Document

advertisement
(17)
UMOWA DOSTAWY
zawarta w dniu ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:
Politechniką Wrocławską, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wrocławskiej
NIP PL(*1) 896-000-58-51, REGON: 000001614
zwaną dalej „Zamawiającym”
(*1) – PL – wykreślić jeżeli Wykonawcą będzie podmiot krajowy
a:
--- NALEŻY WYPEŁNIĆ I WSTAWIĆ ODPOWIEDNI MODUŁ KOMPARYCJI UMOWY --zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o
której mowa w art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
§2
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć maszynę ( należy wpisać
dokładny przedmiot umowy zgodny ze specyfikacją techniczną ) ………………………………
dla ………….., ……………………………………………, zgodnie z załączoną do umowy
ofertą.
2.
W ramach dostawy Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy oraz
przeprowadzi instruktaż z obsługi przedmiotu umowy dla dwóch pracowników Zamawiającego.
3.
Wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę.
4.
Przedmiot umowy zwany będzie również sprzętem.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do … tygodni od daty
podpisania umowy.
§4
Do kontaktów pomiędzy Stronami umowy Zamawiający deleguje:……………………………….…….
…………………………., telefon: ………………………………………………………………..……..
a Wykonawca: ………………………….. telefon: ………………………………………………..…….
§ 5(*2)
(*2) – ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ BĘDZIE KONTRAHENT
KRAJOWY
1.
Całkowita wartość wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy została wyliczona
(zgodnie z nadesłaną ofertą) na kwotę netto ……… PLN
(słownie: ……………………………………………………………….…………………, 00/100
PLN)
podatek (VAT 23%) ……….PLN
na kwotę brutto …………... PLN
(słownie…………………………………………………………………………………,
…/100
PLN)
2.
Na powyższą kwotę składają się ceny poszczególnych elementów, określone w ofercie
nadesłanej Zamawiającemu.
3.
Podstawę do wystawienia faktury za przedmiot umowy stanowić będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy.
4.
Ustala się 30-dniowy termin płatności od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
5.
Konta bankowe Stron:
Zamawiającego: Bank Zachodni 16 Oddział Wrocław 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Wykonawcy: …………………………………………………………………………………...
Kwota całkowitego wynagrodzenia zostanie przekazana przez Zamawiającego na numer konta
bankowego wskazanego przez Wykonawcę w niniejszym ustępie.
6.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.
7.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach rozliczeniowych:
1)
adresu Zamawiającego tj.: ………………………………..,
2)
adresu odbiorcy przedmiotu umowy tj.: ………………….,
3)
numeru ewidencyjnego umowy nadanego przez Zamawiającego w prowadzonym przez
niego centralnym rejestrze umów (Z/…….…/…).
8.
Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest(*) podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP
……
9.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP
………………..
(*) – niepotrzebne wykreślić.
§ 5(*2)
(*2) – ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ BĘDZIE KONTRAHENT
ZAGRANICZNY
1.
Całkowita wartość wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy została wyliczona
(zgodnie z nadesłaną ofertą) na kwotę ………………(WALUTA)
(słownie…………………………………………….……………………………… (WALUTA)).
2.
Wartość wynagrodzenia nie zawiera podatków oraz opłat celnych. Cena jest stała i obejmuje
koszty pakowania przedmiotu umowy do wysyłki, wszelkie niezbędne ubezpieczenia
transportowe oraz dostawę do Zamawiającego.
3.
Na powyższą kwotę składają się ceny poszczególnych elementów, określone w ofercie
nadesłanej Zamawiającemu.
4.
Podstawę do wystawienia faktury za przedmiot umowy stanowić będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy.
5.
Ustala się 30-dniowy termin płatności od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
6.
Konta bankowe Stron:
Zamawiającego:…………………………………………………………………………………
Wykonawcy:………………………………………………..…………………………………...
Kwota całkowitego wynagrodzenia zostanie przekazana przez Zamawiającego na numer konta
bankowego wskazanego przez Wykonawcę w niniejszym ustępie.
7.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.
8.
Wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
Wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach rozliczeniowych:
1)
adresu Zamawiającego tj.: …………………………………………..………………..
2)
adresu odbiorcy przedmiotu umowy tj.:…………………………………..……….....
3)
numeru ewidencyjnego umowy nadanego przez Zamawiającego w prowadzonym przez
niego centralnym rejestrze umów (Z/………../…).
10.
Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest(*1) podatnikiem podatku VAT i posiada numer
NIP(*2) ………
11.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP PL ………..
(*1) – niepotrzebne wykreślić.
(*2) – należy wskazać kod identyfikujący kraj Wykonawcy zagranicznego (np. DE – Niemcy)
§ 6(*4)
(*4) – ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ BĘDZIE KONTRAHENT
KRAJOWY
1.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości … % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego na podstawie § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 3,
b)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości … % wynagrodzenia umownego brutto,
c)
za zwłokę w usunięciu awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym – w wysokości …
% ceny ofertowej brutto naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki liczony od
upływu terminu określonego w § 7 ust.4 niniejszej umowy. Kary umownej nie
stosuje się w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę.
2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości … % wynagrodzenia umownego
brutto za dostawy od których wykonania odstąpiono.
2.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wartości poniesionej szkody.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 6(*4)
(*4) – ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ BĘDZIE KONTRAHENT
ZAGRANICZNY
1.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1)
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości … % wynagrodzenia
umownego, określonego na podstawie § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 3,
b)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości … % wynagrodzenia umownego,
c)
za zwłokę w usunięciu awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym – w wysokości …
% ceny ofertowej naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu
terminu określonego w § 7 ust.4 niniejszej umowy. Kary umownej nie stosuje się
w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę.
2)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości … % wynagrodzenia umownego za
dostawy od których wykonania odstąpiono.
2.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wartości poniesionej szkody.
3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§7
1.
Wykonawca udziela gwarancji ….. miesięcy na dostarczony przedmiot umowy. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2.
Wykonawca zapewnia, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z
obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.
3.
Wszelkie naprawy gwarancyjne nie powodują dodatkowych opłat za transport i dojazd.
4.
Ustala się, że Wykonawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie do 14 dni. Moment
zgłoszenia to data i godzina nadania faksu przez Zamawiającego pod numer tel. Wykonawcy
……………. Czas reakcji Wykonawcy na informację o usterce oraz określenie sposobu jej
usunięcia nie może być dłuższy niż 3 dni (dotyczy dni roboczych).
5.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca
wymieni naprawiany podzespół na nowy.
6.
W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym
cennikiem Wykonawcy) naprawy przedmiotu umowy i zapewni materiały eksploatacyjne.
§8
1.
Wszelkie powstałe na gruncie przedmiotowej umowy spory Strony będą się starały rozwiązać w
sposób polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez
właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd we Wrocławiu.
2.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego.
3.
Umowa może być zmieniona lub uzupełniona, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie
pisemnej.
4.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla
Zamawiającego.
PODPISY STRON
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download