Formularz oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

advertisement
Projekt pn.: „Stawiamy na kompetencje zawodowe”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Adres*: .........................................................................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
Adres e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika wykonawcy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie,
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu trybie przetargu nieograniczonym składamy niniejszą ofertę na
wykonanie zadania, pn.: „Dostawę sprzętu do pracowni spawalnictwa”, składamy ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:
Minimalne wymagane parametry sprzętu
l.p.
szt.
Nazwę producenta, model/seria
Cena brutto w
sprzętu oferowanego, parametry Pln (za całość
oferowanego sprzętu oferowanego: pozycji)
- Spawarka inwertorowa MIG/MAG wraz z
-
1.
-
-
uchwytem spełniająca min. poniższe
parametry techniczne:
Uchwyt spawalniczy o długości min. 3,5 m
Podawanie drutu 4 rolkowe
Stopień ochrony: IP23S
Prąd spawania: 250A / 40%, 200A / 60%,
150A / 100%
Zakres regulacji prędkości podawania drutu:
co najmniej od 1,0 do 18,0 m/min,
Zakres regulacji napięcia: min. w przedziale
8,0–31,0 V
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej:
min. A
Spełniająca normy: IEC 60974-1, IEC
60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 –
lub równoważne.
Napięcie jałowe: min. 41V
Moc biegu jałowego: min. 25W
Napięcie zasilania 400V prądem
trójfazowym,
Kabel sieciowy min. 5,0 m
Wyświetlacz LCD,
Przełącznik pracy 2T/4T
Urządzenie musi posiadać podwozie na
kółkach umożliwiające jego przemieszanie
Urządzenie musi posiadać wskaźnik
6
__________________________________________________________________
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23
e-mail: [email protected] www: zstio1.edu.pl
tel. (032) 241 02 16 fax (032) 241 25 08
Strona 1 z 4
Projekt pn.: „Stawiamy na kompetencje zawodowe”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
-
2.
-
3.
4.
sygnalizujący potrzebę przeglądu układu
podającego drut
-instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna
Gwarancja: min. 36 miesięcy
Spawarka TIG wraz z uchwytem, spełniająca
min. poniższe parametry techniczne:
urządzenie spawalnicze winno obsługiwać
dodatkowo funkcję spawania metodą MMA
Zasilanie 230 V z sieci
Prąd spawania 160A-200A
Zabezpieczenie – bezpiecznik min 16A
Zajarzenie łuku od min. 5A
Spełniająca normy: IEC 60974-1, IEC
60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 –
lub równoważne.
Klasa kompatybilności elektromagnetycznej:
min. A
Obsługiwane elektrody otulone  od co
najmniej 1,5 mm do min. 4 mm
Urządzenie musi posiadać funkcję kontroli
czasu przed-gazu i pogazu
Urządzenie musi posiadać funkcję kontroli
czasu narastania i opadania prądu
Przełącznik pracy 2T/4T
Kabel sieciowy min.1 m
Wyposażenie:
-uchwyt do spawania elektrodą otuloną
-uchwyt do spawania TIG
-kabel masowy
-zapasowe części eksploatacyjne
-butla argon 8l pełna
-reduktor do argonu
-wąż gazowy
-instrukcja obsługi w języku polskim, karta
gwarancyjna
Gwarancja: min. 36 miesięcy
Stół spawalniczy z odciągami filtracyjnymi odpowiednie zasilanie wraz z oświetleniem
,osprzętem uchwytem do mocowania próbek ,
zasilaniem i wydajnością filtra 1000m3/h,
zasilanie 3x230/400V;
dodatkowo uchwyty do mocowania próbek
,oświetlenie 40-60W.Poziom hałasu max 74 db
Parawany Spawalnicze spełniające wymogi
normy DIN 32504 (lub równoważne) oraz EN
1589 grubość foli max 0,4, odpowiednia
wysokość i szerokość szerokość nie większa
niż 1450mm wysokość nie większa niż
1900mm, - masa nie większa niż 8.5kg
6
6
6
__________________________________________________________________
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23
e-mail: [email protected] www: zstio1.edu.pl
tel. (032) 241 02 16 fax (032) 241 25 08
Strona 2 z 4
Projekt pn.: „Stawiamy na kompetencje zawodowe”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
Fartuchy spawalnicze spełniające normy EN
340 EN 470-1 rozmiar uniwersalny osłona
ramion i kolan
Drut spawalniczy SG2 FI 0.8 K300
Spełniający Aprobaty: TUV, ABS, DB-Zul.Nr:
42.107.02, LR(C1, DXVu, BF, 3YS, H15) lub
równoważne – 1 szpula 15 KG
Butle CO2 Corgon 18 – do butli 40-50 l
Argon 4,5 – do butli 40-50 l
Przyłbice spawalnicze samo ściemniające
Przyłbice spawalnicze stopień ochrony w
stanie zaciemnionym 9-13 DIN lub
równoważne, ochrona twarzy EN 175 znak
bezpieczeństwa CE płynna regulacja czułości
regulacji foto czujników ochrona oczu EN
379
Rękawice spawalnicze szycie nićmi trudno
palnymi odporne na wysoką temperaturę wg
normy EN 388
Pogłębiacz walcowo czołowy z pilotem stałym
DIN 373HSS,,w komplecie 7 szt wymiary od
M3 DO M12,,plus do zestawu zaciski do
narzędzia
Skrzynka narzędziowa wyposażona w
podstawowe narzędzia elektryczne
wyposażenie- 8-wkretakow ,szczypce boczne ,
szczypce uniwersalne , szczypce do zacisków
, szczypce do końcówek , wskaźnik napiecia
do 1000V,, zestaw kluczy nasadowych od 5-13
mm
Skrzynka narzędziowa na kolkach konstrukcja
modułowa co najmniej 3 segmenty, duża
skrzynia z organizerem w pokrywie,
odchylany dolny pojemnik na duże i ciężkie
narzędzia
Wykonana z blachy lakierowanej blacha
lakierowana
 Rozsuwany blat
 Szuflady na łożyskach kulkowych
 Wzmacniane, zamykane
 Cztery koła jezdne - 2 stałe i 2 obrotowe
dla łatwego przemieszczania
 Rękojeść transportowa
 Ilość szuflad: minimum 6
 Wysokość wózka: minimum 800 mm
 Szerokość wózka: munimum 600 mm
 Głębokość wózka: minimum 400 mm
12
18
6
12
36
6
6
6
__________________________________________________________________
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23
e-mail: [email protected] www: zstio1.edu.pl
tel. (032) 241 02 16 fax (032) 241 25 08
Strona 3 z 4
Projekt pn.: „Stawiamy na kompetencje zawodowe”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UWAGA: w powyższych rubrykach należy opisać oferowany przedmiot zamówienia – zgodnie z
informacjami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wpisanie w poszczególnych
rubrykach sformułowania „zgodny z wymaganiem” lub podobnego, będzie uznane za niewystarczające.
Parametry należy podać w jednostkach użytych w opisie zamówienia
ŁĄCZNA CENA NETTO ZA CAŁOŚĆ DOSTAWY ……………………………………………..ZŁ
(słownie: ……………………………………………………)
ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ DOSTAWY ……………………………………………..ZŁ
(słownie: ……………………………………………………)
OFEROWANY TERMIN DOSTAWY WYNOSI …………………………….. DNI OD DATY
PODPISANIA UMOWY.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń i zrealizujemy zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, iż według naszej wiedzy nie jestem/śmy powiązany/ni z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ dnia ___ ___ 2016 roku
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
*niepotrzebne skreślić
__________________________________________________________________
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23
e-mail: [email protected] www: zstio1.edu.pl
tel. (032) 241 02 16 fax (032) 241 25 08
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards