Zebranie naukowe w dniu 20

advertisement
Zebranie naukowe w dniu 20.02.2014 – Guzy mózgu u dzieci.
Wykład poprowadziła dr n. med. Grażyna Sobol – Miejska – Ordynator Oddziału Onkologii,
Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia i Dziecka Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Epidemiologia: guzy mózgu stanowią 35-40 % wszystkich guzów litych u dzieci jak również
druga co do częstości po białaczkach grupę nowotworów u dzieci. Grupę nowotworów u dzieci.
Częstotliwośd występowania to 3-5 przypadków na 100000 dzieci poniżej 18 roku życia. Proporcja
chłopcy/dziewczynki =1,2 -1. Schorzenia uwarunkowane dziedzicznie to 5 %. Narastanie ich
częstotliwości odnosi się do promieniowania magnetycznego, stosowanie pestycydów i nitrozaminjak i do skuteczniejszej diagnostyki.
Rozpoznanie histopatologiczne, częstotliwośd to od 26,9 % medulloblastoma, 2.1%,
astrocytoma pilicyticum a następnie malejąco – guzy pnia mózgu-ependymoma, germinoma aż do
1,3% DNET, meningioma i captexus chorioide. Najszybciej rozwijająca się medullublastomy i glejaki.
Guzy o niższej złośliwości rosną wolniej. Nowotwory o wysokiej złośliwości mają tendencje do
rozsiewu i ujawniają się w sposób ostry. Jednakże ich wrażliwośd na chemoterapię siega 75-85 %.
Lokalizacja w Odn to 60% z nich mieści się nadnamiotowo a 40% w tylnej jamie czaszkowej.
Wykładowczymi omówiła następnie guzy niektórych struktur mózgu- przedstawiając obrazy TM i
TCM 11 obserwowanych w klinice przypadków.
Najczęstszymi objawami (wg. Częstotliwości) guzów mózgu są zróżnicowane w zależności od ich
lokalizacji: bóle głowy, poranne wymioty, zaburzenia równowagi, porażenie nerwów czaszkowych,
osłabienie i endokrynopatia.
Dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska omówiła objawy kliniczne guzów mózgu u noworodków i
niemowląt, podkreślając ograniczone możliwości agresywnego leczenia oraz szczególnie złe
rokowania.
Czas upływający od pierwszych objawów do właściwego rozpoznania to 6 tygodni w guzach
tylno jamowych do 11 miesięcy w guzach linii środkowej. Błędy w rozpoznaniach początkowych
obejmują stres przedszkolny i szkolny, wady wzroku, zaburzenia błędnika, padaczka. Warto pamiętad,
że utrzymujące się bóle głowy i poranne wymioty wymagają badao obrazowych.
Dr n. med. Grażyna Sobol- Miejska omówiła następnie przydatnośd diagnostyki obrazowej
(JRM, TC i PET głowy, płynu mózgowo-rdzeniowego, mielogramu, scyntygrafii kośdca i rtg klatki
piersiowej, USG ui TK jamy brzusznej.
Terapia
Leczenie skojarzone guzów mózgu polega na łączeniu (neurochirurgii, chemioterapii,
radioterapii- naznaczając cele każdego z nich) Metoda leczenia zależy od wieku chorego. Do 3 roku
życia w guzach o wysokiej złośliwości stosuje się tylko chemioterapie (winkrystyna, cisplastyna,
eposide i cyklofosfamid). U dzieci starszych ze znanym histogramem guza mózgu- chemioterapia
(Cykle), radioterapia – w guzach bez identyfikacji histopatologicznej (np. niemożnośd pobrania
wycinka ze względu na lokalizację w pniu mózgu) i niemożnośd interwencji neurochirurgicznej – dzieci
poddawane są chemioterapii i radioterapii.
Program leczenia guzów mózgu w Polsce prowadzony jest wg. Ustaleo Polskiej Grupy
Onkologów Dziecięcych. Koordynatorem jest prof. D. Perek z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Rokowania odnośnie 5-letnich przeżyd bez wznowy:

W glejkach ( w zależności od stopnia złośliwości = 40% - 70 %,)

W medulloblastomach ( w zależności od stopnia złośliwości = 60 %-90%)


W niewydzielających do 98%

W wydzielających do 80 %
W guzach pnia mózgu 5-10 % 3 letnich przeżyd
Dr n. med. Grażyna Sobol – Miejska oparła swój wykład o swoje wieloletnie doświadczenie
kliniczne oraz o dwadzieścia pozycji najnowszego piśmiennictwa polsko i angielskojęzycznego.
Download