Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?

advertisement
diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics
2011 • Volume 47 • Number 4 • 447-453
Praca poglądowa • Review Article
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?
Asthma, obesity and adipocytokines – do they have something
in common?
Anna Jasińska1, Piotr Kuna2, Mirosława Pietruczuk1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej II Klinika Chorób Wewnętrznych,
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Klinika Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
1
2
Streszczenie
W ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano gwałtowną tendencję wzrostową zachorowalności zarówno na otyłość jak i astmę.
Te obserwacje skłoniły wielu naukowców do podjęcia badań i oceny wzajemnych relacji między tymi schorzeniami o wymiarze epidemicznym. Wyniki licznych badań przekrojowych, epidemiologicznych, kliniczno-kontrolnych prowadzonych w wielu
ośrodkach naukowych na całym świecie w większości potwierdzają zwiększone ryzyko występowania astmy u osób z nadwagą
i otyłością. W niniejszej pracy, opierając się o najnowsze informacje i dane, przedstawiono powiązania stanu otyłości z astmą,
ze szczególnym uwzględnieniem udziału aktywnych mediatorów tkanki tłuszczowej – adipocytokin - leptyny i adiponektyny.
Summary
Over the last thirty years dramatically trend in the incidence of both obesity and asthma has been observed. These observations have led many scientists to undertake research and evaluation of the relationship between these disorders. The results
of numerous cross-sectional research, case-control and epidemiological studies conducted in many centers around the world
have largely confirmed the increased incidence of asthma in people with overweight and obesity. In this study, based on the
latest informations and data, presented linkage of obesity with asthma, with particular emphasis on active participation of mediators of adipose tissue – adipocytokines - leptin and adiponectin.
Słowa kluczowe:astma, otyłość, adipocytokiny, leptyna, adiponektyna
Key words:asthma, obesity, adipocytokines, leptin, adiponectin
W ostatnich latach zaobserwowano niepokojący wzrost występowania nadwagi i otyłości w populacji ludzkiej. Według danych
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie ma nadwagę
ponad 1,600 mld osób, z czego 400 mln cierpi na otyłość (BMI
> 30 kg/m2). Przewiduje się, że w 2015 roku u co dziesiątego
człowieka będzie występowała otyłość. To dramatycznie szerzące się zjawisko pandemii nadwagi i otyłości obserwowane
jest głównie w krajach wysokocywilizowanych, szczególnie
w USA i Europie. Równolegle, w ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wzrost zachorowalności na astmę. Szacuje
się, że ok. 300 mln osób choruje na to schorzenie, w tym 5-10%
na jego ciężką, oporną na leczenie postać [1, 40]. Tylko w USA
odnotowuje się co roku 250 000 nowych przypadków astmy, za
które uważa się, że może być odpowiedzialna otyłość. Stwierdzono, że otyłość jest czynnikiem ryzyka w astmie i ma wpływ
na jej odmienny przebieg w porównaniu do chorych na astmę
nieotyłych. U otyłych częściej stwierdza się cięższą postać choroby, chorzy słabiej reagują na standardową terapię, wykazują
oporność na glukokortykosteroidy [31].
Astma
Astma jest chorobą o złożonej patogenezie, u podłoża której
leży toczący się w drogach oddechowych przewlekły proces
zapalny, który w następstwie prowadzi do nadreaktywności
oskrzeli. Klinicznie manifestuje się ona klasycznymi objawami astmy – świszczący oddech, napady duszności, ściskanie w klatce piersiowej, kaszel występujący szczególnie
w nocy i nad ranem. Objawom tym towarzyszy zwykle obturacja oskrzeli o różnym stopniu nasilenia, często ustępująca
pod wpływem terapii, a w niektórych przypadkach samoistnie (Ryc.1) [2, 12, 26, 36]. W procesie zapalnym toczącym
się w górnych drogach oddechowych zaangażowanych jest
wiele komórek i mediatorów przez nie uwalnianych. Znaczącą rolę przypisuje się m.in. komórkom tucznym odpowiedzialnym za uwalnianie mediatorów odpowiedzialnych za
skurcz mięśni gładkich (histamina, leukotrieny), komórkom
kwasochłonnym, limfocytom T będących źródłem licznych
cytokin, makrofagom uwalniających mediatory nasilające
proces zapalny. Przewlekanie się stanu zapalnego w astmie
447
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?
Rycina 1.
Astma jako wieloprofilowe schorzenie.
stopniowo prowadzi do przemodelowania ściany oskrzeli
(remodellingu). Efektem tej przebudowy jest wzrost oporu oskrzelowego i nadreaktywność oskrzeli. U chorych na
astmę można stwierdzić zaburzenia profilu wytwarzanych
cytokin. Zjawiskiem typowym dla tej choroby jest przewaga
różnicowania się limfocytów Th0 w kierunku limfocytów Th2,
przy jednoczesnym niedoborze limfocytów Th1. Limfocyty
Th2 wraz produkowanymi przez nie cytokinami charakteryzują stan atopowy. Uważa się, że astma oskrzelowa jest
modelowym przykładem przesunięcia odpowiedzi Th1 do
typu Th2 (Ryc.2). Wykazano, że zarówno w ostrej napadowej astmie, jak i w stabilnej fazie choroby występuje wzrost
wskaźnika Th2/Th1 w porównaniu z grupą kontrolną [29].
Zaobserwowano również, że w astmie limfocyty o profilu
Th2 produkują i wydzielają znacznie większą ilość IL-4, IL-5,
IL-9, IL-13 w odpowiedzi na alergen. Powyższe cytokiny są
odpowiedzialne za stymulację proliferacji komórek nabłonkowych dróg oddechowych. Na skutek działania IL- 4, jednej z ważniejszych cytokin reakcji alergicznej, ulega zmianie
profil syntezowanych przez limfocyty B przeciwciał z IgM
i IgG1,2,3 w kierunku IgE i IgG4 [12, 26, 40].
Rycina 2.
Astma a otyłość ( wg Beutchera).
448
Otyłość
Stan otyłości postrzegany jako przewlekły, podprogowy proces zapalny może nasilać cechy zapalenia oraz indukować
przebudowę (remodelling) w drogach oddechowych, prowadząc do rozwoju astmy [11, 24, 36]. Nadmiar tkanki tłuszczowej może indukować nadwrażliwość oskrzeli poprzez
mobilizację makrofagów, które zwiększają produkcję cytokin
prozapalnych - IL-6, IL-1, TNF-α, czynników wzrostu, adipocytokin [6, 10, 18, 24, 25, 36].
Czynność układu oddechowego u osób otyłych ulega zaburzeniu poprzez proces tłuszczowej infiltracji ściany klatki
piersiowej, wzrost objętości krwi w naczyniach płucnych,
nadmiar tkanki tłuszczowej znacznie ograniczającej ruchomość klatki piersiowej. Otyłość powoduje zmniejszenie średnicy obwodowych dróg oddechowych, co może doprowadzić
do wzrostu nadreaktywności oskrzeli spowodowanego zmianą struktury i funkcji mięśni gładkich. Istotny wpływ otyłości
na wyniki badań spirometrycznych udokumentowano w wielu badaniach. U otyłych astmatyków zaobserwowano istotny spadek parametrów wentylacji oddechowej – TLC, FVC,
FEV1,ERV [2, 36, 40].
Wzrost masy ciała zarówno u dzieci, jak i dorosłych powoduje dodatkowe obciążenie dla układu oddechowego, znacznie
upośledza funkcje wentylacyjne. Towarzyszące nieodłącznie astmie duszność i świszczący oddech są dowodem na
zwiększoną pracę układu oddechowego [2, 7, 11, 20, 31].
Uwarunkowania genetyczne
Badania sprzężeń, mające na celu identyfikację genów odpowiedzialnych za podatność na zachorowanie, wskazały
na występowanie kilku wspólnych obszarów chromosomowych (5q, 6p, 11q, 12q) związanych z astmą i otyłością. Zidentyfikowano cztery geny kandydujące związane zarówno
z astmą jak i otyłością:
• ADRB2 – gen receptora β2-adrenergicznego (loci 5q3132) związany z fenotypem astmy ciężkiej i odpowiedzią
na leki z grupy β-agonistów
• TNF-α – gen czynnika martwicy nowotworów (loci
6p21.3), polimorfizm promotora 308G/A jest związany
z astmą, nadreaktywnością i otyłością
• LTA – gen limfotoksyny α (loci 6p21.3), wariant genu Ncol
związany z astmą, T60N z zespołem metabolicznym
• VDR – gen receptora witaminy D (loci 12q13), polimorfizm w rejonie poliA i Bsml wykazują związek między astmą a otłuszczeniem
• NR3C1 – gen receptora glukokortykoidowego ( loci 5q)
związany z otyłością i astmą
• Mimo, że w badaniach udokumentowano zależność miedzy genami a astmą i otyłością, to do chwili obecnej nie
przeprowadzono kompletnych badań u otyłych astmatyków jako specyficznego fenotypu w programach asocjacyjnych [2, 36, 37].
Leptyna
Stężenie leptyny w surowicy, hormonu regulującego proce-
A. Jasińska, P. Kuna i M. Pietruczuk
sy energetyczne, syntezowanym głównie w tkance tłuszczowej, wzrasta w otyłości. Leptyna i receptory leptyny wykazują ekspresję m.in. w płucach [21]. Długa izoforma receptora
Ob-R jest przedstawicielem rodziny cytokin klasy I, jest ona
odpowiedzialna za większość biologicznych efektów leptyny
[24, 38]. Białko to wywołuje wielokierunkowe działanie na
układ immunologiczny poprzez wzrost aktywacji makrofagów, monocytów i neutrofili, nasilenie chemotaksji makrofagów, wzrost produkcji cytokin - IL-2, IL-6 TNF-α, INF-γ, stymulację odpowiedzi limfocytów Th1 [13, 16, 18, 21]. Leptyna
mająca właściwości prozapalne może brać udział w patogenezie astmy m.in. poprzez stymulację syntezy i wydzielania
TNF-α i IL-6 z tkanki tłuszczowej, negatywne modulowanie
czynności limfocytów T regulatorowych (Treg). Wykazano,
że niedobór leptyny lub oporność na nią upośledza funkcje
limfocytów T. U myszy z deficytem leptyny (ob/ob) stwierdzono atrofię grasicy, co skutkuje spadkiem krążących limfocytów a wzrostem monocytów. Podanie egzogennej leptyny powoduje normalizację obrazu odsetkowego we krwi
obwodowej. Adipokina promuje proliferację komórek Th1
produkujących interferon gamma - INF-γ, natomiast tłumi
odpowiedź Th2. W przeprowadzonych badaniach wykazano
ujemną korelację między stężeniem adipocytokiny a IL-10,
co jeszcze dobitniej podkreśla jej działanie prozapalne [10].
Ostatnie badania wskazują, że leptyna odpowiada za stymulację uwalniania czynnika wzrostu nabłonka naczyniowego
VEGF (Vascular endothelial growth factor) przez komórki
mięśni gładkich oskrzeli, choć sama nie ma bezpośredniego
wpływu na proliferację tej grupy komórek. VEGF poprzez indukowanie podnabłonkowej neowaskularyzacji i przepuszczalności naczyń może być ważnym ogniwem w rozwoju
astmy. Ostatnie badania dowodzą, że VEGF indukuje fenotyp astmy charakteryzujący się nadprodukcją śluzu, włóknieniem podnabłonkowym, hiperplazją mięśni gładkich oskrzeli
i nadwrażliwością [11, 16]. Przyczynowa rola leptyny w astmie opiera się głównie na wynikach pochodzących z modelu
mysiego. Podanie egzogennej leptyny myszy z fenotypem
(ob/ob) nasilało nadwrażliwość oskrzeli po prowokacji alergenowej, a także zapalenie płuc po ekspozycji ozonowej
[16, 21].
Badania na zwierzętach dostarczyły dowodów wskazujących, że leptyna jest stymulatorem wentylacji. Podkreślono rolę leptyny w rozwoju i dojrzewaniu płuc. Wykazano
ekspresję genu ob w tkance płucnej płodowej u pawianów,
fibroblastach płucnych szczura. Również zaobserwowano
produkcję leptyny w ludzkiej tkance płucnej – w komórkach nabłonka oskrzeli, pęcherzykowych pneumocytach
typu II i makrofagach zasiedlających drogi oddechowe.
Inne badania pozwoliły na zlokalizowanie ekspresji receptora Ob-R w komórkach mięśni gładkich oskrzeli, komórkach nabłonkowych i podśluzowych otrzymywanych
przez biopsje oskrzelowe. Obecność funkcjonalnej formy
receptora Ob-Rb wskazuje, że płuca stanowią ważny organ docelowy dla działania leptyny. Istnieją dowody, że
leptyna może być syntezowana przez płodową tkankę
tłuszczową i trofoblasty, podczas gdy geny leptyny i jej
receptorów wykazują ekspresję w płodowej tkance płucnej, sugerując jej istotny wpływ na wzrost i rozwój płuc
u płodu [21]. Zgromadzone dowody sugerują udział tej
adipokiny w pourodzeniowym rozwoju płuc. Leptynę traktować można jako krytyczny mediator w różnicowaniu
lipofibroblastów do dojrzałych fibroblastów, uczestniczy
ona również w syntezie płucnego surfaktanta fosfolipidowego [2]. Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że
stężenie leptyny w 7 dniu życia jest dodatnio skorelowane
z masą płuc. Zauważono, że u myszy z deficytem leptyny (ob/ob) znacznie słabiej wykształcone są płuca, co
manifestuje się mniejszą objętością płuc i powierzchnią
oddechową w porównaniu do grupy kontrolnej [21]. Na
podstawie wieloletnich badań prowadzonych na modelu
mysim i w populacji ludzkiej przedstawiono najważniejsze
powiązania leptyny z astmą (tab.I).
Tabela I.
Rola leptyny w astmie (wg Malli).
Badany mechanizm
Referencje
(rok)
Informacja
Ograniczenia
Zmiany strukturalne
Bruno i wsp. 2009
ekspresja leptyny i receptora leptyny w
komórkach nabłonka oskrzeli zmniejsza
się w astmie łagodnej i ciężkiej
ograniczona liczba
pacjentów/pacjenci
leczeni kortykosterydami
Badania
na zwierzętach
Shore i wsp. 2003
wzrost reakcji na ozon u myszy ob/ob
mysz ob/ob wykazuje mały rozmiar płuc
Luet i wsp. 2006
wzrost reakcji na ozon u myszy db/db
mysz db/db wykazuje mały rozmiar płuc
(płeć żeńska)
Johnson i wsp. 2008
mysz z indukowaną otyłością wykazuje
wrodzoną nadwrażliwość oskrzeli
grupa kontrolna miała nadwagę
Shore i wsp. 2005
wzmocniona nadwrażliwość na metacholinę u myszy traktowanej leptyną
znaczenie kliniczne nieznane
Guler i wsp. 2004
leptyna jest czynnikiem predykcyjnym
astmy dziecięcej
bez korekty dla tk. tłuszcz
brak korelacji leptyny z wynikami spirometrii
Sood i wsp. 2006
podwyższone stężenie leptyny u chorych
na astmę
rozpoznanie astmy niepełne, bez korekty dla
tkanki tłuszczowej
Kliniczne badania
449
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?
Adiponektyna
Jest adipocytokiną o właściwościach metabolicznych, przeciwzapalnych i antyaterogennych. Hamuje cytokiny prozapalne – TNF-α, IL-6 i czynnik jądrowy κB (NF- κB), natomiast
nasila syntezę i sekrecję cytokin o profilu antyzapalnym – IL10 i antagonisty receptora IL-1 [13, 14, 18]. Adiponektyna
i jej receptory – AdipoR1, AdipoR2, T-kadheryna, kalretikulina
wykazują ekspresję na komórkach mięśni gładkich płuc [33,
35]. Adiponektyna jest także transportowana z krwi obwodowej do płynu pęcherzykowego za pośrednictwem cząsteczki
T–kadheryny. Mimo, że komórki tłuszczowe obwodowe są
bardzo ważnym źródłem adiponektyny, to w otyłości nie
obserwuje się wzrostu tej adipokiny, wręcz przeciwnie jest
tendencja do jej obniżania. Uważa się, że w otyłości martwica adipocytów spowodowana niedotlenieniem powoduje
odsłanianie kropli tłuszczu. Makrofagi gromadzą się wokół
komórek tłuszczowych objętych nekrozą i stają się aktywne,
tworząc syncytia. W tkance tłuszczowej komórki te syntezują
i uwalniają TNF- α i IL-6, które z kolei mogą bezpośrednio
hamować lokalną produkcję adiponektyny na drodze parakrynnej. Jest to jeden z ważniejszych mechanizmów tłumaczących ogólnoustrojowy spadek poziomu adiponektyny
w stanie otyłości [31].
Badania eksperymentalne prowadzone na myszach wykazały, że adiponektyna podana z zewnątrz zapobiega rozwojowi nadreaktywności oskrzeli indukowanej alergenem
[30]. Ostatnio udokumentowano, że u myszy z niedoborem
adiponektyny (APN-/-) występuje nasilona akumulacja eozynofilów i monocytów w drogach oddechowych połączona ze
wzrostem płucnych chemokin [5]. Również zaobserwowano,
że ta adipokina wywiera efekt hamujący na proliferację mięśni gładkich naczyń, natomiast nie wpływa na proliferację
mięśni gładkich oskrzeli i uwalnianie czynnika VEGF [16].
Zauważono, że w populacji ludzkiej występuje dymorfizm
płciowy związany z rozmieszczeniem izoform adiponektyny.
U kobiet przeważa izoforma o wysokim ciężarze cząsteczkowym HMW (High Molecular Weight), natomiast mniejszy
jest udział izoformy o niskim ciężarze LMW (Low Molecular
Weight) w porównaniu do mężczyzn. Ostatnie badania dowodzą, że izoforma HMW adiponektyny wykazuje większą
aktywność biologiczną w regulacji insulinooporności. Przypuszcza się, że ta izoforma może być też bardziej związana
z rozwojem astmy [23, 31].
Rezystyna
Należy do rodziny białek bogatych w cysteinę i tzw. molekuł
RELM (resistin-like molecules), znanych również pod nazwą
FIZZ (found in inflammatory zone), które są zaangażowane w regulację procesów zapalnych. Rola ludzkiej rezystyny
nie jest do końca wyjaśniona, a wyniki badań eksperymentalnych są często sprzeczne i kontrowersyjne. W piśmiennictwie, podobnie jak leptyna, traktowana jest jako adipocytokina prozapalna i aterogenna [13, 18, 39]. Dong i wsp.
w swoim eksperymencie wykazał związek między wczesnym stadium remodellingu dróg oddechowych i różnicowa450
niem płucnych miofibroblastów, z jednoczesnym wzrostem
ekspresji α-aktyny mięśni gładkich (α-SMA). W bioptatach
oskrzelowych pochodzących od astmatyków zaobserwowano zagęszczenie warstwy podnabłonkowej związanej z nadmiernym osadzaniem fibrylarnego kolagenu, głównie typu
I i III. W najnowszych badaniach wykazano, że ekspresja
rezystyny jest znacząco podwyższona w hipertroficznym nabłonku oskrzelowym objętym procesem zapalnym. W mysim
modelu przewlekłej hipoksji ze współistniejącym nadciśnieniem płucnym przedstawiono korelację pomiędzy ekspresją
tej adipocytokiny a zdolnością do stymulacji procesu proliferacji komórek mięśni gładkich oskrzeli, co może sugerować
jej udział w indukcji angiogenezy [9].
Od początku lat dziewięćdziesiątych odnotowano ponad 40
programów przekrojowych, kohortowych, klinicznych wykazujących zależności między otyłością a astmą. Wyniki tych
badań prowadzonych na modelu zwierzęcym oraz coraz
częściej u ludzi są często niejednoznaczne, czasem nawet
sprzeczne [8, 31, 32, 34, 35]. W licznych pracach podkreśla
się, że otyłość jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia astmy. Badania wykazują, że wystąpienie otyłości
często poprzedza zachorowanie na astmę. U kobiet, które
cierpiały na otyłość w dzieciństwie, zaobserwowano 5-krotnie większą zapadalność na astmę w późniejszym wieku
w porównaniu z tymi, które nie miały nadwagi [10, 16]. Jednak mimo to wydaje się, że podłoże mechanizmu warunkującego zależność między astmą a otyłością nie jest do końca
poznane i wyjaśnione. Udokumentowano m.in. udział czynników mechanicznych, immunologicznych, genetycznych,
hormonalnych, środowiskowych w patogenezie tych dwóch
schorzeń. W dalszym ciągu nie wiadomo, który z tych czynników może być dominujący w tym związku [20]. W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcono mechanizmom
immunologicznym, w których zwraca się uwagę na udział
mediatorów procesu zapalnego, w tym cytokin prozapalnych
(IL-6, TNF-α) i adipocytokin prozapalnych (leptyna, rezystyna) i przeciwzapalnych (adiponektyna), których źródłem jest
głównie tkanka tłuszczowa. Doświadczenia na mysim modelu otyłości (ob/ob) dostarczają dowodów potwierdzających
związek między otyłością a astmą. Przyczynowa rola leptyny
w astmie jest poparta szeregiem badań eksperymentalnych
prowadzonych na myszach. Zaobserwowano, że podanie
egzogennej leptyny myszy ob/ob z niedoborem tej adipokiny powoduje wzrost nadreaktywności oskrzeli po prowokacji
alergenowej oraz zapalenie płuc po ekspozycji ozonowej [4,
19, 30, 31]. U ludzi wyniki przeprowadzonych badań nie są
jednoznaczne. Wiele przekrojowych badań prowadzonych
w USA przedstawia dodatnią korelację między stężeniem
leptyny w surowicy a ryzykiem astmy u kobiet [28,32,34].
Z drugiej strony badania kohortowe prowadzone przez Jartii
i wsp. na dużej populacji fińskiej tej zależności nie wykazały
(tab.II) [15]. Seruga i wsp. w swoich badaniach klinicznych
zaobserwował, że pacjenci z BMI >30, szczególnie kobiety, wykazują znacznie wyższe stężenia leptyny w surowicy
i częściej występuje u nich ciężka postać astmy [28]. Wyniki
A. Jasińska, P. Kuna i M. Pietruczuk
Tabela II.
Zależności między stężeniem adipokin w surowicy a astmą (wg Lugogo).
Rok
2004
Populacja
Turcja, astma kliniczna
Wiek
Liczebność
dzieci
135
Wnioski
leptyna wzrasta u chorych na astmę
2004
Turcja, badania kliniczne
dzieci
43
leptyna wzrasta u chorych na astmę
2004
Szwecja, kohorta urodzeniowa
dzieci
138
brak zależności między leptyną a astmą
2006
USA, badania kohortowe
dorośli
5876
leptyna wzrasta u chorych na astmę, bardziej u kobiet
2008
Korea, badania kliniczne
dzieci
240
brak zależności między leptyną i adiponektyną a astmą
2008
Niemcy, badania kohortowe
dzieci
462
leptyna związana jest z astmą u dziewczynek,
adiponektyna nie jest związana z astmą
2008
USA, badania kohortowe
dorośli
2890
adiponektyna jest obniżona u kobiet z astmą
2009
Korea, badania kliniczne
2009
Finlandia, badania kohortowe
dorośli
90
brak zależności między adiponektyną i leptyną a astmą
dzieci i dorośli
2620
brak zależności między adiponektyną i leptyną a astmą
pochodzące z populacji dziecięcych są różne; jedne wykazują związek między tymi dwoma schorzeniami, inne nie.
Dla przykładu eksperyment Mai i wsp. prowadzony na otyłych dzieciach z astmą wykazał dodatnią korelację między
spadkiem wagi a stężeniem krążącej leptyny [22].
Długofalowy program prowadzony na populacji małych dzieci (0-2 lata) w Niemczech nie przedstawił zależności między
stężeniem leptyny we krwi pępowinowej i objawami astmy
w pierwszych dwóch latach życia. Przeciwnie, stężenie
adiponektyny we krwi pępowinowej noworodków wykazało
korelację dodatnią ze wzrostem ryzyka astmy i zapalenia
oskrzeli w pierwszych latach życia u dzieci matek ze astmą
atopową [27, 31].
Wśród badań przedstawiających powiązania między adipocytokinami i astmą, na szczególną uwagę zasługują silne
związki w populacjach kobiet przed menopauzą i dziewcząt
w okresie dojrzewania. Czynniki związane z płcią mogą
wchodzić w interakcje z tymi powiązaniami [31, 32, 34].
Chociaż wykazano związek astmy i otyłości, takie powiązanie nie jest jednoznacznie udowodnione w przypadku atopii.
Licznie badania kohortowe sugerują, że ryzyko astmy w otyłości nie jest bezpośrednio związane ze stanem atopii [20,
36]. Wydaje się prawdopodobne, że otyłość nie wpływa na
astmę przez konwencjonalną drogę Th2, lecz raczej poprzez
odrębne mechanizmy, które są charakterystyczne dla stanu
otyłości. To może tłumaczyć odmienną odpowiedź otyłych
astmatyków na konwencjonalną terapię, oporność na kortykosterydy. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano
poprawę w chorobie na skutek spadku masy wagi u otyłych
astmatyków. Postuluje się wyodrębnienie fenotypu astmy
z towarzyszącą jej otyłością. Fenotyp ten charakteryzuje:
• obecność chorób współistniejących, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, choroba refluksowa
przełyku, zaburzenia oddychania podczas snu
• występowanie uogólnionego zapalenia związanego
z otyłością, z towarzyszącym wzrostem krążących cytokin prozapalnych – IL-6, TNF-α
• wzrost stresu oksydacyjnego
• zmiany stężeń krążących hormonów otyłości – leptyny,
adiponektyny, rezystyny [20, 31]
Badania przekrojowe oceniające powiązania astmy z otyłością obarczone są wieloma trudnościami, które często
związane są z heterogennością, różnicami w częstości występowania obu schorzeń w określonych populacjach narodowościowych i etnicznych, niezbyt trafnym i niekompletnym
doborem populacji chorych i grup kontrolnych, niedostatecznymi technikami oceny zawartości tkanki tłuszczowej
w ustroju. Coraz częściej obserwuje się krytyczne podejście
do wskaźnika BMI i pomiaru fałdu tłuszczowego tricepsu.
Do oceny typu i rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w poszczególnych kompartymentach organizmu postuluje się
wprowadzenie technik bardziej przydatnych diagnostycznie
np. absorcjometrii (DEXA) [1, 2, 28, 31]. Wyniki pochodzące
z licznych badań kohortowych, populacyjnych przedstawiają
raczej umiarkowane zależności między astmą a adipocytokinami. Związek wydaje się silniejszy w określonych populacjach np. USA. Najprawdopodobniej ta silniejsza korelacja
związana jest z ze znacznie częściej występującą otyłością
w porównaniu z innymi populacjami (Europa, Azja). Ponadto wyniki badań pochodzące z modelu mysiego wykazują
wiele różnic w porównaniu z rezultatami uzyskanymi u ludzi.
Wyniki badań eksperymentalnych na myszach ukazują dwukierunkowe zależności – alergenowa inhalacja wpływa na
poziom adipocytokin w surowicy, jednocześnie podanie egzogennych adipokin wywołuje zmiany w oskrzelach typowe
dla astmy. Natomiast badania prowadzone u ludzi z astmą
po prowokacji alergenowej nie wykazują bezpośredniego
wpływu adipocytokin na nasilenie zmian zapalnych w obrębie oskrzeli. To może sugerować u ludzi jednokierunkowy
efekt działania adipocytokin na astmę - mogą one mieć istotny wpływ na rozwój choroby. Ich rola nie musi być jedynie
kojarzona z procesem ich sekrecji, która towarzyszy astmie.
Przewlekły efekt astmy na adipocytokiny wymaga dalszych
badań [31].
Również pozostaje do ustalenia rola adipocytokin w oskrzelach. Możliwe, że stężenie leptyny w drogach oddechowych
nie odzwierciedla jej stężenia w surowicy. W badaniach prowadzonych w ostatnich latach udokumentowano ujemną
zależność między stężeniem leptyny w surowicy i plwocinie
u chorych z przewlekłą chorobą obturacyjną płuc (PCOP),
451
Astma, otyłość i adipocytokiny – co je łączy?
co co z jednej strony może wskazywać na płuca jako miejsce jej syntezy, z drugiej nie przechodzenie jej do puli krwi
krążącej przez naczynia włosowate [3]. Zaobserwowano
również, że nabłonek oskrzelowy u chorych na astmę wykazuje mniejszą ekspresję leptyny i jej receptora w porównaniu
z grupą kontrolną [4]. Podobnie w przypadku adiponektyny,
jej stężenia w drogach oddechowych i surowicy nie muszą
być symetrycznym odbiciem. Wstępne badania prowadzone
na modelu mysim wykazały, że stężenie tej adipocytokiny
w surowicy jest wyższe u osobników płci żeńskiej, natomiast
różnic tych nie zauważono w przyp. stężeń w drogach oddechowych. Natomiast w eksperymencie przedstawiono różnice w występowaniu form izomerycznych adiponektyny. Podczas gdy w surowicy występują jednocześnie trzy izoformy
adiponektyny - LMW, MLW, HMW, to w płynie popłuczynowym pęcherzykowo-oskrzelowym (BALF) występuje jedynie
izoforma wysokocząsteczkowa -HMW. Niestety, nie ustalono
czy podobne różnice występują u ludzi [14, 19, 31].
Biorąc pod uwagę fakt, że otyłość jest coraz szerzej uznawana jako podprogowy, przewlekły proces zapalny, który może
poprzedzić astmę, jest prawdopodobne, że zapalenie płuc
obserwowane u otyłych myszy jest skutkiem nadprodukcji
cytokin Th1 i Th2, chemokin i adipocytokin. W najnowszym
eksperymencie grupy Calixto oceniono wpływ otyłości u myszy na zapalenie atopowe oskrzeli. Wykazano, że u myszy
otyłość prowokowana dietą indukuje mobilizację eozynofili
w szpiku i zwiększone przechodzenie ich do płuc. Jednocześnie zaobserwowano u nich wzrost poziomu cytokin – IL-5,
eotaksyny, IL-6, TNF-α w płynie popłuczynowym pęcherzykowo-oskrzelowym (BAL) w porównaniu z grupą kontrolną.
Wydaje się, że ważnym ogniwem w patogenezie zapalenia
atopowego odgrywa eotaksyna – ważny czynnik chemotaktyczny, który współdziałając z IL-5 zwiększa liczebność
dojrzałość eozynofilów we krwi, przyczyniając się do obwodowej i tkankowej eozynofilii. Na obecnym etapie badań eksperymentalnych ważne jest ustalenie wzajemnych
powiązań między mediatorami otyłości – adipocytokinami
i cytokinami prozapalnymi a mediatorami zapalenia alergicznego – eotaksyny z jej receptorami CCR3, IL-5 [5].
W wielu pracach zwraca się uwagę na udział adipocytokin
w procesie przebudowy ściany mięśni gładkich oskrzeli
w astmie, szczególnie leptyny stymulującej procesy angiogenezy [13,18,21,24,31,39]. Natomiast w eksperymencie
Naira i wsp. przedstawiono hamujący wpływ leptyny na
proliferację mięśni gładkich oskrzeli u ludzi i na syntezę
eotaksyny indukowaną IL-13. Proces ten jest częściowo
mediowany przez uwalnianie prostaglandyn PGE2 z mięśni gładkich przy udziale leptyny. Ponadto zaobserwowano,
że leptyna nie indukuje uwalniania cytokin prozapalnych
z tych komórek. Prawdopodobnie prozapalne efekty otyłości
w astmie związane są z bezpośrednim działaniem leptyny na
komórki mięśni gładkich oskrzeli [24]. Ten obszar badań wymaga również kontynuacji. Ostatnie badania prowadzone pod
kierunkiem Medoff i wsp. wskazują, ze adiponektyna może
wywierać wpływ na rozwój procesu zapalnego w płucach,
452
w efekcie prowadząc do nadciśnienia płucnego. Zaobserwowano, ze niedobór adiponektyny u myszy (APN-/-) prowadzi
do rozwoju gwałtownej rozedmy a makrofagi zasiedlające
oskrzela wykazują wyższą ekspresję dla mediatorów zapalnych w porównaniu do grupy kontrolnej. Jest możliwe,
że wzrost rekrutacji i mobilizacji makrofagów i eozynofili
w płucach w przypadku niedoboru tej adipokiny (APN-/-)
może przyczyniać się do remodellingu naczyń na drodze
wzbudzania produkcji czynników wzrostowych [23].
Obserwowany w ostatnich latach niepokojący wzrost jednocześnie otyłości i astmy zarówno w populacji dziecięcej jak
i u dorosłych, jest ważnym wyzwaniem dla współczesnej
medycyny. Wykazano w bardzo licznych badaniach prowadzonych w ostatnich trzech dekadach, że stan otyłości
traktowany jako podprogowy proces zapalny, jest pośrednio
bądź bezpośrednio uwikłany w patogenezę wielu schorzeń –
cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, chorób układu
krążenia, nowotworów a także zaburzeń układu oddechowego, w tym astmy.
Otyłość jest niezależnym czynnikiem astmy. Adipocytokiny
leptyna i adiponektyna są przyczynowo związane z rozwojem
astmy u myszy. Chociaż badania prowadzone na ludziach
są w chwili obecnej niejednoznaczne, to wysokie stężenie
leptyny i niskie stężenie adiponektyny w surowicy wykazują
cechy predykcyjne dla astmy, niezależnie od otyłości, w wybranych grupach (np. kobiety przed menopauzą). Dokładny
mechanizm i znaczenie powiązań między adipocytokinami
i astmą w obecnej chwili jest w wielu miejscach niejasny
i niezrozumiały. Ten obszar wymaga dodatkowych badań,
które pozwolą na otwarcie nowych, skutecznych strategii terapeutycznych dla tej choroby.
Piśmiennictwo
1. Bafadhel M, Singapuri A, Terry S i wsp. Body mass and fat mass
in refractory asthma: an observational 1 year follow-up study.
Journal of Allergy 2010; 2010: 251758.
2. Beuther DA, Weiss ST, Sutherland ER. Obesity and asthma. Am
J Respir Crit Care Med 2006; 174: 112-119.
3. Broekhuizen R, Vernooy JH, Schols AM i wsp. Leptin as local
inflammatory marker in COPD. Resp Med 2005; 9970-74.
4. Bruno A, Pace E, Chanez P i wsp. Leptin and leptin receptor expression in asthma. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 230-237.
5. Calixto MC, Lintomen L, Schenka A i wsp. Obesity enhances
eosinophilic inflammation in a murine model of allergic asthma.
British Journal of Pharmacological 2010; 159: 617-625.
6. Canoz M, Erdenen F, Uzun H i wsp. The relationship of inflammatory cytokines with asthma and obesity. Clin Invest Med
2008; 31: 373-379.
7. Castro-Rodriguez JA. Relationship between obesity and asthma. Arch Broncopneumol 2007; 43: 171-175.
8. Dixon AE. Adipokines and asthma. CHEST 2009; 135/2: 255256.
9. Dong L, Wang SJ, Camoretti-Mercado B i wsp. FIZZ1 plays a
crucial role in early stage airway remodeling of OVA-induced
asthma. J Asthma 2008; 45: 648-653.
10. Doniec Z, Dul-Doniec B. Astma oskrzelowa a otyłość. Alergoprofil 2005; 1 2: 2-6.
11. Fixman ED, Steward A, Martin JG. Basic mechanism of development of airway structural changes in asthma. Eur Respir J
2007; 29: 379-389.
A. Jasińska, P. Kuna i M. Pietruczuk
12. Holgate ST, Arshad HS, Roberts GS i wsp. A new look at the
pathogenesis of asthma. Clinical Science 2010; 118: 439-450.
13. Guzik TJ, Mangalat D, Korbut R. Adipocytokines – novel link between inflammation and vascular function? J Physiol Pharmacol
2006; 57: 5028-5065.
14. Jang AS, Kim TH, Park JS I wsp. Association of serum leptin
and adiponectin with obesity in asthmatics. J Asthma 2009; 46:
59-63.
15. Jartti T, Saarikoski L, Jartti L i wsp. Obesity, adipokines and
astma. Allergy 2009; 64: 770-777.
16. Joo Hwa Shin, Jung Ho Kim, Won Young Lee i wsp. The expression of adiponectin receptors and the effects of adiponectin
and leptin on air smooth muscle cells. Yonsei Med J 2008; 49:
804-810.
17. Kattan M, Kumar R, Bloomberg GR i wsp. Astma control, adiposity, and adipokines among inner-city adolescent. J Allergy
Clin Immnunol 2010; 125: 584-592.
18. Largo F, Dieguez C, Gómez-Reino J i wsp. The emerging role
of adipokines as mediators of inflammation and immune responses. Cyt Grow Fac Rev 2007; 18: 313-325.
19. Lessard A, St-Laurent J, Turcotte H i wsp. Leptin and adiponectin in obese and non-obese subjects with asthma. Biomarkers 2011; 20: w druku
20. Lugogo NL, Kraft M, Dixon AE. Does obesity produce a distinct asthma phenotype?. J Appl Physiol 2010; 108: 729-734.
21. Malli F, Papaioannou AI, Gourgoulianis K i wsp. The role leptin in the respiratory system: an overview. Respiratory Research 2010; 11:152-168.
22. Mai XM, Chen Y, Krewski D. Does leptin play a role in obesity-asthma relationship ?. Pediatr Allergy Immunol 2009; 20:
207-212.
23. Medoff BD, Okamoto Y, Leyton P i wsp. Adiponectin deficiency
increases allergic airway inflammation and pulmonary vascular remodeling. Am J Respir Cell Mol Biol 2009; 41: 397-406.
24. Nair P, Radford K, Fanat A i wsp. The effects of leptin on airway smooth muscle responses. Am J Respir Cell Mol Biol
2008; 39: 475-481.
25. Niedźwiecka-Rystwej P, Deptuła W. Tkanka tłuszczowa a
układ odpornościowy. Alergia Astma Immunologia 2009;
15:101-105
26. Pirożyński M, Solarski Z. Astma oskrzelowa. Postępy Nauk
Medycznych 2007; 11: 466-478
27. Rothenbacher D, Weyerman M, Fantuzzi G i wsp Adipokines
in cord blood and risk of wheezing disorders within the first
two years of life. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1143-1149.
28. Seruga MN, Murillo GE, Rojas-Dotor S i wsp. Inflammatory
markers associated with astma and body mass index. Rev
Alert Mex 2007; 54: 196-200.
29. Siwiec J, Zaborowski T, Jankowska O i wsp. Ocena równowagi limfocytów Th1/Th2 oraz ekspresji receptorów dla liposacharydu u chorych na astmę. Pneumonol Alergol Pol 2009;
77: 123-130.
30. Shore SA. Obesity and astma: lessons from animal models. J
Appl Physiol 2007; 102: 516-528.
31. Sood A. Obesity, adipokines, and lung disease. J Appl Physiol 2010; 108: 744-753.
32. Sood A, Ford ES, Camargo CA. Association between leptin
and asthma in adults. Thorax 2006; 61: 300-305.
33. Sood A, Qualls C, Seagrave JC i wsp. Effect of specific allergen inhalation on serum adiponectin in human athma. CHEST
2009; 135: 287-294.
34. Sood A, Cui X, Qualls C i wsp. Association between asthma
and serum adiponectin concentration in women. Thorax 2008;
63: 877-882.
35. Sutherland TJ, Sears MR, McLachlan CR I wsp. Leptin, adiponectin, and asthma: Findings from a population-based cohort
study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010; 104: 355-356.
36. Szczepankiewicz A. Związek astmy I otyłości - czy istnieje?
Alergia 2009; 1: 38-42.
37. Szczepankiewicz A, Breborowicz A, Sobkowiak P i wsp. Are
genes associated with energy metabolizm important in astma
and BMI? J Asthma 2009; 46: 53-58.
38. Śledzińska M, Liberek A, Kamińska B. hormony tkanki tłuszczowej a otyłość u dzieci i młodzieży. Medycyna Wieku Rozwojowego 2009; 4: 244-251.
39. Tilg H., Moschen AR. Adipocytokines: mediators linking adipose
tissue, inflammation and immunity. Immunol 2006; 6: 772-783.
40. Zammit C, Liddicoat H, Moonsie I i wsp. Obesity and respitratory
diseases. International J of General Medicine 2010; 3: 335-343
Zaakceptowano do publikacji: 22.07.2011
Adres do korespondencji
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
e-mail: [email protected];
[email protected]
453
Download