Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób w

advertisement
Wardzyńska A i wsp.
Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób...
239
Starzenie się układu odpornościowego a alergia
u osób w podeszłym wieku
The ageing of the immune system and allergy in the elderly
ALEKSANDRA WARDZYŃSKA, MAREK L. KOWALSKI
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi
Streszczenie
Summary
Wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia w populacji krajów rozwiniętych, który nastąpił w ciągu ostatniego stulecia, a także dążenie do
zapewnienia ludziom w podeszłym wieku jak najlepszej jakości życia,
skłaniają do szczególnego zwrócenia uwagi na problemy zdrowotne
występujące w tej grupie wiekowej. Fizjologiczny proces starzenia się
układu odpornościowego skutkuje zwiększoną śmiertelnością z powodu chorób infekcyjnych, a także gorszą odpowiedzią na szczepienia
wśród osób starszych. Do chorób, w których patogenezie istotną rolę
odgrywają zmiany zachodzące w starzejącym się układzie immunologicznym, zalicza się także procesy nowotworowe oraz choroby związane z istniejącym przewlekłym zapaleniem, takie jak: osteoporoza, choroba Alzheimera, cukrzyca typu II czy miażdżyca. Według istniejących
danych częstość chorób alergicznych u osób starszych jest niższa niż w
innych grupach wiekowych, a objawy atopowych chorób układu oddechowego mają tendencję do ustępowania, co jest związane głównie
z obniżaniem się wraz z wiekiem stężenia przeciwciał klasy IgE.
Changing world demographics has resulted in an increase in the
population of the elderly. To provide the best quality of life to people
in this age group, a particular attention needs to be drawn to health
problems of the elderly. Ageing of immune system is associated with
higher mortality from infectious diseases and reduced response to
vaccines. Decline in immune function may be linked to neoplasms
and age-related inflammatory diseases like osteoporosis, type 2 diabetes, atherosclerosis or Alzheimer’s disease. Epidemiologic studies
have demonstrated that the incidence of atopy and related disorders
decline with age, which may be determined mainly by a decrease of
serum total and antigen-specific IgE.
Key words: ageing of immune system, adaptive immunity, innate
immunity, allergy, asthma
Słowa kluczowe: starzenie układu odpornościowego, odpowiedź
swoista, odpowiedź nieswoista, alergia, astma
© Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 239-247
www.alergia-astma-immunologia.eu
Nadesłano: 6.11.2009
WSTĘP
Współczesne teorie starzenia przypisują główną rolę
w tym procesie czynnikom działającym bezpośrednio na
komórki (takim jak: wolne rodniki, tempo metabolizmu,
limit podziałów komórkowych, tzw. fenomen Hayflicka,
akumulacja szkodliwych produktów przemiany materii)
oraz genetycznym (determinowanym defektami naprawy
DNA, nagromadzeniem mutacji somatycznych czy też
długością telomerów). Istnieją również teorie, zgodnie
z którymi za starzenie organizmu odpowiedzialne są całe
układy: neuroendokrynologiczny czy też odpornościowy
[1,2]. Wydaje się jednak, że żadna z proponowanych koncepcji całkowicie nie wyjaśnia zmian zachodzących wraz
z wiekiem w organizmie, a starzenie stanowi wypadkową
działania czynników komórkowych, genetycznych i środowiskowych [3]. Znaczenie kliniczne zmian zachodzących
w układzie odpornościowym w trakcie starzenia jest
stosunkowo mało poznane. U osób starszych występu-
Adres do korespondencji / Address for correspondence
Aleksandra Wardzyńska
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: 42 675 73 20, faks: 42 678 22 92
e-mail: [email protected]
je większa śmiertelność z powodu chorób zakaźnych
[4], ponadto istnieją dowody na gorszą odpowiedź na
szczepienia w tej grupie wiekowej [5,6]. Stan dysfunkcji
układu immunologicznego obserwowany w podeszłym
wieku, skutkujący upośledzeniem głównie odpowiedzi
komórkowej, jest związany ze wzrostem zachorowalności
na niektóre nowotwory, natomiast podwyższony poziom
cytokin prozapalnych, produkowanych głównie przez
makrofagi i fibroblasty, może mieć wpływ na częstsze występowanie chorób mających u podłoża przewlekły proces
zapalny, takich jak cukrzyca typu II, osteoporoza lub miażdżyca [7,8] (ryc. 1).
Częstość występowania dodatnich testów skórnych
u osób starszych jest mniejsza niż u młodszych [9,10],
co wiąże się z tzw. „efektem kohorty”. Ponadto objawy
towarzyszące chorobom alergicznym mają tendencję do
ustępowania lub nawet do remisji wraz z wiekiem [11].
Tendencja ta wiązana jest głównie ze zmniejszaniem się
240
Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 239-247
Ryc. 1. Przyczyny oraz skutki starzenia się układu odpornościowego
stężenia przeciwciał klasy IgE w surowicy u osób starszych,
nie tylko zdrowych, ale także chorujących na choroby alergiczne [9]. Należy się jednak spodziewać, że w związku ze
wzrastającą od kilkudziesięciu dekad częstością chorób atopowych u dzieci i młodych dorosłych, a także wzrastającą
średnią długością życia, schorzenia te będą coraz częstszą
przyczyną zgłaszania się do lekarza oraz istotnym składnikiem diagnostyki różnicowej u pacjentów po 65. roku
życia.
Badania nad starzejącym się układem
odpornościowym
Badania mające na celu ustalenie wpływu wieku na
budowę i funkcje poszczególnych elementów układu
immunologicznego były przeprowadzane zarówno na
modelach zwierzęcych, w hodowlach komórkowych, jak
i wśród ludzi. Zastosowanie układów zwierzęcych oraz
badania nad starzeniem się komórek i tkanek w hodowlach pozwoliło na głębsze zrozumienie skomplikowanych
zmian zachodzących podczas tego procesu, doświadczalne weryfikowanie hipotez, a także na odkrywanie
i testowanie potencjalnych możliwości terapeutycznych.
Wiadomo jednak, że nie wszystkie obserwacje dokonane
in vitro czy też dotyczące zwierząt są trafne w odniesieniu
do ludzi. Z kolei dane pochodzące z badań klinicznych często są rozbieżne. Może to być związane z niejednorodnością grup badanych oraz wpływem wtórnych czynników,
głównie chorób przewlekłych i nowotworowych, modulujących odpowiedź immunologiczną u osób starszych.
Wyodrębnienie zdrowych od chorych, według kryteriów
ustalonych przez autora pracy bądź według protokołu
SENIEUR zaproponowanego przez Ligharta [12], miało na
celu wyeliminowanie wpływu najczęściej występujących
w tej grupie wiekowej schorzeń na fizjologiczny proces
starzenia. Kryteria Ligharta, obejmujące parametry kliniczne, biochemiczne oraz wykluczające przeszłość nowotworową i stosowanie leków, przyczyniły się do ujednolicenia
metodyki badań immunologicznych przeprowadzanych
w wieku podeszłym i pozwoliły na porównywanie wyni-
ków uzyskanych przez różnych autorów. Szacuje się jednak, że kryteria te spełnia nie więcej niż 10% osób powyżej
65. roku życia [13]. Dlatego coraz więcej autorów włącza
do swych badań pacjentów będących w gorszej kondycji
zdrowotnej, uważając, że współwystępowanie chorób
układu krążenia, układu oddechowego oraz układu nerwowego jest cechą nierozerwalnie związaną z wiekiem
podeszłym [14].
Wpływ wieku na hematopoetyczną
komórkę pnia (HSC)
Hematopoetyczna komórka pnia daje początek liniom
progenitorowym, które odpowiedzialne są za wytwarzanie elementów morfotycznych krwi [15]. Wzrost częstości
chorób mieloproliferacyjnych, anemii oraz niektórych
nowotworów u ludzi w podeszłym wieku, a także zmiany
w układzie odpornościowym, wydają się być przynajmniej
w części związane ze starzeniem się hematopoetycznej
komórki pnia [16]. Wpływ wieku na potencjał proliferacyjny HSC jest trudny do ustalenia, głównie ze względu
na małą dostępność tych komórek oraz niedoskonałe
sposoby ich oznaczania, ponadto wyniki otrzymane przez
różnych autorów są trudne do porównania ze względu na
odmienną metodologię badań. Przeprowadzone w latach
siedemdziesiątych przez Harrisona i wsp. [17] badania na
myszach z wrodzoną anemią dowiodły, że przeszczepiony
szpik od starego osobnika jest w stanie podjąć działalność
rekonstytucyjną u biorcy. Z drugiej strony wiadomo, że
wiek powoduje ograniczenie proliferacyjnych zdolności
HSC do odnowy linii progenitorowych, co m.in. wynika
z osłabionej zdolności do zasiedlania przeszczepionych
hematopoetycznych komórek pnia szpiku biorcy [18].
Za defekt zasiedlania mogą być odpowiedzialne zmiany
w obrębie samego szpiku. Badania morfologiczne u ludzi
wskazują na zmienioną strukturę tego organu – wraz
z wiekiem tkanka tłuszczowa zastępuje utkanie komórkowe [19]. U myszy udowodniono zmniejszoną zdolność
do produkcji przez komórki zrębu czynników wzrostowych oraz interleukin odpowiedzialnych za dojrzewanie
Wardzyńska A i wsp.
Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób...
poszczególnych linii [20], a także zwiększoną ilość makrofagów w szpiku, które wytwarzają cytokiny o profilu prozapalnym wpływające na potencjał do odnowy komórek
progenitorowych i HSC [21].
Interesujących danych na temat wpływu wieku na
HSC dostarczają badania wykorzystujące metody biologii
molekularnej. Dowiedziona przez Rossiego i wsp. [22]
dysregulacja w obrębie pierwotnego transkryptu HSC
izolowanych od myszy, polegająca na wzroście ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój linii mieloidanej
i jednocześnie obniżonej ekspresji genów linii limfoidalnej,
także może tłumaczyć zmiany zachodzące w hematopoezie wraz z wiekiem. Inne badania przeprowadzane na
gryzoniach sugerują, że epigenetyczne zmiany w genomie
spowodowane defektem enzymów naprawczych DNA
oraz utrata długości telomerów, mają wpływ na potencjał
proliferacyjny HSC [23].
Wpływ wieku na odpowiedź swoistą: limfocyty T
Grasica jest centralnym narządem limfatycznym odpowiedzialnym za dojrzewanie limfocytów T. We wczesnej
fazie tego procesu komórki progenitorowe pochodzące
ze szpiku kostnego zasiedlają grasicę, gdzie nabywają
cech immunokompetencji. Podczas rozwoju osobniczego
grasica przechodzi szereg morfologicznych zmian polegających na zmniejszeniu liczby komórek nabłonkowych,
wzroście przestrzeni okołonaczyniowej i liczby komórek
tłuszczowych [24]. Ze znanych czynników odpowiedzialnych za ten proces wymienia się zmiany w stężeniach
hormonów: somato-, adreno- i menopauzę oraz obniżenie poziomu cytokin produkowanych przez komórki zrębu
grasicy koniecznych do podtrzymania tymopoezy [25].
Badania przeprowadzone na zwierzętach sugerują, że
ustanie działania hormonów płciowych może spowolnić
inwolucję grasicy i przywrócić, przynajmniej częściowo, jej
funkcje [26]. Udowodniono, że u ludzi czynność tego gruczołu jest utrzymana do około 60. roku życia, a dopiero
po przekroczeniu tego wieku gwałtownie spada, co skutkuje możliwymi zmianami w subpopulacjach limfocytów
T [27]. Wraz z wiekiem obserwuje się zmniejszanie liczby
najwcześniejszych grasiczych prekursorów limfocytów
T oraz zmniejszanie się puli naiwnych limfocytów T na
obwodzie [28,29]. Jednocześnie wzrasta liczba limfocytów T o fenotypie komórek efektorowych i pamięci [30],
o wysokim stopniu zróżnicowania i małym potencjale
proliferacyjnym w odpowiedzi na silne czynniki stymulujące, takie jak IL-2, często z obniżoną ekspresją cząsteczek
kostymulujących, np. CD28 [31]. Proces ten dodatkowo
wiąże się z mniejszą różnorodnością receptora TCR oraz
jego słabszym powinowactwem względem antygenu [32].
Wszystkie te zmiany sugerują, że możliwości układu odpornościowego do reagowania na nowe antygeny stają
się wraz z wiekiem coraz bardziej ograniczone. Znaczenie
zmian w subpopulacjach komórek T nie jest do końca
jasne. Szczególną rolę przypisuje się ekspansji klonalnej wysokozróżnicowanych limfocytów T specyficznych
względem wirusa CMV, o niskiej ekspresji cząsteczek CD28
i CD27, stosunkowo odpornych na apoptozę, które – według kryterium długości telomerów – osiągnęły stadium
241
replikacyjnej starości [33,34] (ryc. 2). Wpływ infekcji wirusem z grupy Herpes, szeroko rozpowszechnionym w populacji, został również zbadany w szwedzkich badaniach,
przeprowadzonych w populacjach naturalnie starzejących
się osiemdziesięcio i dziewięćdziesięciolatków. Badania
te doprowadziły do określenia klasteru parametrów
immunologicznych (tab. I), które wiązały się z większą
śmiertelnością u posiadających je ludzi [35,36]. Dokładne
znaczenie klonalnej ekspansji specyficznych względem
wirusa cytomegalii limfocytów T nie jest do końca jasne,
być może wiąże się z konkurencją o czynniki wzrostowe
i wypieraniem funkcjonalnych limfocytów swoistych
względem innych antygenów [31,37].
Wraz z wiekiem spada liczba komórek Treg o fenotypie
CD25 Foxp3, jednakże poziom tych komórek u ludzi powyżej 65. roku życia może wzrastać, szczególnie w przypadku osób obciążonych schorzeniami przewlekłymi [38,39].
Badania in vitro z użyciem limfocytów T regulatorowych
pochodzących od ludzi starszych wykazały jednak zmniejszoną aktywność supresyjną tych komórek [40].
Ważną rolę w interakcjach pomiędzy odpowiedzią
swoistą a nieswoistą zajmują komórki prezentujące antygen. Większość dostępnych badań wykazuje, że wiek
nie wpływa znacząco na ich funkcje [41,42]. Castle i wsp.
[43] sugerują wręcz, że czynność komórek dendrytycznych rekompensuje upośledzone zdolności limfocytów T,
pomagając w utrzymaniu skutecznej odpowiedzi immunologicznej.
Wpływ wieku na odpowiedź swoistą: limfocyty B
Centralnym narządem immunologicznym, w którym
dojrzewają limfocyty B, jest szpik kostny. Dane dotyczące
wpływu wieku na wczesne etapy rozwoju limfocytów B
pochodzą z badań przeprowadzonych na zwierzętach.
Występujący u starych osobników spadek liczby komórek
pre-B w szpiku jest prawdopodobnie związany z blokiem
konwersji komórek pro-B w pre-B [44,45], co z kolei może
być spowodowane spadkiem ekspresji białek biorących
udział w rekombinacji RAG1 [46], a także RAG2 i VDJ rekombinazy [47] oraz czynników transkrypcyjnych, takich
jak E12 i E47, regulujących ekspresję RAG1 [48,49]. Ponadto proliferacja komórek pro-B w odpowiedzi na IL-7 jest
znacznie upośledzona [50]. Badania przeprowadzane na
ludziach dowodzą, że wiek ma także wpływ na subpopulacje limfocytów B na obwodzie. Wraz z wiekiem zmniejsza się liczba limfocytów B zdolnych do produkcji wysokospecyficznych przeciwciał [51], a także liczba krążących
limfocytów B pamięci [52]. Z drugiej strony obserwuje się
wzrost liczby limfocytów B CD5+, produkujących przeciwciała niskospecyficzne o małym powinowactwie [51].
U osób starszych obserwuje się również morfologiczne
zmiany struktury i funkcji centrów rozmnażania węzłów
chłonnych, które są mniejsze i zawierają mniej limfocytów
B produkujących IgM. Istotne klinicznie wydają się zmiany
w stężeniu poszczególnych klas i podklas immunoglobulin
(spadek poziomu IgM, IgE i IgD, wzrost IgG) [53,54,55]
oraz słaba odpowiedź na szczepienia, wyrażająca się
mniejszym mianem przeciwciał poszczepiennych oraz krótszym okresem ich ochronnego działania w porównaniu
242
Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 239-247
Ryc. 2. Wpływ wieku na układ odpornościowy
do młodszych osób [56]. Nie bez znaczenia są występujące u starszych ludzi zaburzenia interakcji pomiędzy
limfocytami T i B, wynikające między innymi z obniżonej
ekspresji cząsteczek kostymulujących [29], a także kinaz
tyrozynowych PTK i PKC biorących udział w przekazywaniu sygnału [57]. W licznych badaniach wykazano wzrost
częstości występowania autoprzeciwciał u starszych ludzi,
szczególnie układowych, takich jak czynnik reumatoidalny
(RF), przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), przeciwciała antykardiolipinowe (aCL) [58]. Chociaż dane nie wskazują na
wzrost zachorowania na choroby z autoagresji w wieku
Tabela I. Parametry immunologiczne mające związek ze śmiertelnością u osób starszych. Immunofenotyp wysokiego ryzyka [35,36]
• CD4:CD8<1
• słaba odpowiedź T komórkowa na mitogeny
• wzrost liczby komórek CD8+ CD28• spadek liczby komórek B
• seropozytywność CMV
podeszłym, sugeruje się potencjalne uszkadzające oddziaływanie autoprzeciwciał układowych na tkanki i narządy
osób starszych [59]. Podkreśla się także odmienny obraz
kliniczny chorób z autoagresji w tej grupie wiekowej,
utrudniający ich rozpoznanie oraz leczenie [58].
Wpływ wieku na odpowiedź nieswoistą
Nieswoiste elementy układu immunologicznego związane są ze wczesnym i niespecyficznym rozpoznaniem,
a następnie reagowaniem na obce antygeny. Choć podział
układu odpornościowego na część swoistą i nieswoistą
wydaje się być umowny, a prawidłowa obrona organizmu
przed patogenami zależy od ścisłych interakcji pomiędzy
tymi dwoma gałęziami, należy przypuszczać, że wiek
bardziej oddziaływa na swoiste mechanizmy układu immunologicznego.
Proces starzenia się organizmu prawdopodobnie ma
mały wpływ na rozwój komórek linii mieloidalnej w szpiku. Istniejące badania dowodzą, że słabsza odpowiedź
proliferacyjna prekursorów neutrofilów w szpiku na G-CSF
równoważona jest przez niezmienioną proliferację pod
wpływem innych czynników wzrostowych, takich jak IL-3
oraz GM-CSF [60].
Większość funkcji neutrofilów i makrofagów, takich jak
migracja w miejsce zapalenia badana in vitro czy też in
vivo, chemotaksja oraz ekspresja cząsteczek adhezyjnych
Wardzyńska A i wsp.
Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób...
na komórkach odpowiedzi nieswoistej, wraz z wiekiem
jest zachowana [61]. Rozbieżne są dane na temat zdolności do wybuchu tlenowego i produkcji wolnych rodników
[61,62,63,64,65,66]. Badania na myszach pokazują, że
u starych osobników występuje obniżenie ekspresji większości typów receptorów Toll-podobnych [67], a także
upośledzenie ich funkcji. U starszych ludzi zmniejsza się
ekspresja TLR 1 i 2 na makrofagach, a także obserwuje się
spadek odpowiedzi na stymulację tych receptorów swoistymi ligandami [68].
Szczególną rolę w procesie starzenia się przypisuje się
komórkom NK. U ludzi w wieku podeszłym obserwuje się
wzrost liczby komórek NK [69], w tym także o fenotypie
komórek dojrzałych z podwyższoną ekspresją cząsteczki
56dim [70]. Sprzeczne są dane na temat zdolności komórek NK do reakcji cytotoksycznych, według niektórych są
one w normie [71], według innych obniżone [72] w porównaniu do ludzi młodych, natomiast pozostałe funkcje,
takie jak wiązanie komórki docelowej oraz cytotoksyczność zależna od przeciwciał, pozostają bez zmian [73].
U osób w podeszłym wieku częściej występują choroby
u podłoża których leży proces zapalny. Fenomen istnienia ogólnoustrojowego przewlekłego zapalenia o małej
aktywności, związanego prawdopodobnie z przewlekłą
stymulacją antygenową, został określony przez Fanceschiego jako „Inflamm-aging” [74]. Zjawisko to łączy się
ze zwiększonym stężeniem w surowicy cytokin, takich jak:
IL-1, IL-6, TNF-α, produkowanych głównie przez komórki
odpowiedzi nieswoistej, szczególnie u osób chorujących
na osteoporozę, chorobę niedokrwienną serca, choroby neurodegeneracyjne czy też cukrzycę typu drugiego
[75,76]. Ponadto obserwuje się wzrost chemokin, takich
jak RANTES, MIP-1α, IL-8, MCP-1 produkowanych w odpowiedzi na proces zapalny [77]. Oprócz danych dowodzących wzrostu cytokin prozapalnych u osób obciążonych
schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego,
istnieją doniesienia mówiące o związku poziomu tych cytokin z większą śmiertelnością oraz upośledzeniem funkcjonowania u ludzi starszych [78,79].
Alergia w wieku podeszłym
Niewiele jest danych dotyczących epidemiologii chorób
alergicznych u osób starszych, a także wpływu zmian
w układzie odpornościowym występujących wraz z wiekiem
na obraz kliniczny tych chorób. Na podstawie badań populacyjnych przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych
w USA [9] oraz ponad 10 lat później w Danii [10] stwierdzono, że częstość występowania dodatnich wyników testów
skórnych w populacji osób starszych jest mniejsza niż w innych grupach wiekowych. Częstość atopii u osób w podeszłym wieku jest różnie określana przez autorów. W losowo
wybranej próbie francuskich 65-latków (badanie PAQUID)
atopia występowała u 13,9% mężczyzn i 10,3% kobiet
[80]. W badaniu Burrowsa i wsp. [81] przeprowadzonym
wśród starszych mieszkańców Tuscon (USA) dodatnie testy
skórne miało 21,9% badanych. Natomiast u pensjonariuszy
domu starości w niewielkim węgierskim miasteczku aż 41%
[82]. Długotrwała obserwacja pacjentów z atopią wykazała, że częstość występowania dodatnich wyników testów
243
skórnych na alergeny inhalacyjne wraz z wiekiem maleje
[11]. Oprócz czynników związanych z procesem starzenia
się skóry, u osób starszych dochodzi do spadku stężenia
przeciwciał klasy IgE [53,54]. Podobną tendencję obserwuje się u pacjentów z chorobami alergicznymi, tj. całkowity
poziom IgE i swoiste IgE w surowicy są niższe u starszych
chorych w porównaniu do młodszych, co stwierdzono
u pacjentów z astmą atopową, alergicznym nieżytem
nosa, alergią na jady owadów błonkoskrzydłych, ale nie
z AZS [83,84]. Podkreślany jest także inny profil uczulających alergenów. Wydaje się, że u starszych osób dominują uczulenia na alergeny wziewne całoroczne, takie jak
roztocza kurzu domowego, natomiast rzadziej spotykane
są alergie na pyłki roślin [85]. Ciekawe włoskie badania sugerują, że pojawienie się w środowisku nowego alergenu
(w opisanym przypadku pyłku brzozy) może spowodować
wzrost liczby nowych zachorowań na choroby alergiczne
dróg oddechowych u osób w wieku średnim i podeszłym,
które nie miały dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku schorzeń atopowych [86].
Szacuje się, że alergiczny nieżyt nosa występuje rzadziej
niż u młodszych pacjentów [87] i dotyczy 3-12% [88,89]
osób powyżej 65. roku życia. Podkreśla się także ustępowanie objawów alergicznego nieżytu nosa wraz z wiekiem
oraz częste występowanie, tzw. starczego nieżytu nosa,
którego dominującym objawem jest przewlekły wodnisty
wyciek z nosa [87,90].
Astma oskrzelowa występuje u 4-12,7% [91,92,93]
osób powyżej 65. roku życia. Wielu autorów uważa jednak, że jest ona zbyt rzadko rozpoznawana [91]. Astma
u starszych pacjentów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
zgonu oraz większą liczbą hospitalizacji związanych z tą
jednostką chorobową w porównaniu do innych grup wiekowych [94,95]. Wśród chorych na astmę w podeszłym
wieku dodatnie testy skórne lub sIgE na przynajmniej
jeden alergen wziewny występują z częstością 16,9-72%
[92,96,97,98,99], co wskazuje na istotną rolę mechanizmów IgE-zależnych w patomechanizmie astmy u ludzi
starszych.
Leczenie pacjentów z chorobami alergicznymi w podeszłym wieku wymaga kompleksowego podejścia
z uwzględnieniem ograniczeń poznawczych, odmiennej
odpowiedzi na farmakoterapię, współwystępowania różnych schorzeń o charakterze przewlekłym. Lekarze często
wstrzymują się przed wprowadzeniem właściwej terapii, co
jest spowodowane możliwością interakcji z innymi lekami
oraz częstszego występowania skutków ubocznych. Większość badań dotyczących leczenia chorób alergicznych nie
obejmuje osób po 65. roku życia. Według badań Enrighta
i wsp. [100] jedynie co trzeci pacjent chory na astmę w wieku
starszym przyjmował glikokortykosteroidy wziewne. Nieliczne prace dotyczące stosowania immunoterapii swoistej
u osób starszych sugerują, że wiek pacjenta nie powinien
powstrzymywać przed zastosowaniem tego typu leczenia,
szczególnie u osób o krótkim czasie trwania choroby i nieobciążonych schorzeniami towarzyszącymi [101]. Istnieją także
dane o skuteczności terapii w zakresie łagodzenia objawów
oraz zmniejszania częstości zaostrzeń astmy przeciwciałami
monoklonalnymi anty-IgE u chorych w średnim i podeszłym
wieku [102].
244
Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 239-247
Pomimo że choroby alergiczne są uważane za schorzenia w mniejszym stopniu obniżające jakość życia oraz
średnią długość życia niż chociażby choroby układu sercowo-naczyniowego, coraz częściej podkreślany jest wpływ
chorób atopowych, szczególnie u osób starszych, na
przebieg tych schorzeń. Badania prospektywne, dotyczące
związku alergicznego nieżytu nosa z występowaniem incydentów mózgowo-naczyniowych wykazały, ze jest on
niezależnym czynnikiem ryzyka udarów. Większe ryzyko
wystąpienia incydentu mózgowego istniało także w przypadku leczenia tej choroby lekami antyhistaminowymi,
choć znaczenie tego zjawiska nie zostało do końca wyjaśnione [103]. Podobne badania dowiodły, że u pacjentów
z astmą (także niealergiczną) istniało zwiększone ryzyko
udaru lub nawet zgonu [104]. Zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru u ludzi z astmą i alergicznym nieżytem nosa
wiązano z wpływem przewlekłego zapalenia w drogach
oddechowych. Ponadto choroby te częściej współwystępowały z nadciśnieniem tętniczym.
PODSUMOWANIE
Starzenie się układu odpornościowego dotyczy także
osób zdrowych, a konsekwencje tego procesu obejmują cały organizm. Dlatego coraz więcej uwagi powinno
poświęcać się problemom zdrowotnym ludzi starszych,
szukając odpowiednich metod leczenia, mogących zmini-
malizować skutki wpływu wieku na ustrój. Spośród proponowanych potencjalnych terapii, wymagających jednak
dalszych badań, należy wymienić stosowanie cytokin oraz
czynników wzrostu o potencjale tymostymulującym, hormonów androgennych (DHEA), czy też przeszczepianie
szpiku [105]. Dużą rolę przypisuje się wpływowi niektórych
pierwiastków, np. cynkowi [106], na proces starzenia się
układu immunologicznego. Ważną strategię w prewencji
infekcji, będących zagrożeniem dla życia, stanowią szczepienia ochronne, w tym stosowane już regularnie szczepienia przeciw grypie [107] czy też zalecane w tej grupie
wiekowej szczepienia przeciw pneumokokom [108].
Coraz częstsze występowanie alergii u ludzi w podeszłym wieku powinno skłonić nie tylko do uwzględnienia osób starszych w badaniach epidemiologicznych
i lekowych, ale również do ustalenia wpływu innych zmian
oprócz spadku poziomu przeciwciał klasy IgE zachodzących w starzejącym się układzie immunologicznym na
obraz schorzeń atopowych. Należy także pamiętać, że
starsi pacjenci wymagają szczególnie uważnego podejścia
nie tylko z powodu odmiennego przebiegu chorób alergicznych oraz obciążenia licznymi schorzeniami współtowarzyszącymi, ale także ze względu na często występujące
ograniczenia poznawcze, utrudniające współpracę z lekarzem i codzienne funkcjonowanie.
Piśmiennictwo
11.
Simola M, Holopainene E, Malmberg H. Changes in skin and
nasal sensitivity to allergens and the course of rhinitis; a longterm follow-up study. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999; 82:
152-156.
12.
Ligthart GJ, Corberand JX, Fournier C i wsp. Admission criteria
for immunogerontological studies in man: the SENIEUR protocol. Mech Ageing Dev. 1984; 28: 47-55.
13.
Czarkowski MP, Cielebąk E, Kondej B i wsp. Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce w 2008 roku. Państwowy Zakład Higieny,
Instytut Naukowo-Badawczy. Warszawa 2009.
Wick G, Grubeck-Loebenstein B. The aging immune system:
primary and secondary alterations of immune reactivity in the
elderly. Exp Gerontol. 1997; 32: 401-413.
14.
Goodwin K, Viboud C, Simonsen L. Antibody response to influenza vaccination in the elderly: a quantitative review. Vaccine.
2006; 24: 1159-1169.
Rafi A, Castle SC, Uyemura K i wsp. Immune dysfunction in the
elderly and its reversal by antihistamines. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2003, 57: 246-250.
15.
Burns EA, Lum LG, L’Hommedieu G i wsp. Specific humoral
immunity in the elderly: in vivo and in vitro response to vaccination. J Gerontol. 1993; 48: B231-236.
Bryder D, RossiDJ, Weissman IL. Hematopoietic stem cells: the
paradigmatic tissue-specific stem cell. Am J Pathol. 2006; 169:
338-346.
16.
7.
Castle SC. Clinical Relevance of Age-Related Immune Dysfunction. CID. 2000; 31: 578-585.
Warren LA, Rossi DJ. Stem Cells and Aging in the Hematopoietic
System. Mech Ageing Dev. 2008; 45: 218-224.
17.
8.
Fulop T, Larbi A, Wikby A i wsp. Dysregulation of T-cell function
in the elderly: scientific basis and clinical implications. Drugs
Aging. 2005; 22: 589-603.
Harrison DE, Astle CM, Delaittre JA. Loss of proliferative capacity In immunohemopoietic stem cells caused by serial transplantation rather than aging. J Exp Med 1978; 147: 1526-1531.
18.
Liang Y, Van Zant G, Szilvassy SJ. Effects of aging on the homing
and engraftment of murine hematopoietic stem and progenitor
cells. Blood. 2005; 106: 1479-1487.
19.
Eventov I, Frisch B, Cohen Z i wsp. Osteopenia, hematopoiesis, and bone remodelling in iliac crest and femoral biopsies:
a prospective study of 102 cases of femoral neck fractures.
Bone. 1991; 12: 1-6.
20.
Tsuboi I, Morimoto K, Hirabayashi Y i wsp. Senescent B lymphopoiesis is balanced in suppressive homeostasis: decrease
in interleukin-7 and transforming growth factor-beta levels in
stromal cells of senescence-accelerated mice. Exp Biol Med.
2004; 229: 494-502.
1.
Hayflick L. How and why we age. Exp Gerontol. 1998; 33: 639653.
2.
Rattan SI. Theories of biological aging: genes, proteins, and free
radicals. Free Radic Res. 2006; 40: 1230-1238.
3.
Petropoulou C, Chondrogianni N, Simőes D i wsp. Aging and
longevity. A paradigm of complementation between homeostatic mechanisms and genetic control? Ann N Y Acad Sci. 2000;
908: 133-142.
4.
5.
6.
9.
10.
Barbee RA, Halonen M, Lebowitz M i wsp. Distribution of IgE
in a community population sample: correlations with age, sex,
and allergen skin test reactivity. J Allergy Clin Immunol. 1981;
68: 106-111.
Kerkhof M, Droste JH, de Monchy JG i wsp. Distribution of total
serum IgE and specific IgE to common aeroallergens by sex and
age, and their relationship to each other in a random sample of
the Dutch general population aged 20–70 years. Dutch ECRHS
Group, European Community Respiratory Health Study. Allergy.
1996; 51: 770-776.
Wardzyńska A i wsp.
Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób...
21.
Wang CQ, Udupa KB, Xiao H i wsp. Effect of age on marrow
macrophage number and function. Aging 1995; 7: 379-384.
22.
Rossi DJ, Bryder D, Zahn JM i wsp. Cell intrinsic alterations underlie hematopoietic stem cell aging. Proc Natl Acad Sci USA.
2005; 102: 9194-9199.
245
41.
Steger MM, Maczek C, Grubeck-Loebenstein B. Morphologically
intact dendritic cells can be derived from the peripheral blood
of aged individuals. Clin Exp Immunol. 1996; 105: 544-550.
42.
Xu X, Beckman I, Dimopoulos K i wsp. Age-related changes in
the expression of T cell activation antigens following phytohaemagglutinin stimulation. Exp Clin Immunogenet. 1992; 9:
203-211.
23.
Villeponteau B. The heterochromatin loss model of aging. Exp
Gerontol. 1997; 32: 383-394.
24.
Flores KG, Li J, Sempowski GD i wsp. Analysis of the human
thymic perivascular space during aging. J Clin Invest. 1999; 104:
1031-1039.
43.
Castle S, Uyemura K, Crawford W i wsp. Antigen presenting cell
function is enhanced in healthy elderly. Mech Ageing Dev. 1999;
107: 137-45.
25.
Sempowski GD, Hale LP, Sundy JS i wsp. Leukemia inhibitory
factor, oncostatin M, IL-6, and stem cell factor mRNA expression
in human thymus increases with age and is associated with thymic atrophy. J Immunol. 2000; 164: 2180-2187.
44.
Min H, Montecino-Rodriguez E, Dorshkind K. Effects of aging
on the common lymphoid progenitor to pro-B cell transition. J
Immunol. 2006; 176: 1007-1012.
45.
26.
Heng TS, Goldberg GL, Gray DH i wsp. Effects of castration on
thymocyte development in two different models of thymic involution. J Immunol. 2005;175: 2982-2993.
Stephan RP, Sanders VM, Witte PL. Stage-specific alterations in
murine B lymphopoiesis with age. Int Immunol. 1996; 8: 509518.
46.
27.
Jamieson BD, Douek DC, Killian S i wsp. Generation of functional thymocytes in the human adult. Immunity. 1999;10: 569575.
Ben-Yehuda A, Szabo P, Weksler ME. Age-associated changes in
the B-cell repertoire. effect of age on RAG-1 gene expression in
murine bone marrow. Immunol Lett. 1994; 40: 287-289.
47.
28.
Douek DC, McFarland RD, Keiser PH i wsp. Changes in thymic
function with age and during the treatment of HIV infection.
Nature.1998; 396: 690-695.
Labrie JE, Sah AP, Allman DM i wsp. Bone marrow microenvironmental changes underlie reduced RAG-mediated recombination
and B cell generation in aged mice. J Exp Med. 2004; 200: 411423.
29.
Lazuardi L, Jenewein B, Wolf AM i wsp. Age-related loss of naive
T cells and dysregulation of T-cell/B-cell interactions in human
lymph nodes. Immunology. 2005; 114: 37-43.
48.
Frasca D, Nguyen D, Riley RL i wsp. Decreased E12 and/or E47
transcription factor activity in the bone marrow as well as in the
spleen of aged mice. J Immunol. 2003; 170: 719-726.
30.
Almanzar G, Schwaiger S, Jenewein B i wsp. Long-term cytomegalovirus infection leads to significant changes in the composition of the CD8+ T-cell repertoire, which may be the basis
for an imbalance in the cytokine production profile in elderly
persons. J Virol 2005. 79: 3675-3683.
49.
Szabo P, Zhao K, Kirman I i wsp. Maturation of B cell precursors
is impaired in thymic-deprived nude and old mice. J Immunol.
1998; 161: 2248-2253.
50.
Stephan RP, Lill-Elghanian DA, Witte PL. Development of B cells
in aged mice: decline in the ability of pro-B cells to respond to
IL-7 but not to other growth factors. J Immunol. 1997; 158:
1598-1609.
31.
Akbar AN, Fletcher JM. Memory T cell homeostasis and senescence during aging. Curr Opin Immunol. 2005, 17: 480-485.
32.
Naylor K, Li G, Vallejo AN i wsp. The influence of age on T cell
generation and TCR diversity. J Immunol. 2005; 174: 74467452.
51.
Colonna-Romano G, Bulati M, Aquino A i wsp. B cells in the
aged: CD27, CD5, and CD40 expression. Mech Ageing Dev.
2003; 124: 389-393.
33.
Khan N, Shariff N, Cobbold M i wsp. Cytomegalovirus seropositivity drives the CD8 T cell repertoire toward greater clonality in
healthy elderly individuals. J Immunol. 2002, 169: 1984-1992.
52.
34.
Ouyang Q, Wagner WM, Zheng W i wsp. Dysfunctional CMVspecific CD8(+) T cells accumulate in the elderly. Exp Gerontol.
2004, 39: 607-613.
Chong Y, Ikematsu H, Yamaji K i wsp. CD27(1) (memory) B cell
decrease and apoptosis-resistant CD27(2) (naive) B cell increase
in aged humans: implications for age-related peripheral B cell
developmental disturbances. Int Immunol. 2005; 17: 383-390.
53.
35.
Olsson J, Wikby A, Johansson B i wsp. Age related change in
peripheral blood Tlymphocyte subpopulations and cytomegalovirus infection in the very old: the Swedish longitudinal OCTO
immune study. Mech Ageing Dev. 2000, 121: 187-201.
Listě F, Candore G, Modica MA i wsp. A study of serum immunoglobulin levels in elderly persons that provides new insights
into B cell immunosenescence. Ann N Y Acad Sci. 2006; 1089:
487-495.
54.
Bożek A, Jastrząb J. Wartość diagnostyczna stężenia IgE u pacjentów w wieku podeszłym. Gerontologia Polska. 2005; 13:
59-63.
55.
Di Lorenzo G, Pacor ML, Esposito Pellitteri M i wsp. A study of
age-related IgE pathophysiological changes. Mech Ageing Dev.
2003; 124: 445-448.
36.
Wikby A, Johansson B, Olsson J i wsp. Expansions of peripheral
blood CD8 T-lymphocyte subpopulations and an association
with cytomegalovirus seropositivity in the elderly: the Swedish
NONA immune study. Exp Gerontol. 2002; 37: 445-453.
37.
Khan N, Hislop A, Gudgeon N i wsp. Herpesvirus-specific CD8 T
cell immunity in old age: cytomegalovirus impairs the response
to a coresident EBV infection. J Immunol. 2004; 173: 74817489.
56.
Burns EA, Lum LG, Seigneuret MC i wsp. Decreased specific
antibody synthesis in old adults: decreased potency of antigenspecific B cells with aging. Mech Ageing Dev. 1990; 53: 229241.
38.
Wing K, Ekmark A, Karlsson H i wsp.Characterization of human
CD25+ CD4+ T cells in thymus, cord and adult blood. Immunology. 2002; 106: 190-199.
57.
39.
Trzonkowski P, Szmit E, Myśliwska J i wsp. CD4+CD25+ T regulatory cells inhibit cytotoxic activity of CTL and NK cells in
humans-impact of immunosenescence. Clin Immunol. 2006;
119: 307-316.
Whisler RL, Grants IS. Age-related alterations in the activation
and expression of phosphotyrosine kinases and protein kinase C
(PKC) among human B cells. Mech Ageing Dev. 1993; 71: 3146.
58.
Ramos-Casals M, García-Carrasco M, Brito MP i wsp. Autoimmunity and geriatrics: clinical significance of autoimmune
manifestations in the elderly. Lupus. 2003; 12: 341-355.
40.
Tsaknaridis L, Spencer L, Culbertson N i wsp. Functional assay
for human CD4+CD25+ Treg cells reveals an age-dependent
loss of suppressive activity. J Neurosci Res. 2003; 74: 296-308.
59.
Talor E, Rose NR. Hypothesis: the aging paradox and autoimmune disease. Autoimmunity. 1991; 8: 245-249.
246
Alergia Astma Immunologia 2009, 14 (4): 239-247
60.
Chatta GS, Andrews RG, Rodger E i wsp. Hematopoietic progenitors and aging: alterations in granulocyte precursors and
responsiveness to recombinant human G-CSF, GM-CSF and IL-3.
J Gerontol. 1993; 48: 207-212.
80.
Raherison C, NejjariC, Marty ML i wsp. IgE level and Phadiatop
in an elderly population from the PAQUID cohort: relationship to
respiratory symptoms and smoking. Allergy. 2004; 59: 940-945.
61.
Biasi D, Carletto A, Dell’Agnola C i wsp. Neutrophil migration,
oxidative metabolism, and adhesion in elderly and young subjects. Inflammation. 1996; 20: 673-681.
81.
Burrows B, Barbee RA, Cline MG i wsp. Characteristics of asthma among elderly adults in a sample of the general population.
Chest. 1991; 100: 935-942.
62.
Esparza B, Sanchez M, Ruiz M i wsp. Neutrophil function in
elderly persons assessed by flow cytometry. Immunol Invest.
1996; 25: 185-190.
82.
Bakos N, Schöll I, Szalai K i wsp. Risk assessment in elderly for
sensitization to food and respiratory allergens. Immunol Lett.
2006; 107: 15-21.
63.
Tortorella C, Ottolenghi A, Pugliese P i wsp. Relationship between respiratory burst and adhesiveness capacity in elderly
polymorphonuclear cells. Mech Age Dev. 1993; 69: 53-63.
83.
Mediaty A, Neuber K. Total and specific serum IgE decreases
with age in patients with allergic rhinitis, asthma and insect allergy but not in patients with atopic dermatitis. Immun Ageing.
2005; 31: 2-9.
64.
McCafferty AC, Cree IA, McMurdo ME. The influence of age and
sex on phagocyte chemiluminescence. J Biolumin Chemilumin.
1995; 10: 41-48.
84.
Bożek A, Filipowska B, Starczewska-Dymek L. Całkowity poziom
IgE i obecność swoistych IgE w surowicy chorych z alergią
w wieku podeszłym. AAI. 2007; 12: 46-50.
65.
Angelis P, Scharf S, Christophidis N. Effects of age on neutrophil
function and its relevance to bacterial infections in the elderly.
J Clin Lab Immunol. 1997; 49: 33-40.
85.
Bożek A, Piechel M , Rachowska R i wsp. Naturalny przebieg
wyprysku atopowego oraz trudności diagnostyczne u chorych
w podeszłym. AAI 2005; 10: 39-46.
66.
Kukovetz EM, Bratschitsch G, Hofer HP i wsp. Influence of age
on the release of reactive oxygen species by phagocytes as measured by a whole blood chemiluminescence assay. Free Radic
Biol Med. 1997; 22: 433-438.
86.
Asero R. Birch and ragweed pollinosis north of Milan: A model
to investigate the effects of exposure to ‘new’ airborne allergens. Allergy. 2002; 57: 1063-1066.
87.
67.
Renshaw M, Rockwell J, Engleman C i wsp.. Cutting edge:
Impaired Tolllike receptor expression and function in aging.
J Immunol. 2002;169: 4697-4701.
Crawford WW, Gowda VC, Klaustermeyer WB. Age effects on
objective measures of atopy in adult asthma and rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2004; 25: 175-179.
88.
68.
van Duin D, Mohanty S, Thomas V i wsp. Age-associated defect
in human TLR-1/2 function. J Immunol. 2007; 178: 970-975.
Hadley JA. Evaluation and management of allergic rhinitis. Med
Clin North Am. 1999; 83: 13-25.
89.
69.
Facchini A, Mariani E, Mariani AR i wsp. Increased number of
circulating Leu 11+ (CD 16) large granular lymphocytes and
decreased NK activity during human ageing. Clin Exp Immunol.
1987; 68: 340-347.
Enright PL, Kronmal RA, Higgins MW i wsp. Prevalence and
correlates of respiratory symptoms and disease in the elderly.
Cardiovascular Health Study. Chest. 1994; 106: 827-834.
90.
Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA i wsp. Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with
the World Health Organization, GA(2)LEN and AllerGen). Allergy. 2008; 63 Suppl 86: 8-160.
70.
Borrego F, Alonso MC, Galiani MD i wsp. NK phenotypic markers
and IL2 response in NK cells from elderly people. Exp Gerontol.
1999; 34: 253-265.
91.
71.
Kutza J, Murasko DM. Age-associated decline in IL-2 and IL-12
induction of LAK cell activity of human PBMC samples.Mech
Ageing Dev. 1996; 90: 209-222.
Enright PL, McClelland RL, Newman AB i wsp. Underdiagnosis
and undertreatment of asthma in the elderly. Cardiovascular
Health Study Research Group. Chest. 1999; 116: 603-613.
92.
72.
Mariani E, Roda P, Mariani AR i wsp. Age-associated changes in
CD8+ and CD16+ cell reactivity: clonal analysis. Clin Exp Immunol. 1990; 81: 479-484.
Kim YK, Kim SH, Tak YJ i wsp. High prevalence of current asthma
and active smoking effect among the elderly. Clin Exp Allergy.
2002; 32: 1706-1712.
93.
73.
Fernandes G, Gupta S. Natural killing and antibody-dependent
cytotoxicity by lymphocyte subpopulations in young and aging
humans. J Clin Immunol. 1981; 1: 141-148.
Parameswaran K, Hildreth AJ, Chadha D i wsp. Asthma in the
elderly: underperceived, underdiagnosed and undertreated;
a community survey. Respir Med. 1998; 92: 573-577.
94.
74.
Franceschi C, Bonafe M, Valensin S i wsp. Inflamm-aging. An
evolutionary perspective on immunosenescence. Ann N Y Acad
Sci. 2000; 908: 244-254.
Diette GB, Krishnan JA, Dominici F i wsp. Asthma in older patients: factors associated with hospitalization. Arch Intern Med.
2002; 162: 1123-1132.
95.
75.
Licastro F, Grimaldi LME, Bonafč M i wsp. Interleukin-6 gene
alleles affect the risk of Alzheimer’s disease and levels of the cytokine in blood and brain. Neurobiol Aging. 2003; 24: 921-926
Sly RM. Changing asthma mortality and sales of inhaled bronchodilators and anti-asthmatic drugs. Ann Allergy. 1994; 73:
439-443.
96.
76.
Abbatecola AM, Ferrucci L, Grella R i wsp. Diverse effect of inflammatory markers on insulin resistance and insulin-resistance
syndrome in the elderly, J Am Geriatr Soc. 2004; 52: 399-404.
Ariano R, Panzani RC, Augeri G.Late onset asthma clinical and
immunological data: importance of allergy. J Investig Allergol
Clin Immunol. 1998; 8: 35-41.
97.
77.
Mariani E, Pulsatelli L, Neri S i wsp. RANTES and MIP-1alpha
production by T lymphocytes, monocytes and NK cells from
nonagenarian subjects. Exp Gerontol. 2002; 37: 219-226.
Zureik M, Orehek J. Diagnosis and severity of asthma in the elderly: results of a large survey in 1,485 asthmatics recruited by
lung specialists. Respiration. 2002; 69: 223-228.
98.
78.
Krabbe KS, Pedersen M, Bruunsgaard H. Inflammatory mediators in the elderly. Exp Gerontol. 2004; 39: 687-699.
Olaguibel Rivera JM , Alvarez-Puebla MJ, Puy Uribe San Martín M,
i wsp. Duration of Asthma and Lung Function in Life-Long Nonsmoking Adults. Investig Allergol Clin Immunol. 2007; 17: 236-241.
79.
Mysliwska J, Bryl E, FoersterJ i wsp. Increase of interleukin 6 and
decrease of interleukin 2 production during the aging process
are influenced by the health status. Mech Ageing Dev. 1998;
100: 313-328.
99.
Bożek A, Besser S, Jarząb J. Astma wieku podeszłego – ocena
naturalnego przebiegu choroby. Pol Arch Med Wewn. 2005;
114: 1079-1083.
Wardzyńska A i wsp.
Starzenie się układu odpornościowego a alergia u osób...
247
100. Enright PL The diagnosis and management of asthma is much
tougher in older patients. Curr Opin Allergy Clin Immunol.
2002; 2: 175-181.
105. Aw D, Silva AB, Palmer DB. Immunosenescence: emerging challenges for an ageing population. Immunology. 2007; 120: 435446.
101. Asero R. Efficacy of Injection Immunotherapy with Ragweed
and Birch Pollen in Elderly Patients. Int Arch Allergy Immunol.
2004;135: 332-335
106. Haase H, Mocchegiani E, Rink L. Correlation between zinc status and immune function in the elderly. Biogerontology. 2006;
7: 421-428.
102. Maykut RJ, Kianifard F, Geba GP. Asthma. Response of older
patients with IgE-mediated asthma to omalizumab: a pooled
analysis. J Asthma. 2008; 45: 173-181.
107. Nichol KL, Nordin JD, Nelson DB i wsp. Effectiveness of influenza vaccine in the community-dwelling elderly. N Engl J Med.
2007; 357: 1373-1381.
103. Matheson EM, Player MS, Mainous AG i wsp. The association
between hay fever and stroke in a cohort of middle aged and
elderly adults. J Am Board Fam Med. 2008; 21: 179-183.
108. Jackson LA, Neuzil KM, Yu O i wsp. Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. N Engl J Med. 2003;
348: 1747-1755.
104. Schanen JG, Iribarren C, Shahar E i wsp. Asthma and the incident of cardiovascular disease: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Thorax. 2005; 60: 633-638.
Download