skręcanie

advertisement
Statyczna próba skręcania :
1. Czym jest krzywa skręcania z prób statycznego skręcania (co jest funkcją czego ).
Wykresem krzywej skręcania jest funkcja momentu skręcającego do kąta skręcenia.
2. Do jakiego stanu musi sprowadzać się obciążenia pręta walcowego , aby on był tylko
skręcany .
3. Przedstawić na rysunku kąt skręcania próbki walcowej , jak definiujemy jednostkę kąta
skręcania .
𝜃=
𝜑
𝑙
θ- jednostkowy kąt skręcania wartość kąta skręcenia do długości
4. Przedstawić a rysunku kąt odkształcenia postaciowego próbki walcowej , podać
zależności ,jaka wiąże ten kąt z naprężeniami stycznymi .
𝛾𝑚𝑎𝑥
𝛾
= 𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , 𝜏 = 𝐺𝛾 γ ,γmax –kąt odkształcenia postaciowego τ- naprężenie styczne
𝑟
G -moduł Kirchhoffa
5. Czym jest wskaźnik przekroju na skręcanie .
6. Podać zależność na naprężenia styczne w dowolnym miejscu przekroju poprzecznego
próbki skręcanej .
𝜏=
𝑀𝑠 𝑑
𝐼0 2
𝑀
𝜏 = 𝑊𝑠 τ- naprężenia styczne Ms –moment skręcający I0 –moment
0
bezwładności W0 – wskaźnik przekroju kołowego a skręcanie
7. W którym miejscu przekroju próbki występuje maksymalne naprężenia skręcające z
jakich zależności je obliczamy .
Z równania 𝜏 =
𝑀𝑠
𝜌
𝐼0
ρ- promień , będącego funkcją liniową , ze względu na promień wynika ,
że największe naprężenia działają na powierzchni zewnętrznej pręta kołowego wynosi:
𝑀𝑠 𝑑
𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐼0 2
8. Jeżeli próbka walcowa o długości l jest skręcana momentem M , to ,z jakiej zależności
obliczymy jej kąt .
𝑀𝑠 𝑙
𝜑=
𝐺𝐼0
9. Przedstawić rozkład naprężeń stycznych przy skręcaniu materiałów plastyczno
sprężystych : a)gdy materiału nie uplastycznił się w całości b) gdy materiał uplastycznił
się w całości .
10. Co jest umowną granicą plastyczności przy skręcaniu ?
Do wyznaczenia umownej granicy plastyczności w próbie rozciągania przyjmuje się
odkształcenia trwałe εpl =0,2% . W związku z tym umowna granica plastyczności wystąpi w
chwili , gdy odkształcenia trwałe γ=0.3% , co ze wzorem 𝜃 =
𝜑
𝑙
- odpowiada
jednostkowemu kątowi skręcania , wyrażona w radianach : θ=0,003 1/r
11. Co nazywamy wytrzymałością na skręcanie ?
Wytrzymałość na skręcanie jest to wartość przy największym momencie skręcającym po
przekroczeni tego próbka zostaje zerwana, wytrzymałość na skręcanie określa wartość
maksymalną po którym próbka zstaje zerwana .
𝑅𝑠 =
𝑀𝑚𝑠
𝑊0
Mms- wartość maksymalnego momentu skręcającego
12. Jak wyznaczamy umowną granicę plastyczności przy skręcaniu na podstawie wykresu?
Download