UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA OPOLA z dnia

advertisement
Druk nr 885
Projekt
z dnia ....................................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) – Rada Miasta Opola
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 210 zł,
w tym:
·Dochody gminy, w tym:
Dochody bieżące:
-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
-
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
+ 400.000 zł
+ 200.000 zł
- 600.000 zł
+ 1.050.000 zł
+ 50.000 zł
- 1.100.000 zł
+ 200.000 zł
- 200.000 zł
+ 10.000 zł
+ 250.000 zł
- 260.000 zł
-
Strona 1
ustaw
§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
- 50.000 zł
+ 105.100 zł
- 105.100 zł
+ 2.200 zł
+ 50.000 zł
- 2.200 zł
+ 1.000 zł
- 1.000 zł
·Dochody powiatu o kwotę - 210 zł, w tym:
Dochody bieżące:
- 210 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 210 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
- 210 zł
- 210 zł
§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę
2.201.806 zł, w tym:
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy
+ 2.201.806 zł
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę
2.201.596 zł, w tym:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 13
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Rozdział 80104 – Przedszkola
- Niepubliczne i publiczne przedszkola – dotacje
Wydatki bieżące
w tym:
- dotacje na zadania bieżące
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
- 120.350 zł
+ 36.000 zł
+ 36.000 zł
+ 36.000 zł
+ 36.000 zł
+ 36.000 zł
- 10.000 zł
+ 10.000 zł
Strona 2
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
lub przez osobę fizyczną
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
w tym:
- 166.350 zł
- 166.350 zł
- 166.350 zł
- 157.700 zł
- 122.900 zł
- 10.700 zł
- 21.100 zł
- 3.000 zł
- 8.650 zł
- 8.650 zł
+ 10.000 zł
- Dokumentacja pozostała
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
+ 2.500 zł
+ 2.500 zł
- Dokumentacja przyszłościowa
Wydatki majątkowe
w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 7.500 zł
+ 7.500 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
- Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
+ 2.500 zł
+ 2.500 zł
+ 7.500 zł
- 183.710 zł
- 183.710 zł
- 183.710 zł
- 183.710 zł
- 74.660 zł
- 12.500 zł
- 21.810 zł
- 74.740 zł
+ 166.350 zł
+ 166.350 zł
+ 166.350 zł
+ 166.350 zł
+ 157.700 zł
Strona 3
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Dział 855 – Rodzina
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo
-wychowawczych
w tym:
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Nasz Dom
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Opolu – Mój Dom
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w tym:
- Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście
Opolu
Wydatki majątkowe
w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 122.900 zł
+ 10.700 zł
+ 21.100 zł
+ 3.000 zł
+ 8.650 zł
+ 8.650 zł
+ 10.000 zł
+ 10.000 zł
+ 2.700 zł
+ 2.700 zł
+ 2.700 zł
+ 2.600 zł
+ 100 zł
+ 3.600 zł
+ 3.600 zł
+ 3.600 zł
+ 2.400 zł
+ 1.200 zł
+ 3.700 zł
+ 3.700 zł
+ 3.700 zł
+ 1.130 zł
+ 2.570 zł
+ 1.699.947 zł
- 25.286 zł
- 25.286 zł
- 25.286 zł
- 25.286 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
w tym:
+ 1.725.233 zł
- Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne
Wydatki majątkowe
+ 1.338.495 zł
+ 1.338.495 zł
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
Strona 4
w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 1.338.495 zł
- Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach
Wydatki majątkowe
w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
+ 386.738 zł
+ 386.738 zł
+ 386.738 zł
+ 293.756 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa
kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic
Wydatki majątkowe
w tym:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące
Wydatki bieżące
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Dział 926 – Kultura fizyczna
+ 293.756 zł
+ 293.756 zł
+ 293.756 zł
+ 138.660 zł
+ 155.096 zł
+ 135.000 zł
+ 135.000 zł
+ 135.000 zł
+ 135.000 zł
+ 135.000 zł
+ 135.000 zł
+ 200.603 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
- Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej
Wydatki majątkowe
w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 200.603 zł
+ 200.603 zł
+ 200.603 zł
+ 200.603 zł
§ 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 93.552.591 zł, zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 36.152.521 zł;
2) zaciągniętych
25.000.000 zł;
kredytów
i pożyczek
3) wolnych środków, o których mowa
publicznych w wysokości 32.400.070 zł.”.
na
rynku
zagranicznym
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w wysokości
o finansach
§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia
2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan
dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących
pozycjach:
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
Strona 5
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
801
Dochody
Wydatki
106 800
106 800
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80110
Gimnazja, w tym:
Publiczne Gimnazjum Nr 5
§ 6. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan
dochodów związanych z realizacją zadań rządowych:
Dział
Rozdział
700
70005
700
§
852
253 300
63 300
190 000
900 800
2 702 500
0750
80 000
20 000
60 000
0760
170 000
42 500
127 500
0770
130 000
32 500
97 500
0970
3 300
800
2 500
120 000
30 000
90 000
120 000
30 000
90 000
13 700
700
13 000
13 700
700
13 000
12 579
630
11 949
12 579
630
11 949
22 100
1 100
21 000
71015
75011
75411
0640
420
20
400
0750
21 470
1 070
20 400
0970
210
10
200
33 700
1 700
32 000
33 700
1 700
32 000
14 700
700
14 000
14 700
700
14 000
32 600
1 600
31 000
32 600
1 600
31 000
1 015 000
165 000
850 000
85203
0830
85203
852
85228
0830
0830
855
85502
Ogółem
3 180 000
3 603 300
70005
852
1 059 900
0550
0690
754
Dochody
podlegające
przekazaniu do
budżetu
państwa
0470
0570
750
Dochód
gminy/powiatu
4 239 900
0750
710
Plan
na 2017 r.
0920
450 000
0940
75 000
25 000
50 000
0980
490 000
140 000
350 000
5 504 279
1 261 330
4 242 949
Realizujący
Urząd Miasta Opola
- Biuro Nieruchomości Skarbu
Państwa
Miejski Zarząd Lokali
Komunalnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
Urząd Miasta Opola
- Wydział Spraw Obywatelskich
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
Środowiskowy Dom Samopomocy
"Magnolia"
Urząd Miasta Opola
- Wydział Polityki Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miejskie Centrum Świadczeń
450 000
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
Urzędowym Województwa Opolskiego.
podjęcia
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
i podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Strona 6
Uzasadnienie
Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika
z konieczności dokonania następujących zmian:
• zwiększenie o kwotę 36.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Zespół Szkół
Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13” z przeznaczeniem na wykonanie
prac budowlanych i montażowych nieuwzględnionych w zakończonej inwestycji
dotyczącej przebudowy oraz dostosowania budynku sali gimnastycznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
• zwiększenie o kwotę 7.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dokumentacja
przyszłościowa”. W ramach tego zadania zlecane będą wykonania audytów
energetycznych, ich aktualizacje, a także aktualizacje dokumentacji i kosztorysów
planowanych inwestycji.
• zwiększenie o kwotę 2.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dokumentacja
pozostała”, w ramach którego zlecane będą ekspertyzy, analizy i raporty
ztermomodernizowanych obiektów oświatowych.
• zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Centrum
Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu” (Dom
Dziecka, Mój Dom oraz Nasz Dom). Kwota ta stanowi darowiznę otrzymaną jako
nagrodę dla wychowanków placówek za udział w konkursie „Domy Pozytywnej
Energii” organizowanym przez firmę TAURON Polska Energia S.A. pod koniec
2016 r. Środki te w grudniu 2016 roku zostały przekazane na rachunek Urzędu
Miasta Opola.
• zwiększenie o kwotę 1.338.495 zł planu wydatków budżetu na zadaniu
pn. „Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne”. Kwota ta stanowi
niewykorzystane środki z 2016 r.
• zwiększenie o kwotę 386.738 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Inwestycje
z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczepanowicach”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r.
• zwiększenie o kwotę 293.756 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Dawne
Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego
Zamku Górnego i jego okolic”. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r.
w zakresie wydatków kwalifikowalnych projektu.
• zwiększenie o kwotę 200.603 zł planu wydatków budżetu na zadaniu
pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej”. Kwota ta stanowi
niewykorzystane środki z 2016 r.
• zwiększenie o kwotę 135.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Ogród
Zoologiczny – wydatki bieżące”. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie
zwiększonych kosztów związanych z całodobową ochroną i monitorowaniem
zwierząt, osób i terenu Ogrodu.
• zmniejszenie o kwotę 210 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 – Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności, w § 2360 – Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% od dochodów związanych
z realizacją zadań rządowych. Zmiana ta związana jest przekazaniem z dniem
1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu zadań w zakresie orzekania
o niepełnosprawności.
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
Strona 7
• zmniejszenie o kwotę 25.286 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Monitoring
wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu”. Na realizację ww. zadania
w br. zaplanowano kwotę 140.000 zł. W związku z tym, iż część zadania realizowana
będzie w 2018 r. zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji.
• zmniejszenie o kwotę 183.710 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wydatki
bieżące” w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Kwota ta stanowi środki własne miasta na realizację ww. zadania. W związku z tym,
iż zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazane zostały z dniem
1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu, zachodzi możliwość
przeznaczenia ww. kwoty na inny cel.
Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków
finansowych na zadania, które przeszły do realizacji z 2016 r. na 2017 r. Środki na ten cel
proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia o kwotę 2.201.806 zł planu przychodów z tytułu
wolnych środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli dokonuje się korekty
pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ze względu
na zwiększoną liczbę dzieci będących mieszkańcami miasta Opola uczęszczających
do publicznego przedszkola w Tarnowie Opolskim. Dokonuje się również przesunięcia
środków w wysokości 166.350 zł w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu
pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez wyodrębnienie
kosztów ponoszonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami
klasyfikacji budżetowej w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294).
Na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Opolu dokonuje się zwiększenia planu
dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku.
Ponadto uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017
roku (załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok).
Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt
Strona 8
Download