Zasiłek przy i po pracy za granicą - Pup

advertisement
http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zasilek_po_pracy_za_granica.html
Grafika : drukuj / nie drukuj
Zasiłek przy i po pracy za granicą
Zasady mające na celu koordynację w zakresie zabezpieczenia społecznego wpisują się w ramy swobodnego
przepływu osób oraz powinny z tego tytułu przyczyniać się do podniesienia poziomu życia tych osób i warunków
zatrudnienia.
Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla
bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach:
●
●
●
zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych na terytorium
różnych państw członkowskich w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o prawo do zasiłku
dla bezrobotnych,
zasadzie eksportu (transferu) zasiłku w przypadku, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym państwie członkowskim
niż to,
w którym uzyskał prawo do świadczeń,
prawidłowościach przyznawania prawa do zasiłku dla pracowników przygranicznych.
Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w jednym z
państw członkowskich.
Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek gwarantuje, że ktoś, kto
przenosi swoje miejsce zamieszkania do innego państwa, ma ochronę na wypadek bezrobocia.
Jeśli wymagany czas pracy i ubezpieczenia w Polsce, a także okres zatrudnienia i ubezpieczenia za granicą był zbyt
krótki, by bezrobotny otrzymał prawo do zasiłku dla bezrobotnych, sumowanie czyli dodanie do siebie lat i miesięcy
pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach, z którymi Unia ma umowy o swobodnym przepływie siły
roboczej, pozwala uzyskać wymagany okres, by nabyć prawo do zasiłku.
Oznacza to, że do okresu uprawniającego do zasiłku zalicza się także okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na
własny rachunek przebyte w innych państwach UE. Do potwierdzenia tych okresów konieczny jest jednak formularz U1.
Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych na zasadzie sumowania okresów rejestruje się w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a stosowne dokumenty składa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Zasada eksportu (transferu) zasiłku dla bezrobotnych:
- z Polski do innego państwa członkowskiego.
Jeżeli w Polsce masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy Ci się on także podczas poszukiwania
pracy w innym Państwie Członkowskim.
Nabyty zasiłek zachowywany jest w innym Państwie Członkowskim przez okres 3 miesięcy, licząc od chwili, gdy
zainteresowany przestał pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia Państwa Członkowskiego, które opuścił. Jednakże
termin 3 miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do 6 miesięcy. Zasiłek ten wypłacany
jest przez instytucję właściwą. Bardzo ważne jest to, że prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych jest ograniczone
w czasie i przysługuje jedynie osobom spełniającym określone kryteria. Istotne jest również to, by celem podróży
rzeczywiście było poszukiwanie pracy.
Osoba, która udaje się do innego Państwa członkowskiego dodatkowo musi:
●
●
●
●
przed swoim wyjazdem być zarejestrowany i pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa właściwego, co
najmniej 4 tygodnie od chwili utraty pracy,
zgłosić instytucji właściwej zamiar wyjazdu w celu poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim i złożyć
wniosek o wydanie dokumentu poświadczającego, że zachowuje on prawo do świadczeń,
w ciągu 7 dni od momentu wyjazdu zgłosić się (zarejestrować) do właściwej instytucji (urzędu pracy) państwa, w
którym zamierza poszukiwać pracy,
faktycznie poszukiwać pracy, czyli być w dyspozycji urzędu pracy.
Zasiłek transferowy wypłacany jest przez instytucję, która przyznała świadczenie.
Jeśli nadal, w myśl przepisów krajowych, mamy prawo do zasiłku powinniśmy wrócić do kraju. Inaczej stracimy prawo
do świadczenia.
- z innego państwa członkowskiego do Polski.
Osoby, które nabyły prawo do zasiłku za granicą, mogą go transferować do Polski i pobierać przez okres trzech
miesięcy. Jednakże termin 3 miesięcy może być przedłużony przez właściwe urzędy lub instytucje do 6 miesięcy.
Zasiłek ten wypłaca instytucja właściwa, która przyznała świadczenie.
Wymagany dokument poświadczający zachowanie prawa do świadczeń to formularz U2.
Osoba, która transferuje zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa członkowskiego do Polski rejestruje się w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy, a stosowne dokumenty składa w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy.
Pracownicy przygraniczni.
Bezrobotny, który w okresie swojego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał miejsce zamieszkania w innym
Państwie Członkowskim, pozostaje do dyspozycji urzędów zatrudnienia właściwego Państwa Członkowskiego. Korzysta
on ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby zamieszkiwał na
terytorium tego państwa. Bezrobotny, który w okresie swojego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek miał
miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie i który nadal mieszka w
tym państwie pozostaje w dyspozycji urzędów zatrudnienia Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce
zamieszkania. Możliwe jest zarejestrowanie osoby jednocześnie w państwie zamieszkania i w państwie zatrudnienia.
Niezbędne dokumenty:
●
●
U1- dokument dotyczący sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek,
U2- dokument potwierdzający zachowanie prawa do zasiłku transferowego.
Download