Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 1

advertisement
Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, 1-3 czerwca,
2017 Poznań
Program wydarzenia wersja do druku.
PROGRAM NAUKOWY
czwartek 1.06.2017
09.00-09.05
09.05-09.20
09.20-09.35
Otwarcie Konferencji - dr hab. Tomasz Piotrowski
Wystąpienie Prezesa PTFM prof. dr. hab. Pawła Kukołowicza
Wystąpienie Konsultanta Krajowego prof. dr. hab. Juliana Malickiego
Nanotechnologia w medycynie.
Prowadzący: dr Bernadetta Dobosz, dr hab. Maciej Kozak
09.35-10.00
10.00-11.00
Wykład edukacyjny prof. dr hab. Henryk Figiel
1. Zastosowanie magnetycznych nanocząstek typu rdzeń/powłoka do obrazowania
molekularnego guzów mózgu B. Błasiak i wsp.
2. Nanokompozytowe membrany włókniste - możliwości zastosowań medycznych E.
Stodolak-Zych i wsp.
3. Samoorganizujące się układy polimerowe jako nośniki piroksykamu D. Lachowicz.
11.00-11.20
przerwa kawowa
Biosygnały.
Prowadzący: dr hab. Armand Cholewka, dr Joanna Bauer
11.20-11.45
11.45-12.10
12.10-12.25
12.25-12.55
Elektrokardiografia i pulsoksymetria wysokiej rozdzielczości sygnałowej w diagnostyce
medycznej prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski
Protetyka słuchu dr hab. Dorota Hojan-Jezierska
Perspektywy zastosowania interfejs mózg-komputer w inżynierii biomedycznej D. Man, R.
Olchawa
przerwa kawowa
Ochrona radiologiczna.
Prowadzący: dr Mirosław Lewocki, prof. dr hab. Maciej Budzanowski
13.00-13.20
13.20-13.45
13.45-14.00
14.00-15.00
Ochrona radiologiczna w radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam PRS-500 dr Mirosław
Lewocki
Termoluminescencja i wykorzystanie jej w dozymetrii indywidualnej, środowiskowej i
klinicznej promieniowania jonizującego prof. dr hab. Maciej Budzanowski
Badanie pól promieniowania mieszanego wokół medycznego akceleratora liniowego P.
Tulik i wsp.
przerwa lunchowa/
równolegle sesje plakatowe
14.05-14.35
sesja plakatowa: Nanotechnologie w medycynie. Prowadząca: dr Bernadetta Dobosz
1. Nanocząstki magnetyczne jako materiał dźwiękoaktywny w hipertermii ultradźwiękowej A.
Józefczak i wsp.
2. Hybrydowe koniugaty modyfikowanych chlorofili z RNA oraz nanocząstkami
metalicznymi dla współczesnej fotomedycyny M. Kotkowiak i wsp.
3. Zastosowanie liposomów jako nośników biologicznie czynnych związków wanadu B.
Pytel i wsp.
4. Kompozyty polimerowe modyfikowane nanomagnetytem dla zastosowań medycznych
K. Nowicka i wsp.
5. Nanokompozyty poliacetalowe modyfikowane funkcjonalizowaną ceramiką bioaktywną otrzymywanie i charakterystyka K. Nowicka i wsp.
6. Lipopleksy na bazie surfaktantów polikationowych i pochodnych enhancera genu
DMPK w dystrofii miotonicznej typu pierwszego (DM1) W. Andrzejewska i wsp.
14.35-14.45
sesja plakatowa: Biosygnały . Prowadząca: dr Joanna Bauer
1. Analiza EKG i fali pulsu wysokiej rozdzielczości syngnałowej u osób z chorobami
układu krążenia K. Graczyk i wsp.
2. Badanie poznawczych potencjałów wywołanych mózgu (ERP) na podstawie fali P300 w
grupie studentów K. Maciejewska, Z. Drzazga
14.45-14.55
sesja plakatowa: Ochrona radiologiczna. Prowadzący: dr Mirosław Lewocki
15.00-16.15
16.15-16.35
16.35-17.00
17.00-19.30
1. Ogień z wodą - czyli o optymalizacji głowicy terapeutycznej mobilnego akceleratora do
radioterapii śródoperacyjnej P. Adrich
2. Medyczne procedury rentgenodiagnostyczne kobiety w ciąży: podejście
międzynarodowe a obecne procedury wzorcowe A. Kuchcińska
Sympozjum satelitarne w jęz. ang. Varian
przerwa kawowa
Wykład sponsorski Accuray
Walne zebranie PTFM (zarząd główny, delegaci)
Zwiedzanie Zakładu Protetyki Słuchu, Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego
(uczestnicy deklarujący udział)
piątek 2.06.2017
Brachyterapia.
Prowadzący: dr Renata Kabacińska, dr Grzegorz Zwierzchowski
08.35-09.00
09.00-09.45
09.45-10.10
10.10-10.35
Planowanie i optymalizacja w brachyterapii dr Grzegorz Zwierzchowski
1. Zastosowanie filmów radiochromowych w procedurach weryfikacji systemów
planowania leczenia w brachyterapii G. Bielęda, G. Zwierzchowski
2. Analiza rozkładu dawki dla aplikacji dojamowo-śródtkankowych w brachyterapii raka
szyjki macicy J. WIercińska
3. Zastosowanie termowizji w ocenie efektów brachyterapii raka
podstawnokomórkowego A. Cholewka
Wykład sponsorski w jęz. ang. Health Technologies
przerwa kawowa
Teleradioterapia.
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek, mgr Damian Kabat
10.35-11.00
11.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
Radioterapia protonowa prof. dr hab. Paweł Olko
1. Metoda błędów izolowanych jako narzędzie do wyboru progów tolerancji w analizie
gamma M. Giżyńska i wsp.
2. Krajowy audyt poprawności wyznaczania rozkładów dawki w radioterapii IMRT K.
Chełmiński i wsp.
3. Wpływ wielkości szczęki, współczynnika modulacji i skoku na jakość planów
tomoterapeutycznych z eskalacją dawki w oparciu o obrazy FDG PET u chorych
leczonych na nowotwór w rejonie głowy i szyi M. Skórskai wsp.
4. Przygotowanie do planowania radioterapii pacjentów z protezami kości R. Dąbrowski,
M. Morawska-Kaczyńska
5. Wdrożenie techniki napromieniania piersi na głębokim wdechu, celem redukcji dawki w
sercu, przy użyciu systemu RPM M. Janiszewska, M. Raczkowski
6. Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i
odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek M. Kruszyna i wsp.
przerwa kawowa
Sympozjum satelitarne - MRLinac w jęz. ang. Elekta
przerwa lunchowa/równolegle sesje plakatowe
14.00-14.45
sesja plakatowa: Teleradioterapia. Prowadząca: dr Marzena Janiszewska
1. Czy specjalność w dziedzinie fizyki medycznej powinna zostać podzielona na fizykę w
radioterapii i fizykę w diagnostyce? P. Kukołowicz, J. Malicki
2. Poprawa jakości w radioterapii poprzez zastosowanie audytu klinicznego - IROCA
(Improving Radiation Oncology through Clinical Audits) M. Fundowicz i wsp.
3. Radioterapia zmian skórnych rejonu głowy i szyi z zastosowaniem indywidualych
bolusów przygotowanych na drukarce 3D M. Łukowiak i wsp.
4. Długoterminowa analiza wyników pomiarów dwuwymiarowych rozkładów dawki w
codziennej kontroli jakości skanującej wiązki protonowej W. Komenda
5. Testy kontroli jakości obrazowania aparatu TrueBeam M. Raczkowski. M. Janiszewska
6. Metoda weryfikacji prędkości listków w akceleratorze Elekta Synergy z systemem
kolimacji MLCi2 P. Wocial, M. Kaczyńska-Morawska
7. Kalibracja liczb tomograficznych (HU) z rozszerzoną skalą dla pacjentów z metalowymi
implantami D. Oborska-Kumaszyńska
8. Dawka pochłonięta przez lewą tętnicę wieńcową serca ( LAD; Left Arterior Descending) w
przypadku pacjentek z rakiem piersi poddawanych radioterapii w ramach oszczędzającego
leczenia A. Sobajtis i wsp.
9. Porównanie techniki VMAT oraz połączenia technik 3D-VMAT pod kątem ograniczenia
dawek dla pacjentek z wbudowanym układem stymulującym serce S. Łukomska, P.
Kukołowicz
10. Radioterapia pacjentów z wszczepionymi stymulatorami i kardiowerterami defibrylatorami A. Hołub
11. Ocena maksymalnej dawki w obszarze potencjalnego położenia płodu w przypadku
kobiet napromienianych podczas ciąży E. Węgielska i wsp.
12. Weryfikacja rozkładu dawki w radioterapii za pomocą antropomorficznych fantomów
wytwarzanych na drukarce 3D M. Łukowiak
14.45-15.10
sesja plakatowa: Diagnostyka obrazowa. Prowadzący: mgr Witold Skrzyński
15.10-15.30
1. Poszukiwanie znacznika do obrazowania rozwoju raka jasnokomórkowego nerki w
modelu mysim Ł. Cheda i wsp.
2. Obrazowanie stanu niedotlenienia tkanki nowotworowej w modelu zwierzęcym z
wykorzystaniem 18Fluoromizonidazolu (18FMISO) Ł. Cheda i wsp.
3. Optymalizacja parametrów w metodzie Seed Corelation Analysis (SCA) w obszarze
kory słuchowej I. Karpiel i wsp.
4. Termowizja w ocenie wydolności sportowców T. Kasprzyk
5. Metody oceny monitorów stosowane do prezentacji obrazów medycznych w DCO we
Wrocławiu H. Ziemiańska i wsp.
6. Optymalizacja protokołu IVIM-DWI (Intra-Voxel Incoherent Motion Diffusion-Weighted
Imaging) w badaniu MR wątroby K. Pasicz i wsp.
Wykład sponsorski Helmar
Diagnostyka obrazowa I.
Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Kukołowicz, mgr Witold Skrzyński
15.30-15.55
15.55-16.20
16.20-16.45
16.45-17.00
Obrazowanie medyczne mgr Ryszard Kowski
Pozytonowa tomografia emisyjna prof. dr hab. Paweł Moskal
Rezonans magnetyczny prof. dr hab. Zofia Drzazga
przerwa kawowa
Diagnostyka obrazowa II.
Prowadzący: mgr Ryszard Kowski, mgr Monika Jędrzejewska
17.00-18.00
1. Zastosowanie głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów
medycznych: fotografii czerniaka skóry i radiografii planarnej klatki piersiowej K. Koras,
J. Ginter
2. Dawki promieniowania X w mammograficznych badaniach skryningowych w Polsce a
stosowane rejestratory obrazu E. Fabiszewska i wsp.
3. Analiza fraktalna obrazów rezonansu magnetycznego pacjentów z podejrzeniem
nowotworu prostaty M. Zdrojkowski i wsp.
4. Ocena parametrów obrazowania aparatury ultrasonograficznej E. Fabiszewska i wsp.
18.00-18.10
18.10-20.30
przerwa kawowa
Walne zebranie członków OZZFM
Zwiedzanie Wydziału Fizyki UAM oraz Poznańskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej
(uczestnicy deklarujący udział)
sobota 3.06.2017
Warsztaty
08.50-9.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15
Spotkanie informacyjne dot. organizacji ćwiczeń
Ćwiczenie 1, Testy aparatów ultrasonograficznych
Ćwiczenie 2, PTW
Ćwiczenie 3, Health Technologies
Ćwiczenie 4, Siemens
Zakończenie Konferencji
Sesja plakatowa e-poster
EP-NT-059
EP-NT-060
EP-NT-061
EP-NT-062
EP-NT-063
EP-NT-064
EP-NT-065
EP-NT-066
EP-NT-067
EP-NT-068
EP-NT-068.1
EP-BS-069
EP-BS-070
EP-BS-071
EP-BS-072
EP-OR-073
EP-OR-074
EP-OR-075
EP-OR-076
EP-BT-077
EP-BT-078
EP-BT-079
EP-BT-080
EP-BT-081
EP-TT-082
EP-TT-083
EP-TT-084
Kołodziejska Ż i wsp. Innowacyjne nośniki w terapii genowej - układy na bazie
surfaktantów trigemini i lipidów
Urbaniak K i wsp. Wpływ promieniowania UV na generowanie wolnych rodników w
układach nanocząstki-krew
Gielnik M i wsp. Badania SAXS oraz dynamika konformacyjna amyloidogennej, nie
ustrukturyzowanej N-terminalnej domeny ludzkiego białka prionowego
Gauza-Włodarczyk M i wsp. Pomiary impedancyjne zdrowej skóry ludzkiej poddane
działaniu kolagenu egzogennego
Moliński A i wsp. Fulereny C60 jako środki kontrastujące - analiza strukturalna
spektroskopowa i toksykologiczna
Pietralik Z i wsp. Proces oligomeryzacji i jego znaczenie w chorobach
neurodegeneracyjnych na przykładzie ludzkiej cystatyny C
Zaręba J i wsp. Wpływ struktury surfaktantu na poziom dyspersji i toksyczność nanorurek
węglowych w kontekście ich potencjalnych zastosowań nanomedycznych
Haracz S, Kozak M. Wpływ surfaktantów gemini na morfologię nanowstążek złota
Ludwiczak J i wsp. Wpływ surfaktantów dikationowych na strukturę drugorzędową
wybranych peptydów: N-terminalnego fragmentu ludzkiego białka prionowego i peptydu
Ac-PEPTIDES- NH 2
Dobosz B i wsp. Badanie metodą ESR funkcjonalizowanych nanocząstek magnetytu pod
kątem ich zastosowania w medycynie
Kmita A. Nanocząstki ferrytu manganu do potencjalnych zastosowań w hipertermii
magnetycznej
Stieler O i wsp. Wykorzystanie tympanometrii szerokopasmowej w diagnostyce ucha
środkowego
Romański P, Grajek M. Wyznaczenie normy wzrokowych potencjałów wywołanych
Majewska A i wsp. Wpływ zewnętrznego bodźca akustycznego na stabilność posturalną
Kawałkiewicz W i wsp. Wykorzystanie laserowej wibrometrii Dopplerowskiej do pomiaru
drgań czaszki
Michalska M i wsp. Ocena narażenia skóry i soczewek oczu na promieniowanie jonizujące
na podstawie pomiarów Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN
Kopeć R i wsp. Ocena indywidualnego równoważnika dawki na całe ciało Hp(10) w
wybranych placówkach wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach
medycznych na podstawie pomiarów Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i
Środowiskowej IFJ PAN
Wiśniewska - Kubka S. Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracownia Izotopowa
klasy II
Marcinkowska-Gapińska A i wsp. Ochrona radiologiczna pacjenta stomatologii
Zemlik W i wsp. Parametryczna ocena rozkładów dawek uzyskanych śródtkankową
brachyterapią HDR w leczeniu uzupełniającym i radykalnym nowotworów zlokalizowanych
w obrębie głowy i szyi
Dymnicka M i wsp. Raport ICRU 89 w praktyce
Kabacińska R i wsp. Analiza zaleceń Raportu 89 ICRU "Prescribing, Recording and
Reporting Brachytherapy for Cancer of the Cervix" dotyczących specyfikacji i
raportowania rozkładu dawki w brachyterapii raka szyjki macicy
Nenko D i wsp. Leczenie wznowy w nowotworach regionu głowy i szyi
Walczak J i wsp. Wprowadzenie techniki napromieniania raka stercza, metodą
brachyterapii śródtkankowej, w Dolnośląskim Centrum Onkologii
Poncyliusz M i wsp. Analiza możliwości wprowadzenia adaptacyjnej metody
napromieniania (ART) u chorych z rakiem pęcherza moczowego pod kontrolą obrazową
IGRT
Borowska P i wsp. Weryfikacja stabilności wydajności akceleratorów medycznych za
pomocą urządzenia QuickCheck firmy PTW
Kabat D i wsp. Fantom do testów geometrycznych konwencjonalnych symulatorów
EP-TT-085
EP-TT-086
EP-TT-087
EP-TT-088
EP-TT-089
EP-TT-090
EP-TT-091
EP-TT-093
EP-TT-094
EP-TT-095
EP-TT-096
EP-TT-097
EP-TT-098
EP-TT-099
EP-TT-100
EP-TT-101
EP-TT-102
EP-TT-103
EP-TT-104
EP-TT-105
EP-TT-106
EP-TT-107
EP-TT-108
EP-DO-109
EP-DO-110
EP-DO-111
EP-DO-112
EP-DO-113
EP-DO-114
EP-DO-115
EP-DO-116
EP-DO-117
terapeutycznych oraz medycznych akceleratorów liniowych wraz z wyposażeniem
dodatkowym
Giżyńska M i wsp. Czy możliwe jest zwiększenie efektywności protokołu NAL przy
zachowaniu nakładu pracy?
Sękowski P, Skwira-Chalot I. Promieniotwórczość wtórna tkanek po terapii hadronowej
Tulik P i wsp. Odtwarzanie i przekazywanie jednostki dawki pochłoniętej w wodzie z
wykorzystaniem kalorymetru grafitowego
Peszyńska-Piorun M i wsp. Kardiotoksyczność radioterapii u pacjentek po chirurgicznym
leczeniu oszczędzającym piersi lewej
Misiarz A i wsp. Akcelerator do Radioterapii Śródoperacyjnej - wyniki prac projektu IntaDose
Dąbrowski A i wsp. Analiza wyników weryfikacji jednostek monitorowych
Skrobała A i wsp. Ocena nieinwazyjnego systemu pozycjonowania oka na radioterapię
stereotaktyczną nowotworów oczodołu napromienianych na aparacie CyberKnife
Dąbrowska E i wsp. Zastosowanie druku 3D w radioterapii na przykładzie bolusa
dedykowanego dla pacjenta z nowotworem głowy i szyi
Ślusarczyk-Kacprzyk W i wsp. Wyniki zewnętrznego audytu dozymetrycznego TLD w
radioterapii w 2016 roku
Piotrowski T i wsp. Kiedy korekcja manualna zwiększa dokładność rejestracji obrazu
podczas pozycjonowania pacjentów z rakiem prostaty?
Oborska-Kumaszyńska D. Wpływ parametrów skanowania i rekonstrukcji na jednostki
Hounsfiled'a na przykladzie systemu Philips Brilliance
Siudziński T, Janiszewska M. Acuros XB 13.6 w zastosowaniu radioterapii
stereotaktycznej płuc w oparciu o rekomendacje RTOG 0813. Analiza przypadku
Raczkowski M, Janiszewska M. System nadzoru w dozymetrii
Walewska A i wsp. Weryfikacja dozymetryczna dawki obliczonej przez system
planowania leczenia pod bolusem
Porwoł P. Sprawdzenie poprawności automatycznej analizy parametrów kontroli jakości
systemów obrazowania używanych do weryfikacji teleradioterapii (IGRT) na przykładzie
programu ARTISCAN
Garbacz M, Skwira-Chalot I. Wpływ modulatora energii na rozkład dawki w radioterapii z
użyciem wiązki protonowej
Tumidajewicz M. Kontrola parametrów dynamicznych kolimatora Agility
Kuchcińska A. Teleradioterapia a narażenie kobiety w ciąży
Nowakowski S i wsp. Wpływ zastosowanej metody napromieniania raka piersi na wielkość
obszaru niskich dawek (eIORT vs. 3D-CRT)
Walewska A. Ocena komory jonizacyjnej Semiflex 3D (PTW) jako uniwersalnego
detektora do pomiarów względnych dawki dla wiązek wysokoenergetycznego
promieniowania X z oraz bez filtra spłaszczającego
Winiecki J i wsp. Wpływ ułożenia rąk pacjenta na rozkład dawki u chorego leczonego
metodą TBI
Kopeć R i wsp. Pierwsza w Polsce radioterapia protonowa metodą wiązki skanującej w
Centrum Cyklotronowym Bronowice
Kowalski A, Weselak M. Prosty model ilustrujący wynik pomiaru pola łukowego przy
użyciu matrycy dozymetrycznej
Mazgaj P i wsp. Wartość diagnostyczna wybranych sekwencji rezonansu magnetycznego
w obrazowaniu zmian demielinizacyjnych w przebiegu stwardnienia rozsianego
Baic A i wsp. Zastosowanie obrazowania termicznego do oceny efektów chirurgicznej
dekompresji zespołu cieśni nadgarstka
Englisz B i wsp. Zastosowanie termografii i planimetrii w ocenie efektów tlenoterapii
hiperbarycznej w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi
Tomaszuk M i wsp. Optymalizacja parametrów badania SPECT/CT scyntygrafii kośćca pod
kątem narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące
Oborska-Kumaszyńska D. Ocena ACS systemu tomograficznego (Philips Brilliance)
Grajek M. Grubość mięśni zewnątrzgałkowych a praca w bliży
Bębas E i wsp. Analiza tekstury obrazów radiologicznych RVG w procesie gojenia po
utracie masy kostnej
Boś-Liedke A i wsp. Ocena zastosowania PTMTC jako sensora natlenienia do
multimodalnego obrazowania in vivo
Kuchcińska A. Diagnostyka obrazowa przy wykorzystaniu metod medycyny nuklearnej a
EP-DO-118
narażenie kobiety w ciąży
Kuchcińska A. Bezpieczeństwo pacjenta i personelu w procedurach Magnetycznego
Rezonansu Jądrowego
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download