Fundusze Europejskie 2014-2020 - Pomorskie w Unii

advertisement
Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw
na projekty B+R oraz innowacje
Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców
na inwestycje innowacyjne
Marcin Szumny
Departament Programów Regionalnych
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Unia Europejska i jej Fundusze
 dysponuje własnym budżetem ze środków państw członkowskich,
 budżet tworzą dochody pochodzące z państw członkowskich (poziom 1% dochodu
narodowego brutto UE),
 budżet unijny różni się od krajowego – ma charakter inwestycyjny,
 określenie wielkości i sposobu rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu
Europejskiego,
 za wykorzystanie budżetu odpowiada Komisja Europejska i państwa członkowskie UE,
do których znaczna część wraca w postaci dotacji, czyli Funduszy Europejskich,
 budżet roczny ustalany przez długoterminowe plany finansowe (perspektywa finansowa UE),
 perspektywa finansowa - plan wydatków określający minimalne i maksymalne kwoty
(tzw. pułapy), które UE może wydatkować w poszczególnych obszarach w przeciągu 7 lat.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Jaki jest cel Funduszy Europejskich?
Wspólnym celem Funduszy Europejskich jest wzmocnienie UE w wymiarze:
 gospodarczym
 społecznym
 obywatelskim
Aktywna polityka rozwoju regionalnego (polityka spójności lub strukturalna)
prowadzi do:
 niwelowania różnic w rozwoju krajów i regionów,
 wzrostu konkurencyjności całej UE na globalnym rynku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie
Główne kryterium podziału środków finansowych UE na poszczególne państwa
członkowskie - poziom dochodu narodowego brutto (DNM) na mieszkańca.
Trzy kategorie regionów:
1. Regiony mniej rozwinięte (mniej niż 75% średniej unijnej DNM): Estonia,
Łotwa, Litwa, Polska bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi,
Słowacja, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunia bez Bukaresztu, Bułgaria, znaczna
część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Malta, Portugalia bez Lizbony
i Algavre, Hiszpania bez Extremadui oraz zachodnia część Wielkiej Brytanii.
2. Regiony w okresie przejściowym - regiony, gdzie poziom DNM jest w graniach
75-90%.
3. Region rozwinięty - region, gdzie DNM przekracza ponad 90% (m.in.
województwo mazowieckie)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Podział funduszy unijnych na kraje członkowskie
Łączna kwota przeznaczona na politykę regionalną przekroczy 351 mld euro
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Niemcy
Dania
Estonia
Grecja
Hiszpania
Finlandia
Francja
Chorwacja
Węgry
Irlandia
Włochy
Litwa
Luxemburg
Łotwa
Malta
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Szwecja
Słowenia
Słowacja
Wielka Brytania
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Strategia Europa 2020
Trzy główne priorytety:
 Rozwój inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, kształcenia
i technologii cyfrowych.
 Rozwój zrównoważony - bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów
przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.
 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - zwiększenie aktywności
zawodowej społeczeństw UE, podnoszenie kwalifikacji obywateli oraz
walka z ubóstwem.
Przyjęta przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie
z celami strategii Europa 2020. Są to:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmniejszanie różnic
w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie
inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym
i średnim przedsiębiorcom.
Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem
w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają
możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc
dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych
ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Fundusz Spójności - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których
dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE.
Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie
zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury
transportowej i ochrony środowiska.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - fundusz ten
zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem
rozwoju obszarów wiejskich.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa
państw członkowskich.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusze
Strukturalne
Polityka
Spójności
Funduszu Spójności
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Europejskie
Fundusze
Strukturalne
i Inwestycyjne
(EFSI)
Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” - wspólne przepisy dotyczące wszystkich pięciu funduszy
Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy
Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej
Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia „szczegółowe”
zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013 r.
(wyjątek: rozporządzenie EFMiR przyjęte 15 maja 2014 r.)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Obszary wsparcia EFSI:
1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
Priorytet Inwestycyjny 1a. (EFRR) Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości
w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
Priorytet 1b. (EFRR) Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie
inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań
w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną
specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej
walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
3. Wzmacnianie konkrecyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego
oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
Priorytet 3a. (EFRR) Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Priorytet 3b. (EFRR) Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodowienia.
Priorytet 3c. (EFRR) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem.
6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami.
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników.
9. Promowanie włączenia
dyskryminacją.
społecznego,
walka
z
ubóstwem
i
wszelką
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych zainteresowanych stron oraz sprawności administracji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Z jakich Programów
możemy korzystać?
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
W jakich Programach wsparcie dla przedsiębiorców na innowacje?
Inteligentny Rozwój (program krajowy)
Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych
technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką.
Programy Regionalne - 16 programów w 16 województwach
W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy
polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały
w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie
informacyjno-komunikacyjne, ochronę środowiska, energetykę i transport.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Programy Komisji Europejskiej dające dodatkowe wsparcie:
Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych
na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne
przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro).
Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp
do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy
dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
2014-2020
8,6 mld euro
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
• Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa
• Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej
Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe
z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację
części prac B+R w projekcie podwykonawcy.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako
wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie
licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego
przedsiębiorcy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych
branż/sektorów gospodarki.
W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw,
które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej,
etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace
rozwojowe lub prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe
specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
• Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie rozwoju przedsięwzięć z sektora nauki w fazie seed –
BRIdge Alfa
• Poddziałanie 1.3.2. Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczorozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC
Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace
B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R
do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.
BRIdge Alfa - utworzone zostaną wehikuły inwestycyjne, których celem będzie wyszukiwanie innowacyjnych
pomysłów, pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce. Wehikuły inwestycyjne będą
weryfikować racjonalność pomysłów na projekt B+R we wczesnej fazie rozwoju (seed).
BRIdge VC - utworzenie instrumentu finansowego VC. Przewiduje się dokonywanie koinwestycji ze środków
pozostających w dyspozycji podmiotu publicznego, zasilonego środkami POIR, oraz funduszy typu venture capital
(krajowych i zagranicznych), które będą wspólnie angażować środki na wejścia kapitałowe w innowacyjne
przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R i komercjalizujące ich wyniki. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne przyjmują charakter wsparcia zwrotnego i na zasadzie koinwestycji wykorzystywane będą
do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.2. Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz
realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii. Celem instrumentu jest
wykorzystanie formuły otwartych innowacji (open innovation) dla podniesienia poziomu innowacyjności
przedsiębiorstw, a także stworzenie efektywnego (łączącego kapitał prywatny z publicznym) modelu
finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.
W ramach instrumentu stworzony zostanie bank technologii zbudowany z patentów oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej, pozyskanej z zasobów przedsiębiorstw, w szczególności spoza sektora MSP. Dodatkowo
przewiduje się stworzenie instrumentu finansowego, który zapewni finansowanie inwestycji rozwojowych
polegających na wdrożeniu pozyskanego rozwiązania.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
•
•
•
•
Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Poddziałanie 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej
Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - wsparcie obejmie usługi proinnowacyjne świadczone przez
instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP. Usługi te będą dostosowane do potrzeb odbiorców (charakter
popytowy) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji).
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych
(KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działania tego typu
obejmować mogą wsparcie usług doradczych związanych z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/
produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych
technologicznie.
Możliwe jest także wspieranie ekspansji międzynarodowej klastra związanej ze zwiększaniem internacjonalizacji
jego działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, marketingiem, brandingiem, sieciowaniem krajowym
i międzynarodowym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB
opracowanie i testowanie nowych instrumentów służących wsparciu:
• innowacyjności przedsiębiorstw,
• współpracy nauki z biznesem,
• w obszarze B+R+I,
• animacji współpracy między przedsiębiorstwami, nauką, otoczeniem biznesu i administracją
publiczną, poprzez realizację np. przedkomercyjnych zamówień publicznych (gdy instytucje
publiczne zgłaszają zapotrzebowanie na rozwiązanie, które nie zostało dotychczas opracowane) oraz
zamówień innowacyjnych (dotyczących produktów lub usług, które nie są jeszcze dostępne na
zasadach komercyjnych);
Poddziałanie 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
monitorowanie realizacji strategii krajowej inteligentnej specjalizacji, obejmujące m.in. ciągłe prowadzenie
procesu przedsiębiorczego odkrywania, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące inteligentnej
specjalizacji, wykorzystanie narzędzi informatycznych do monitoringu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1. Finansowanie
innowacyjnej działalności
MŚP z wykorzystaniem
kapitału podwyższonego
ryzyka
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
Instrument będzie się składał z komplementarnej ścieżki wsparcia start-upów przez fundusze seed capital.
Instrument ma dostarczyć kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian
za udziały/akcje w spółce utworzonej w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania, posiadający
doświadczenie w realizacji niepublicznych inwestycji kapitałowych w spółki znajdujące się we wczesnej fazie
rozwoju oraz zapewniający odpowiednie wsparcie Zespołu zarządzającego podmiotem.
Poddziałanie 3.1.2. Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest
Celem instrumentu będzie aktywizacja rynku inwestorów prywatnych oraz odpowiednie dokapitalizowanie
innowacyjnych startupów przez wsparcie kapitałowe najbardziej obiecujących projektów, spółek przy
zastosowaniu grupowego (syndykatowego) modelu inwestowania aniołów biznesu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Poddziałanie 3.1.3. Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Pożyczki udzielane będą na:
1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie
generuje przychodów, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
lub
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju
rynku lub opracowywanie produktów lub usług.
Poddziałanie 3.1.4. KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy
Innowacyjnych
Poddziałanie 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
Wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
o charakterze udziałowym i dłużnym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Poddziałanie 3.2.3. Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
Fundusz gwarancyjny będzie zapewniał gwarancje dla banków kredytujących nakłady związane z wdrożeniem
wyników prac B+R.
Gwarancje będą miały za zadanie przejęcie części ryzyka związanego z realizacją innowacyjnego projektu,
aby projekty te mogły uzyskać finansowanie kredytowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw
Finansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów:
• programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych
rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
• świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych
z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności
w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych
za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów).
Poddziałanie 3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne
finansowanie nawiązywania kontaktów o charakterze gospodarczym i technologicznym, których celem będzie
wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług lub technologii na rynki wybranych krajów.
Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to
Brand.PL
finansowanie promocji polskiej gospodarki przez wybrane branże oraz w ramach najważniejszych imprez
gospodarczych i promocyjnych (typu EXPO, ważne targi itd.).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy
Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje
• Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
• Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje - wsparcie pozadotacyjne
Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorstwa
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe
Działanie 2.2. Inwestycje profilowane
• Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne
• Poddziałanie 2.2.2. Inwestycje profilowane - wsparcie pozadotacyjne
Działanie 2.3. Aktywność eksportowa
Działanie 2.4. Otoczenie biznesu
Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Ważne zasady finansowania projektów przedsiębiorców
Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) - oznacza, że środki publiczne w UE w sposób
szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy
dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki
dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.
Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac
badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne
dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu
o specyficzne potencjały ich gospodarek.
W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania IS. Są one zgłaszane w trybie
konkursowym przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne
wybierają spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
• Z wybranymi przez Zarząd Województwa 4 obszarami (Inteligentnymi Specjalizacjami)
zostały podpisane Porozumienia na rzecz IS jako efekt przeprowadzonych negocjacji,
• Uzgodnione w ww. Porozumieniach przedsięwzięcia będą stanowiły szereg wielowymiarowych działań prowadzących do wzmocnienia ich potencjału i poprawy pozycji
konkurencyjnej,
• Przedsięwzięcia flagowe będą traktowane priorytetowo w dostępie do finansowania w ramach tych instrumentów finansowych, którymi będzie dysponował ZWP,
w szczególności w ramach RPO WP 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Inteligentne Specjalizacja Pomorza
Zatwierdzone przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 kwietnia
2015 r.
ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu
starzenia się.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
ISP 1 – TECHNOLOGIE OFF-SHORE I PORTOWO-LOGISTYCZNE
a)
specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim;
b)
urządzenia i systemy podwodne;
c)
technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu;
d)
technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych
i przyportowych;
e)
urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej;
f)
nowe sposoby użytkowania zasobów morza.
ISP 2 – TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE
a)
multimodalne interfejsy człowiek-maszyna;
b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy;
c)
przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury
obliczeniowe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
ISP 3 – TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNE W PRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJI I ZUŻYCIU
ENERGI I PALIW
a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie;
b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka;
c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii;
d) magazynowanie energii;
e) pojazdy o napędzie alternatywnym;
f)
poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych;
g) biokomponenty i biopaliwa;
h) energetyczne wykorzystanie odpadów.
ISP 4 – TECHNOLOGIE MEDYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA SIĘ
a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii;
b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Krajowe Inteligentne Specjalizacje
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych
BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Żywność wysokiej jakości
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie
ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe
i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PRCESY PRZESYŁOWE
13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
19. Inteligentne technologie kreacyjne
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Formy wsparcia
Refundacja - czyli zwrot części poniesionych, udokumentowanych
wydatków kwalifikowalnych, które zostały wcześniej sfinansowane przez
beneficjenta z jego środków własnych;
Wymogiem koniecznym do spełnienia w celu zrefundowania wydatków
na rzecz beneficjenta będzie pozytywnie i całkowicie zweryfikowany wniosek
o płatność zarówno w części finansowej, jak i części dotyczącej przebiegu
realizacji projektu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Zaliczka - przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie
zaliczki, przy czym pozostała część dofinansowania będzie stanowić
refundację poniesionych, udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych,
sfinansowanych ze środków własnych beneficjenta;
Warunkiem udzielenia zaliczki będzie złożenie przez beneficjenta
w odpowiednim terminie przed planowanym wykorzystaniem zaliczki
wniosku o zaliczkę, którą następnie beneficjent jest zobowiązany
prawidłowo wydatkować oraz rozliczyć we wniosku o płatność w terminie
określonym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Szersze zastosowanie instrumentów finansowych - np. preferencyjnych pożyczek,
kredytów i poręczeń, ale także instrumentów kapitałowych typu seed capital,
venture capital.
Stosowane będą także formy mieszane, typu kredyt technologiczny (preferencyjna
pożyczka z elementem umorzenia części kapitału kredytu).
Szczegółowe zasady, alokacja i zakres wykorzystania instrumentów finansowych będą
oparte na ocenie ex-ante zrealizowanej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 i 3
rozporządzenia ogólnego
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Dziękuję za uwagę
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: [email protected]
www.pomorskiewunii.pomorskie.eu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Download