabyło nowe umiejętności, natomiast do końca okresu
realizacji projektu zakłada się, iż liczba ta wyniesie około 6 tys. Część z nauczycieli biorących udział
w projekcie została przeszklona w systemie zdalnym metodą blended-learning. Ponadto opracowano i wydano materiały szkoleniowe, ściśle odpowiadające standardom przygotowania wszystkich
nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, co świadczy o wyjątkowym dostosowaniu oferty szkoleniowej do ich potrzeb.
Przygotowanie odpowiednio przeszkolonej kadry nauczycieli, szczególnie w zakresie technologii
IT, jest wyjątkowo istotne z punktu widzenia rozwijania umiejętności kluczowych wśród uczniów
i uczennic.
Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Wartość projektu to ponad 11 mln zł.
Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce
Projekt o zasięgu regionalnym na lata 2010 – 2014 ukierunkowany jest na podwyższanie kwalifikacji
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Jest
on jednym z narzędzi realizacji strategii mającej na celu kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie. Jest to przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do projektu systemowego
ukierunkowanego na objęcie wsparciem szkół zawodowych kształcących w 7 branżach kluczowych
dla rozwoju regionu: mechatroniczno-mechanicznej, budowlanej, turystyczno-gastronomicznej,
informatyczno-elektronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej z obszaru
całego regionu. Kadra pedagogiczna tych szkół uzyska natomiast wsparcie w ramach niniejszego
projektu.
Pozwala on na objęcie wsparciem 3 tys. osób należących do kadry pedagogicznej szkół zawodowych,
w szczególności nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
Nauczyciele uczestniczą w seminariach i szkoleniach rozwijających kwalifikacje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia, prowadzenia zajęć metodą ćwiczeniową
oraz metodą projektu, wykorzystania technologii informatycznych w procesie kształcenia zawodowego. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach rozwijających kwalifikacje, a także zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniczno-technologicznymi w poszczególnych branżach
dzięki realizacji praktyk w wiodących firmach, zakładach rzemieślniczych i szkołach.
Dotychczas przeszkolono 200 dyrektorów szkół zawodowych w zakresie zarządzania zmianą szkoły
w kierunku kształcenia modułowego i realizacji programów rozwojowych, a 80 nauczycieli z 40 szkół
przygotowano do opracowywania i wdrażania modułowych programów kształcenia zawodowego.
Łącznie, różnymi formami podnoszenia kwalifikacji objęto niemal 900 pracowników małopolskich
szkół zawodowych.
Projekt jest realizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
Wartość projektu to 10 mln zł.
16
Wsparcie szkoleniowe dla osób bezrobotnych
W roku 2011, ze względu na znacznie ograniczone środki w ramach Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych,
w tym na szkolenia, osoby bezrobotne chcące podnosić swoje kwalifikacje mogły liczyć
na mniejszy zakres wsparcia ze strony urzędów pracy. Szkolenia zakończyło 4 545 osób,
w tym 1 863 kobiety, co wydaje się niewielką
liczbą w porównaniu z danymi z 2010 roku,
które mówiły o 12 743 osobach ogółem i 5 532
kobietach.
Nie zmienił się natomiast charakter zapotrzebowania na kwalifikacje na lokalnym rynku
pracy. Działania szkoleniowe PUP były w dużej
mierze odpowiedzią na zapotrzebowanie na
zawody wskazane w badaniu „Barometr zawodów 2011”31, w tym m.in.: pracownicy budowlani różnych specjalności (betoniarze i zbrojarze,
nego, projektanci stron internetowych. Oferta
szkoleniowa PUP budowana była na podstawie wyników tego badania, najpopularniejsze
szkolenia w 2011 roku to te z obszaru sprzedaż,
usługi transportowe, budownictwo oraz z zakresu przedsiębiorczości.
Najliczniej szkolącą się grupą bezrobotnych
w 2011 r. były osoby z wykształceniem policealnym – stanowiły one prawie 30% wszystkich
uczestników, a ich udział wśród szkolących się
przewyższał udział tej grupy w ogóle bezrobotnych (podobne zjawisko zaobserwowano wśród
szkolących się z wykształceniem średnim ogólnym i w niewielkim stopniu wśród osób z wykształceniem wyższym). Drugą grupą szkolącą
się były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (25,7% uczestników). Taki rozkład wykształcenia uczestników szkoleń wynika w dużej
mierze z tematyki szkoleń, w której przeważały
kursy zawodowe pozwalające dostosować posiadane umiejętności do potrzeb rynku pracy.
Wykształcenie bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach w 2011 r.
w porówaniu ze strukturą bezrobotnych na koniec 2011 r. [w %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy
brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze),
graficy komputerowi, księgowi, kierowcy samochodów ciężarowych, monterzy instalacji
budowlanych, operatorzy koparek, zwałowarek
i innego rodzaju ciężkiego sprzętu budowlaBarometr zawodów jest badaniem cyklicznym i realizowany jest co roku przez Małopolskie Obserwatorium Rynu Pracy
i Edukacji działające w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Pełne raporty na stronie http://www.obserwatorium.malopolska.pl
31
Pod względem okresu pozostawania bez pracy
najliczniej reprezentowaną na szkoleniach grupą
byli bezrobotni pozostający bez pracy najkrócej (do 6. miesięcy) - stanowili 36% wszystkich
uczestników. Jednak odsetek ten jest mniejszy niż
udział tej grupy bezrobotnych w całej ich populacji (zarejestrowani do 6. miesięcy stanowią 47%
wszystkich bezrobotnych). Wynika to z faktu, że
jako priorytetowa w kierowaniu na szkolenia była
grupa długotrwale bezrobotnych. Osoby krótko
17
Okres pozostawania bez pracy bezrobotnych korzystajacych ze szkoleń
w 2011 r. w porówaniu ze strukturą bezrobotnych na koniec 2011 r. [w %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy
Wiek bezrobotnych korzystających ze szkoleń w 2011 r. w porównianiu ze
strukturą bezrobotnych na koniec 2011 r. [w %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy
pozostające w rejestrach korzystają częściej z innych form aktywizacji (np. staży).
Analizując wiek bezrobotnych uczestników
szkoleń, największą aktywnością wyróżniają się
osoby z najmłodszej kategorii (do 34. roku życia).
Jest to najliczniejsza grupa bezrobotnych, dodatkowo nadreprezentowana wśród szkolących się.
Z kolei w przypadku bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat odsetek szkolących się był niższy niż
udział tej grupy w ogóle bezrobotnych. Prawdopodobnie wynika to z podkreślanych w licznych
badaniach trudności w rekrutacji osób w wieku
50+ do udziału w aktywnych formach wsparcia –
18
część z tych osób nie jest zainteresowana udziałem w szkoleniach, niektórym nie pozwala na to
stan zdrowia.
Zapotrzebowanie na zawody w 2012 roku
Przewiduje się, że w roku 2012 w Małopolsce
występować będzie zapotrzebowanie na następujące zawody32: diagności samochodowi, inżynierowie budownictwa, kierowcy samochodów
ciężarowych, kierownicy budowy, operatorzy koBarometr zawodów 2012, Małopolskie Obserwatorium Rynu Pracy i Edukacji, Kraków, 2012
32
parek i zwałowarek, pracownicy do spraw finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
samodzielni księgowi, spawacze metoda MIG/
MAG (w sumie 8 zawodów deficytowych). Specjaliści z niektórych zawodów, które wskazywane
były w 2011 roku jako deficytowe, tj. graficy komputerowi, kierownicy projektów, lekarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, programiści
i projektanci stron internetowych, przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. programów unijnych,
obecnie nie są już tak intensywnie poszukiwani
na rynku pracy (znaleźli się wśród zawodów tzw.
zrównoważonych). Zmniejszyła się ilość ofert pracy dla tego typu specjalistów.
Zwiększyła się natomiast znacząco lista zawodów nadwyżkowych, w przypadku których liczba
osób posiadających adekwatne wykształcenie
i kwalifikacje w danym zawodzie przewyższa ilość
ofert pracy33. Wśród kategorii zawodowych zagrożonych trudnościami w znalezieniu pracy znaleźli
się zarówno specjaliści z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (pedagodzy, politolodzy,
historycy, filozofowie, specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji
publicznej), nauczyciele przedmiotów ogólnych,
jak i inżynierowie i technicy wybranych specjalności, ale także robotnicy i pracownicy prac prostych. Ze względu na niedostatek ofert pracy, ale
także niedostatek potrzebnych i adekwatnych
kwalifikacji, brak doświadczenia zawodowego
lub uprawnień do wykonywania zawodu, osoby
te stają się klientami PUP.
Instytucje szkoleniowe w Małopolsce
i jakość ich usług
niowych (dalej RIS) prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie35. Liczba instytucji rejestrujących się w bazie danych RIS w 2011 roku
w zasadzie nie uległa zwiększeniu w porównaniu
z rokiem poprzednim: na przestrzeni całego roku
w bazie aktywnych było 851 instytucji (a licząc oddziały i filie – 936 podmiotów) i jest to nieznaczny
wzrost w porównaniu z rokiem 201036.
Według deklaracji instytucji szkoleniowych
w roku poprzednim w stosunku do okresu sprawozdawczego, a więc w 2010, przeszkolonych zostało
32 597 osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
a więc o około 19 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym.
Natomiast ogólna liczba uczestników szkoleń wyniosła 489 34837. Należy mieć na uwadze, że liczby
te nie odnoszą się wyłącznie do mieszkańców Małopolski, albowiem instytucje szkoleniowe mogą
pozyskiwać klientów na szkolenia także poza województwem, w którym uzyskały wpis do RIS. Średnio firmy szkoleniowe w Polsce szkolą 595 klientów
indywidualnych i 79 zbiorowych (przedsiębiorstwa,
instytucje) w ciągu roku.38
Oferta instytucji szkoleniowych to w przeważającej części kursy oraz szkolenia - oferuje je
ponad 80% instytucji szkoleniowych w Małopolsce. Prawie połowa proponuje usługi doradcze
i konsultingowe, 1/4 spośród wszystkich instytucji
szkoleniowych oferuje coaching oraz e-learning,
co świadczy o przewidywaniu zwiększenia znaczenia i popularności tego typu form. Wśród najbardziej typowych i dostępnych szkoleń, podobnie jak przed rokiem dominują szkolenia miękkie
z obszaru „rozwój osobowościowy i kariery zawodowej”, z obszaru „zarządzanie i administrowanie”,
” informatyka i wykorzystanie komputerów” oraz
z obszaru „języki obce” 39.
Charakterystyka instytucji szkoleniowych
Zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99
poz. 1001 z późn. zm.), instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać
zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie
szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
36
W 2010 roku aktywnych było 841 instytucji, wg. bazy danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
37
Nie ma możliwości porównania tej danej z liczbami z lat ubiegłych, albowiem informacja dotycząca ilości wszystkich uczestników szkoleń jest wymagana dopiero od momentu wejścia w życie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1620), a więc jest gromadzona od
stycznia 2011.
38
Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja badań z 2010 r., Warszawa,
2011
39
Na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych RIS
oraz wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego
35
Rynek usług szkoleniowych w Małopolsce ,
podobnie jak w skali kraju jest mocno rozdrobniony: dominują pomioty małe – niemal 85% to
samozatrudnieni oraz firmy zatrudniające do
49 pracowników, z czego około 36% to kategoria mikro (do 9 pracowników). Małopolska należy do województw o największej koncentracji
instytucji szkoleniowych (obok mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego).
Informacja o instytucjach szkoleniowych działających na terenie Małopolski gromadzona jest
w ramach bazy danych Rejestr Instytucji Szkole34
Ibidem
Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja badań z 2010 r., Warszawa,
2011
33
34
19
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
RIS jest bazą danych instytucji szkoleniowych w regionie. Jej celem jest:
• umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
• ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
• dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
• racjonalizację wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych
i poszukujących pracy,
• podwyższenie jakości i efektywności szkoleń,
• ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego.
Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o: nazwie i adresie Instytucji Szkoleniowej,
kadrze prowadzącej szkolenia, kadrze dydaktycznej (wykładowcy, trenerzy), bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych, metodach oceny jakości szkoleń, liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku, udzielanej pomocy po ukończeniu
szkolenia, tematyce szkoleń oraz tematyce przygotowania zawodowego.
Jakość usług szkoleniowych
Jak wynika z informacji gromadzonych w regionalnej bazie danych o instytucjach szkoleniowych, niemal wszystkie instytucje szkoleniowe
(ponad 90%) prowadzą badanie efektywności
prowadzonych szkoleń. Instytucje deklarują, że
udzieliły pomocy 16 980 osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy w zakresie znalezienia zatrudnienia, co stanowi wzrost o około 10 tys.
w porównaniu z deklaracjami składanymi w ubiegłorocznym sprawozdaniu. 56% współpracuje
z pracodawcami w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych, zdecydowana większość
wykładowców – około 80% - zatrudniona jest
w niepełnym wymiarze czasu pracy, pozostałe
20% pracuje na podstawie umowy o pracę. Najczęściej kursy, szkolenia i inne formy podnoszenia
kwalifikacji odbywają się w wynajmowanych salach wykładowych, niemal zawsze wyposażonych
w sieć teleinformatyczną. Blisko 2/3 spośród instytucji deklaruje, że posiada własny sprzęt komputerowy.
Niemal 4/5 spośród wszystkich instytucji planuje rozszerzenie swojej działalności40. Rozwój
rozumiany jest tutaj zarówno jako zwiększenie
liczby klientów, jako poszerzenie oferty szkoleniowej, jako rozszerzenie zasięgu terytorialnego
działalności, intensyfikacja działań promocyjnych
ale także jako zwiększenie zatrudnienia. Ponad
80% instytucji pytanych w latach 2010 i 2011 deW ramach wstępnych wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego z 2011 roku okazuje się, iż deklaruje tak więcej instytucji aniżeli
w edycji 2010 roku - wówczas 65%
40
20
klaruje zamiar podnoszenia jakości usług. Wśród
działań projakościowych najczęściej wymieniane
są: wykorzystanie ewaluacji w planowaniu zajęć,
doskonalenie merytoryczne szkolących, konstruowanie programu zajęć w oparciu w diagnozę
potrzeb szkoleniowych. Dbałość o jakość usług
jest powszechna na poziomie deklaracji instytucji
działających na małopolskich rynku usług szkoleniowych. Instytucje chcą wzmacniać jakość,
jednakże nie robią tego w sposób systematyczny
i kompleksowy, często ich przedstawicielom brak
wiedzy o standardach wyznaczających jakość41.
Wśród barier rozwoju rynku szkoleniowego42
najczęściej wymienianą jest formuła przetargu
promująca niską cenę, a nie jakość (74% - największa ilość wskazań). Niemal co trzecia instytucja wśród barier wymienia brak standardów
w zakresie jakości szkoleń. Przedstawiciele instytucji szkoleniowych wskazując na zasadnicze
problemy rynku usług szkoleniowych wymieniają
„zwiększenie kontroli nad jakością szkoleń” oraz
„nieuczciwe przetargi, gdzie najważniejszym kryterium jest niska cena”. Branża szkoleniowa jest
silnie zorientowana na wykorzystanie środków
publicznych, na nich głównie opiera funkcjonowanie i od ich dostępności w dużej mierze uzależnia rozwój. Szacuje się, że ponad 50% aktywnych
Na podstawie wyników pilotażu Małopolskich Standardów
Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”, realizowanego w ramach
projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy,
edukacji i szkoleń. W ramach pilotażu został przeprowadzony audyt
Standardów w 20 instytucjach szkoleniowych.
42
Bilans Kapitału Ludzkiego, edycja badań z 2010 r., Warszawa,
2011
41
Działania projakościowe prowadzone w firmach43
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Bilans Kapitału Ludzkiego, 2011
instytucji 43szkoleniowych realizowała projekty
finansowane w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego44.
Wyzwaniem dla polityki regionalnej jest zaproponowanie wysokiej jakościowo oferty szkoleniowej, takiej, aby była jak najbardziej adekwatną
odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania strony
popytowej. Oferta taka powinna zapewniać z jednej strony, wysokie, stale aktualne i dopasowane
do potrzeb rynkowych kwalifikacje mieszkańców,
zwiększające prawdopodobieństwo znalezienia
lub utrzymania pracy, być jednocześnie elastyczna, efektywna, minimalizująca koszty dojazdów,
czasu poświęcanego na pracę i na życie osobiste.
Z drugiej strony, oferta szkoleniowa wysokiej jakości, zindywidualizowana i adekwatna do potrzeb zapewni, że korzystający z niej pracodawcy dostrzegać będą zależność między wysokimi
kwalifikacjami swoich pracowników a efektywnością i jakością pracy, zwiększeniem zysków przedsiębiorstwa i wzrostem jego innowacyjności.
W tym celu od 2009 roku region zintensyfikował działania na rzecz podnoszenia jakości
usług oferowanych przez instytucje szkoleniowe,
zwłaszcza te korzystające ze środków publicznych45. Opracowany model „Małopolskich Stan-
dardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych”, poddany konsultacjom w środowisku małopolskich
instytucji szkoleniowych, poddany weryfikacji
w toku jakościowego pilotażu, stanie się podstawą do opracowania edukacyjnego przewodnika
dla oferujących i kupujących szkolenia. Wypracowane mechanizmy w dalszej perspektywie mogą
stać się narzędziem do certyfikacji instytucji szkoleniowych i nadawania znaku jakości instytucjom
korzystającym ze środków publicznych na kształcenie małopolskich pracowników.
Ibidem
Ibidem
45
Opracowanie Małopolskich standardów usług edukacyjnoszkoleniowych, w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Więcej informacji
o Standardach i procesie: www.pociagdokariery.pl
43
44
21
Wnioski
Budowanie kultury uczenia się przez całe życie
Zasadniczym elementem budowania kultury
uczenia się przez całe życie jest kształtowanie postaw i motywacji do uczenia się od najmłodszych
lat, czyli od etapu edukacji formalnej.
Działania służące wzmacnianiu jakości i adekwatności usług szkoleniowych, a także działania
promocyjno-informacyjne realizowane na poziomie regionu mają zmotywować zwłaszcza te osoby, które niechętnie uczestniczą w dokształcaniu
lub też nie widzą dla siebie wymiernych korzyści
z podnoszenia kwalifikacji, a także dać pracodawcom i mieszkańcom możliwość dokonywania wyborów edukacyjnych adekwatnych do ich zindywidualizowanych potrzeb.
Mamy do czynienia z selektywnością uczestnictwa w dokształcaniu: uczestniczą w nim osoby
z wyższym wykształceniem, najczęściej w średnim wieku, specjaliści. Osoby z najstarszej grupy
wiekowej (powyżej 55. roku życia) są najmniej aktywne pod względem dokształcania się: zarówno
jeśli chodzi o uczestnictwo w szkoleniach i kursach jak i samokształcenie. W przypadku osób powyżej 55. roku życia, obok ograniczeń związanych
z wiekiem i zdrowiem powodami, dla których nie
doszkalają się są brak motywacji i brak poczucia
sensu podejmowania tego typu działań. Spadek
aktywności szkoleniowej związany z wiekiem
jest najsilniejszy w grupie osób posiadających
wykształcenie zawodowe i niższe niż zawodowe.
Osoby z wykształceniem wyższym zajmują stanowiska wymagające stałej aktualizacji kompetencji,
zaś osoby gorzej wykształcone częściej wykonują
pracę o charakterze rutynowym, nie motywującą do rozwoju posiadanych umiejętności czy do
zdobywania nowych.
Ponad połowa biernych jeśli chodzi o własny
rozwój zawodowy Małopolan (w tym 70% osób
pracujących), jako powód braku udziału w kształceniu wskazuje brak takiej potrzeby w pracy, co
może sugerować niską świadomość korzystnego
wpływu dokształcania się na sytuację na rynku
pracy oraz traktowanie podnoszenia kwalifikacji
głównie w sposób instrumentalny, na potrzeby
aktualnie realizowanych zadań zawodowych, nie
zaś jako ugruntowanej postawy nakierowanej na
ciągłe doskonalenie i rozwój.
Wśród kluczowych uwarunkowań uczestnictwa w kształceniu ustawicznym zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców znajduje się
22
poziom zapotrzebowania gospodarki na wysokie kompetencje. Zauważają to trafnie badacze
w podsumowaniach wyników ogólnopolskich
badań Bilans Kapitału Ludzkiego: Jeśli zapotrzebowanie to będzie pozostawać niskie, niska też będzie
motywacja jednostek do dokształcania się i inwestowania we własny rozwój. Jeśli wzrost kompetencji nie przekłada się na zdobycie lepszej pozycji na
rynku pracy ani nawet na realne szanse na poprawę
tej sytuacji w przyszłości, racjonalną strategią jest
nieinwestowanie w rozwój i przeznaczanie wolnego
czasu i wolnych środków na inne cele. Kluczowym
czynnikiem warunkującym zmiany na poziomie dokształcania się Polaków jest zatem przede wszystkim poziom innowacyjności gospodarki i jej zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności.46
Dbałość o rozwój pracowników przedsiębiorstw
Zarówno badania na poziomie regionalnym
jak i krajowym niezmiennie od kilku lat wskazują,
że najpowszechniej inwestują w kadry firmy większe i rozwijające się: im większa firma, tym mniej
optymistyczna ocena zadowolenia z poziomu
kwalifikacji zatrudnianych pracowników, a tym
samym większe zaangażowanie we wspieranie
ich kwalifikacji. Taka zależność świadczy o wzmacniających się wzajemnie procesach rozwoju firmy
i inwestowania w rozwój kompetencji pracowników.
Inwestowanie w rozwój firmy pozornie nie związane
z rozwojem zasobów ludzkich, gdyż są to inwestycje np. w maszyny czy technologie musi w perspektywie pociągać za sobą konieczność dopasowania
do nowych wymogów kompetencji pracowników.
Z drugiej strony pracownicy o wysokich kwalifikacjach odpowiednio wyszkoleni są motorem rozwoju
przedsiębiorstwa – są bardziej produktywni, co zapewnia przewagę nad konkurencją47.
Wśród tych pracodawców, którzy poszukują
nowych pracowników, aż 75% ma problemy ze
znalezieniem odpowiednich osób, głownie ze
względu na braki w zakresie kwalifikacji zawodowych, ale także ogólnych. Jednocześnie nie
wszyscy pracodawcy dbają o stały rozwój już
zatrudnionych kadr. Ci pracodawcy, którzy nie
szkolili pracowników lub w żaden inny sposób
nie podnosili ich kwalifikacji pytani o powody
tego stanu rzeczy, w przeważającej większości
Kwalifikacje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący
drugą edycję badań Bilans Kapitału Ludzkiego realizowaną w 2011
roku, Warszawa, 2012
47
Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie po szkole. Uczenie się
dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa, 2012
46
wskazywali, że kwalifikacje i umiejętności w pełni
odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa. Tego
typu deklaracje mogą być potwierdzeniem adekwatności pomiędzy specyfiką działalności firmy
a kompetencjami pracowników, ale także świadczyć może o braku wiedzy na temat faktycznych
potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników lub też
braku umiejętności badania tych potrzeb. Należy
przy tym mieć na uwadze, że zadania zawodowe
w coraz mniejszym stopniu mogą być wykonywane na bazie kwalifikacji i kompetencji uzyskanych
wczoraj, a już z całą pewnością kwalifikacje i kompetencje, które nie są stale aktualizowane nie wystarczą do podjęcia wyzwań zawodowych jutra.
Duża część szkoleń realizowanych w firmach
ma bądź charakter obowiązkowych (np. BHP),
bądź ich przeprowadzanie zostało niejako wymuszone przez zmiany w otoczeniu instytucjonalnym (np. szkolenia z zakresu księgowości czy
przepisów prawych). Tym samym szkolenia mają
w dużej mierze charakter adaptacyjny, odpowiadający na bieżące potrzeby, aniżeli prorozwojowy
dla firmy i jej kadry.
Wciąż dominują tradycyjne formy podnoszenia kwalifikacji, takie jak kursy i szkolenia, które są
kosztochłonne i których skuteczność w zakresie
efektów kształcenia – podnoszenia wiedzy, umiejętności praktycznych i kształtowania postaw
jest uważana za stosunkową niską. Szczególnie
Małopolanie zatrudnieni w przedsiębiorstwach
mikro i małych nie uzyskują często wystarczającego wsparcia ze strony swojego pracodawcy
w zakresie rozwoju kwalifikacji, gdyż uczestnictwo w szkoleniu zewnętrznym, odrywającym
od pracy jest dla firm zatrudniających kilku pracowników oraz dla samozatrudnionych nazbyt
obciążające pod względem finansowym i organizacyjnym. Stopniowo i powoli upowszechniają
się nowoczesne i bardziej elastyczne z punktu widzenia zarówno pracowników jak i pracodawców
formy, tj. coaching, mentoring, szkolenia nie odrywające od pracy, e learning.
gające wysokich nakładów organizacyjnych i finansowych, o standardowym programie. Podaż
tego typu szkoleń zaspokajają w dużej mierze
projekty finansowane ze środków publicznych.
Natomiast większość klientów indywidualnych
i przedsiębiorców zlecających szkolenia narzeka
na małą dostępność szkoleń zawodowych, specjalistycznych, tzw. „szytych na miarę”.
Działalność instytucji i ich rozwój są silnie uzależnione od dostępności i sposobów wykorzystywania środków publicznych. Większość instytucji
realizowała projekty w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, jednocześnie w sposobach wydatkowania środków publicznych widzi
największe bariery rozwoju rynku szkoleniowego.
Instytucje deklarują dbałość o zachowanie wysokiej jakości usług i prowadzenie działań prorozwojowych, brak jednakże jednolitych standardów wyznaczających sposób ich działania.
Podaż szkoleń w Małopolsce i jakość usług
Instytucje szkoleniowe w Małopolsce są liczne,
głównie należą do kategorii przedsiębiorstw mikro i małych, w większości przypadków działają
na rynku zaledwie od kilku lat.
Oferta szkoleń, kursów najczęściej dotyczy
rozwoju osobistego i rozwoju kompetencji ogólnych: językowych, informatycznych. Dostępność
charakteryzuje zatem formy wsparcia nie wyma23
28
Download