PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA, PŁASKI STAN ODKSZTAŁCENIA 1

advertisement
PŁASKI STAN NAPRĘŻENIA, PŁASKI STAN ODKSZTAŁCENIA
1) Prawo Hook’a jest prawdziwe:
a) w zakresie odkształceń trwałych
b) dla naprężeń stycznych w zakresie odkształceń nietrwałych
c) dla naprężeń normalnych i stycznych do granicy proporcjonalności
2) W wyniku jednoosiowych naprężeń głównych w materiale powstają(e):
a) tylko odkształcenia postaciowe
b) tylko odkształcenia objętościowe
c) jednoosiowy stan odkształceń
d) trójosiowy stan odkształceń
3) W ośrodku izotropowym(tzn. mającym takie same właściwości we wszystkich
kierunkach) kierunki osi głównych stanu naprężenia i stanu odkształcenia:
a) są nachylone do siebie pod kątem 45°
b) pokrywają się ze sobą
c) są do siebie prostopadłe
4) Największe naprężenia styczne występują w płaszczyznach położonych pod kątem:
a) 35°
b) 45°
c) 90°
5) Metoda kół Mohra jest to:
a) graficzna reprezentacja płaskiego stanu naprężenia
b) graficzna reprezentacja przestrzennego stanu naprężenia
c) graficzna reprezentacja liniowego stanu naprężenia
6) Stan naprężenia w którym działają tylko dwa naprężenia główne(trzecie jest równe zeru)
jest nazywany:
a) stanem liniowym lub jednowymiarowym
b) stanem płaskim lub dwuwymiarowym
c) stanem przestrzennym, objętościowym lub trójwymiarowym
7) Współczynnik Poissona jest:
a) współczynnikiem określającym sprężystość materiału
b) stosunkiem odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym
stanie naprężenia
c) wielkością bezwymiarową
8) Formuła prawa Hook’a jest następująca:
a) wydłużenie jest odwrotnie proporcjonalne do obciążenia, przy stałej długości
początkowej i stałym przekroju poprzecznym
b) wydłużenie jest wprost proporcjonalne do obciążenia, przy stałej długości
początkowej i stałym przekroju poprzecznym
c) naprężenie jest odwrotnie proporcjonalne do wydłużenia przy stałej masie
9) Dla czystego ścinania:
a) odkształcenia objętościowe są największe
b) prawo Hook’a jest zależne od moduły Younga
c) odkształcenia postaciowe są największe
10) Moduł Younga:
a) jest to stosunek naprężenia do odkształcenia
b) jego wartość dla tego samego materiału są jednakowe
c) jest mierzony w Paskalach
POMIARY TWARDOŚCI
1. Wskaźnik obciążenia K:
a) Jest stały dla danego obciążenia
b) Jest zależny od rodzaju materiału
c) Określa się dla wszystkich metod pomiaru twardości
d) Określa się dla wszystkich metod pomiaru twardości nie podlegających prawu
Kicka
e) Określa się dla wszystkich metod pomiaru twardości zależnych od kąta wciskania
2. Dynamiczne sposoby pomiaru twardości to metody:
a) Poldi
b) Martensa
c) Rockwella
d) Mohsa
e) Vickersa
f) Erichsena
g) Bessemera
h) Shora
i) Brinella
3. W metodzie HRC:
a) Wgłębnikiem jest piramida diamentowa o kącie 136۫
b) Obciążenie wynosi 100 kG
c) Wgłębnikiem jest stożek diamentowy o kącie 136۫
d) Wgłębnikiem jest kulka o średnicy 1/16″
e) Wgłębnikiem jest stożek diamentowy o kącie 120۫
f) Obciążenie wynosi 150 kG
g) Wgłębnikiem jest kulka o średnicy 2,5 mm
4. Pomiar mikrotwardości:
a) Przeprowadzany jest w obszarze wielu ziaren
b) Przeprowadzany jest w obszarze jednego ziarna
c) Należy do statycznych metod pomiaru twardości
d) Przeprowadzany jest w zakresie obciążeń < 6.8 kG
e) Odciski geometryczne są podobne
5. Prawo podobieństwa mówiące, że twardość będzie taka sama jeśli głębokość
odcisków określona kątem wciskania będzie taka sama, zwane jest również:
a) Prawem Kicka
b) Prawem Mayera
c) Prawem zmiennej twardości
d) Zależnością kątową twardości
e) Prawem Brinella
6. Grubość przedmiotu przy pomiarze twardości metodą Brinella powinna:
a) Wynosić tyle co w metodzie Vickersa
b) Być 4-krotną średnicą odcisku
c) Być kilkakrotnie razy większa niż głębokość odcisku
d) Być 8-krotnie razy większa niż głębokość odcisku
7. W metodzie Vickersa:
a) W materiał wciska się foremny ostrosłup o podstawie kwadratowej
b) Dokonuje się pomiaru tylko jednej przekątnej odcisku
c) Twardość HV nie zależy od obciążenia
d) Twardość oznacza się np. 600 HV 10/30
e) Odstęp środków odcisków dla materiałów miękkich (ołów, cyna) powinien
wynosić 3d (d- średnica odcisku)
8. Metoda Brinella
a) Praktycznie nie niszczy powierzchni
b) Cechuje się nierównomiernością skal
c) Umożliwia pomiar twardości materiałów niejednorodnych
d) Rozszerzenie metody do pomiarów mikrotwardości
e) Za jej pomocą uzyskuje się jedynie bardzo małe odciski
9. Z teorią podobieństwa nie są zgodne następujące metody pomiaru twardośći:
a) Metoda Brinella
b) Metoda Rockwella
c) Wyznaczanie twardości za pomocą wahadła Herberta
d) Metoda Vickersa
e) Pomiar mikrotwardości metodą Vickersa
10. Zagłębienie jest miarą twardości w:
a) Pomiarze mikrotwardości metodą Knoopa
b) Metodzie Brinella
c) Metodzie Rockwella
d) Metodzie Vickersa
e) Pomiarze mikrotwardośći metodą Chruszczowa
f) Pomiarze mikrotwardości metodą Grodzińskiego
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA
1. Wartość wytrzymałości na ściskanie;
a) Jest taka sama (co do wartości bezwzględnej) jak na rozciąganie,
b) Jest większa dla naprężeń rzeczywistych
c) Jest większa (co do wartości bezwzględnej) niż na rozciąganie dla materiałów
kruchych,
d) Jest większa (co do wartości bezwzględnej) niż na rozciąganie dla materiałów
plastycznych,
e) Jest większa dla naprężeń inżynierskich
2. Efekt Bauschingera wpływa na;
a) Wzrost modułu Younga
b) Spadek odkształcenia
c) Zmianę modułu Younga
d)
e)
f)
g)
h)
Spadek wytrzymałości doraźnej
Zmianę wytrzymałości doraźnej
Wzrost granicy plastyczności
Zmianę odkształcenia
Zmianę granicy plastyczności
3. Prawo Hooke’a jest prawdziwe:
a) tylko dla naprężeń normalnych
b) w zakresie odkształceń trwałych
c) dla naprężeń stycznych w zakresie odkształceń nietrwałych
d) dla naprężeń normalnych i stycznych do granicy proporcjonalności
e)tylko dla naprężeń głównych w zakresie odkształceń sprężystych
4. Granica sprężystości w próbie rozciągania to:
a) siła maksymalna na wykresie
b)maksymalne naprężenie przenoszone bez odkształcenia trwałego
c)naprężenia, od których rozpoczyna się odkształcenie plastyczne
d) największe z naprężeń, przy których jeszcze nie występuje ruch dyslokacji
5. W trakcie statycznej próby rozciągania mierzymy:
a) naprężenia rzeczywiste,
b) odkształcenie plastyczne,
c) wydłużenie całkowite,
d) naprężenie inżynierskie
e)wydłużenie plastyczne
f)odciążenie rzeczywiste
g)odkształcenie całkowite
h)moduł Younga
6. Parametry mierzalne podczas próby rozciągania:
a) przemieszczenie na powierzchni próbki
b) całkowita siła obciążająca
c)początkowa siła obciążająca
7. Wytrzymałość doraźna Rm w próbie rozciągania to:
a) największe naprężenia inżynierskie
b)naprężenia odpowiadające rzeczywistej sile maksymalnej
c)najmniejsze naprężenie inżynierskie
8. Naprężenia rzeczywiste w próbie rozciągania;
a) są zawsze większe niż naprężenia nominalne,
b)są równe stosunkowi działającej siły do bieżącego pola przekroju
d)nigdy nie są większe niż naprężenie nominalne
9. Materiały kruche charakteryzują się:
a) wyższą wytrzymałością na ściskanie niż na rozciąganie,
b)niższą wytrzymałością na ściskanie niż na rozciąganie
c) zbliżoną wartością granicy sprężystości do granicy plastyczności i do
wytrzymałości doraźnej.
10. W próbie ściskania rozszerzonej;
a)obowiązuje zasada Sait-Venanta
b)konieczne jest dokładne osiowanie
c)konieczne jest smarowanie lub przegub kulisty
BADANIA NIENISZCZĄCE
1. Nieciągłość jest to:
A. naruszenie wymagań, nie pociągające za sobą niemożności użytkowania obiektu,
B. wada,
C. naruszenie wymagań, pociągające za sobą niemożności użytkowania obiektu
2. Wadą jest:
A. naruszenie wymagań, nie pociągające za sobą niemożności użytkowania obiektu
B. nieciągłość przekraczająca dopuszczalne wymagania,
C. każda nieciągłość
3. Metoda radiologiczna jest stosowana;
A. tylko dla materiałów magnetycznych,
B. tylko dla materiałów przewodzących,
C. dla odlewów,
D. do wykrywania wad objętościowych
4. Jaki rodzaj magnesowania nie powoduje przypaleń:
A. za pomocą elektromagnesów jarzmowych,
B. przez bezpośredni przepływ prądu prze badany obiekt,
C. przez indukcyjne wzbudzanie prądu elektrycznego
5. W badaniach metodą penetracyjną wykorzystuje się:
A. małą ściśliwość cieczy
B. ciśnienie atmosferyczne
C. zjawisko włoskowatości
D. różnicę gęstości materiału badanego i penetranta
6. W metodzie echa nieciągłość lokalizujemy za pomocą wzoru:
A. l= c*t
B. l = c* t /2
C. l= 2c*t
D. l = c*t2
7. Bezpośrednim celem badań nieniszczących jest:
A. zmniejszenie do minimum awaryjności urządzeń,
B. ocena stanu makrostruktury i mikrostruktury
C. eliminowanie z procesu produkcji półwyrobów lub wyrobów wadliwych
D. pomiar wielkości geometrycznych
E. porównywalna jakość wyrobów
F. pomiar użytkowych właściwości materiałów
8. Metodą badań nieniszczących nie jest:
A. VT
B PT
C. MT
D. RS
E. RT
F. UT
9. Promieniowanie X:
A. ulega osłabieniu przy przejściu przez materię,
B. nie ulega osłabieniu przy przejściu przez materię,
C. ulega odbiciu od materii,
10. Nieostrość wewnętrzna obrazu: spowodowana jest:
A. efektem fotochemicznym promieniowania wtórnego.,
B. rozmiarem źródła promieniowania C.
C. niedoskonałością błony,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards