Dostawa warzyw i owoców, warzyw i owoców przetworzonych i soków

advertisement
Załącznik nr 3
Dostawa żywności do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pruchniku
UMOWA NR IR3410/28/2009
Zawarta w dniu …………………. w Pruchniku, pomiędzy Gminą Pruchnik, mającą siedzibę
przy ul. 37-560 Pruchnik, w imieniu którego działają:
Stanisław Górski – Wójt Gminy Pruchnik
Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik
zwanym dalej Zamawiającym
A
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zamieszkałym:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w: …………………….., pod
numerem REGON ………………………………………zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego , wyboru
ofert Wykonawcy w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163 z późn.
zm.).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wykazem
zamieszczonym w formularzach cenowych załączników 1a. Kod CPV: 031142500-3,
15100000-9, 15200000-0, 15300000-1, 15400000-2, 15500000-3, 15600000-4,
15800000-6
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne podane w
formularzu cenowym załącznika 1a (np.: „Vegeta” , „Krakowska” i inne są tylko
przykładowe). /wykonawca może zaproponować o innej nazwie pod warunkiem, że
posiadać on będzie co najmniej równe walory organoleptyczne (smak zapach, barwa, itp.)
Produkt równoważny nie może zawierać jakichkolwiek ilości części niejadalnych bądź
mniej wartościowych niż produkt podany przez zamawiającego w kolumnie „nazwa
produktu”.
2.
3.
4.
5.
6.
Produkt równoważny musi posiadać skład chemiczny nie różniący się więcej niż 10% od
podanych w formularzu cenowym złącznika 1a produktów przykładowych. W takim
przypadku należy podać nazwę produktu równoważnego, a w toku postępowania na
wezwanie zamawiającego dostarczyć próbkę produktu z kompletną etykietą.
Oferta musi obejmować wszystkie pozycje formularza cenowego.
załącznik1a
Wymogi dodatkowe:

Dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu zamawiającego.

Forma płatności - przelew 14 dni.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
Ilości podane w załączniku 1a są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Z tytułu zmniejszeń
ilości zamawianego towaru do 25% nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec
zamawiającego
Dostawy do magazynu zamawiającego, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie
§2
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw
żywności własnym transportem lokomocyjnym do kuchni szkolnej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Pruchniku
2. Wykonawca będzie dostarczał owoce, warzywa, mięso drób wyłącznie świeże ( nie
mrożone i nie paczkowane ). Wędliny z terminem przydatności do spożycia co
najmniej 2 tygodnie po terminie dostawy.
3. Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia określana będzie każdorazowo w zależności od
potrzeb, w trybie określonym w § 2, w ramach przyjętego formularza cenowego
stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
4. W każdym przypadku wiążące są i nie podlegają zmianom ceny jednostkowe ustalone
w przyjętym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia łącznie, nie może przekroczyć
orientacyjnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
WARUNEK REALIZACJI
§2
Przedmiot umowy określony w załączniku do umowy będzie dostarczany w partiach, od
poniedziałku do piątku, w ramach bieżących potrzeb, w ciągu 24 h od daty zamówienia
złożonego przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego e-mailem na adres:
[email protected] i odwrotnie potwierdzonego e-mailem przez Wykonawcę
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
WARTOŚĆ UMOWY
§3
Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się maksymalną wartość brutto
w kwocie…………………….zł.,słownie:…………………………………………..
……………………………………………, w tym podatek VAT wg załączonego
formularza cenowego.
Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, która zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy
W czasie trwania umowy ceny artykułów będą w wysokości cen jednostkowych
określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie nie wykorzystanie w całości kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia.
TERMIN WYKONANIA
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.
a) Dla Przedszkola Samorządowego od dnia 1 września 2009 roku do 31 lipca
2010 roku,
b) Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 od 7 września 2009 roku do 23 czerwca 2010
roku.
W razie nieterminowego lub nierzetelnego wywiązywania się z obowiązków
objętych niniejszą umową przez Wykonawcę, Zamawiającego przysługuje prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku opisanym w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
ROZLICZENIE
§5
Podstawą zapłaty będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę
po każdorazowej dostawie i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego w kuchni
szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku
Suma faktur częściowych wystawianych po każdorazowej dostawie stanowi
rozliczenie umowy i nie może przekraczać kwoty określonej w § 3 ust.1
Faktury należy wystawiać na:
a. Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik;
NIP: 792-22-20-185
b. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN, ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560
Pruchnik; NIP: 792-22-20-179
Płatność: przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT
przez Zamawiającego
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
KARY UMOWNE
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
a) 0,5 % ceny całości przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 umowy
za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia po terminie ustalonym
w § 2 umowy,
b) 20 % ceny całości przedmiotu zamówienia za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu z bieżących faktur Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego powyżej
wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
1.
2.
3.
4.
WADY
§7
W przypadku dostawy produktów wadliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo
zwrotu tych produktów, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty wolne
od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego
W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Zamawiającego zastrzega sobie
prawo do dokonania zakupu u innego sprzedawcy obciążając Wykonawcę
kosztem zakupu. W takim przypadku należność zostanie potrącona z bieżących
faktur Wykonawcy.
W przypadku dwukrotnej dostawy produktów wadliwych Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wadliwość dostawy konkretnej partii produktów udokumentowana zostanie
w formie protokołu sporządzonego przez komisję wewnętrzną powołaną przez
Zamawiającego. Protokół zostanie niezwłocznie przekazany Wykonawcy
z możliwością sprawdzenia wadliwości dostawy przez Wykonawcę.
PRZEDSTAWICIELE STRON
§8
1. Osobą ustanowioną przez Zamawiającego do kontaktu będzie: Anna Kowalczyk –
intendent,
2. Osobą ustanowioną przez Wykonawcę do kontaktu będzie:……………………….
…………………………………………………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§10
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie
W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie właściwe
przepisy kodeksu cywilnego
Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy
będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne
dla zamawiającego
Zmiana umowy dokonana naruszeniem przepisu ust. 5 jest nieważna
Umowa jest zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach jedna dla wykonawcy
i 3 dla Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards