Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii

advertisement
Szczepankiewicz
Alergia
Astma Immunologia
A, Brêborowicz
2006,
A.11(3):
Znaczenie
123-131
czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii chorób …
123
Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie
i epidemiologii chorób alergicznych
Importance of genetic factors in pathogenesis and epidemiology
of allergic diseases
ALEKSANDRA SZCZEPANKIEWICZ, ANNA BRÊBOROWICZ
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dzieciêcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Streszczenie
Summary
Astma oskrzelowa i choroby alergiczne s¹ najczêstszymi
schorzeniami przewlek³ymi na œwiecie i w Polsce. Wed³ug danych
Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) na astmê cierpi oko³o 100-150
milionów osób na œwiecie, a wskaŸnik umieralnoœci nadal wzrasta.
W Polsce czêstoœæ wystêpowania astmy u doros³ych wynosi ok.
5,4%, natomiast u dzieci – ponad 8,6%, tzn., ¿e na astmê choruje
prawie 2 miliony doros³ych i niemal milion dzieci, a zachorowalnoœæ
na astmê i choroby alergiczne w naszym kraju stale wzrasta,
zw³aszcza u dzieci mieszkaj¹cych w wielkich aglomeracjach miejskich.
Bronchial asthma and related allergic phenotypes are the most common
chronic disorders, both in Poland and worldwide. According to the
World Health Organisation (WHO), asthma affects about 100-150 million
people worldwide, and the morbidity rate still increases. In Poland,
asthma prevalence in adults is estimated at 5.4%, whereas in children
it is over 8.6%, which means that asthma symptoms are noted in two
millions of adults and nearly one million of children. The prevalence of
asthma in our country continues to increase, particularly among children
living in big cities.
Jedn¹ z hipotez t³umacz¹cych wzrost pojawiania siê alergii oraz astmy
w ci¹gu ostatnich 50 lat jest tzw. „hipoteza higieniczna”, która opiera
siê na za³o¿eniu, ¿e ekspozycja na infekcje wirusowe i endotoksyny
bakteryjne w okresie niemowlêcym powoduje stymulacjê uk³adu
odpornoœciowego w kierunku rozwoju subpopulacji limfocytów Th1,
natomiast brak czynników infekcyjnych w œrodowisku powoduje
przetrwanie p³odowego fenotypu Th2 odpowiedzialnego za rozwój
chorób alergicznych [1]. Wyniki wielu prospektywnych badañ
d³ugofalowych sugerowa³y okres wczesnego dzieciñstwa jako
krytyczny w rozwoju alergii i astmy [2].
One of the hypotheses explaining that increase of asthma and allergy
in the past five decades is “hygiene hypothesis” which assumes that
exposure to viral infections and bacterial endotoxins in the infancy
stimulates the immune system to develop Th1 cells subpopulation,
while absence of the environmental pathogens results in survival of
the Th2 foetal phenotype responsible for the allergic response [1].
Results of some studies suggest early childhood as a critical period in
the development of allergy and asthma [2].
W badaniach genetycznych astmy wytypowano szereg regionów
chromosomowych zwi¹zanych z astm¹ i atopi¹, a polimorfizmy
w genach kandyduj¹cych wi¹¿¹ siê ze zwiêkszonym ryzykiem
zachorowania na choroby alergiczne. Zwiêkszona podatnoœæ obejmuje
polimorfizmy w genach kandyduj¹cych czynników bior¹cych udzia³
w odpowiedzi immunologicznej organizmu (m.in. cytokiny, czynnik
martwicy nowotworów TNF-α) oraz zmiany w genach cz¹steczek
receptorowych i przekaŸnikowych poœrednicz¹cych w odpowiedzi
ustroju na patogeny (receptory Toll-podobne, receptor CD14, eotaksyny,
transferaza glutationu, uteroglobina i inne).
Istotna jest wiêc kompleksowa analiza uwarunkowañ genetycznych
astmy i chorób alergicznych w powi¹zaniu z czynnikami œrodowiskowymi.
A number of chromosomal regions have been identified in genetic studies
that are associated with asthma and allergy, while polymorphisms in
candidate genes are related with increased susceptibility to allergic
diseases. Increased risk involves polymorphisms in candidate genes
participating in the systemic immunological response (such as cytokines,
tumour necrosis factor) as well as changes in receptor and signalling
molecules in genes that mediate systemic responses to pathogens
(Toll-like receptors, CD14 receptor, eotaxins, glutathione transferase,
uteroglobin, etc.).
Therefore, it seems essential to analyze genetically-related tendency
to develop asthma and allergic diseases in combination with the
environmental influence.
Key words: asthma, genetic tendency, polymorphism, candidate
gene
S³owa kluczowe: astma, predyspozycja genetyczna, polimorfizm,
gen kandyduj¹cy
© Alergia Astma Immunologia, 2006, 11(3): 123-131
Adres do korespondencji / Address for correspondence
www.mediton.pl/aai
Aleksandra Szczepankiewicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dzieciêcej i Immunologii Klinicznej
III Katedry Pediatrii AM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 61-572 Poznañ
tel. (61) 849 13 13, fax. (61) 848 01 11, e-mail: [email protected]
Nades³ano: 04.05.2006
Zakwalifikowano do druku: 05.05.2006
124
Wstêp
Astma i choroby atopowe s¹ chorobami z³o¿onymi,
uwarunkowanymi wielogenowo. W badaniach sprzê¿eñ
i asocjacyjnych zidentyfikowano wiele regionów chromosomowych i polimorfizmów w genach kandyduj¹cych
odpowiedzialnych za powstawanie stanu zapalnego w astmie i wspó³istniej¹cym z astm¹ atopowym zapaleniem
skóry oraz odpowiedzialnym za syntezê IgE ca³kowitych
lub alergenowo-swoistych [3]. Z tego powodu szczególnie informatywne s¹ analizy du¿ych grup badanych (tzw.
cohort study) przeprowadzane w okreœlonych warunkach
œrodowiskowych dla œciœle zdefiniowanych fenotypów. Po
z³o¿onej analizie statystycznej mo¿liwe jest precyzyjne
zbadanie oddzia³ywania gen-gen oraz gen-œrodowisko
i wykrycie wp³ywu zmian w genach kandyduj¹cych na
wyst¹pienie astmy lub atopii [4].
Jedna z hipotez rozwoju astmy u dzieci zak³ada, ¿e
astma rozwija siê wskutek obecnoœci dwóch czynników
w krytycznym momencie rozwoju uk³adu odpornoœciowego: zaburzeñ w regulacji odpowiedzi cytokin przy urodzeniu (czynnik genetyczny) oraz rozwoju klinicznie istotnych
infekcji dolnych dróg oddechowych, wywo³anych g³ównie wirusem RSV (czynnik œrodowiskowy). Czynniki genetyczne w oddzia³ywaniu z czynnikami œrodowiskowymi maj¹ istotny wp³yw na rozwój astmy i atopii we wczesnym dzieciñstwie.
Astmatyczny stan zapalny jest procesem z³o¿onym,
spowodowanym przez interakcje pomiêdzy wrodzonymi
i nabytymi mechanizmami odpornoœciowymi, patologiczn¹
wra¿liwoœci¹ limfocytów Th2 i zmianami w tolerancji alergenów. Odpornoœæ wrodzona powstaje poprzez wi¹zanie
bakteryjnych lipopolisacharydów (LPS) i innych sk³adników bakterii przez receptory typu CD14 oraz niedawno
zidentyfikowane receptory Toll-podobne (TLRs). Zmiany na poziomie genów wywo³uj¹ zmienion¹ odpowiedŸ
na patogena i kieruj¹ produkcjê limfocytów Th w kierunku odpowiedzi alergicznej, co wywo³uje nadwra¿liwoœæ
na alergeny i rozwój alergicznego stanu zapalnego.
Analiza genetyczna
W badaniach genetycznych wytypowano szereg genów, w których zmiany (polimorfizmy) s¹ istotne w patomechanizmie astmy i alergii. Poni¿sze przyk³ady genów
potwierdzaj¹ udzia³ czynników genetycznych nie tylko
w rozwoju astmy, ale równie¿ w odpowiedzi na czynniki
œrodowiskowe.
Geny kandydacki w astmie i atopii
Receptory Toll-podobne
Receptory Toll-podobne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w przekaŸnictwie sygna³ów zwi¹zanych z infekcj¹ i oddzia³ywaniem pomiêdzy patogenem a bia³kami endogennymi zaanga¿owanymi w aktywacjê mechanizmów odpornoœcio-
Alergia Astma Immunologia 2006, 11(3): 123-131
wych. Pod koniec XX wieku odkryto receptor Toll, który
u Drosophila by³ odpowiedzialny za obronê organizmu
przed grzybami [5]. U ssaków wykryto homolog tego receptora, który uruchamia odpowiedŸ immunologiczn¹ w reakcji na patogeny [6]. Do tej pory opisano 10 rodzajów
receptorów Toll-podobnych u cz³owieka [7]. Rodzina tych
receptorów rozpoznaje elementy strukturalne drobnoustrojów i uruchamia ekspresjê genów dla cz¹steczek kostymuluj¹cych i cytokin stanu zapalnego, które aktywuj¹ odpowiedŸ immunologiczn¹ nabyt¹, prowadz¹c¹ do dojrzewania specyficznych dla antygenu, limfocytów Th i B.
Receptor TLR2 rozpoznaje wiele sk³adników mikrobiologicznych, takich jak lipoproteiny i lipopeptydy pochodz¹ce od ró¿nych patogenów, peptydoglikany bakterii Gram(+)
i szereg innych. Dziêki funkcjonalnemu po³¹czeniu z cz¹steczkami TLR1 i TLR6 ma zdolnoœæ do rozpoznawania
odpowiednio lipopeptydów triacylowych i diacylowych.
TLR3 rozpoznaje dwuniciowy DNA (dsRNA) produkowany przez wiêkszoœæ wirusów w czasie replikacji. Indukuje to syntezê interferonów typu I (IFNα/β), które maj¹
dzia³anie antywirusowe i immunostymuluj¹ce. TLR4 jest
receptorem dla lipopolisacharydów bakterii Gram(-) i aktywuje siê nawet w przy bardzo niskim stê¿eniu LPS.
Bierze równie¿ udzia³ w odpowiedzi immunologicznej na
wirusa RSV, który jest czêst¹ przyczyn¹ zapalenia oskrzelików u dzieci i czynnikiem ryzyka atopii i astmy. TLR5
jest odpowiedzialny za rozpoznawanie flagelliny na powierzchni b³on œluzowych, stymuluje te¿ komórki nab³onkowe p³uc do produkcji cytokin stanu zapalnego. Receptory TLR7 i 8 s¹ konserwatywne w swej budowie i rozpoznaj¹ bogate w guanozynê lub urydynê struktury jednoniciowego RNA (ssRNA) bêd¹ce genomami niektórych wirusów, np. wirus HIV i grypy. Receptory te ulegaj¹ ekspresji w endosomach, co zapobiega rozpoznawaniu w³asnych ssRNA, które do nich nie trafiaj¹. Receptor
TLR9 rozpoznaje niemetylowane wyspy CpG w DNA
bakteryjnym, w którym obfitoœæ tych motywów stymuluje aktywnoœæ immunologiczn¹. Receptor ten jest równie¿
zaanga¿owany w rozpoznawanie wirusów. TLR10 jest
obecnie s³abo poznany, ulega ekspresji g³ównie w tkankach bogatych w komórki zwi¹zane z odpornoœci¹, tj.
w œledzionie, wêz³ach ch³onnych i p³ucach [8]. Aktywacja tego genu odbywa siê gwa³townie po uruchomieniu
ró¿nicowania siê limfocytów B.
W genach poszczególnych receptorów TLR zidentyfikowano liczne polimorfizmy bêd¹ce przyczyn¹ zró¿nicowania w rozwoju odpowiedzi immunologicznej we
wczesnym okresie ¿ycia lub zmienionej podatnoœci na infekcje. W przypadku TLR2 polimorfizm insercyjno-delecyjny w regionie promotorowym powoduje obni¿on¹ aktywnoœæ transkrypcyjn¹ allelu z delecj¹, co prowadzi do
niedoboru bia³ka TLR2 i zwiêkszonej podatnoœci na infekcje bakteriami Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae [9,10], co sugeruje, ¿e polimorfizm ten
mo¿e byæ zwi¹zany z podatnoœci¹ na infekcje bakteryjne
Szczepankiewicz A, Brêborowicz A. Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii chorób …
Gram-dodatnie. W genie TLR4 zidentyfikowano dwie
zmiany polimorficzne w regionie koduj¹cym powoduj¹ce
zmianê w sekwencji aminokwasowej, które wi¹¿¹ siê z obni¿on¹ odpowiedzi¹ na LPS, zmniejszon¹ gêstoœci¹ receptora TLR4 w nab³onku dróg oddechowych i obni¿on¹
produkcj¹ cytokin stanu zapalnego indukowanego endotoksynami. To sugeruje, ¿e warianty genetyczne mog¹
modyfikowaæ reakcjê immunologiczn¹ w zale¿noœci od
wp³ywu œrodowiska [11]. W badaniu przeprowadzonym
przez Werner i wsp. [12] zaobserwowano, ¿e pacjenci
z czêœciej wystêpuj¹cym w populacji allelem genu TLR4,
w porównaniu do osób z alternatywnym wariantem tego
genu wykazywali zwiêkszone ryzyko astmy, jeœli jednoczeœnie nara¿eni byli na zwiêkszon¹ ekspozycjê endotoksyn bakteryjnych. Sugeruje to du¿e znaczenie genu TLR4
w modyfikacji odpowiedzi immunologicznej na czynniki
infekcyjne obecne w œrodowisku. Potwierdzeniem tej tezy
jest badanie Tal i wsp. [13], którzy wykazali zwi¹zek obu
wy¿ej wymienionych polimorfizmów genu TLR4 z ciê¿kim zapaleniem oskrzelików wywo³anym wirusem RSV.
Gen receptora TLR10 jest wysoce polimorficzny. Zidentyfikowano zwi¹zek dwóch polimorfizmów w tym genie
z podatnoœci¹ na astmê i fenotypami astmatycznymi [8].
125
le¿nie od obecnoœci astmy, co zosta³o potwierdzone przez
badanie Shirakawa i wsp. [27]. Jeden z wariantów promotora zwiêksza aktywnoœæ transkrypcyjn¹ genu IL-4 [28]
i jest zwi¹zany z ciê¿k¹ infekcj¹ wirusem RSV u ma³ych
dzieci w populacji koreañskiej [29]. Badanie Hoebee i wsp.
[30] ujawni³o znaczn¹ przewagê allelu T polimorfizmu
w promotorze genu w grupie dzieci z zapaleniem oskrzelików wywo³anych wirusem RSV.
Receptor dla IL-4 jest kluczowym czynnikiem aktywuj¹cym limfocyty Th2 i indukuj¹cym syntezê przeciwcia³ IgE. W genie IL-4R zidentyfikowano 16 polimorfizmów, z których trzy warianty by³y zwi¹zane z wiêkszym
ryzykiem wyst¹pienia alergii [31,32], astmy atopowej [33]
i zmian w stê¿eniu IgE [32]. Bior¹c pod uwagê rolê receptora IL-4, zmiany obserwowane w ca³kowitym stê¿eniu IgE w surowicy mog¹ byæ spowodowane ró¿nymi wariantami genetycznymi IL-4R.
Interleukina 5 (IL-5) jest cytokin¹ produkowan¹ przez
limfocyty Th2 wzmagaj¹c¹ proliferacjê i aktywacjê eozynofilów w zapaleniu alergicznym. Zaobserwowano podwy¿szony poziom IL-5 w wycinkach biopsyjnych b³ony
œluzowej oskrzeli oraz w komórkach krwi obwodowej pod
wp³ywem stymulacji roztoczami kurzu domowego u pacjentów z astm¹ [34,35]. Jednak¿e polimorfizm obecny
Cytokiny
w promotorze genu IL-5 nie by³ istotnie zwi¹zany z atoAstma i choroby alergiczne s¹ uwa¿ane za choroby, powym zapaleniem skóry, eozynofili¹ ani nadprodukcj¹
w których patofizjologii przewa¿aj¹ limfocyty typu Th2, IgE, co sugeruje brak bezpoœredniego wp³ywu tego polia cytokiny przez nie produkowane mog¹ byæ wa¿nymi mo- morfizmu na rozwój atopowego zapalenia skóry i istotnedulatorami odpowiedzi immunologicznej [14,15]. Nadpro- go zwi¹zku z fenotypami atopowymi [36].
dukcja cytokin zwi¹zanych z limfocytami Th2 jest cech¹
Interleukina 8 (IL-8) jest chemoatraktantem dla neucharakterystyczn¹ w astmatycznym zapaleniu dróg odtrofilów
i jest wydzielana w zwiêkszonej iloœci przez kodechowych. Szczególnie istotne w patomechanizmie astmórki nab³onka dróg oddechowych zainfekowanych wimy s¹ interleukiny 4, 5, 8, 9, 13, 17.
rusem RSV, który jest jednym z czynników zwiêkszonego
Interleukina 4 (IL-4) jest uwalniana przez limfocyty ryzyka astmy u dzieci. Polimorfizmy wp³ywaj¹ce na akTh2 i odgrywa istotn¹ rolê przy produkcji IgE, anga¿owa- tywnoœæ genu IL-8 mog¹ byæ zwi¹zane ze zwiêkszon¹
niu eozynofilów w odpowiedŸ immunologiczn¹ i nadreak- podatnoœci¹ na infekcje RSV. W badaniu Hull i wsp. [37]
tywnoœci oskrzelowej [16,17]. Jest jedn¹ z g³ównych cy- zaobserwowano zwi¹zek polimorfizmu w promotorze genu
tokin zaanga¿owanych w patogenezê astmy. Interleukina IL-8 ze wzmo¿on¹ produkcj¹ IL-8 pod wp³ywem stymu4, po po³¹czeniu ze swoim receptorem, prowadzi do in- lacji LPS in vitro. Ten sam wariant jest równie¿ zwi¹zadukcji aktywatora transkrypcji – STAT 6, który z kolei ny z nasileniem objawów choroby.
wi¹¿e elementy promotorowe uruchamiaj¹c syntezê genu
Interleukina 13 (IL-13) jest wydzielana przez limfodla IgE [18]. Zatem polimorfizmy prowadz¹ce do zmian
cyty
Th2 i bierze udzia³ w syntezie IgE, indukuj¹c prze³¹w ekspresji genu IL-4 mog¹ byæ powodem zaburzeñ
czanie
klas przeciwcia³ przez limfocyty B. Ulega eksprew produkcji IgE. Dotychczas zidentyfikowano trzy polisji
podobnie
jak IL-4 i dodatkowo jest wytwarzana przez
morfizmy w sekwencji tego genu, które by³y zwi¹zane
niezró¿nicowane komórki CD45RA+, co sugeruje jej istotz wystêpowaniem astmy lub podwy¿szonym stê¿eniem IgE
ny udzia³ w inicjowaniu produkcji IgE [38]. Ponadto, w mow ró¿nych populacjach [19-22]. Jednak¿e wiele badañ
delu zwierzêcym wykazano, ¿e IL-13 jest istotnym deternie potwierdzi³o zwi¹zku ¿adnego z tych polimorfizmów
minantem nadreaktywnoœci oskrzelowej w odpowiedzi na
z podatnoœci¹ na astmê [23-26]. Polimorfizm w promotoalergen i jest to niezale¿ne od dzia³ania IL-4 [39]. U astrze genu IL-4 jest zwi¹zany z ciê¿koœci¹ obturacji dróg
matyków z atopi¹ zaobserwowano znacznie wy¿szy pooddechowych (FEV1) i mo¿e byæ markerem tego fenotypu astmatycznego w populacji kaukaskiej. W badaniu ziom IL-13 [40]. W promotorze tego genu zidentyfikowaKabesch i wsp. [26] wykazano asocjacjê dwóch polimor- no szereg polimorfizmów obejmuj¹cych region promotofizmów w czêœci 5’ niekoduj¹cej z podwy¿szonym stê¿e- ra, 3’ nieulegaj¹cy translacji (3’UTR) oraz czêœæ koduniem IgE u dzieci oraz dodatnimi testami skórnymi, nieza- j¹c¹. Wykazano silne sprzê¿enie polimorfizmów w genie
126
IL-13 i ich zwi¹zek ze stê¿eniem IgE, objawami astmy
i fenotypem atopowym [41], [42,43], [44], [45]. Ponadto,
w badaniu Tekkanat i wsp. [46] wykazano znaczny wzrost
ekspresji IL-13 w czasie infekcji wirusem RSV, prowadz¹cej do uszkodzenia p³uc i przewlek³ej nadreaktywnoœci dróg oddechowych, co mo¿e sugerowaæ, ¿e polimorfizmy w genie IL-13 s¹ zwi¹zane ze zmienion¹ podatnoœci¹ na infekcje RSV i odmiennym przebiegiem klinicznym, prowadz¹c w efekcie do ujawnienia astmy.
Interleukina 15 (IL-15) odgrywa wa¿n¹ rolê w inicjowaniu odpowiedzi immunologicznej typu Th2 poprzez stymulacjê sekrecji IL-4 przez komórki tuczne i mo¿e utrwalaæ stan zapalny poprzez hamowanie apoptozy eozynofilów. Niektóre zidentyfikowane w genie IL-15 polimorfizmy w analizie haplotypów s¹ silnie zwi¹zane z fenotypem
astmatycznym i atopowym [47], co sugeruje, ¿e mog¹ mieæ
znaczenie w modyfikacji odpowiedzi immunologicznej.
Interleukina 17 (IL-17) jest produkowana przez limfocyty T i jest odpowiedzialna za aktywacjê fibroblastów
i makrofagów powoduj¹cych wydzielanie cytokin stanu
zapalnego. Bierze równie¿ udzia³ w remodelingu zwi¹zanym z przewlek³¹ astm¹, wykryto j¹ miêdzy innymi w plwocinie i pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych u astmatyków. IL-17 jest zlokalizowana równie¿ w eozynofilach krwi obwodowej i p³ucach. W badaniu Linden i wsp.
[48] wykazano, ¿e IL-17 powoduje aktywacjê neutrofilów w drogach oddechowych, a komórki nab³onka oskrzeli
in vitro stymuluj¹ produkcjê IL-8, która jest chemoatraktantem dla neutrofilów. Zaobserwowano istnienie znacznie podwy¿szonego stê¿enia IL-17 u astmatyków z nadreaktywnoœci¹ oskrzelow¹[49], jednak¿e do tej pory nie
zidentyfikowano odpowiedzialnych za to wariantów genetycznych.
Chemokiny
Chemokiny dzia³aj¹ za poœrednictwem receptorów
zwi¹zanych z bia³kami G. Jedna z chemokin – eotaksyna
– jest niezbêdna w chemotaksji eozynofilów i przypuszcza siê, ¿e mo¿e byæ powodem eozynofilii zwi¹zanej z astm¹. Receptor dla eotaksyny (CCR3) znajduje siê m.in.
w eozynofilach, komórkach Th2, bazofilach i komórkach
tucznych.
Dwie inne chemokiny, chemokina monocytopochodna (MDC) i chemokina TARC (thymus and activationregulated chemokine) s¹ istotne w anga¿owaniu limfocytów T w odpowiedŸ immunologiczn¹. Chemokiny te
dzia³aj¹ poprzez receptory C-C dla chemokin (odpowiednio, CCR4 i CCR8).
TARC jest kluczow¹ chemokin¹ aktywuj¹c¹ przyci¹ganie limfocytów T do miejsca zapalenia i obserwuje siê
wzmo¿one wytwarzanie tej chemokiny w trakcie systemowego zapalenia alergicznego. Stê¿enia TARC w surowicy koreluj¹ z przewlek³¹ i ostr¹ astm¹ u dzieci i z ciê¿koœci¹ zaostrzeñ astmy. W promotorze genu koduj¹cym
Alergia Astma Immunologia 2006, 11(3): 123-131
TARC znaleziono trzy polimorfizmy pojedynczonukleotydowe (SNP), z których jeden wystêpuje u ok. 40% populacji japoñskiej i jest skorelowany ze zwiêkszonym stê¿eniem TARC w surowicy. Leung i wsp. [50] odkryli zwi¹zek pomiêdzy tym polimorfizmem a wzmo¿on¹ produkcj¹
TARC, atopi¹, odpowiedzi¹ na roztocza kurzu domowego, alergen sierœci kota i eozynofili¹ u dzieci w chiñskiej
populacji.
Receptor CD14
Cz¹steczka CD14 jest poœrednikiem na szlaku sygna³owym receptorów Toll-podobnych i lipopolisacharydów
(TLR-LPS) i jest g³ównym receptorem rozpoznaj¹cym
endotoksyny (lipopolisacharydy) pochodz¹ce ze œcian
komórkowych bakterii. Obecnoœæ polimorfizmów w genie CD14 po³¹czona z ekspozycj¹ na endotoksyny we
wczesnym dzieciñstwie zmniejsza ryzyko wyst¹pienia alergii i astmy u dzieci zamieszkuj¹cych gospodarstwa rolne
ze zwierzêtami gospodarskimi w Szwajcarii, Niemczech,
Austrii, Finlandii i Kanadzie [51-55]. Obecnoœæ funkcjonalnego polimorfizmu w promotorze genu CD14 jest zwi¹zana z podwy¿szonym poziomem kr¹¿¹cych rozpuszczalnych cz¹steczek CD14 i wiêksz¹ gêstoœci¹ receptora
CD14 na monocytach [4,56,57], jednak¿e tylko badanie
Baldini’ego wykry³o zwi¹zek miêdzy polimorfizmem a obni¿onym stê¿eniem IgE w surowicy dzieci z fenotypem
atopowym. W pozosta³ych badaniach przeprowadzonych
na bardzo licznych grupach (cohort studies) nie zaobserwowano ¿adnego zwi¹zku polimorfizmu w promotorze CD14 z fenotypami atopowymi ani ze stê¿eniem IgE.
Przyczyn¹ tych ró¿nic mo¿e byæ nieliniowy i zale¿ny od
dawki wp³yw œrodowiska (ekspozycja na produkty bakteryjne) na odpowiedŸ immunologiczn¹ okreœlony przez
Vercelli [58] „prze³¹cznikiem endotoksynowym” (endotoxin switch). Oznacza to, ¿e ekspozycja na alergen mo¿e
wywieraæ zró¿nicowany wp³yw na odpowiedŸ immunologiczn¹ (w kierunku Th1 lub Th2) w zale¿noœci od kontekstu œrodowiskowego. Zatem o protekcyjnoœci konkretnego wariantu genetycznego decyduje œrodowisko. Jednak¿e czynniki genetyczne wp³ywaj¹ce na odpowiedŸ na
endotoksyny bakteryjne (geny dla IL-12 i IL-18) mog¹
równie¿ modyfikowaæ podatnoœæ na wystêpowanie alergii i astmy [59].
Eotaksyny
Eotaksyny s¹ funkcjonalnymi analogami chemokin
CC, które, dzia³aj¹c poprzez receptor CCR3, stymuluj¹
migracjê eozynofilów z ma³ych naczyñ krwionoœnych do
p³uc. Aktywuj¹ one nie tylko eozynofile, ale tak¿e komórki tuczne i limfocyty Th2 i anga¿uj¹ je w odpowiedŸ immunologiczn¹.
Gen dla eotaksyny-1 (CCL11) sk³ada siê z trzech eksonów, a jego transkrypcjê w fibroblastach p³uc i ludzkich
komórkach nab³onka oddechowego stymuluje czynnik
martwicy nowotworów (TNF-α) i interleukina 4 [60,61].
Szczepankiewicz A, Brêborowicz A. Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii chorób …
Podobne w³aœciwoœci chemoatraktanta dla eozynofilów
posiada, homologiczna do eotaksyny-1, eotaksyna-2
(CCL24), natomiast eotaksyna-3 (CCL26) ma znacznie
s³absze w³aœciwoœci oddzia³ywania na eozynofile [62,63].
Wykazano, ¿e polimorfizmy zidentyfikowane w obrêbie
genów dla eotaksyn s¹ zwi¹zane z podatnoœci¹ na rozwój
astmy, wysokim stê¿eniem IgE i liczb¹ eozynofilów w krwi
obwodowej [64,65]. U chorych na astmê zaobserwowano wysokie stê¿enia eotaksyny-1 w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych, jak równie¿ zwiêkszon¹ ekspresjê genu eotaksyny w nab³onku i b³onie podœluzowej dróg
oddechowych oraz w plwocinie w porównaniu z grup¹
kontroln¹ [66,67]. Jej podwy¿szony poziom w surowicy
i plwocinie koreluje równie¿ z nadreaktywnoœci¹ oskrzelow¹ i stanem zaostrzenia w astmie, co mo¿e sugerowaæ
jej miejscowy udzia³ w stanach zaostrzenia astmy [68-70].
127
Z przeprowadzonych dotychczas badañ wynika, ¿e
polimorfizm w genie CC16 w regionie 5’ promotorowym,
jest zwi¹zany z astm¹ w grupie dzieci australijskich [75],
jednak nie zosta³o to potwierdzone dla populacji japoñskiej [76]. Asocjacja tego polimorfizmu z wystêpowaniem
astmy i znacz¹co obni¿onym stê¿eniem CC16 zosta³y potwierdzone przez Saadat i wsp. [72], a w grupie niemieckiej wykazano zwi¹zek z podwy¿szonym stopniem nadreaktywnoœci oddechowej [77].
Czynnik martwicy nowotworów (TNFα)
TNFα jest cytokin¹ prozapaln¹, której podwy¿szone
stê¿enie obserwuje siê w drogach oddechowych u chorych na astmê [78]. Ulega ekspresji w wielu zaktywowanych komórkach bior¹cych udzia³ w procesie zapalnym
i ma szerokie spektrum dzia³ania m.in. aktywuje komórki
tuczne, makrofagi i eozynofile, stymuluj¹c IL-4 do aktyTransferaza glutationu M1, T1 i P1 (GSTM1, GSTT1,
wacji ekspresji i syntezy podjednostek dla IgE. Gen dla
G-STP1)
TNFα jest zlokalizowany w czêœci telomerowej, w pobliTransferaza glutationu dzia³a przeciwutleniaj¹co, ka- ¿u regionu dla genów klasy III antygenu HLA. Polimortalizuj¹c reakcje detoksykacji reaktywnych substratów. fizm w regionie promotorowym genu wi¹¿e siê ze wzmoBierze zatem udzia³ w mechanizmie chroni¹cym ustrój ¿on¹ ekspresj¹ TNFα [79]. Niektóre badania asocjacyjprzed stresem oksydacyjnym, co jest szczególnie istotne ne wskazuj¹ na zwi¹zek polimorfizmu opisanego dla
w czasie rozwoju p³uc. Astma i infekcje uk³adu oddecho- TNFα w regionie promotora genu z wiêkszym ryzykiem
wego, jak równie¿ czynniki œrodowiskowe (dym tytonio- rozwoju astmy i atopii [80-84], co jednak nie ma potwierwy, zanieczyszczenie powietrza, dieta) zwiêkszaj¹ poziom dzenia w innych populacjach [85,86].
stresu oksydacyjnego, który nastêpnie powoduje rozwój
stanu zapalnego, œmieræ komórkow¹ i zmniejszenie efek- Czynnik transformacji nowotworowej (TGFβ)
tywnej obrony przed oksydantami. Niedostateczna obroTGFβ jest cytokin¹ o dzia³aniu zarówno przeciwzana ustroju mo¿e zaburzaæ normalny rozwój p³uc, prowa- palnym jak i prozapalnym. Podwy¿szone stê¿enie tego
dz¹c z kolei do zwiêkszonej podatnoœci na choroby uk³a- bia³ka jest zwi¹zane z zapaleniem i wzmo¿on¹ przebudu oddechowego, infekcje wirusowe i astmê.
dow¹ dróg oddechowych w chorobach atopowych. PoliW genach dla enzymów transferazy glutationu ziden- morfizm w regionie promotora genu jest zwi¹zany z wytyfikowano szereg polimorfizmów zaburzaj¹cych ich funk- ¿szym stê¿eniem tego bia³ka w surowicy. W badaniach
cjonalnoœæ i zmniejszaj¹cych skutecznoœæ obrony przed asocjacyjnych zaobserwowano zwi¹zek tego polimorfistresem oksydacyjnym. Skutkiem polimorfizmu w genie zmu ze œwiszcz¹cym oddechem wywo³anym infekcj¹
GSTM1 i GSTT1, prowadz¹cym do powstania tzw. allelu wirusem RSV w ci¹gu pierwszego roku ¿ycia [87], wyzerowego (null allele), jest brak ekspresji tego enzymu. sokim stê¿eniem IgE, ciê¿koœci¹ astmy [88] i nadreakZaobserwowano, ¿e wystêpowanie alleli zerowych jest tywnoœci¹ dróg oddechowych w modelu zwierzêcym [89].
zwi¹zane z astm¹ [71,72].
Syntaza tlenku azotu 2A (NOS2A)
CC16 (CC10, uteroglobina)
Gen syntazy tlenku azotu jest funkcjonalnym kandydatem,
poniewa¿ podlega wzmo¿onej ekspresji w stanach
Cz¹steczka CC16 jest bia³kiem komórek Clara ulegaj¹cym ekspresji w drogach oddechowych. Dzia³a prze- zapalnych prowadz¹c do podwy¿szonej produkcji tlenku
ciwzapalnie i moduluje odpowiedŸ immunologiczn¹ po- azotu, znacznika stanu zapalnego w wydychanym powieprzez hamowanie ekspresji i aktywnoœci biologicznej in- trzu u astmatyków [90]. Badania na modelu zwierzêcym
terferonu-γ, ogranicza chemotaksjê i fagocytozê neutro- wykaza³y, ¿e NOS2 indukuje stan zapalny w drogach odfilów i makrofagów oraz ogranicza syntezê leukotrienów dechowych poprzez interferon γ (IFN-γ) [87,91]. Hoffjan
i prostaglandyn, poprzez hamowanie dzia³ania enzymów i wsp. [87] wykazali asocjacjê polimorfizmu niemego w remetabolizuj¹cych kwas arachidonowy. CC16 jest biomar- gionie koduj¹cym genu NOS2 z obni¿on¹ odpowiedzi¹
kerem funkcji p³uc, w swoich badaniach Van Vyve i wsp. IL-13 w krwi pêpowinowej. Dane te sugeruj¹, ¿e na rozoraz Shijubo i wsp. [73,74] zaobserwowali obni¿ony po- wój uk³adu odpornoœciowego w ci¹gu pierwszego roku
ziom tego bia³ka w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzy- ¿ycia i odpowiedŸ kliniczn¹ na infekcje wirusem RSV
wp³ywaj¹ warianty genetyczne w genach kandyduj¹cych
kowych i surowicy u osób chorych na astmê.
warunkuj¹ce podatnoœæ na astmê i atopiê u dzieci.
128
Alergia Astma Immunologia 2006, 11(3): 123-131
Podjednostka β receptora wysokiego powinowactwa
do IgE (FcεRIβ)
Kaseta T ulegaj¹ca ekspresji w limfocytach T (T-bet;
TBX21)
Gen dla tej podjednostki jest zlokalizowany na chromosomie 11 w regionie sprzê¿onym z astm¹ i atopi¹
[92,93]. Receptor FcεRIβ znajduje siê na powierzchni
komórek tucznych i bazofilów, a po zwi¹zaniu siê ze swoistym antygenem indukuje degranulacjê tych komórek
i wzmo¿on¹ produkcjê IL-4. Polimorfizmy w tym genie
mog¹ zatem wp³ywaæ na produkcjê IL-4, a wariant w regionie koduj¹cym powoduj¹cy zmianê w sekwencji aminokwasowej bia³ka podjednostki jest zwi¹zany z ca³kowitym stê¿eniem IgE, przeciwcia³ alergenowo-specyficznych
oraz atopi¹ u dzieci [94,95], co jednak nie zosta³o potwierdzone w póŸniejszych badaniach [96-98]. W badaniu Hoffjan i wsp. [87] wykazano istotn¹ asocjacjê wariantu genu
FcεRIβ oraz polimorfizmu genu NOS2 z obni¿on¹ syntez¹ IL-13 przy urodzeniu, co mo¿e byæ czynnikiem ryzyka w astmie oskrzelowej.
T-bet jest czynnikiem transkrypcyjnym swoistym dla
limfocytów, który bierze udzia³ w ró¿nicowaniu limfocytów Th. Promuje ró¿nicowanie siê limfocytów T CD4+
w kierunku komórek Th1, a jego ekspresja jest aktywowana przez interferon γ lub aktywacjê komórek poprzez
receptor TCR. W astmatycznych drogach oddechowych
zaobserwowano obni¿on¹ ekspresjê genu T-bet, a myszy
go pozbawione wykazuj¹ fenotyp przypominaj¹cy astmê
nawet przy braku alergenu [104]. Sugeruje to protekcyjn¹
rolê czynnika T-bet w astmie poprzez predyspozycjê do
ró¿nicowania limfocytów w kierunku Th1. W badaniu
asocjacyjnym Ylikoski i wsp. [105] zidentyfikowali 15
polimorfizmów w populacji fiñskiej, jednak ¿aden z nich
nie by³ istotnie zwi¹zany z astm¹ ani stê¿eniem IgE w surowicy. W badaniu Tantisira i wsp. [106] wykazano, ¿e
wariant genetyczny w regionie koduj¹cym genu T-bet
wzmaga efekt terapeutyczny wziewnych sterydów, co jest
dowodem na istnienie oddzia³ywañ gen-œrodowisko istotnych z punktu widzenia farmakogenetyki astmy.
PrzekaŸnik sygna³u i aktywator transkrypcji (STAT6)
Bia³ko STAT6 nale¿y do rodziny czynników transkrypcyjnych i jest zaanga¿owane na szlaku sygna³owym dla
IL-4 i IL-13 [46,99]. W modelu zwierzêcym wykazano,
¿e u myszy pozbawionych genu STAT6 nie rozwija³a siê
nadreaktywnoœæ dróg oddechowych [100], nie zaobserwowano równie¿ eozynofilii oskrzelowej ani uszkodzeñ
p³uc [101,102]. W genie STAT6 zidentyfikowano 16 polimorfizmów, które potencjalnie mog¹ wp³ywaæ na poziom
translacji tego bia³ka. Polimorfizm typu STRP (short tandem repeats polymoprhism) powoduj¹cy wystêpowanie
zmiennej liczby powtórzenia dinukleotydu (GT)n w eksonie 1 genu jest zwi¹zany z podwy¿szon¹ aktywnoœci¹
eozynofilów obserwowan¹ w astmie [103].
Podsumowanie
Analiza udzia³u genów kandyduj¹cych w patogenezie i epidemiologii astmy oskrzelowej i chorób alergicznych wskazuje na istotny udzia³ czynników genetycznych
w rozwoju tych chorób. Pomimo wielu niewiadomych,
analiza polimorfizmów genetycznych czynników le¿¹cych
u pod³o¿a alergii wydaje siê konieczna do zbadania przyczyn rozwoju atopii, jak i okreœlenia czynników warunkuj¹cych wyst¹pienie fenotypu atopowego i astmatycznego
u niektórych osób, a braku tych objawów u innych. Szczególnie istotna jest równie¿ analiza oddzia³ywañ genetyczno-œrodowiskowych i ich rola w ujawnianiu fenotypu astmatycznego.
Piœmiennictwo
1. Warner JO. Worldwide variations in the prevalence of atopic
symptoms: what does it all mean? Thorax. 1999; 54(Suppl.2):
S46-51.
2. Gerritsen J. Follow-up studies of asthma from childhood to
adulthood. Paediatr Respir Rev. 2002; 3(3): 184-92.
3. Sengler C, Lau S, Wahn U i wsp. Interactions between genes and
environmental factors in asthma and atopy: new developments.
Respir Res. 2002; 3(1): 7.
4. Sengler C, Haider A, Sommerfeld C i wsp. Evaluation of the
CD14 C-159 T polymorphism in the German Multicenter Allergy
Study cohort. Clin Exp Allergy. 2003; 33(2): 166-9.
5. Lemaitre B, Nicolas E, Michaut L i wsp. The dorsoventral regulatory
gene cassette spatzle/Toll/cactus controls the potent antifungal
response in Drosophila adults. Cell. 1996; 86(6): 973-83.
6. Rock FL, Hardiman G, Timans JC i wsp. A family of human
receptors structurally related to Drosophila Toll. Proc Natl Acad
Sci USA. 1998; 95(2): 588-93.
7. Takeda K, Akira S. Toll-like receptors in innate immunity. Int
Immunol. 2005; 17(1): 1-14.
8. Chuang T., Ulevitch RJ. Identification of hTLR10: a novel human
Toll-like receptor preferentially expressed in immune cells.
Biochim Biophys Acta. 2001; 1518(1-2): 157-61.
9. Takeuchi O, Hoshino K, Akira S. Cutting edge: TLR2-deficient and
MyD88-deficient mice are highly susceptible to Staphylococcus
aureus infection. J Immunol. 2000; 165(10): 5392-6.
10. Echchannaoui H, Frei K, Schnell C i wsp. Toll-like receptor
2-deficient mice are highly susceptible to Streptococcus
pneumoniae meningitis because of reduced bacterial clearing and
enhanced inflammation. J Infect Dis. 2002; 186(6): 798-806.
11. Arbour NC, Lorenz E, Schutte BC i wsp. TLR4 mutations are
associated with endotoxin hyporesponsiveness in humans. Nat
Genet. 2000; 25(2): 187-91.
12. Werner M, Topp R, Wimmer K i wsp. TLR4 gene variants modify
endotoxin effects on asthma. J Allergy Clin Immunol. 2003; 112(2):
323-30.
13. Tal G, Mandelberg A, Dalal I i wsp. Association between common
Toll-like receptor 4 mutations and severe respiratory syncytial
virus disease. J Infect Dis. 2004; 189(11): 2057-63.
Szczepankiewicz A, Brêborowicz A. Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii chorób …
14. Barnes PJ. Cytokine modulators for allergic diseases. Curr Opin
Allergy Clin Immunol. 2001; 1(6): 555-60.
15. Greenfeder S, Anthes JC. New asthma targets: recent clinical and
preclinical advances. Curr Opin Chem Biol. 2002; 6(4): 526-33.
16. Biedermann T, Rocken M. Th1/Th2 balance in atopy. Springer
Semin Immunopathol. 1999; 21(3): 295-316.
17. Renauld J.C. New insights into the role of cytokines in asthma.
J Clin Pathol. 2001; 54(8): 577-89.
18. Nelms K, Keegan AD, Zamorano J i wsp. The IL-4 receptor:
signaling mechanisms and biologic functions. Annu Rev Immunol.
1999; 17: 701-38.
19. Noguchi E, Shibasaki M, Arinami T i wsp. Evidence for linkage
between asthma/atopy in childhood and chromosome 5q31-q33
in a Japanese population. Am J Respir Crit Care Med. 1997;
156(5): 1390-3.
20. Behbehani K. Candidate parasitic diseases. Bull World Health
Organ. 1998; 76(Suppl.2): 64-7.
21. Rosenwasser LJ. Promoter polymorphism in the candidate genes,
IL-4, IL-9, TGF-beta1, for atopy and asthma. Int Arch Allergy
Immunol. 1999; 118(2-4): 268-70.
22. Hook S, Cheng P, Holloway J i wsp. Analysis of two IL-4
promoter polymorphisms in a cohort of atopic and asthmatic
subjects. Exp Clin Immunogenet. 1999; 16(1): 33-5.
23. Walley AJ, Cookson WO. Investigation of an interleukin-4
promoter polymorphism for associations with asthma and atopy.
J Med Genet. 1996; 33(8): 689-92.
24. Hijazi Z, Haider MZ. Interleukin-4 gene promoter polymorphism
[C590T] and asthma in Kuwaiti Arabs. Int Arch Allergy Immunol.
2000; 122(3): 190-4.
25. Takabayashi A, Ihara K, Sasaki Y i wsp. Childhood atopic asthma:
positive association with a polymorphism of IL-4 receptor alpha
gene but not with that of IL-4 promoter or Fc epsilon receptor I
beta gene. Exp Clin Immunogenet. 2000; 17(2): 63-70.
26. Kabesch M, Tzotcheva I, Carr D i wsp. A complete screening of
the IL4 gene: novel polymorphisms and their association with
asthma and IgE in childhood. J Allergy Clin Immunol. 2003;
112(5): 893-8.
27. Mao XQ, Kawai M, Yamashita T i wsp. Imbalance production
between interleukin-1beta (IL-1beta) and IL-1 receptor antagonist
(IL-1Ra) in bronchial asthma. Biochem Biophys Res Commun.
2000; 276(2): 607-12.
28. Rosenwasser LJ, Klemm DJ, Dresback JK i wsp. Promoter
polymorphisms in the chromosome 5 gene cluster in asthma and
atopy. Clin Exp Allergy. 1995; 25(Suppl.2): 74-8; discussion 95-6.
29. Choi EH, Lee HJ, Yoo T i wsp. A common haplotype of
interleukin-4 gene IL4 is associated with severe respiratory
syncytial virus disease in Korean children. J Infect Dis. 2002;
186(9): 1207-11.
30. Hoebee B, Rietveld E, Bont L i wsp. Association of severe
respiratory syncytial virus bronchiolitis with interleukin-4 and
interleukin-4 receptor alpha polymorphisms. J Infect Dis. 2003;
187(1): 2-11.
31. Hershey GK, Friedrich MF, Esswein LA i wsp. The association
of atopy with a gain-of-function mutation in the alpha subunit of
the interleukin-4 receptor. N Engl J Med. 1997; 337(24): 1720-5.
32. Kruse S, Japha T, Tedner M i wsp. The polymorphisms S503P
and Q576R in the interleukin-4 receptor alpha gene are associated
with atopy and influence the signal transduction. Immunology.
1999; 96(3): 365-71.
33. Mitsuyasu H, Izuhara K, Mao XQ i wsp. Ile50Val variant of
IL4R alpha upregulates IgE synthesis and associates with atopic
asthma. Nat Genet. 1998; 19(2): 119-20.
129
34. Hamid Q, Azzawi M, Ying S i wsp. Interleukin-5 mRNA in
mucosal bronchial biopsies from asthmatic subjects. Int Arch
Allergy Appl Immunol. 1991; 94(1-4): 169-70.
35. Kimura M, Tsuruta S i Yoshida T. IL-4 production by PBMCs
on stimulation with mite allergen is correlated with the level of
serum IgE antibody against mite in children with bronchial asthma.
J Allergy Clin Immunol. 2000; 105(2 Pt 1): 327-32.
36. Yamamoto N, Sugiura H, Tanaka K i wsp. Heterogeneity of
interleukin 5 genetic background in atopic dermatitis patients:
significant difference between those with blood eosinophilia and
normal eosinophil levels. J Dermatol Sci. 2003; 33(2): 121-6.
37. Hull J, Thomson A, Kwiatkowski D. Association of respiratory
syncytial virus bronchiolitis with the interleukin 8 gene region in
UK families. Thorax. 2000; 55(12): 1023-7.
38. de Vries JE. The role of IL-13 and its receptor in allergy and
inflammatory responses. J Allergy Clin Immunol. 1998; 102(2):
165-9.
39. Grunig G, Warnock M, Wakil AE i wsp. Requirement for IL-13
independently of IL-4 in experimental asthma. Science. 1998;
282(5397): 2261-3.
40. Humbert M, Durham SR, Kimmitt P i wsp. Elevated expression
of messenger ribonucleic acid encoding IL-13 in the bronchial
mucosa of atopic and nonatopic subjects with asthma. J Allergy
Clin Immunol. 1997; 99(5): 657-65.
41. Graves PE, Kabesch M, Halonen M i wsp. A cluster of seven
tightly linked polymorphisms in the IL-13 gene is associated
with total serum IgE levels in three populations of white children.
J Allergy Clin Immunol. 2000; 105(3): 506-13.
42. Heinzmann A, Mao XQ, Akaiwa M i wsp. Genetic variants of
IL-13 signalling and human asthma and atopy. Hum Mol Genet.
2000; 9(4): 549-59.
43. Heinzmann A, Jerkic SP, Ganter K i wsp. Association study of the
IL13 variant Arg110Gln in atopic diseases and juvenile idiopathic
arthritis. J Allergy Clin Immunol. 2003; 112(4): 735-9.
44. Wang M, Xing ZM, Lu C i wsp. A common IL-13 Arg130Gln
single nucleotide polymorphism among Chinese atopy patients
with allergic rhinitis. Hum Genet. 2003; 113(5): 387-90.
45. DeMeo DL, Lange C, Silverman EK i wsp. Univariate and
multivariate family-based association analysis of the IL-13
ARG130GLN polymorphism in the Childhood Asthma
Management Program. Genet Epidemiol. 2002; 23(4): 335-48.
46. Tekkanat KK, Maassab HF, Cho DS i wsp. IL-13-induced airway
hyperreactivity during respiratory syncytial virus infection is
STAT6 dependent. J Immunol. 2001; 166(5): 3542-8.
47. Kurz T, Strauch K, Dietrich H i wsp. Multilocus haplotype
analyses reveal association between 5 novel IL-15
polymorphisms and asthma. J Allergy Clin Immunol. 2004; 113(5):
896-901.
48. Linden A.: Role of interleukin-17 and the neutrophil in asthma.
Int Arch Allergy Immunol 2001; 126 (3): 179-84.
49. Barczyk A, Pierzchala W, Sozanska E. Interleukin-17 in sputum
correlates with airway hyperresponsiveness to methacholine.
Respir Med. 2003; 97(6): 726-33.
50. Leung TF, Tang NL, Li CY i wsp. Association between TARC
C-431T and atopy and asthma in children. J Allergy Clin Immunol.
2004; 114(1): 199-202.
51. Braun-Fahrlander C, Gassner M, Grize L i wsp. Prevalence of
hay fever and allergic sensitization in farmer’s children and their
peers living in the same rural community. SCARPOL team. Swiss
Study on Childhood Allergy and Respiratory Symptoms with
Respect to Air Pollution. Clin Exp Allergy. 1999; 29(1): 28-34.
130
52. Ernst P.iCormier Y. Relative scarcity of asthma and atopy among
rural adolescents raised on a farm. Am J Respir Crit Care Med.
2000; 161(5): 1563-6.
53. Von Ehrenstein OS, Von Mutius E, Illi S i wsp. Reduced risk of
hay fever and asthma among children of farmers. Clin Exp Allergy.
2000; 30(2): 187-93.
54. Riedler J, Eder W, Oberfeld G i wsp. Austrian children living on
a farm have less hay fever, asthma and allergic sensitization. Clin
Exp Allergy. 2000; 30(2): 194-200.
55. Kilpelainen M, Terho EO, Helenius H i wsp. Farm environment
in childhood prevents the development of allergies. Clin Exp
Allergy. 2000; 30(2): 201-8.
56. Baldini M, Lohman IC, Halonen M i wsp. A Polymorphism* in
the 5' flanking region of the CD14 gene is associated with circulating
soluble CD14 levels and with total serum immunoglobulin E. Am
J Respir Cell Mol Biol. 1999; 20(5): 976-83.
57. Kabesch M, Hasemann K, Schickinger V i wsp. A promoter
polymorphism in the CD14 gene is associated with elevated
levels of soluble CD14 but not with IgE or atopic diseases. Allergy.
2004; 59(5): 520-5.
58. Vercelli D. Learning from discrepancies: CD14 polymorphisms,
atopy and the endotoxin switch. Clin Exp Allergy. 2003; 33(2):
153-5.
59. Vercelli D, Baldini M, Stern D i wsp. CD14: a bridge between
innate immunity and adaptive IgE responses. J Endotoxin Res.
2001; 7(1): 45-8.
60. Teran LM, Mochizuki M, Bartels J i wsp. Th1- and Th2-type
cytokines regulate the expression and production of eotaxin and
RANTES by human lung fibroblasts. Am J Respir Cell Mol
Biol. 1999; 20(4): 777-86.
61. Stellato C, Matsukura S, Fal A i wsp. Differential regulation of
epithelial-derived C-C chemokine expression by IL-4 and the
glucocorticoid budesonide. J Immunol. 1999; 163(10): 5624-32.
62. Patel VP, Kreider BL, Li Y i wsp. Molecular and functional
characterization of two novel human C-C chemokines as
inhibitors of two distinct classes of myeloid progenitors. J Exp
Med. 1997; 185(7): 1163-72.
63. Shinkai A, Yoshisue H, Koike M i wsp. A novel human CC
chemokine, eotaxin-3, which is expressed in IL-4-stimulated
vascular endothelial cells, exhibits potent activity toward
eosinophils. J Immunol. 1999; 163(3): 1602-10.
64. Shin HD, Kim LH, Park BL i wsp. Association of Eotaxin gene
family with asthma and serum total IgE. Hum Mol Genet. 2003;
12(11): 1279-85.
65. Chae SC, Lee YC, Park YR i wsp. Analysis of the polymorphisms
in eotaxin gene family and their association with asthma, IgE, and
eosinophil. Biochem Biophys Res Commun. 2004; 320(1): 131-7.
66. Lamkhioued B, Renzi PM, Abi-Younes S i wsp. Increased
expression of eotaxin in bronchoalveolar lavage and airways of
asthmatics contributes to the chemotaxis of eosinophils to the
site of inflammation. J Immunol. 1997; 159(9): 4593-601.
67. Zeibecoglou K, Ying S, Meng Q i wsp. Expression of eotaxin in
induced sputum of atopic and nonatopic asthmatics. Allergy.
2000; 55(11): 1042-8.
68. Taha RA, Laberge S, Hamid Q i wsp. Increased expression of the
chemoattractant cytokines eotaxin, monocyte chemotactic
protein-4, and interleukin-16 in induced sputum in asthmatic
patients. Chest. 2001; 120(2): 595-601.
69. Yamada H, Yamaguchi M, Yamamoto K i wsp. Eotaxin in induced
sputum of asthmatics: relationship with eosinophils and eosinophil
cationic protein in sputum. Allergy. 2000; 55(4): 392-7.
Alergia Astma Immunologia 2006, 11(3): 123-131
70. Lilly CM, Woodruff PG, Camargo CA, Jr i wsp. Elevated plasma
eotaxin levels in patients with acute asthma. J Allergy Clin
Immunol. 1999; 104(4 Pt 1): 786-90.
71. Ivaschenko TE, Sideleva OG, Baranov VS. Glutathione-Stransferase micro and theta gene polymorphisms as new risk factors
of atopic bronchial asthma. J Mol Med. 2002; 80(1): 39-43.
72. Saadat M, Saadat I, Saboori Z i wsp. Combination of CC16,
GSTM1, and GSTT1 genetic polymorphisms is associated with
asthma. J Allergy Clin Immunol. 2004; 113(5): 996-8.
73. Van Vyve T, Chanez P, Bernard A i wsp. Protein content in
bronchoalveolar lavage fluid of patients with asthma and control
subjects. J Allergy Clin Immunol. 1995; 95(1 Pt 1): 60-8.
74. Shijubo N, Itoh Y, Yamaguchi T i wsp. Serum levels of Clara cell
10-kDa protein are decreased in patients with asthma. Lung.
1999; 177(1): 45-52.
75. Laing IA, Goldblatt J, Eber E i wsp. A polymorphism of the
CC16 gene is associated with an increased risk of asthma. J Med
Genet. 1998; 35(6): 463-7.
76. Gao PS, Mao XQ, Kawai M i wsp. Negative association between
asthma and variants of CC16(CC10) on chromosome 11q13 in
British and Japanese populations. Hum Genet. 1998; 103(1):
57-9.
77. Sengler C, Heinzmann A, Jerkic SP i wsp. Clara cell protein 16
(CC16) gene polymorphism influences the degree of airway
responsiveness in asthmatic children. J Allergy Clin Immunol.
2003; 111(3): 515-9.
78. Broide DH, Lotz M, Cuomo AJ i wsp. Cytokines in symptomatic
asthma airways. J Allergy Clin Immunol. 1992; 89(5): 958-67.
79. Wilson AG, Symons JA, McDowell TL i wsp. Effects of
a polymorphism in the human tumor necrosis factor alpha
promoter on transcriptional activation. Proc Natl Acad Sci USA.
1997; 94(7): 3195-9.
80. Wang TN, Chen WY, Wang TH i wsp. Gene-gene synergistic
effect on atopic asthma: tumour necrosis factor-alpha-308 and
lymphotoxin-alpha-NcoI in Taiwan’s children. Clin Exp Allergy.
2004; 34(2): 184-8.
81. Winchester EC, Millwood IY, Rand L i wsp. Association of the
TNF-alpha-308 (G—>A) polymorphism with self-reported
history of childhood asthma. Hum Genet. 2000; 107(6): 591-6.
82. Moffatt M.F.iCookson WO. Tumour necrosis factor haplotypes
and asthma. Hum Mol Genet. 1997; 6(4): 551-4.
83. Moffatt MF, James A, Ryan G i wsp. Extended tumour necrosis
factor/HLA-DR haplotypes and asthma in an Australian
population sample. Thorax. 1999; 54(9): 757-61.
84. Chagani T, Pare PD, Zhu S i wsp. Prevalence of tumor necrosis
factor-alpha and angiotensin converting enzyme polymorphisms
in mild/moderate and fatal/near-fatal asthma. Am J Respir Crit
Care Med. 1999; 160(1): 278-82.
85. Trabetti E, Patuzzo C, Malerba G i wsp. Association of a
lymphotoxin alpha gene polymorphism and atopy in Italian
families. J Med Genet. 1999; 36(4): 323-5.
86. Tan EC, Lee BW, Tay AW i wsp. Asthma and TNF variants in
Chinese and Malays. Allergy. 1999; 54(4): 402-3.
87. Hoffjan S, Nicolae D, Ober C. Association studies for asthma
and atopic diseases: a comprehensive review of the literature.
Respir Res. 2003; 4(1): 14.
88. Pulleyn LJ, Newton R, Adcock IM i wsp. TGFbeta1 allele
association with asthma severity. Hum Genet. 2001; 109(6):
623-7.
89. Ewart SL, Kuperman D, Schadt E i wsp. Quantitative trait loci
controlling allergen-induced airway hyperresponsiveness in inbred
mice. Am J Respir Cell Mol Biol. 2000; 23(4): 537-45.
Szczepankiewicz A, Brêborowicz A. Znaczenie czynników genetycznych w patogenezie i epidemiologii chorób …
90. Coleman JW. Nitric oxide in immunity and inflammation. Int
Immunopharmacol. 2001; 1(8): 1397-406.
91. Xiong Y, Karupiah G, Hogan SP i wsp. Inhibition of allergic
airway inflammation in mice lacking nitric oxide synthase 2.
J Immunol. 1999; 162(1): 445-52.
92. Sandford AJ, Shirakawa T, Moffatt MF i wsp. Localisation of
atopy and beta subunit of high-affinity IgE receptor (Fc epsilon
RI) on chromosome 11q. Lancet. 1993; 341(8841): 332-4.
93. Shirakawa T, Hashimoto T, Furuyama J i wsp. Linkage between
severe atopy and chromosome 11q13 in Japanese families. Clin
Genet. 1994; 46(3): 228-32.
94. Hill MR, Cookson WO. A new variant of the beta subunit of the
high-affinity receptor for immunoglobulin E (Fc epsilon RI-beta
E237G): associations with measures of atopy and bronchial
hyper-responsiveness. Hum Mol Genet. 1996; 5(7): 959-62.
95. Shirakawa T, Mao XQ, Sasaki S i wsp. Association between
atopic asthma and a coding variant of Fc epsilon RI beta in
a Japanese population. Hum Mol Genet. 1996; 5(12): 2068.
96. Trabetti E, Cusin V, Malerba G i wsp. Association of the
FcepsilonRIbeta gene with bronchial hyper-responsiveness in
an Italian population. J Med Genet. 1998; 35(8): 680-1.
97. Rohrbach M, Kraemer R i Liechti-Gallati S. Screening of the Fc
epsilon RI-beta-gene in a Swiss population of asthmatic children:
no association with E237G and identification of new sequence
variations. Dis Markers. 1998; 14(3): 177-86.
98. Zhu S, Chan-Yeung M, Becker AB i wsp. Polymorphisms of the
IL-4, TNF-alpha, and Fcepsilon RIbeta genes and the risk of
allergic disorders in at-risk infants. Am J Respir Crit Care Med.
2000; 161(5): 1655-9.
131
99. Takeda K, Tanaka T, Shi W i wsp. Essential role of Stat6 in IL-4
signalling. Nature. 1996; 380(6575): 627-30.
100. Kuperman D, Schofield B, Wills-Karp M i wsp. Signal transducer
and activator of transcription factor 6 (Stat6)-deficient mice are
protected from antigen-induced airway hyperresponsiveness and
mucus production. J Exp Med. 1998; 187(6): 939-48.
101. Miyata S, Matsuyama T, Kodama T i wsp. STAT6 deficiency in
a mouse model of allergen-induced airways inflammation
abolishes eosinophilia but induces infiltration of CD8+ T cells.
Clin Exp Allergy. 1999; 29(1): 114-23.
102. Akimoto T, Numata F, Tamura M i wsp. Abrogation of bronchial
eosinophilic inflammation and airway hyperreactivity in signal
transducers and activators of transcription (STAT)6-deficient
mice. J Exp Med. 1998; 187(9): 1537-42.
103. Duetsch G, Illig T, Loesgen S i wsp. STAT6 as an asthma
candidate gene: polymorphism-screening, association and
haplotype analysis in a Caucasian sib-pair study. Hum Mol
Genet. 2002; 11(6): 613-21.
104. Finotto S, Neurath MF, Glickman JN i wsp. Development of
spontaneous airway changes consistent with human asthma in
mice lacking T-bet. Science. 2002; 295(5553): 336-8.
105. Ylikoski E, Kinos R, Sirkkanen N i wsp. Association study of 15
novel single-nucleotide polymorphisms of the T-bet locus among
Finnish asthma families. Clin Exp Allergy. 2004; 34(7): 1049-55.
106. Tantisira KG, Hwang ES, Raby BA i wsp. TBX21: a functional
variant predicts improvement in asthma with the use of inhaled
corticosteroids. Proc Natl Acad Sci USA. 2004; 101(52): 18099-104.
132
Pytania
1. Hipoteza higieniczna zak³ada:
a. ochronne dzia³anie stymulacji mikrobiologicznej
w okresie wczesnego dzieciñstwa na rozwój chorób
atopowych,
b. zwiêkszenie ryzyka zachorowañ na choroby alergiczne w nastêpstwie czêstych zaka¿eñ,
c. przewagê subpopulacji limfocytów Th1 u chorych,
d. obni¿on¹ odpowiedŸ immunologiczn¹ na czynniki
œrodowiskowe,
e. wzrost zachorowañ na astmê w rodzinach wielodzietnych.
2. Geny kandyduj¹ce w astmie i atopii:
a. s¹ wybierane do badañ przypadkowo,
b. s¹ identyfikowane w badaniach sprzê¿eñ i asocjacyjnych,
c. nie s¹ istotne w patogenezie tych chorób,
d. s¹ zlokalizowane tylko w chromosomie 5 i 6,
e. s¹ pozbawione miejsc polimorficznych.
3. W badaniach genetycznych chorób z³o¿onych istotnej roli
nie pe³ni¹:
a. analizy sprzê¿eñ,
b. badania asocjacyjne (chorzy vs zdrowi),
c. badania rodzin, w których wystêpuje astma,
d. korelacje genotypu z fenotypem klinicznym,
e. opisy przypadku.
4. Ile jest opisanych receptorów Toll-podobnych?
a. 2,
b. 10,
c. 15,
d. ponad 20,
e. ponad 50.
5. Który Toll receptor rozpoznaje cz¹steczki wirusowe?
a. TLR 3,
b. TLR1 i 6,
c. TLR 2,
d. TLR 4,
e. nie okreœlono.
Alergia Astma Immunologia 2006, 11(3): 123-131
6. Z czym wi¹¿e siê obecnoœæ polimorfizmu insercyjno-delecyjnego w receptorze TLR2?
a. nadmiarem bia³ka TLR2,
b. podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ genu,
c. obni¿on¹ podatnoœci¹ na infekcje bakteriami G(+),
d. zwiêkszon¹ podatnoœci¹ na infekcje bakteriami G(+),
e. zwiêkszon¹ podatnoœci¹ na infekcje bakteriami G(-).
7. Polimorfizm w genie dla receptora dla IL-4 nie jest zwi¹zany z:
a. podwy¿szonym stê¿eniem IgE i dodatnimi testami
skórnymi,
b. ciê¿kim przebiegiem infekcji wywo³anej wirusem RSV,
c. ciê¿koœci¹ obturacji dróg oddechowych,
d. zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ genu dla receptora,
e. wystapieniem astmy.
8. Polimorfizmy w genie cz¹steczki CD14:
a. wp³ywaj¹ na fenotyp niezale¿nie od œrodowiska,
b. s¹ istotnie zwi¹zane ze stê¿eniem IgE,
c. wi¹¿¹ siê z podwy¿szon¹ gêstoœci¹ receptora na
monocytach,
d. s¹ zwi¹zane z atopi¹,
e. nie wp³ywaj¹ na zmiany stê¿enia kr¹¿¹cych rozpuszczalnych cz¹steczek CD14.
9. Czynnik martwicy nowotworów:
a. jest odpowiedzialny za rozwój astmy,
b. jest obecny w zwiêkszonym stê¿eniu w drogach
oddechowych astmatyków,
c. jest cytokin¹ o dzia³aniu przeciwzapalnym,
d. nie ulega ekspresji w komórkach stanu zapalnego,
e. zlokalizowany jest w znacznej odleg³oœci od regionu
dla genów klasy III antygenu HLA.
10. Które ze stwierdzeñ dotycz¹cych czynnika t-bet jest prawdziwe?
a. promuje ró¿nicowanie limfocytów Th kierunku Th2,
b. jego ekspresja jest hamowana interferonem γ,
c. jest czynnikiem ryzyka dla astmy,
d. jeden z polimorfizmów genu poprawia efekt terapeutyczny po leczeniu steroidami wziewnymi,
e. ekspresja genu jest podwy¿szona w drogach oddechowych u chorych na astmê.
Download