Polityka i społeczeństwo w świecie islamu

advertisement
Zakład Islamu Europejskiego
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Pracownia Języka i Kultury Arabskiej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zapraszają Państwa do udziału w obradach
III Międzynarodowego Sympozjum
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
Warszawa, 20-21 października 2017 roku
Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Zakładu Islamu Europejskiego UW, Katedry Bliskiego Wschodu
i Północnej Afryki UŁ, oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu międzynarodowe
sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI
wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią,
włączając w to także muzułmanów poza tymi obszarami – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej
państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, a
także problemy związane z obecnością muzułmanów na Zachodzie.
W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych
paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na
niego powołują, odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te
zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw
narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących
różne dziedziny i dyscypliny naukowe.
W 2017 r. jubileusz 20-lecia swojego istnienia obchodzi Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów,
dlatego jedna sekcja w tym roku będzie poświęcona dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu, który
zyskuje na znaczeniu w obecnej sytuacji geopolitycznej i wobec migracji ludności muzułmańskiej do Europy.
85 lat Wydziału Orientalistycznego UW
Informacje organizacyjne:
Miejsce konferencji:
Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Orientalistyczny, Pałac Kazimierzowski, Stara Biblioteka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Termin zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w sympozjum należy przysyłać na załączonym formularzu w formie elektronicznej do
dnia 15 czerwca 2017 r. na adres: [email protected] Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest
otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (30 czerwca 2017 r.), a następnie
dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 350,- PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 31 lipca 2017 r.
na konto:
Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: Islamic Symposium, imię i nazwisko uczestnika konferencji.
Opłata konferencyjna obejmuje:
materiały konferencyjne
2 obiady, przerwy kawowe
uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji
publikację w recenzowanym tomie
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy
znalezieniu miejsca zakwaterowania).
Języki konferencji:
polski, angielski, rosyjski, arabski
Forma publikacji:
Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Kończak, Magdaleny Lewickiej, Agaty S.
Nalborczyk, Marty Widy-Behiesse po zaakceptowaniu przez recenzentów.
Termin złożenia tekstów:
31 grudnia 2017 r.
Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Kierownik: dr hab. Agata S. Nalborczyk
ul. Krakowskie Przedm. 26/28, 00-977 Warszawa
http://islam-eur.orient.uw.edu.pl e-mail: [email protected]
85 lat Wydziału Orientalistycznego UW
Komitet Naukowy Sympozjum:
prof. dr hab. Marek M. Dziekan – przewodniczący
dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)
dr hab. Agata S. Nalborczyk (Zakład Islamu Europejskiego UW)
dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK)
dr Marta Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europejskiego UW)
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
dr Konrad Zasztowt (Zakład Islamu Europejskiego UW) – sekretarz
mgr Aleksandra Grąbkowska (Zakład Islamu Europejskiego UW)
mgr Andrzej Stopczyński (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)
Strona WWW konferencji: http://www.islamicsymposium.wordpress.com
Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Kierownik: dr hab. Agata S. Nalborczyk
ul. Krakowskie Przedm. 26/28, 00-977 Warszawa
http://islam-eur.orient.uw.edu.pl e-mail: [email protected]
Download