infrastruktura turystyczna gminy czersk

advertisement
„Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w
powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”.
Głównym Beneficjentem jest Powiat Chojnicki,
natomiast przedmiotem całego projektu jest
utworzenie 156,37 km połączonych, oznakowanych
tras rowerowych łączących wszystkie gminy i stolice
gmin powiatu. Całkowita wartość projektu to kwota
ok. 21.138.705 zł
W ramach projektu na terenie Gminy Czersk
wykonano:
- budowa tras rowerowych ze znakowaniem – 11,61 km
- znakowanie tras rowerowych – 24,47 km
- budowa małej infrastruktury (punkty
odpoczynkowe)
- tablice informacyjne
-budowa kładki rowerowej przez Czerską Strugę
„Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy
na terenie Gminy Czersk”
Projekt otrzymał dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 (działanie
8.1.2). Przedsięwzięcie realizowane było
dwutorowo. Pierwsza część projektu
polegała na kompleksowym
zagospodarowaniu terenu przylegającego
bezpośrednio do akweduktu w Fojutowie,
druga część dotyczyła budowy kąpieliska w
miejscowości Rytel nad Wielkim Kanałem
Brdy. Realizacja projektu przyczyniła się do
poprawy wizerunku i estetyki obu
miejscowości – zwiększyła lokalną
atrakcyjność inwestycyjną, osiedleńczą i
turystyczną.
Całkowita wartość projektu wyniosła
łącznie ponad 1,3 mln zł przy unijnym
dofinansowaniu w wysokości ponad 860
tys. zł.
W ramach projektu w Rytlu zbudowano
m.in. kąpielisko wraz z plażą, pomosty
ze schodami prowadzącymi do wody,
budynek gospodarczy i budynek WC.
W przypadku Fojutowa słynącego z
akweduktu zbudowanego pod koniec
XIX wieku na pograniczu dzisiejszej
Gminy Czersk i Gminy Tuchola,
zagospodarowano kompleksowo teren
nad Wielkim Kanałem Brdy. W ramach
projektu wykonano tutaj m.in.
platformę widokową, podest drewniany
ze schodami – umiejscowiony nad
pozostałością fundamentu po starej
cementowni porośniętej unikalnymi
porostami, pomost kajakowy przy
Wielkim Kanale Brdy, ciągi piesze oraz
alejki, elementy małej architektury tj.
wiaty z siedziskami, ławki, kosze na
śmieci,
„Zagospodarowanie turystyczne rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach”
To pierwsza inwestycja zrealizowana w naszej
gminie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego. Projekt był
zrealizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem
Czersk.
Celem projektu było zrównoważone
wykorzystanie walorów przyrodniczych
regionu w rozwoju turystyki oraz osiągnięcie
wysokiego standardu usług turystycznych, a
także ochrona 85 gatunków porostów i
mszaków występujących w jedynym tego
typu rezerwacie w Polsce. Zakres projektu był
szeroko konsultowany z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody, Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz z
Nadleśnictwem Czersk.
W ramach projektu na terenie Rezerwatu przyrodniczoarcheologicznego w Odrach wykonano:
• nowe ogrodzenie wokół rezerwatu
• płotki ochronne wokół głazów z porostami
• tabliczki kierunkujące ruch turystyczny
• wiatę,
• tablice dydaktyczne,
• uporządkowany został parking przed rezerwatem,
• powstały toalety, kosze na śmieci i inne elementy małej
architektury.
Koszt inwestycji wyniósł 347,5 tys. zł, a dofinansowanie
ze środków unijnych wyniosło 244 tys. zł.
„Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w
Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”.
Celem tego partnerskiego projektu trzech
samorządów wdrażanego przez Partnera
Wiodącego – Powiat Tucholski wraz z Partnerami
- Gminą Czersk i Gminą Brusy - jest ochrona
cennego przyrodniczo ekosystemu Borów
Tucholskich (Natura 2000, Rezerwat Biosfery
UNESCO) poprzez skanalizowanie
rozproszonego ruchu turystycznego w
wyznaczonych, niezagrażających środowisku
naturalnemu miejscach i na szlakach.
Projekt otrzymał wsparcie unijne z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 95%
kosztów kwalifikowalnych.
W ramach projektu powstało na terenie
Gminy Czersk miejsce postojowe o pow. ponad
800m2 zostanie wyposażone w trzy wiaty z
siedziskami i stołami, toaletę typu TOI TOI w
zabudowie drewnianej, stojaki rowerowe,
śmietnik, trzy komplety stołów i ławek, tablice
informacyjne.
Na terenie Gminy Czersk zostaną także
odnowione i oznakowane szlaki rowerowe o
łącznej długości 50km, w tym szlaki do
Odrów i Ostrowitego. W ramach projektu
powstanie również witryna internetowa,
opracowany zostanie system tablic
informacyjnych, wykonana zostanie
inwentaryzacja fauny i flory i inne. Wartość
samych robót wraz z nadzorem inwestorskim
w Gminie Czersk wyniesie ok. 120 tys. zł., a
wkład naszej gminy w całym projekcie
wyniesie ok. 20 tys. zł.
ZAPRASZAMY DO GMINY CZERSK!
Download