pobierz plik - EUH-E

advertisement
Promotor
Obszar zainteresowań badawczych
Dr hab. Hurło
 proces kształcenia na różnych szczeblach edukacji,
Lucyna
 przemiany oświatowe w kontekście postępującej
Prof.
EUH-E
globalizacji,
 nauczyciel w procesie przemian,
 wieloaspektowość
funkcjonowania
współczesnej
rodziny
Dr hab. Kalka
 filozofia moralności i pedagogiki w tym problematyka
Krzysztof Prof.
młodzieży dotycząca wartości, godności, wolności,
EUH-E
sprawiedliwości, miłości, religijności, śmierci, sensu
życia
a
także
postawy
moralnej
związanej
z postępowaniem w rodzinie dziecka, rodziców wobec
dziecka, dziecka w szkole, w środowisku
 etyka zawodowa nauczyciela, pedagoga i innych
zawodów filozofia społeczna
Dr hab. Korsak
 funkcje
założone
Zbigniew Prof.
wychowawczych
EUH-E
wychowawcze itp./
i
rzeczywiste
/szkoła,
instytucji
przedszkole,
palcówki
 młodzież jako kategoria społeczna, pedagogiczna,
kulturowa
 młodzież i media (kino, telewizja, Internet)
 młodzież wobec zjawisk patologii społecznej
 czas wolny dzieci i młodzieży
 zainteresowania kulturalne dzieci i młodzieży
 sztuka w życiu i wychowaniu młodzieży
 efektywność dydaktyczna technologii informacyjnej
 aktywność, preferencje i świadomość kulturalna
młodzieży
 środowiska
wychowawcze
i wychowaniu dzieci i młodzieży
w
kształceniu
 pedagog w opinii dzieci i młodzieży
 kara i nagroda w wychowaniu
 rodzina,
szkoła,
placówki
pozaszkolne
jako środowiska wychowawcze
 wartości w życiu i wychowaniu dzieci i młodzieży
Dr hab. Kruk
Jolanta
 zagadnienia wczesnej edukacji, w kontekście metod
Prof.
aktywnych (m.in. metody M. Montessori)
EUH-E
 problematyka kształcenia nieformalnego w takich
instytucjach jak muzea i centra nauki.
 zagadnienia
związane
z
rozwojem
zawodowym
i kompetencjami nauczyciela (z wykorzystaniem
badań biograficznych).
 szeroko
rozumiane
środowisko
edukacyjne
i możliwości jego projektowania w pracy szkolnej.
 zagadnienia
dotyczące
pomiędzy
pedagogiką
współczesnej
dotyczących
filozofii
odbioru
i
i
związków
refleksją
z
kultury
oraz
sztuki
i
zakresu
zagadnień
wychowania
estetycznego.
Propozycje szczegółowe:
1.
Problemy wczesnej edukacji; metodyka i formy pracy
w szkole i przedszkolu, wspieranie rozwoju dziecka poprzez
środowisko
dydaktyczne,
pomoce
edukacyjne
w przedszkolu i szkole.
2.
Kształcenie
nieformalne,
instytucje
edukacji
nieformalnej – muzea, centra nauki, eksperymentaria,
wystawy interaktywne. Współczesne formy popularyzacji
wiedzy, problematyka dydaktyki i pedagogiki muzealnej.
3.
Sztuka
opartych
na
doświadczenie
jako
doświadczenie,
percepcji:
estetyczne.
formy
eksploracja,
doświadczeń
eksperyment,
Doświadczenie
miejsca
i przestrzeni we współczesnej post-polis, zapośredniczenie
doświadczenia
a
wiedza.
Sztuka
a
kształcenie,
problematyka estetyki i kształcenia estetycznego.
4.
Pedagogika Marii Montessori: antropologia, założenia
filozoficzne i psychologiczne, analiza i interpretacja prac
źródłowych,
metodyka
pracy
montessoriańskiej,
empiryczna weryfikacja założeń pracy według metody
Montessori, opracowywanie założeń pracy pedagogicznej
w oparciu o metodę Montessori w kontekście wczesnej
edukacji.
Praca
nauczyciela
według
metody
Planu
Daltońskiego, ocena założeń i pracy dydaktycznej opartej
na tej metodzie.
5.
Środowisko
dydaktyczne
i
jego
znaczenie
dla własnej koncepcji pracy nauczyciela, reorganizacja
systemu klasowo – lekcyjnego. Zasady projektowania
edukacyjnego; projektowanie pomocy dydaktycznych i ich
roli w indywidualnym uczeniu się, a także ich testowanie,
opracowywanie
z
koncepcji
dydaktycznych
pracy
zastosowaniem zasady samokontroli. Współczesna
interpretacja zasady poglądowości.
6.
Tekst jako „fakt humanistyki”. Filozoficzne inspiracje
w problematyce rozumienia tekstu. Filozofia a pedagogika
na
analiza i interpretacja tekstów filozoficznych. Wpływ
myśl
pedagogiczną
wybranych
nurtów
filozofii
klasycznej i współczesnej.
7.
Doświadczenie i „świat życia” jako źródło narracji
oraz biografia jako rodzaj wiedzy osobistej (analiza tekstów
jako osobistych narracji, pamiętników, blogów i in.).
8.
Problematyka pedeutologiczna – rozwój kompetencji
i świadomości zawodowej nauczyciela. Planowanie ścieżki
swego rozwoju zawodowego, specyfika pracy nauczyciela.
Zagadnienie wypalenia zawodowego.
Prof.
zw.
hab.
Mieczysław
dr
 psychologia małżeństwa i rodziny (relacje małżeńskie
w rodzinie, patologie, rozwody, kohabitacje, związki
 homoseksualne,
wydarzenia
życiowe,
wpływ
Plopa
rodziców na rozwój dzieci i młodzieży, systemowa
analiza rodzin, rodzina w przestrzeni internetu)
 psychologia stresu - człowiek w różnych fazach
rozwojowych w kontekście zagrożeń współczesnego
życia
 psychologia sportu - psychospołeczne determinanty
osiągnięć sportowych
Prof.
zw.
dr
hab. Żebrowski
Jan
 zagadnienia
związane
z
szeroko
pojętym
wychowaniem
 rodzina, współczesna rodzina, przemiany rodziny,
życie rodzinne
 zagadnienia z zakresu opieki nad człowiekiem
Dr
Jaworska Podmiotem badań są: młodzież i dorośli
Teresa
 wartości, cele życiowe i wzorce osobowe,
 sens
życia,
orientacje
życiowe
i
aspiracje
edukacyjno-zawodowe
 tematyka rodziny (konflikty i przemoc w rodzinie,
zmienność
ról
rodzicielskich,
dysfunkcyjność
rodziny)
 tematyka szkoły (ideologie
ukryty program w
szkole
edukacyjne szkoły,
oraz patologie
w życiu
szkoły)
Dr
 problematyka
specjalnych
zdolnych,
potrzeb
uczniów
edukacyjnych
Kiełbasiewcz
uczniów
niepełnosprawnych
Magdalena
fizycznie oraz przejawiających zaburzenia rozwojowe
takie jak autyzm, czy Zespół Aspergera
 zagadnienia
rozwoju
wspierania
i
korekcji
w
zakresie
emocjonalnego
i
społecznego
uczniów
zdolnych z wykorzystaniem różnych metod terapii
pedagogicznej i psychoterapii
 zagadnienia z zakresu opieki i wychowania uczniów
zdolnych,
osiągnięć
w
tym
syndromu
nieadekwatnych
 zagadnienia
wieku,
w
z
zakresu
tym
edukacji
obszarze
osób
potencjał
trzeciego
społeczny
i kulturowy osób starszych oraz kreowanie wsparcia
społecznego poprzez aktywność lokalną seniorów
Dr Kulikowski
Piotr
 problemy
ściśle
związane
z
pedagogiką
resocjalizacyjną: zagadnienia związane z procesami
niedostosowania
i
młodzieży,
szczególnym
ze
wykolejenia
społecznego
uwzględnieniem
w wymienionych procesach dziewcząt i kobiet
 dynamika
i
charakterystyka
procesów
patologicznych wśród współczesnej młodzieży
 czynniki
i
determinanty
zachowań
niedostosowanych społecznie
 uwarunkowania
procesów
społeczne
i
charakterologiczne
niedostosowania
społecznego
i wykolejenia społecznego wśród młodzieży
 rodzaj i charakterystyka zachowań ryzykownych,
dewiacyjnych i patologicznych wśród młodzieży
 problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak
chociażby:
uzależnienia
behawioralne,
zjawisko
wzrostu brutalizacji współczesnego życia, wpływ
mediów na zachowania agresywne, czy w końcu
negatywne przeobrażenia współczesnej rodziny ich
konsekwencje w odniesieniu do funkcjonowania jej
poszczególnych członków
 problematyka
kobiet
wchodzących
w
konflikt
z prawem, ich losów życiowych oraz przebiegu
procesu resocjalizacji w środowisku inkarceracji, jak
również
ich
funkcjonowania
w
warunkach
postpenitencjarnych
 metody
w
paradygmacie
pozytywistycznym
z otwartością także na paradygmat humanistyczny
Dr
Nowak
 działalność
opiekuńczo-wychowawcza
Joanna




Dr
Skuzińska
Anna

w instytucjach uzupełniających rodzinę, placówkach
wsparcia dziennego oraz różnych typach placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
rodzina,
szkoła
oraz
ich
funkcjonowanie.
Przeobrażenia
rodziny,
szkoły
współczesnej.
Zakłócenia
procesu
opiekuńczo-wychowawczego
w rodzinie, szkole.
praca dydaktyczno – wychowawcza nauczyciela
z dzieckiem w kl. I-III. Dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
funkcjonowanie dziecka w przedszkolu. Działalność
przedszkola
jako
instytucji
opiekuńczowychowawczej i dydaktycznej (ocena poziomu
dojrzałości szkolnej).
współczesne dzieciństwo – sposoby rozumienia
świata przez dzieci, dziecięce narracje o…
o
Preferowane
prowadzenie
badań
w paradygmacie humanistycznym
psychospołeczne aspekty funkcjonowania ucznia
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 człowiek w pracy - w aspekcie psychologicznym psychologia pracy i organizacji
 psychologia stresu
 psychologia bezrobocia i doradztwo zawodowe
 psychologia społeczna
Dr Szymańska
Iga
 problematyka zmian zachodzących we współczesnej
rodzinie
głównie
w
obszarze
sprawowania
ról
społecznych przez kobiety i mężczyzn
 kwestie
nierówności
społecznych
zwłaszcza
ze względu na płeć
Dr ZdanowiczKucharczyk
Kamila
 badania nad dziećmi/ z dziećmi- dziecko jako
aktywny uczestnik procesu badawczego
 dzieciństwo ulicy, sytuacje trudne w życiu dzieci
 edukacja
wczesnoszkolna
i
przedszkolna-
innowacyjne metody nauczania
 współczesna rodzina i przemiany życia rodzinnego
 innowacyjne metody pracy socjalnej- Konferencja
Grupy Rodzinnej, mediacje rodzinne
 metody
badawcze
humanistycznym
w
paradygmacie
Download