30. Moc prawna środków zaskarżenia. Środki zaskarżenia

advertisement
30. Moc prawna środków zaskarżenia.
Środki zaskarżenia- instytucje procesowe za pomocą, których uprawnione podmioty mogą żądać
weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Oparte są na zasadzie
skargowości - służą podmiotom uprawnionym do żądania uruchomienia z urzędu. Ich celem
bezpośrednim jest doprowadzenie do kasacji lub reformacji rozstrzygnięcia administracyjnego wyeliminowanie wadliwych decyzji.
Suspensywność- moc prawna środka zaskarżenia. Może być bezwzględna oraz względna.
Odwołanie jest bezwzględnie suspensywne - wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Są wyjątki - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy
nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest zgodna z żądaniami wszystkich stron, gdy
podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.
Zażalenie jest względnie suspensywne - wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania
zaskarżonego postanowienia. Wyjątek - gdy organ, który wydał postanowienie może wstrzymać
jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.
Weryfikacja postanowień w toku instancji
Środki bezwzględnie suspensywne-opracowanie
Pojęcie i klasyfikacja środków zaskarżenia-opracowanie
Środki dowodowe w ordynacji podatkowej
Legitymacja do wniesienia odwołania zażalenia-opracowanie
Decyzje i odwołania
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards