III. Proces rekrutacji

advertisement
Projekt „Wieża Babel - podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie
zaawansowanym”
Regulamin rekrutacji w projekcie
„Wieża Babel – podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka angielskiego i rosyjskiego
na poziomie zaawansowanym”
Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5
Część 1. O PROJEKCIE
1.
Projekt „Wieża Babel – podniesienie kwalifikacji językowych mieszkańców Gminy Siechnice. Kurs języka
angielskiego i rosyjskiego na poziomie zaawansowanym” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5
2.
Okres realizacji projektu obejmuje czas od 01.09.2013 r. do 31.03.2014 r.
3.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
- Stowarzyszenie Euro-Concret z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 35a – Lider projektu,
- Gminę Siechnice z siedzibą w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12 – Partner projektu.
4.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans 23 mieszkańców Gminy Siechnice (13 kobiet i 10
mężczyzn) na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji językowych.
5.
W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia językowe z języka angielskiego i języka rosyjskiego
na poziomie zaawansowanym w wymiarze 120 godzin (ok. 8 godz. tygodniowo).
6.
Przewiduje się utworzenie dwóch grup szkoleniowych:
- grupa z językiem angielskim – 14 osób (8 kobiet i 6 mężczyzn),
- grupa z językiem rosyjskim – 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn).
7.
Uczestnicy zostaną wyposażeni (nieodpłatnie) w materiały szkoleniowe w postaci podręcznika, gramatyki,
słownika (oraz dodatkowo, na bieżąco w razie konieczności w dodatkowe materiały typu wydruki ćwiczeń,
teksty dodatkowe itp.). Materiały szkoleniowe odnosić się będą do języka, którego dany Uczestnik będzie
się uczył w ramach projektu.
8.
Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym (odpowiednio z języka angielskiego dla grupy uczącej
się języka angielskiego i z języka rosyjskiego dla grupy uczącej się języka rosyjskiego).
9.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu wraz z
informacją o nabyciu umiejętności.
Część 2. REKRUTACJA
I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację
1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Partner – Gmina Siechnice, przy współpracy z Liderem
Projektu – Stowarzyszeniem Euro-Concret .
II. Uczestnicy projektu
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- ukończyły 18 rok życia, a jednocześnie nie ukończyły 64 roku życia,
- zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na terenie gminy Siechnice,
- posiadają niskie lub niedostosowane do lokalnego rynku pracy kwalifikacje zawodowe.
Spełnienie powyższych kryteriów będzie oceniane metodą 1-0 (spełnia - nie spełnia). Niespełnienie
któregokolwiek z powyższych kryteriów wyklucza z możliwości uczestnictwa w projekcie.
Ponadto, spełniając jedno, dwa lub wszystkie dodatkowe poniższe kryteria, Kandydat może otrzymać
dodatkową liczbę punktów (dodatkowe 5 punktów za każde kryterium):
- status osoby bezrobotnej,
- wykształcenie maksymalnie średnie ogólnokształcące (gimnazjalne i poniżej, zasadnicze zawodowe),
- wiek powyżej 50 lat.
Ponadto uwzględnione zostaną wyniki testu językowego - aby zakwalifikować się do uczestnictwa w
projekcie należy uzyskać co najmniej 23 punkty (maksymalnie 45 punktów).
Dalszym kryterium zakwalifikowania będzie kolejność zgłoszeń - dokładna data przekazania zgłoszenia
(formularza) do biura projektu.
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane łącznie 23 osoby, w tym:
- 13 kobiet
- 10 mężczyzn,
które uzyskają największą ilość punktów w wyniku procesu rekrutacji w swojej grupie.
Dodatkowo zgodnie z wcześniejszym zapisem:
- do grupy z językiem angielskim zostanie przyjętych 14 osób (8 kobiet i 6 mężczyzn),
- do grupy z językiem rosyjskim zostanie przyjętych 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn).
Z uwagi na powyższe rekrutacja zostanie przeprowadzona odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Wyniki zostaną
przedstawione w postaci 4 list rankingowych, oddzielnie dla:
- kobiet w grupie języka angielskiego,
- kobiet w grupie języka rosyjskiego,
- mężczyzn w grupie języka angielskiego,
- mężczyzn w grupie języka rosyjskiego.
III. Proces rekrutacji
1.
Proces rekrutacji rozpocznie się 23 września 2013 r. i trwać będzie do 7 października 2013 r.
Projektodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu rekrutowania Uczestników Projektu.
2.
Do procesu rekrutacji będzie można przystąpić wypełniając oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych oraz formularz rekrutacyjny, który zostanie poddany ocenie zgodnie z punktem II, ppkt.
1 i 2 Części 2 niniejszego regulaminu.
3.
Wszystkie osoby, które dostarczyły lub wysłały do biura projektu formularze zgłoszeniowe, zostaną
powiadomione o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie.
4.
Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona powołana do tego celu Komisja Rekrutacyjna, w skład której
będą wchodzić: Koordynator/ka projektu i Asystent/ka ds. rekrutacji i monitoringu.
5.
Formularz rekrutacyjny będzie dostępny w biurze projektu w formie papierowej oraz zostanie
zamieszczony w formie elektronicznej (załącznik w formie pliku z możliwością pobrania i wypełnienia w
edytorze tekstu) na podstronie internetowej dotyczącej projektu. Formularz zgłoszeniowy stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6.
Dopuszcza się następujące formy przekazywania formularzy zgłoszeniowych:
- poczta elektroniczna e-mail (e-mail: [email protected]),
- poczta na adres biura projektu (adres biura: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) ,
- fax (nr: 71 786 09 52),
- osobiście w biurze projektu (pokój 104 - Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. 71 786 09 56).
7.
Dostarczenie czy przysłanie formularza zgłoszeniowego do biura projektu nie jest jednoznaczne z
przyjęciem osoby składającej formularz do uczestnictwa w projekcie.
8.
Osoby, które spełniają kryteria formalne zobowiązane są do napisania testu kompetencji, który zostanie
przeprowadzony w biurze projektu po wcześniejszym ustaleniu terminu, jednak nie później niż do 8
października 2013 r. Nie stawienie się w umówionym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w
projekcie.
IV. Ogłoszenie wyników
1. Komisja Rekrutacyjna zaprosi do udziału w projekcie osoby, które otrzymały najwyższą ilość punktów - aż
do wyczerpania limitów rekrutacyjnych i powiadomi je (drogą mailową lub telefonicznie) o przyjęciu do
projektu oraz terminie spotkania w celu przedstawienia i podpisania stosownych dokumentów.
2. Osoby, które znajdą się na niższych miejscach listy rankingowej zostaną wpisane na listę rezerwową.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregokolwiek z uczestników, na jego miejsce może
zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.
4. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy szkoleniowej, która będzie precyzowała wzajemne prawa i
obowiązki stron umowy.
5. Deklaracja oraz umowa szkoleniowa podpisywane będą w siedzibie biura projektu (Biuro ds. Funduszy
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pokój 104) w terminie uzgodnionym
z osobą zakwalifikowaną do uczestnictwa w projekcie.
6. Na pisemny wniosek osoby, której odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złożony w
terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie.
Część 3. PRAWA I OBOWIĄZKI
1.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
- udziału w badaniach ewaluacyjnych w ramach projektu (ankiety ewaluacyjne m.in. oceniające poziom
merytoryczny i organizacyjny szkoleń), których celem jest udoskonalenie działań oferowanych przez
projektodawcę i lepsze dostosowanie ich do potrzeb przyszłych uczestników,
- udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu, w ramach którego
organizowane są szkolenia (tj. dla potrzeb ewaluacji i sprawozdawczości),
- udzielenia zgody na wykorzystanie wszelkich materiałów audio, video oraz zdjęć, na których widnieje
postać Uczestnika,
- uczestnictwa (obecności) na zajęciach szkoleniowych – potwierdzenie tego faktu nastąpi każdorazowo
poprzez złożenie podpisu Uczestnika na przygotowanej liście obecności na każdych zajęciach,
- uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników.
2. Liczba (np. ilość godzin szkoleniowych) i rodzaj usług (np. wydanie materiałów szkoleniowych)
świadczonych na rzecz Uczestnika Projektu potwierdzana jest podpisem Uczestnika złożonym w dniu
korzystania z usługi na odpowiednim formularzu.
3. Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w projekcie, przedstawiając Projektodawcy pisemne
uzasadnienie rezygnacji.
4. Projektodawca może wykluczyć uczestnika z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:
- opuści więcej niż 20% godzin szkoleń,
- nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego
upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w okresie 10 dni stosownych wyjaśnień,
- przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w procesie rekrutacji.
5. W sytuacji kiedy Uczestnik zostanie wykluczony lub zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zobowiązany
jest do zwrotu pobranych materiałów szkoleniowych.
6. Obowiązki i prawa wynikające z Regulaminu nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz
osoby trzeciej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
Regulamin opracowany i zatwierdzony we Wrocławiu w dniu 02.09.2013 r.
Download