Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

advertisement
Nazwa modułu:
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
Mechanika gruntów i skał
2016/2017
Kod: BGF-1-704-s
Punkty ECTS:
3
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Geofizyka
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
-
Forma i tryb studiów:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 7
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Woźniak Henryk ([email protected])
Osoby prowadzące: dr inż. Kaczmarczyk Robert ([email protected])
dr hab. inż. Woźniak Henryk ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Posiada podstawowa wiedzę z zakresu stanów
naprężenia i odkształcenia oraz zależności
pomiędzy ich składowymi w odniesieniu do ośrodka
sprężystego
GF1A_W02
Egzamin, Kolokwium
M_W002
Ma wiedzę z zakresu mechanicznych właściwości
gruntów, oraz wytrzymałościowych i
deformacyjnych właściwości skał i masywów
skalnych
GF1A_W06
Egzamin
M_W003
Ma podstawową wiedzę z zakresu rozkładu
naprężeń w podłożu gruntowym i masywach
skalnych
GF1A_W02
Egzamin, Kolokwium
M_U001
Umie przeprowadzić analizę prostych stanów
naprężenia i odkształcenia
GF1A_U01,
GF1A_U09
Egzamin, Kolokwium
M_U002
Potrafi obliczyć stan naprężenia w podłożu w
różnych warunkach gruntowo-wodnych
GF1A_U01,
GF1A_U09
Egzamin, Kolokwium
M_U003
Posiada umiejętność geomechanicznej oceny
jakości masywu skalnego
GF1A_U06
Egzamin
Wiedza
Umiejętności
1/4
Karta modułu - Mechanika gruntów i skał
Kompetencje społeczne
M_K001
Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i
skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na
środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje
GF1A_K04
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Posiada podstawowa wiedzę z
zakresu stanów naprężenia i
odkształcenia oraz zależności
pomiędzy ich składowymi w
odniesieniu do ośrodka
sprężystego
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Ma wiedzę z zakresu
mechanicznych właściwości
gruntów, oraz
wytrzymałościowych i
deformacyjnych właściwości
skał i masywów skalnych
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W003
Ma podstawową wiedzę z
zakresu rozkładu naprężeń w
podłożu gruntowym i
masywach skalnych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U001
Umie przeprowadzić analizę
prostych stanów naprężenia i
odkształcenia
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U002
Potrafi obliczyć stan
naprężenia w podłożu w
różnych warunkach gruntowowodnych
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_U003
Posiada umiejętność
geomechanicznej oceny
jakości masywu skalnego
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
M_K001
Ma świadomość
pozatechnicznych aspektów i
skutków działalności
inżynierskiej, w tym wpływu
na środowisko, i związanej z
tym odpowiedzialności za
podejmowane decyzje
2/4
Karta modułu - Mechanika gruntów i skał
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i odkształcenia w ośrodku
sprężystym
4. Statyczne i dynamiczne oddziaływanie wody gruntowej na stan naprężenia
5. Mechaniczne właściwości gruntów i skał
6. Rozkład naprężeń od obciążeń zewnętrznych w masywach gruntowo-skalnych
7. Geomechaniczna charakterystyka masywów skalnych
Ćwiczenia laboratoryjne
1. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu naprężenia. Przedstawianie stanu naprężeń
za pomocą koła Mohra. Obliczanie naprężeń głównych i składowych stanu naprężenia
dla prostych stanów.
2. Analiza jednoosiowego i płaskiego stanu odkształcenia. Przedstawianie stanu
odkształceń za pomocą koła Mohra. Obliczanie odkształceń liniowych, postaciowych i
objętościowych dla przypadków prostych.
3. Obliczanie stałych materiałowych sprężystych.
4. Obliczanie naprężeń pierwotnych oraz naprężeń od obciążeń zewnętrznych w
różnych warunkach gruntowo-wodnych.
5. Sporządzanie geomechanicznych ocen jakości masywów skalnych.
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i kolokwiów z ćwiczeń
Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
Zalecana literatura i pomoce naukowe
1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
3. Lambe W.T., Whitman R.V. (1977, 1978): Mechanika gruntów, t. 1 i 2. Arkady, Warszawa.
4. Obrycki M., Pisarczyk S. (1997): Zbiór zadań z mechaniki gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej.
5. Coduto D.P. (1998): Geotechnical engineering. Pronciples and practices. Prentice Hall. Inc.
6. Das B.M. (1985): Principles of geotechnical engineering. PWS-Kent Publishing Company. Boston.
7. Majcherczyk T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E. (2006): Podstawy geomechaniki. AGH Kraków –
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
8. Thiel K. (1980): Mechanika skal w inżynierii wodnej. PWN, Warszawa.
9. Kidybiński A. (1982): Podstawy geotechniki kopalnianej. Wyd. „Śląsk”, Katowice.
10. PN-G-04301. Skały zwięzłe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i
technologicznych.
11. PN-G-04303. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych.
12. PN-G-04307. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek nieforemnych.
13. PN-G-04302. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego
ściskania.
14. PN-G-04306. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek w postaci
krążka.
15. PN-G-04305. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie z użyciem próbek foremnych.
16. PN-G-04304. Skały zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie proste.
3/4
Karta modułu - Mechanika gruntów i skał
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Woźniak H., Wójcik A. (1998): Całkowite osiadanie warstwy spoistego gruntu zwałowego z
uwzględnieniem odbudowy zwierciadła wody gruntowej. XXI ZSMG, Kraków-Zakopane, 467-477.
Woźniak H. (2001): Zastosowanie konsolidometru hydraulicznego Rowe’a do badania odkształceń
objętościowych gruntów nasypowych w wyniku zawodnienia. Kwartalnik AGH, Geologia, tom 27, z. 2-4,
513 – 525.
Woźniak H. (2004): Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego. XXVII
ZSMG, Kraków-Zakopane, 251-259.
Informacje dodatkowe
Program przewiduje przeprowadzenie 3 testów.
Test 1.: Stan naprężenia. Stan odkształcenia. Zależności pomiędzy składowymi stanu naprężenia i
odkształcenia w ośrodkach sprężystych.
Test 2.: Statyczne i dynamiczne oddziaływanie na stan naprężenia w gruncie.
Test3.: Geomechaniczna ocena jakości masywu skalnego.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w wykładach
28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych
14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
35 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
87 godz
Punkty ECTS za moduł
3 ECTS
4/4
Download