Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA (wzór)
Zawarta w dniu..................... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:
Województwem Małopolskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres
korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel. 12 630-35-20, fax. 12 630-35-60,
NIP: 6762178337,
REGON: 351554287,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Małopolskiego, w imieniu, którego działa z upoważnienia:
…………………………………………………………. zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą ……………………………z siedzibą w ……………………………legitymującą się wpisem do KRS
pod nr……………..…….., nr NIP ……………., nr REGON………………, nr tel. ……………,
nr fax.………….., reprezentowaną przez:
……………………………… zwaną dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych”, zgodnych
ze złożoną ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, określonego w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
2. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie finansowany ze środków Budżetu
Województwa oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PT RPO WM).
§2
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie niniejszej umowy w kwocie
……………zł brutto (słownie: ……….…. złotych …./100),…………… zł netto (słownie: …………….
złotych
………./100),
w
tym
należny
podatek
VAT
według
stawki
.....%
w wysokości ………zł (słownie: ……….…. złotych ………./100).
2. Wykonawca wystawi ……….. oddzielnych faktur na dostarczony sprzęt i akcesoria komputerowe,
w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Pozycje wykazane w punktach a) oraz b),
z Załącznika nr 2 do umowy, można ująć na dwóch oddzielnych fakturach z podziałem na fakturę
VAT i fakturę z odwróconym obciążeniem VAT.
Podstawą wystawienia każdej z faktur będzie protokół odbioru, podpisany przez obydwie strony
niniejszej umowy, którego wzór określony został w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
Dostawę uznaje się za wykonaną z dniem podpisania wszystkich protokołów odbioru.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę, prawidłowo wystawionych faktur VAT, nie później niż w ciągu 30
dni od dnia ich otrzymania.
4. Faktury należy wystawić na:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament OR,
ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków,
NIP: 676 21 78 337
REGON: 351 554 287
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Strona 1 z 6
5. Płatność za zrealizowaną dostawę będzie dokonana z numerów rachunków bankowych:
………………………………………….
………………………………………….
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto Wykonawcy:
Nazwa banku: ...................................................................................................
Nr rachunku: .....................................................................................................
7. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze jak podatki, cła,
naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający jest podatnikiem VAT.
§3
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są:
1) Ze strony Zamawiającego:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
lub osoby ich zastępujące.
2) Ze strony Wykonawcy:
………………………………………….
2. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu niniejszej umowy, w tym podpisanie protokołów
odbioru, są łącznie:
1) Ze strony Zamawiającego:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
lub osoby ich zastępujące.
2) Ze strony Wykonawcy:
………………………………………….
§4
1. Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z akcesoriami, o którym mowa w §1 ust. 1 w terminie
do …………….….. dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego
na ul. Racławicką 56, w Krakowie, pokój 20.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad
i uszkodzeń. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty
bezpieczeństwa oraz spełniać normy dotyczące ochrony środowiska. Jednostka centralna
z zestawu komputerowego, monitor, laptop, drukarka, muszą spełniać normę Energy Star lub
równoważną.
§5
1. W przypadku, niedotrzymania terminu dostarczenia całości przedmiotu niniejszej umowy, o którym
mowa w §4 ust. 1, niedostarczenia lub dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy nienadającego
się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i usterki, Zamawiającemu będzie przysługiwać
prawo naliczania kar umownych za każdy dzień opóźnienia, w terminie do 5 dni włącznie,
w wysokości 3% z wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust. 1 do dnia odbioru przedmiotu
umowy.
2. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegać będą potrąceniu z kwot faktur
przedstawionych do zapłaty przez Wykonawcę.
Strona 2 z 6
3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku:
1) opóźnienia w przekazaniu całości przedmiotu niniejszej umowy przekraczającego
5 dni w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1,
2) dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy niezgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia lub nie działającego, nienadającego się do prawidłowego użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy
z przyczyn wskazanych w ust. 3 w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w §2 ust.1.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 4 jest płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego do jej zapłaty.
§6
1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt oraz akcesoria komputerowe (w tym baterie
laptopów) na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołów
odbioru, o których mowa w §2 ust. 2
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy
w lokalizacjach Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia
roboczego po wysłaniu przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego za pomocą kanałów
zgłoszeń określonych w ust. 3.
3. Przez kanały zgłoszeń w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:
1) W przypadku Zamawiającego:
a) konto poczty elektronicznej udostępnione przez Zamawiającego pod adresem:
……………………..
b) numer telefonu kontaktowego: ………………………. udostępniony przez Zamawiającego,
c) numer faksu: ………………..
2) W przypadku Wykonawcy:
a) konto poczty elektronicznej udostępnione przez Wykonawcę pod adresem:
……………………..
b) numer telefonu kontaktowego: ………………………. udostępniony przez Wykonawcę,
c) numer faksu: ………………..
4. Jeżeli w czasie, o którym mowa w ust. 1, ujawnią się takie wady lub usterki przedmiotu niniejszej
umowy, których Wykonawca nie jest w stanie usunąć, Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po
wysłaniu przez Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego za pomocą kanałów zgłoszeń
określonych w ust. 3, nowego sprzętu wolnego od wad lub usterek o parametrach nie gorszych niż
wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. W przypadku wady lub usterki dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje
się do wymiany gwarancyjnej uszkodzonych dysków na nowe o co najmniej takich samych
parametrach technicznych w terminie, o którym mowa w ust. 2. Każdorazowo w przypadku
wymiany urządzenia lub podzespołów, dyski pozostają u Zamawiającego.
6. Każdorazowa naprawa gwarancyjna musi być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie m.in.:
terminu, godziny, miejsca i osoby serwisującej oraz zakresu prac. Taka naprawa musi odbywać się
wyłącznie w obecności pracownika Zamawiającego. Po wykonanej naprawie gwarancyjnej
Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych prac, który zostanie przekazany
do zatwierdzenia i podpisania przez pracownika Zamawiającego. Podpisanie tego protokołu
oznacza prawidłową naprawę gwarancyjną przedmiotu umowy i zamknięcie zgłoszenia
gwarancyjnego.
7. Zamawiający wskazuje następujące lokalizacje w których Wykonawca zobowiązany
jest do świadczenia napraw gwarancyjnych:
1) Kraków, ul. Basztowa 22
2) Kraków, ul. Racławicka 56
3) Kraków, ul. Wielicka 72 A
4) Kraków, ul. Wielicka 72 B
5) Kraków, Nowa Huta, Osiedle Teatralne 4
6) Kraków, ul. Radziwiłłowska 1
7) Kraków, ul. Lubelska 23
8) Tarnów, Al. Solidarności 5-9
9) Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
10) Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21/28
11) Kraków, Al. Jana Pawła II 41 L
Strona 3 z 6
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji lub wskazania nowej lokalizacji
świadczenia napraw gwarancyjnych w trakcie trwania gwarancji, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o zmianie lub nowej lokalizacji. Zmiana lokalizacji lub wskazanie nowej lokalizacji
nie będą stanowić zmiany niniejszej umowy.
§7
1. Przez czas, zwany dalej oknem czasowym, w którym wszystkie usługi gwarancyjne powinny
być dostępne, rozumie się dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 16.00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego poza
oknem czasowym, czas w którym wszystkie usługi gwarancyjne są dostępne jest liczony
od następnego dnia roboczego.
2. Przez zgłoszenie gwarancyjne rozumie się – zgłoszenie Zamawiającego dotyczące
zidentyfikowanej wady lub usterki przedmiotu umowy.
§8
1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w §6 ust. 2 – za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1, maksymalnie
do 30 dni włącznie.
b) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §6 ust. 4 – za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1, maksymalnie
do 30 dni włącznie.
c) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §6 ust. 5 – za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1, maksymalnie
do 30 dni opóźnienia włącznie.
d) W przypadku naruszenia zapisów, o którym mowa w §12 ust. 1, 2 i 3 (każdego z osobna)
w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1.
e) W przypadku niedotrzymania obowiązku określonego w §10 ust. 2 w wysokości 3 % łącznego
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1.
2. W przypadku przekroczenia terminów wykonania naprawy gwarancyjnej, o których mowa
w §6 ust. 2, ust. 4 lub ust. 5 powyżej 30 dni (każdego z osobna), Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w części objętej wyżej wymienioną naprawą. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust.1. Zapłata kary umownej wyłącza naliczanie kary
określonej odpowiednio w ust. 1 lit. a)-c).
3. W przypadku naliczenia kar umownych o których mowa w ust. 1 lit. a) do e) będą one płatne
w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej przez Wykonawcę.
4. Kara umowna, o której mowa w ust. 2 jest płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
od Zamawiającego.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych wymienionych
w §5 ust. 1 i 4 .
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 10 dni od powzięcia
informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od umowy oraz pod warunkiem złożenia
Wykonawcy na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W wypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub części zastrzeżone
w umowie kary dotyczące nienależytego wykonania umowy określone w §5 i §8 pozostają w mocy.
§10
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom,
za ich działania lub zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
2. Wykonawca obowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo, o powierzeniu wykonania, przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy jak i o zapisach wiążących strony umowy z podaniem wszelkich informacji
mających wpływ na realizacje niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy na skutek nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę
osoby trzecie zgłoszą jakiekolwiek roszczenia w związku z doznanymi szkodami Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających
należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności
Strona 4 z 6
Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej
możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących
się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować
Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany
ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym,
że Wykonawca nienależycie wykonywał niniejszą umowę.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej umowy.
§11
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania
według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Jeżeli nic innego nie wynika z treści niniejszej umowy, wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna
korespondencja dokonywana na podstawie niniejszej umowy będą sporządzane na piśmie
i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym
lub przesyłką kurierską albo też wysłane faksem na podany poniżej numer drugiej Strony
albo na wskazany inny adres, numer faksu, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą
Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem zostaną
niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane
za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Każde zawiadomienie
wysłane faksem musi zostać potwierdzone odpowiedzią zwrotną oznajmiającą otrzymanie
czytelnego faksu. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.
Adres Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Organizacyjno-Prawny
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
NIP: 676 21 78 337, REGON: 351 554 287
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
lub faksem na nr: 12 6303560
Adres Wykonawcy:
……………………………………………
lub faksem na nr: …………………………
lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę.
3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane
za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faksem uważa się
za dokonane z chwilą wysyłki. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę
poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie
w sposób określony powyżej.
4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia
od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, powiadomi
ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu
poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie
korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. Zmiana taka nie będzie
stanowić zmiany niniejszej umowy.
§12
1. Wykonawca niniejszej umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności
wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także po zakończeniu
realizacji niniejszej umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający
ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną.
Strona 5 z 6
2. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji niniejszej umowy zostaną
zobowiązane do dbałości o bezpieczeństwo informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a w szczególności zachowania w poufności
niniejszych informacji, zarówno w trakcie jej obowiązywania jak i po zakończeniu.
3. Wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy czynności objęte przedmiotem niniejszej
umowy przed przystąpieniem do realizacji prac podpiszą i przekażą Zamawiającemu indywidualne
oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia,
z którymi zapoznają się w trakcie realizacji niniejszej umowy. Oświadczenie o poufności, o którym
mowa określone jest w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
§13
1. Zmiany niniejszej umowy, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany na nowszą wersję sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający
dopuszcza taką zmianę w sytuacji, gdy przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie sprzęt
przestanie być dostępny na rynku. W takim przypadku dopuszczalne jest zastąpienie
oferowanego sprzętu, sprzętem w wersji wyższej (nowszej) o parametrach nie gorszych
niż przedstawione w ofercie. Powyższa zmiana nie może prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2) W przypadku zmian stawki podatku VAT, w trakcie realizacji umowy wysokość wynagrodzenia
netto określonego w §2 ust. 1. nie ulegnie zwiększeniu.
3. Wszelkie zmiany warunków umowy, które nie będą zmieniały treści oferty wymagają dla swej
ważności formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 dla Wykonawcy, a 3 dla
Zamawiającego.
…………………………………… ...............
ZAMAWIAJĄCY
Strona 6 z 6
……………………………………
WYKONAWCA
Download