Rozbudowa i doposażenie Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w

advertisement
„Rozbudowa
i
doposażenie
Oddziału
Psychiatrycznego SPZOZ W Hajnówce celem
zwiększenia dostępności do wysokiej jakości
świadczeń
zdrowotnych
oraz rozszerzania
możliwości terapeutycznych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Nazwa projektu:
Rozbudowa i doposażenie Oddziału Psychiatrycznego
SP ZOZ w Hajnówce celem zwiększenia dostępności do
jakości świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzania
możliwości terapeutycznych
Nr projektu:
WND-RPPD.06.02.00-20-018/09
Wartość projektu: 1 052 288,85 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 924 753,77 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
• Oś Priorytetowa 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej
• Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki
zdrowotnej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Zarządzania RPO
Referat Rozliczeń i Płatności Projektów Wspierających
Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacyjności
www.wrotapodlasia.pl
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
HISTORIA PROJEKTU
•
Ogłoszenie o naborze wniosków - Działanie 6.2 (czerwiec-lipiec 2009 r.)
•
Uchwała nr XXII/155/09 Rady Powiatu Hajnowskiego z 18 czerwca 2009 r. „(…)
w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Hajnowskiego na lata 2007-2013
r.”
Uchwała Nr 19/09 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wydania opinii co
do realizacji przez SPZOZ w Hajnówce projektu
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.06.02.00-20-018/09-00 z dnia
5 lutego 2010 r.
•
•
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Informacje o projekcie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oddział Psychiatryczny przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
• Całkowita wartość projektu
1 052 288,85 zł
• Wydatki kwalifikowane
1 028 628,20 zł
• Wydatki niekwalifikowalne
• Wkład Beneficjenta
23 660,65 zł
102 862,84 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Okres realizacji projektu
22.06.2009 – 25.11.2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Przed uruchomieniem projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Przed uruchomieniem projektu:
- zbyt duża ilość łóżek w pokojach przeznaczonych do pobytu stałego
pacjentów
- braki w zakresie sal terapeutycznych i wystarczającej liczby gabinetów
lekarskich, co skutkuje niewystarczającym zapewnieniem należytej opieki
psychiatrycznej
- niewystarczająca dostępność do tego typu ośrodków na ternie powiatu
hajnowskiego
- brak wyposażenia tego typu ośrodków zdrowia we właściwy sprzęt
potrzebny do hospitalizacji psychiatrycznej na właściwym poziomie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Cele projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Cele ogólne projektu
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców południowej części województwa
podlaskiego, a tym samym poprawa jakości życia poprzez podniesienie
jakości oferowanych usług medycznych oraz rozszerzenie oferty usług w
zakresie opieki psychiatrycznej,
- poprawa jakości infrastruktury medycznej w południowej części województwa
podlaskiego,
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu hajnowskiego poprzez
zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości infrastruktury ochrony
zdrowia,
- wyrównanie standardów świadczonych usług medycznych do poziomu
europejskiego,
- ograniczanie skutków społecznych chorób psychicznych, w tym uzależnień –
bezrobocia, przemocy, rozwoju chorób fizycznych, degradacji rodzin.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Cele bezpośrednie projektu
- wzrost dostępności do specjalistycznych świadczeń w zakresie opieki
psychiatrycznej, leczenia uzależnień mieszkańcom powiatów: hajnowskiego,
bielskiego i siemiatyckiego
- poprawę warunków w oddziale psychiatrycznym – zapewnienie godnego i
nowoczesnego standardu pobytu i leczenia poprzez rozbudowę i przebudowę
Oddziału Psychiatrycznego,
- rozszerzenie możliwości terapeutycznych w zakresie opieki psychiatrycznej
oferowanej przez SP ZOZ w Hajnówce,
- stworzenie Zespołu Opieki Środowiskowej
- skrócenie czasu przebywania pacjentów cierpiących na różnego typu depresję i
schizofrenię poprzez zakup specjalistycznej aparatury terapeutycznej,
- poprawa wyników finansowych szpitala poprzez kontraktowanie dodatkowej
usługi.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Cel główny projektu

ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Cele projektu wynikają z zidentyfikowanych problemów Wnioskodawcy oraz
mieszkańców ww. powiatów, którzy są głównymi odbiorcami świadczeń
medycznych jednostki. Cele przedsięwzięcia są spójne z celem działania
6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej jakim jest:
„podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności
mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług
zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych
ośrodków zdrowia świadczących usługi na podstawowym poziomie, jak
również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających
specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej
jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Potrzeby i zadania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę budynku Oddziału
Psychiatrycznego wraz z odpowiednimi instalacjami oraz wyposażeniem
Oddziału w dodatkową aparaturę medyczną: lampy antydepresyjne,
kardiomonitor i aparat do terapii elektrowstrząsowej w raz z zestawem
typu laptop.
Potrzeba przebudowy i rozbudowy Oddziału wynikła ze zbyt dużej ilości
łóżek w pokojach przeznaczonych do pobytu stałego pacjentów, co
skutkowało niespełnieniem wymagań prawnych oraz z brakiem
koncentracji w jednym miejscu Oddziału oraz Poradni Zdrowia
Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Decentralizacja komórek w
zakresie opieki psychiatrycznej oraz niedostosowanie infrastruktury do
potrzeb pacjentów z pewnością wpłynęła na mniejszą dostępność do
usług świadczonych w zakresie opieki psychiatrycznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
W efekcie rozbudowy budynku zostały utworzone na oddziale
dodatkowe 3 sale 5-cio łóżkowe i sala terapeutyczna. Ponadto powstały: 2
gabinety lekarskie, 2 gabinety psychologa, sala terapeutyczna,
rejestracja, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów. Ta dodatkowa
infrastruktura powstała na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego,
Poradni Leczenia Uzależnień oraz planowanego do utworzenia Zespołu
Opieki Środowiskowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Szczegóły realizacji projektu:
Zakres projektu wynika wprost z infrastruktury związanej ze świadczeniem
opieki psychiatrycznej przez SP ZOZ w Hajnówce oraz globalnych tendencji w
rozwoju chorób psychicznych, zaznaczających się również na obszarze
oddziaływania projektu, tj, w powiatach hajnowskim, bielskim i siemiatyckim. Jak
pokazuję statystyki liczba osób wymagających opieki psychiatrycznej, czy to
szpitalnej, czy to ambulatoryjnej ciągle rośnie. Jak wynika ze statystyk
prowadzonych przez SP ZOZ w Hajnówce liczba pacjentów Oddziału
Psychiatrycznego w ciągu ostatnich lat rośnie (w roku 2006 – 633 pacjentów,
2007 - 762, 2008 – 767). Podobna sytuacja dotyczy pacjentów Poradni Zdrowia
Psychicznego ( w roku 2006– 455 pacjentów, 2007 – 503, 2008 – 621).
Nieznacznie spadła liczba pacjentów Porani Leczenia Uzależnień (w roku 2006 –
332 pacjentów, 2007 – 315, 2008 – 281), co było spowodowane brakami
kadrowymi a także przesunięciem w kierunku pracy terapeutycznej z tym samym
pacjentem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Szczegóły realizacji projektu (c.d.):
Potrzeba przebudowy i rozbudowy Oddziału była związana ze zbyt dużą ilością łóżek w
pokojach przeznaczonych do pobytu stałego pacjentów, co powodowało niespełnianie
wymagań prawnych. Ponadto baza lokalowa oraz rozproszenie komórek SP ZOZ w
Hajnówce świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego nie pozwalało na objęcie
możliwie najpełniejszą opieką osób, które tego wymagają. Szczególnie boleśnie odczuwano
braki w zakresie sal terapeutycznych i wystarczającej liczby gabinetów lekarskich. To
powodowało, że mieszkańcy powiatów hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego, którzy
stanowią około 13 % wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego nie mieli
zapewnionej należytej opieki psychiatrycznej. Ponadto większość ośrodków oferujący tego
typu opiekę w systemie publicznym znajduje się w północnej części województwa.
Mieszkańcy południowej jego części mogą korzystać w zasadzie tylko z oferty Szpitala
Hajnowskiego. W tamtym czasie infrastruktura w zakresie urządzeń medycznych, nie
zapewniała dostępności do opieki psychiatrycznej na właściwym poziomie i zgodnie z
rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu opiekę.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Sala na Oddziale Psychiatrycznym, stan przed realizacją projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Gabinet do terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni
Zdrowia Psychicznego przy Oddziale Psychiatrycznym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Gabinet terapeuty w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Sprzęt zakupiony w ramach
projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Aparat od terapii elektrowstrząsowej
Aparat jest umiejscowiony na
Oddziale Anestezjologii i
Intensywnej Terapii Szpitala, gdyż
zabieg odbywa się w znieczuleniu
ogólnym.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Kardiomonitor
po zastosowaniu terapii
elektrowstrząsowej pacjent z zostanie
przewieziony na Oddział
Psychiatryczny gdzie zostanie
podłączony do Kardiomonitora w celu
monitorowania funkcji życiowych
pacjenta.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Lampa
antydepresyjna
będzie miała zastosowanie w
leczeniu depresji sezonowej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu c.d.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Prace budowlano-wykończeniowe w trakcie realizacji projektu c.d.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Tablica informacyjna projektu przed Oddziałem Psychiatrycznym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Wybudowana Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Zdrowia Psychicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Budynek Oddziału Psychiatryczny podczas prac remontowo - wykończeniowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Wejście główne do w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Tablica pamiątkowa przy wejściu do Poradni Leczenia Uzależnień
i Poradni Zdrowia Psychicznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Produkty i rezultaty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników:
1. wskaźniki produktu:
- Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia
- Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia
2. wskaźniki rezultatu:
- Liczba osób korzystających z dostosowanych obiektów do potrzeb
pacjentów w tym osób niepełnosprawnych.
- Wzrost ilości pacjentów objętych specjalistycznymi usługami zdrowotnymi
w zakresie psychiatrii.
- Uruchomienie dodatkowych usług (psychiatryczna opieka środowiskowa).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będą
następujące wskaźniki produktu:
• Liczba przebudowanych instytucji ochrony szt. Zdrowia – 1 szt.
• Liczba doposażonych instytucji ochrony szt. Zdrowia – 1 szt.
• Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej – 5 szt.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będzie następujący
wskaźnik rezultatu:
• Wzrost liczby pacjentów objętych specjalistycznymi usługami
zdrowotnymi w zakresie psychiatrii o 20 % w stos. do roku bazowego
• Uruchomienie dodatkowych usług (psychiatryczyna opieka środowiskowa)
• Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 3 osoby
zatrudnione w pełnym wymiarze godzin
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Zarządzanie projektem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
• Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną
i instytucjonalną do wdrożenia projektu.
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami
oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt
komputerowy)
i
zasoby
kadrowe
(wykształcony
i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji oraz utrzymania trwałości rezultatów
projektu przez okres 5 lat.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards