na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego

advertisement
Załącznik
do Zarządzenia Nr OR.I-0050.142.2017
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 23 marca 2017 roku
PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom
dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek” skierowany do:
organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
I. Podstawy prawne konkursu
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1300), zwane dalej „Rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
 uchwała Nr XXXIV/663/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami na rok 2017, zwana dalej „Programem współpracy”,
 zarządzenie Nr OR.I-0050.616.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert, zwanym dalej
„Regulaminem konkursowym”.
II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
1. Priorytet IX Programu współpracy: Ochrona i promocja zdrowia
2. Cel Programu współpracy:
Ochrona zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Miasta Opola
3. Cel zadania:
Zapobieganie powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł u dzieci 5-6-letnich
uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Opola
poprzez promocję zdrowia i edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców.
4. Działania:
 edukacja zdrowotna metodami odpowiednimi do wieku dzieci,
 prowadzenie nauki prawidłowej techniki szczotkowania zębów,
 przygotowanie dzieci do wizyt u stomatologa,
 przegląd uzębienia dzieci wraz z określeniem liczby ubytków próchnicowych,
zębów przeznaczonych do ekstrakcji, usuniętych i zdrowych,
 przekazanie pisemnej informacji dla rodziców o stanie uzębienia ich dzieci,
 włączanie rodziców do działań profilaktycznych.
5. Beneficjenci:
Dzieci urodzone w latach 2011-2012 uczęszczające do przedszkoli publicznych
i niepublicznych na terenie Miasta Opola.
6. Koszty pokrywane z dotacji:
 materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne,
 podstawowy sprzęt niezbędny podczas prowadzonej edukacji,
 wynagrodzenia osób prowadzących edukację,
 wynagrodzenie lekarza stomatologa,
 koszty transportu środkami komunikacji publicznej osób prowadzących edukację,
 nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach,
 koszty utrzymania biura poniesione podczas realizacji zadania, tj. czynsz, media,
telefon, internet, materiały biurowe (łącznie do 15 % przyznanej dotacji)
7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
III. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa
Rozdział 5 Regulaminu konkursowego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania określa umowa o powierzenie realizacji zadania, jednak nie
później niż do 30 listopada 2017 r.
2. Warunki realizacji zadania określa Rozdział 5-7 Regulaminu konkursowego oraz
umowa o powierzenie realizacji zadania zawarta z podmiotem, którego oferta
została w niniejszym konkursie wybrana.
V. Termin i zasady składania ofert:
1. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty i wydrukowanego z Generatora
potwierdzenia wynosi 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie
wzorów.
3. Oferty winny być złożone wraz z kompletem załączników za pośrednictwem
Generatora na stronie www.engo.ogr.pl – pod nazwą: „Konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego: Program zapobiegania próchnicy
i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”.
4. Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale
Zdrowia i Rozwoju Społecznego, 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4, I piętro pokój nr 14, w godz. 7.30 – 15.30.
5. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.opole.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na
tablicy ogłoszeń w Wydziale Zdrowia i Rozwoju Społecznego przy ul. Budowalnych 4
w Opolu.
6. Wymagane załączniki do oferty – aktualny KRS w formie PDF lub wyciąg z innego
rejestru jeśli oferent nie podlega wpisowi do KRS.
7. Oferent, który uchwalił zmiany w statucie, a które nie zostały jeszcze przed złożeniem
oferty wprowadzone do KRS jest zobowiązany do dokumentów konkursowych
dołączyć wniosek złożony do Sądu wraz ze zmianami (w formie PDF).
2/3
Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I.0050.142.2017 PMO z dnia 23 marca 2017 r.
VI. Tryb, termin i kryteria wyboru ofert:
1. Rozpatrywanie ofert następuje według zasad i kryteriów określonych w Rozdziale 4
Regulaminu konkursowego oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które spełniły wszystkie wymagania formalne.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert
na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola www.opole.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zdrowia i Rozwoju Społecznego przy
ul. Budowlanych 4 w Opolu.
VII. Zadanie publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku 2016 przez organ
administracji publicznej oraz związane z nim koszty:
L.p.
1
NAZWA OFERENTA
Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego
Krzyża, ul. Krakowska 51,
45-018 Opole
NAZWA ZADANIA
Program zapobiegania próchnicy
i chorobom dziąseł u dzieci w wieku
przedszkolnym pn. „Biały ząbek”
Przyznana
kwota
(w zł)
15.000
3/3
Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I.0050.142.2017 PMO z dnia 23 marca 2017 r.
Download