Islamofobia i badania nad islamem w Wielkiej Brytanii, by Steven

advertisement
Anna Stawiarska
“Islamophobia and Muslim Recognition in Britain” Steven Vertovec, University of Oxford
Artykuł Stevena Vertoveca “Islamophobia and Muslim Recognition in Britain” jest
poświęcony zagadnieniu stosunku władz i mieszkańców Wielkiej Brytanii do islamu i do jego
wyznawców. We wstępie autor dzieli tenże stosunek na dwa całkowicie odmienne i
przeciwstawne sobie kierunki; jednym jest kreowany przez media obraz muzułmanina jako
ekstremisty i terrorysty, a drugim jest proces przygotowania i przystosowania odpowiedniej
instytucjonalnej bazy islamu. Głównym problemem, na który autor stara się udzielić
odpowiedzi w tym artykule jest pytanie o przyczyny istnienia kontrowersji odnośnie tej religii
oraz o działania władz zmierzając do przyznania muzułmanom narzędzi do odegrania
odpowiedniej, dla największej mniejszości religijnej w państwie roli politycznej.
Tłem historycznym dla rozwoju ww. dwu dróg stosunku do islamu jest ustawiczna
migracja muzułmanów do Wielkiej Brytanii w wyniku, której coraz to większa ich liczba
pojawiła się w powojennym królestwie. Po rozpadzie imperium kolonialnego na Wyspach,
podobnie jak w większości państw kapitalistycznych, wystąpiło olbrzymie zapotrzebowanie
na słabo wykształconą, tania siłę roboczą. Wtedy to pojawiła się największa do tamtej pory
fala uchodźców z terenów południowej Azji. Osiedlali się oni głównie w Anglii Centralnej w
okolicach dużych miast takich jak Londyn, Manchester, Birmingham i Bradford. Jednakże nie
była to jedyna droga „przenikania” islamu na Wyspy. Od lat następował kontakt z tą religią
poprzez marynarzy, kupców a w czasach kolonialnych poprzez administrację kolonialną oraz
służbę wojskową.
Migracja, która nastąpiła po drugiej wojnie światowej była łańcuchowa.
Charakteryzowała się pojawianiem się jednostek (reprezentantów określonych społeczności)
w danym miejscu, a następnie gdy oni zdołali się „zadomowić” zapraszali do siebie swoich
znajomych lub krewnych, którzy to następnie powtarzali ten schemat. W obawie przed
wzrastającą liczbą emigrantów na przełomie lat 50 i 60 powstała znaczna ilość ustaw mająca
na celu zahamowanie tego procesu. W tym czasie praktyki religijne ograniczały się do
indywidualnych modłów. Nie istniała żadna baza instytucjonalna islamu. Na początku lat 70
ww. ustawy odniosły zamierzony skutek, ale jednocześnie zmieniła się specyfika procesu
migracji. Emigranci nie uważali już swojego pobytu w Brytanii jako czasowego i
stanowiącego tylko sposób „dorobienia się” z myślą o powrocie do ojczyzny, ale coraz
częściej sprowadzali swoje rodziny, żony i dzieci, aby wraz z nimi zamieszkać na stałe na
Wyspach. Od tej pory społeczności muzułmańskie zmieniły swój stosunek do kraju migracji.
Jako, że wiązali nie tylko swoją przyszłość, ale również przyszłość swoich rodziny z tym
krajem rozpoczęli dążenia do stworzenia instytucji kultu religijnego, szkół i miejsc spotkań
dla swojej społeczności. W związku z tym na przestrzeni 20 lat liczba „oficjalnych”
meczetów na terenie Wielkiej Brytanii wzrosła z 13 w roku 1963 do 338 w 1985. Również
odnotowano znaczny wzrost liczby organizacji religijnych.
W połowie lat 80-tych rozgorzała debata, sprowokowana przez aferę z jednym z
bradfordskich nauczycieli Raya Honeyforda w roli głównej (dotyczyła ona dyskryminacji
muzułmańskich uczniów), nad miejscem mniejszości w społeczeństwie brytyjskim. Wkrótce
po rozwiązaniu „tej sprawy” (zdymisjonowano Honeyforda) pojawiła się kolejna
kontrowersyjna kwestia – tzw. Afera Rushdiego. W 1989 roku po opublikowaniu przez
Rushdiego, jak się potem okazało jego najgłośniejszej książki, ”Szatańskich Wersetów” świat
muzułmański zawrzał. 14 lutego 1989 ajatollah Chomeini nałożył fatwę na autora za obrazę
uczuć religijnych muzułmanów. Książka ta została nazwana bluźnierczą i w wielu miejsca
globu odbywały się liczne manifestacje przeciw jej publikacji. W Bradford już 14 lutego
odbył się wiec połączony ze spaleniem egzemplarz „Szatańskich Wersetów”, który stał się
wydarzeniem medialnym i przyczyną do kreowania przez media wizerunku nietolerancyjnego
i
niecywilizowanego
muzułmanina.
W
połączeniu
z
licznymi
nieprzemyślanymi
wypowiedziami samozwańczych przywódców muzułmańskich media zyskały doskonały
temat i równocześnie wpływ na kształtowanie niekorzystnego i zdeformowanego wizerunku
całej społeczności wyznaniowej. Na domiar złego w tym samym czasie wybuchła wojna w
zatoce perskiej, która to znowu stała się powodem do wyrobienia poglądu o anty-zachodnim,
niedemokratycznym i agresywnym nastawianiu islamu. Od tej pory media były naszpikowany
informacjami o charakterze anty-muzułmańskim, rozpowszechniając tezę o niemożności
koegzystencji cywilizacji islamu i zachodu.
Islamofobia jest neologizmem, który powstał na potrzeby Runnymend Commission
(organ
niezależnej
organizacji
zajmującej
się
badaniami
nad
socjo-politycznymi
uwarunkowaniami religii i etniczności, zajmujący się studiami nad islamofobią i
społecznościami muzułmańskimi w Wielkiej Brytanii). W 1997 roku komisja ta opublikowała
raport zatytułowany: Islamophobia: A Challenge for Us All. Znalazła się tam definicja
islamofobii jako „bezpodstawnej wrogości w stosunku do islamu i praktycznych
konsekwencji tej wrogości w niesprawiedliwej dyskryminacji jednostek i społeczności
muzułmańskich, oraz wyłączania tychże poza życie polityczne i społeczne”. Obok islamofobii
umieszczono tam też wiele definicji bardziej szczegółowych form dyskryminacji. Wśród
sześćdziesięciu zaleceń mających na celu polepszenie stosunków między rządem brytyjskim a
muzułmanami, znalazły się między innymi takie jak umożliwienie równych szans na
uczestnictwo w życiu politycznym i udzielanie wskazówek jak postępować na polu
zawodowym oraz włączenie religii do kwestii etniczności. Celem komisji stało się również
przekonywanie partii politycznych do włączania w swoje szeregi coraz większej ilości
polityków muzułmańskich.
Dużym utrudnieniem dla ochrony praw muzułmanów jest nieuznawanie ich za grupę
etniczną i równocześnie wyłączenie ich spod ochrony ustawy z 1976 roku określającej
stosunki rasowe w Wielkiej Brytanii. Po „podłączeniu” żydów i sikhów pod grupę etniczną w
1983 zostali oni objęci ochroną ww. ustawy z 76 roku, a muzułmanie ze względu na
różnorodność językowych i kulturowych korzeni nie mogą. Po wykonaniu licznych zabiegów
politycznych w celu zrównania muzułmanów w prawach z żydami i skhami, tuż przed
podpisaniem specjalnej ustawy zakazującej dyskryminacji wyznawców islamu sprzeciw
Lorda Bassama zahamował doprowadzenie tej sprawy do końca. Lord Bassam stwierdził, że
byłoby poważnym błędem podpisywanie kolejnej ustawy w momencie, gdy istnieje już
odpowiednia i dobra ustawa z 1976 roku. Tak więc do tej pory nie rozwiązano ostatecznie tej
kwestii.
W 2000 roku na uniwersytecie w Derby powstał raport, w którym znalazły się
definicje pięciu różnych form dyskryminacji religijnej: uprzedzenie religijne (stereotypizacja
która prowadzi do dyskryminacji); wrogość religijna (nastawienie powodujące do zachowania
agresywne); upośledzenie spowodowane religijnością (brak dostępu do instytucji społecznych
lub nierówne traktowanie przez instytucje społeczne); bezpośrednia dyskryminacja religijna
(bezwolne pozbawienie szans na równorzędne traktowanie ze względu na przekonania,
obrzędy i przynależność religijną) oraz pośrednia dyskryminacja religijna (wykluczające
efekty decyzji, struktur lub wzorów zachowań oraz organizacji, które mogą niecelowo
powodować dyskryminację). Znaczenie tego raportu jest porównywane do znaczenia raportu
o islamofobii Runnymede Commisson.
Przez lata koegzystencji społeczności muzułmańskie nauczyły się „postępować” z
rządem brytyjskim w walce o uznanie i pomoc organizacyjną dla islamu i generalnie dla
mniejszości religijnych. Nauczeni doświadczeniem muzułmanie zrozumieli, że aby skutecznie
móc egzekwować swoje prawa powinni połączyć siły i zorganizować się w większe grupy
nacisku. Dzięki temu, miedzy innymi, osiągnięto wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu
politycznym (obecnie jest ok. 150 muzułmańskich radnych w samorządach lokalnych), w
2001 roku włączono do rejestru ludności pytanie o wyznanie religijne. Powstaje też coraz
więcej gazet i stacji radiowych o tematyce islamskiej jak również szkół muzułmańskich. W
laickich szkołach natomiast dąży się do zapewnienia żywności halal, miejsc do modlitwy oraz
specjalnych mundurków dla dziewcząt (pozwala się na noszenie chust i hidżab). Po Aferze
Rushdiego domaga się powstania odpowiedniej ustawy o ochronie uczuć religijnych takiej,
jaka obejmuje obecnie wyłącznie chrześcijan.
Obecnie muzułmanie coraz aktywniej włączają się w zycie polityczne, społeczne
dzięki wypracowaniu optymalnej strategii postępowania z rządem, ale również ze
społeczeństwem brytyjskim. Mimo iż nadal pozostało wiele nierozwiązanych kwestii jednak
pojawia się światełko w tunelu dzięki nieustannie trwającemu dialogowi.
Download