Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr …

advertisement
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 308/2012
AKTUALIZACJA
ZAŁOŻEŃ DO PLANU
ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
GMINY MIASTA RADOMIA
NA LATA 2006 - 2016
Radom, marzec 2012
1
SPIS TREŚCI
1. OCENA AKTUALNEGO STANU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH ZAOPATRZENIA MIASTA
RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ ……………………………………………………………….…………. 3
1.1
Bezpieczeństwo techniczne …………………………………………………………………………. 3
1.2
Bezpieczeństwo paliwowe …………………………………………………………………………… 4
1.3
Bezpieczeństwo rynkowe i ekonomiczne …………………………………………………………. 4
1.4
Bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko ….... 5
2. PROGNOZY ZAOPATRZENIA NA PALIWA I ENERGIĘ W PRZYSZŁOŚCI ………………………..7
3. PODSTAWOWE REKOMENDACJE DO STRATEGII ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA
W PALIWA I ENERGIĘ ……………………………………………………………………………………. 8
3.1
Zasada zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia ……………….8
3.2
Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta Radomia w paliwa i energię …………… 11
3.3
Wypełnienie krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych i zobowiązań traktatowych 12
3.4
Poprawa środowiska naturalnego i zmniejszanie wpływu systemów energetycznych na
środowisko …………………………………………………………………………………………….12
3.5
Aktywizacja społeczno-gospodarcza ………………………………………………………………13
4 PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ ………………………………………………………………….14
4.1.
Modernizacja systemu ciepłowniczego …………………………………………………………….14
4.1.1
Źródła ciepła ………………………………………………………………………………………… 14
4.1.2
System dystrybucji ciepła ………………………………………………………………………… 15
4.1.3
Węzły ciepłownicze……………………………………………………………………………………15
4.1.4
Promocja dla systemu ciepłowniczego ………………………………………………………….. 16
4.1.5
Budowa spalarni odpadów …………………………………………………………………………16
4.1.6
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu ……………………………………… 17
4.2
Modernizacja systemu gazowniczego ……………………………………………………………19
4.3
Modernizacja systemu elektroenergetycznego …………………………………………………. 20
4.4
Budowanie koalicji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej
Miasta Radomia ………………………………………………………………………………………21
4.5
Realizacja programu poprawy jakości powietrza w mieście ………………………………….21
4.6
Budowa i realizacja programu poprawy efektywności wykorzystania nieodnawialnych
i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii ……………………………………………………24
2
OCENA
1.
AKTUALNEGO
STANU
SYSTEMÓW
ENERGETYCZNYCH
ZAOPATRZENIA MIASTA RADOMIA W PALIWA I ENERGIĘ
Poniżej oceniono bezpieczeństwo zaopatrzenia w paliwa i energię w czterech aspektach:

Bezpieczeństwo techniczne,

Bezpieczeństwo paliwowe,

Bezpieczeństwo rynkowe.
1.1 Bezpieczeństwo techniczne
Bezpieczeństwo techniczne systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego
aktualnie i w najbliższych latach należy uznać za dobre lub dostateczne.
W systemie ciepłowniczym źródła ciepła mają dostateczną moc cieplną, ok. 320 MW ich stan
techniczny pozwala na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania ciepła w okresie minimalnych
temperatur zewnętrznych w czasie sezonu grzewczego, określanego na ok. 293 MW według
zamówionej mocy przez odbiorców i na ok. 260 - 270 MW wg rzeczywistego, szczytowego
zapotrzebowania na moc w źródłach ciepła (sezon grzewczy 2005/2006).
Sieci ciepłownicze są stopniowo modernizowane i nie stwarzają zagrożeń w ciągłości dostawy ciepła
do odbiorców. Duża rozległość sieci dystrybucyjnej zapewnia powszechność dostępu do sieci dla
większych odbiorców ciepła.
W systemie elektroenergetycznym sieci są dobrze skonfigurowane i znajdują się w dobrym stanie
technicznym. Istnieją duże, ponad 50% rezerwy w głównych stacjach transformatorowych zasilania
miasta i stanowią potencjalne zasoby na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania przez nowych
odbiorców i większego udziału tzw. „czystej energii” przez istniejących odbiorców. Istnieje potrzeba
poprawy stanu technicznego sieci niskiego napięcia i zwiększenia zdolności zasilania dla nowych
potrzeb odbiorców w śródmieściu miasta.
W systemie gazowniczym istnieje dobrze rozwinięta sieć średnio i niskoprężna. Duże rezerwy
w stacjach redukcyjnych I i II stopnia pozwalają na podłączenie nowych odbiorców. Miejskie sieci
gazownicze, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia są zdekapitalizowane i wymagają renowacji.
Stan obecny marzec 2012 r.
System ciepłowniczy
Zainstalowana moc cieplna na koniec roku 2011 wynosi 319,8 MW. Moc zamówiona na
31.12.2011 r. wynosi 294,78 MW. RADPEC eksploatuje ogółem 159,3 km sieci, w tym 57 % to
sieci w nowoczesnej technologii preizolowanej. W/g oceny RADPEC stan techniczny źródeł
ciepła uznaje za dobry. Miejska sieć ciepłownicza obejmująca zarówno węzły jak i rurociągi jest
w stanie technicznym dobrym.
3
System elektroenergetyczny
Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców Rejonu Energetycznego Radom wynosiło
ogółem w roku 2009 - 258.420,442 MWh, natomiast w roku 2011 - 279675,803 MWh.
Prognozy zużycia sieciowych nośników energii dla Miasta radomia przewidywały w wybranym
scenariuszu B „Pasywnym” w roku 2010 zużycie ogółem energii elektrycznej w wysokości
563.000 MWh/rok.
Z przedstawionych informacji przez Rejon Energetyczny Radom, nie wynika, iż istnieją
zagrożenia dla zachowania bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego obecnie
i w przyszłości.
System gazowniczy
Istnieją rezerwy w stacjach redukcyjnych.
Qnom podstawowych stacji wynosi 40.000
m³/h przy zamówionej mocy w roku 2011 – 32.877 m³/h. Wg informacji Mazowieckiej Spółki
Gazowniczej stan techniczny urządzeń i sieci dystrybucyjnej jest prawidłowy i jest na bieżąco
monitorowany.
1.2 Bezpieczeństwo paliwowe
Bezpieczeństwo paliwowe zaopatrzenia Miasta Radomia jest podobne jak bezpieczeństwo
energetyczne Polski. System ciepłowniczy praktycznie w całości oparty jest na krajowych dostawach
węgla. W systemie elektroenergetycznym na terenie Miasta Radomia nie ma znaczących wytwórców
energii elektrycznej. Dostawy pochodzą z krajowego systemu elektroenergetycznego, którego źródła
zasilania również praktycznie w całości bazują na węglu kamiennym i brunatnym.
Istotnym krokiem w kierunku dalszego bezpieczeństwa energetycznego zasilania Miasta Radomia
w energię elektryczną byłaby produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przez kogenerację
posadowioną na terenie miasta. Bezpieczeństwo paliwowe systemu gazowniczego Miasta Radom
dzieli losy bezpieczeństwa gazowego Polski.
Stan obecny
Bezpieczeństwo paliwowe systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego
nie uległo zmianie i jest identyczne jak w roku 2005, a w najbliższym czasie nie przewiduje się
zmian.
1.2 Bezpieczeństwo rynkowe i ekonomiczne
System ciepłowniczy po przejęciu na własność Elektrociepłowni Radom i sieci ciepłowniczych Miasta
Radom przez spółkę RADPEC S.A. jest skonsolidowany i jego pozycja konkurencyjna na rynku ciepła
sieciowego jest niezagrożona. Średnia cena ciepła, netto dla odbiorców zasilanych z systemu
ciepłowniczego wynosi od ok. 36 zł/GJ i jest niższa od cen w większości większych
4
przedsiębiorstwach ciepłowniczych o mocy zamówionej powyżej 50 MW zrzeszonych w Izbie
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - Regionalny Oddział w Lublinie.
Dostawa ciepła sieciowego do odbiorców po cenie od ok. 40 – 46 zł/GJ brutto (w zależności od grupy
taryfowej, do której zakwalifikowany jest dany odbiorca) jest konkurencyjne w stosunku do
indywidualnych systemów zaopatrzenia w energię (np. z kotłowni gazowej, olejowej i pieca
akumulacyjnego zasilanego energią elektryczną).
Daje to szansę na ustalenie długoterminowej strategii modernizacji systemu ciepłowniczego. Miasto
Radom jest dominującym właścicielem RADPEC S.A. i może prowadzić politykę i działania na rzecz
łagodzenia monopolistycznej pozycji RADPEC S.A. na rynku i ochrony konsumentów ciepła przed
nadmiernym i nieuzasadnionym ekonomicznie wzrostem cen na ciepło sieciowe.
System elektroenergetyczny w Polsce jest według aktualnej polityki energetycznej konsolidowany.
Dyrektywy UE oraz Ustawy i Rozporządzenia krajowe zdążają do liberalizacji rynku energii
elektrycznej. Aktualnie Miasto Radom ma mały wpływ na relacje rynkowe i ceny energii elektrycznej,
jednak kształtują się one na korzystnym poziomie (średni koszt roczny energii elektrycznej, brutto dla
gospodarstw domowych zasilanych z ZEORK na tle kosztów w innych przedsiębiorstwach
elektroenergetycznych jest jednym z niższych). Wspólny monitoring i partnerstwo z dostawcami
energii elektrycznej na lokalny rynek może dać Miastu Radom szansę na właściwy wpływ na rozwój
rynku energii elektrycznej i kształtowanie się cen energii elektrycznej.
System gazowniczy w Radomiu jest częścią krajowego systemu. Należy liczyć na liberalizację rynku
gazu ziemnego w Polsce pod presją Dyrektywy UE, jednakże w najbliższych latach nie należy liczyć
się ze spadkiem cen na gaz w wyniku rosnącej konkurencji dostawców.
Wprost przeciwnie sytuacja geopolityczna i skoncentrowanie źródeł gazu u kilku producentów w
świecie będzie wywoływać presję na wzrost cen gazu dla odbiorców. W Radomiu korzystnie kształtuje
się średni koszt jednostkowy zakupu 1 mn3 gazu ziemnego dla odbiorców zasilanych z Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa na tle pozostałych spółek gazowniczych, jednakże obecnie różnice pomiędzy
cenami gazu ziemnego w spółkach gazowniczych są niewielkie.
Stan obecny
Wzrost
cen
paliw
i materiałów
powoduje
również
wzrost
cen
w
Radomiu.
Cena ciepła wzrosła względnie do ceny roku poprzedniego: rok 2009 – 114,6 %;
rok 2011 – 110,31 %. Wzrost ceny ciepła w Radomiu na tle wskaźników inflacji
w latach 2001 – 2011 wynosił 23,2 % przy wzroście inflacji 31,9 %. Ceny ciepła są zatwierdzane
i sprawdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.
1.4
Bezpieczeństwo
ekologiczne
i
oddziaływanie
systemów
energetycznych na środowisko
Na podstawie raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pt. „Stan
środowiska w województwie mazowieckim w 2004 r.” obszar Miasta Radomia zakwalifikowano do
strefy o klasie C co oznacza, że w strefie tej poziom zanieczyszczeń chociaż jednej substancji
5
przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Ponadto klasa strefy C
otrzymana w wyniku rocznej oceny jakości powietrza wymaga, zgodnie z art. 91 ustawy Prawo
ochrony środowiska, stworzenia dla danej strefy Programu Ochrony Powietrza (POP), który pokazuje
sposoby i wymusza działania mające na celu doprowadzenie w określonym czasie do nie
przekraczania poziomów dopuszczalnych, monitorowania tych poziomów za pomocą pomiarów
wysokiej jakości w celu sprawdzenia skuteczności działania powstałych programów naprawczych.
Strefy zaliczone do klasy C wymagają określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych
oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oraz opracowania programu
ochrony powietrza.
Poziom zanieczyszczeń SO2 w Radomiu w odniesieniu do innych miast w województwie mazowieckim
jest stosunkowo wysoki, przy czym najwyższe wartości stężeń dwutlenku siarki występują w sezonie
grzewczym. W okresie letnim, gdy paliwa w gospodarstwach domowych spalane są jedynie na
potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, poziomy stężeń SO 2 są niskie.
W Radomiu możemy zaobserwować wartość stężenia dwutlenku azotu nieco wyższą od średniej dla
województwa na co wpływ ma niewątpliwie emisja tego zanieczyszczenia ze środków transportu
(emisja liniowa).
W przypadku pyłu PM10 uśrednione stężenie pyłu dla Radomia stanowi 73% poziomu
dopuszczalnego. Bez wątpienia na wielkość stężenia średniorocznego pyłu wpływa sezon grzewczy,
związany z większą emisją pyłu, bowiem w sezonie zimowym ilość dni z przekroczeniem poziomu
dopuszczalnego dla stężeń dobowych jest znacznie wyższa, natomiast latem przekroczenia występują
sporadycznie.
Na taki stan środowiska największy wpływ ma niska emisja, która ma dominujący udział w przypadku
niemal wszystkich substancji szkodliwych w emisji całkowitej.
Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku
bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w
sektorach handlowo-usługowym i przemysłu, nie powinien być wielkim zaskoczeniem.
Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak
układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt.
W porównaniu do systemów rozproszonych oddziaływanie sieciowych systemów energetycznych na
środowisko jest niewielkie, co zostało opisane poniżej:
System ciepłowniczy
Pomimo większego udziału
źródeł ciepła
wchodzących
w skład systemu ciepłowniczego
i składających się na tzw. wysoką emisję jedynie w przypadku SO2, NOx i CO2 poziom emisji z tych
pierwszych źródeł jest porównywalny z emisją rozproszoną (niska emisja). Ładunki zanieczyszczeń ze
żródeł wysokiej emisji są wyprowadzane do atmosfery na znacznej wysokości, co dodatkowo czyni je
przyjaznymi dla środowiska.
6
System gazowniczy
Emisja związana z systemem gazowniczym związana głównie wykorzystaniem gazu na cele grzewcze
stanowi marginalny udział w całkowitej emisji zanieczyszczeń.
System elektroenergetyczny
Na terenie miasta nie występują źródła, w których jest wytwarzania energia elektryczna.
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów
energetycznych na środowisko w najbliższych latach należy uznać za dobre, za wyjątkiem
rozproszonych systemów zaopatrzenia w energię (niska emisja) cechujących się negatywnym
oddziaływaniem na środowisko.
Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Radomiu powinny
w pierwszej kolejności dotyczyć likwidacji niskiej emisji.
Stan obecny
W roku 2009 Gmina Miasta Radomia opracowała „ Program Obniżania Niskiej Emisji ”,
który przewiduje likwidację kotłów komorowych – węglowych i podłączenie tych obiektów do
sieci ciepłowniczej lub gazowej ewentualnie zastosowanie ogrzewania elektrycznego.
Program został przyjęty przez Radę Miejską w Radomiu Uchwałą nr 510/2009 z dnia 20 kwietnia
2009 roku i nadal obowiązuje.
Bezpieczeństwo ekologiczne i oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko
obecnie jest takie jak w roku 2006, a poprawa nastąpi po zredukowaniu programu Obniżenia
Niskiej Emisji.
2
PROGNOZY ZAOPATRZENIA NA PALIWA I ENERGIĘ
W PRZYSZŁOŚCI
W niniejszym opracowaniu przyjęto scenariusze rozwoju zgodnie z „Założeniami do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Radomia” (1999) z
uwzględnieniem aktualnego poziomu zużycia sieciowych nośników energii oraz przedłużeniem trendu
do 2025 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku przyjętej
przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku.
Prognozuje się, że rozwój społeczno-gospodarczego Radomia do 2025r. będzie odbywać się w
zakresie następujących scenariuszy:

Scenariusz A ”OSTRZEGAWCZY”: stabilizacji społeczno-gospodarczej miasta, w której dąży się
do zachowania istniejącej pozycji i stosunków społeczno-gospodarczych miasta.
7

Scenariusz B „PASYWNY”: umiarkowany rozwój społeczno-gospodarczy miasta ukierunkowany
na dążenie do powtórzenia historycznych ścieżek rozwoju krajów Unii Europejskiej z tempem
nieco wyższym niż mniej rozwinięte kraje Unii (Portugalia, Hiszpania, Grecja).

Scenariusz C „AKTYWNY”: dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy miasta, ukierunkowany na
wykorzystanie wszelkich powstających z zewnątrz możliwości rozwojowych; globalizacja
gospodarcza, rynki finansowe, nowoczesne technologie jak również silne stymulowanie
i wykorzystanie wewnętrznych sił sprawczych. Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
winno być większe od historycznej ścieżki rozwoju krajów Unii Europejskiej (w odpowiednim
przedziale dochodów na mieszkańca).
Biorąc pod uwagę powyższe scenariusze w przypadku energii elektrycznej i gazu sieciowego
przewiduje się wzrost zużycia w perspektywie do 2025 r. Jeśli chodzi o ciepło sieciowe to we
wszystkich scenariuszach przewiduje się spadek zużycia a spowodowany głównie racjonalizacją
użytkowania ciepła przez odbiorców (spółdzielnie mieszkaniowe, przemysł itp.).
Jako scenariusz referencyjny przyjęto, że miasto będzie się rozwijać zgodnie ze scenariuszem B
z uwagi na największe prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
Stan obecny
W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost zużycia gazu sieciowego i energii
elektrycznej. Jeżeli chodzi o ciepło sieciowe to wszystkie scenariusze przewidywały spadek
zużycia w perspektywie do roku 2025. W rzeczywistości zamówiona moc cieplna pozostaje na
tym
samym
poziomie:
w
roku
2006
–
293
MW;
w
roku
–
2009
288,94
MW;
w roku 2011 – 294,78 MW.
Powyższe wynika z podłączenia do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców.
3
PODSTAWOWE
ZAOPATRZENIA
REKOMENDACJE
MIASTA
DO
RADOMIA
STRATEGII
W
PALIWA
I ENERGIĘ
3.1 Zasada zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej
Miasta Radomia
Wobec nasilających się wyzwań:

potrzeby ochrony klimatu ziemi i zobowiązań traktatowych redukcji emisji gazów cieplarnianych

nie nadążania podaży paliw węglowodorowych (ropa naftowa, gaz ziemny) za rosnącym
zapotrzebowaniem świata na energię
8

pogarszającego się światowego bezpieczeństwa dostaw paliw ze źródeł skoncentrowanych w
niebezpiecznych politycznie rejonach świata,

rosnących cen paliw i energii na rynkach światowych
istnieje potrzeba nie tylko perspektywicznych, ale od zaraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
gospodarki energetycznej świata, krajów, regionów, miast i gmin.
Dla miasta Radomia zasady te w krótko (do 3 lat) i średnioterminowym (5 do 10 lat) horyzoncie mogą
być realizowane przez:

zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania i dostawy sieciowych nośników energii ze
źródeł zlokalizowanych na terenie Miasta Radomia. Kierunkowe przedsięwzięcia to:

zbudowanie i eksploatacja źródeł skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej,

zwiększenie sprawności istniejących źródeł – kotłów wytwarzania ciepła w systemie
ciepłowniczym,

zmniejszenie strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji ciepła
sieciowego,

efektywne energetycznie i ekonomicznie zarządzanie systemami energetycznymi, w
tym ciepłowniczymi dla zapewnienia usług energetycznych odbiorców po możliwie
najniższych kosztach i maksymalnej sprawności energetycznej wykorzystania paliw i
energii,

stopniowej transformacji dotychczasowego zakresu i jakości serwisu dystrybutorów i
przedsiębiorstw obrotu energią z dostawy i sprzedaży energii i ciepła na rzecz
serwisu usług energetycznych – zapewnienia standardów i pożądanego komfortu i
jakości ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia, napędów
itp.,
Stan obecny
- Zbudowanie i eksploatacja źródeł skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej.
RADPEC prowadzi działania w zakresie wybudowania w Radomiu „ Instalacji Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Radomskiego ‘’. Planowana instalacja ma
wykazać się wysoką efektywnością energetyczną, tj. powyżej 0,65 i być wybudowana jako
ciepłownia kogeneracyjna. RADPEC finansuje prace w zakresie opracowania koncepcji
nadbudowy istniejących źródeł ciepła, układem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej.
- Zwiększenie sprawności istniejących źródeł.
RADPEC do roku 2009 pozyskał fundusze strukturalne UE w ramach działania 4.5 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały przeznaczone na modernizacje kotłów
WR 25, Ciepłownia „Południe” – 6 jednostek kotłowych, Ciepłownia „Północ” – 2 jednostki.
Uzyskano poprawę wskaźnika Sprawności – Południe 87,3 %; Północ – 86,3 %.
Istnieje możliwość dalszego poprawiania wskaźnika sprawności.
9
- Zmniejszenie strat ciepła w przesyle.
Straty ciepła w przesyle wykazują nieznaczną tendencję spadkową – przy stałym wzroście
powierzchni wymiany ciepła spowodowanym zmianą długości sieci /2006 – 144,1 km;
2011 – 159,3 km/, bezwzględne straty ciepła nie wzrosły. Dalsza wymiana sieci tradycyjnej na
preizolowaną zmniejszy straty ciepła.
- Efektywne energetycznie i ekonomicznie zarządzanie systemami energetycznymi po
możliwie najniższych kosztach, jest obecnie i w przyszłości aktualne i konieczne do realizacji.
- Stopniowa transformacja dotychczasowego zakresu i jakości serwisu dystrybutorów
na rzecz serwisu usług energetycznych.
RADPEC w ramach tzw. czynności dodatkowych świadczy usługi w zakresie wdrażania
indywidualnych charakterystyk pracy instalacji CO/CCW: oferowana jest usługa okresowej
zmiany parametrów CCW. W celu wykonania dezynfekcji termicznej w ramach zwalczania
Bakterii Legionella Pneumophilia. Spółka służy doradztwem technicznym w wydawaniu
warunków technicznych, weryfikuje projekty techniczne.

zwiększenia efektywności wykorzystania energii przez odbiorców przemysłowych, komunalnych,
usługowych i gospodarstw domowych Miasta Radomia. Kierunkowe przedsięwzięcia to:

powszechna
edukacja
i
doradztwo
dla
potencjalnych
inwestorów
w
zakresie
termomodernizacji i energooszczędnych technologiach w budynkach i w małych
i średnich przedsiębiorstwach przez serwis internetowy,

tworzenie i realizacja programów zmniejszenia kosztów i zużycia energii w budynkach
gminy stosownie do możliwości budżetu i oferty funduszy pomocowych,

inspirowanie i pomoc grupom użytkowników energii dla tworzenia i realizacji ich
własnych programów wykonawczych,

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie paliw i energii Miasta Radomia.
Kierunkowe przedsięwzięcia to:

powszechna edukacja i doradztwo właścicieli budynków oraz małych i średnich
przedsiębiorstw w zakresie efektywnego i rozsądnego ekonomicznie wykorzystania OZE
w budynkach,

dokonanie inwentaryzacji potencjalnych OZE w mieście i powiecie oraz oceny
ekonomicznego wykorzystania tych źródeł w produkcji ciepła i energii elektrycznej,

tworzenie programów wykonawczych dla stosownych grup celowych, wykorzystując
systemowe mechanizmy prawne i finansowe promocji OZE.
Stan obecny
Kierunkowe przedsięwzięcie dotyczące zwiększenia efektywności wytwarzania energii przez
odbiorców oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliw są w dalszym
ciągu aktualne i takie będą w najbliższych latach. Zmiana zachowań społeczeństwa wymaga
dłuższego czasu przekazywania informacji i ich ciągłego ponawiania.
10
3.2 Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia Miasta Radomia
w paliwa i energię
Trwały i zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa Radomia wymaga zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia miasta Radomia w paliwa i energię.
W strategii miasta Radomia zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w paliwa i
energię będzie realizowane przez:

utrzymanie decydującego udziału we własności i nadzorze Miasta Radomia nad spółką
Ciepłowniczą RADPEC S.A. Ma to zapewnić kompromis między potrzebami modernizacji
systemu ciepłowniczego a stabilizacją czy umiarkowanym wzrostem cen ciepła dla odbiorców,

oparcie się na krajowej dostawie paliw, czyli węglu kamiennym jako głównym paliwie w produkcji
ciepła w systemie ciepłowniczym,

wspólnym monitoringu zmian na rynku ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego przez UM
Miasta i głównych dostawców sieciowych nośników energii oraz wcześniejszego rozpoznania
zagrożeń,

stworzeniu platformy współpracy głównych podmiotów systemów energetycznych w formie np.
powstania i funkcjonowania Komitetu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki
Energetycznej Miasta Radomia.
Stan obecny
- Utrzymanie decydującego udziału we własności i nadzorze Miasta Radomia nad
spółką ciepłowniczą RADPEC S.A.:
Udział Miasta Radomia we własności obecnie wynosi 99,12 %, natomiast w radzie nadzorczej
spółki liczącej sześć osób – cztery osoby są powoływane przez Prezydenta Miasta Radomia.
Zmiany w tym zakresie nie są przewidywane.
- Oparcie się na krajowej dostawie paliw:
RADPEC obecnie stosuje jako paliwo węgiel kamienny pochodzący w 100 % z polskich kopalń.
Rozważane jest zastosowanie jako paliwa odpadów komunalnych pochodzących z regionu
radomskiego.
- Wspólny monitoring na rynku ciepła:
Prezydent Miasta Radomia powołał w roku 2009 – Zespół ds. Energetyki, który na bieżąco
ocenia stan energetyki w Radomiu oraz ocenia zagrożenia w przyszłości i przedstawia
najlepsze propozycje nowych instalacji w mieście w tym OZE. Członkowie zespołu
są pracownikami różnych spółek energetycznych co stwarza platformę współpracy pomiędzy
nimi na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Radomia.
11
3.3 Wypełnienie
krajowych
i
międzynarodowych
przepisów
prawnych i zobowiązań traktatowych
Gmina Miasto Radom i inne podmioty znajdzie się w najbliższych 3 latach w otoczeniu nowych i
rozwijanych przepisów prawnych i zobowiązań traktatowych promujących rozwój zrównoważony
gospodarki energetycznej miasta. Są to między innymi:

Dyrektywa UE o efektywności energetycznej budynków i krajowa odnośna ustawa,

Dyrektywa UE o promocji skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej i jej nowe
umocowanie w Ustawie – Prawo Energetyczne i stosownych Rozporządzeniach wykonawczych,

Dyrektywa UE i Ustawa o handlu uprawnieniami na emisję gazów cieplarnianych,

Dyrektywa UE (w fazie legislacyjnej) o serwisie usług energetycznych,

Dyrektywa UE i krajowe Ustawy dostosowawcze o rozwoju odnawialnych źródeł energii
i biopaliwach.
Działaniem Gminy Miasta Radomia będzie:

upowszechnianie rozwiązań prawnych i mechanizmów wykonawczych wśród podmiotów miasta,

stworzenie
i
realizacja
programu
wprowadzenia
Dyrektywy
i
Ustawy
o
efektywności
energetycznej, w tym etykietowania energetycznego budynków użyteczności publicznej,

wspieranie podmiotów, potencjalnych wnioskodawców do funduszy pomocowych, w formie
szkoleń, informacji i wprowadzania przedsięwzięć i programów tych podmiotów do strategicznych
i wykonawczych dokumentów planistycznych Miasta Radomia.
Stan obecny
W miesiącu styczniu 2012 roku zostały zebrane dane dotyczące budynków szkół
i placówek oświatowych będących w zarządzaniu Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Radomiu.
Informacje dotyczące stanu technicznego budynku, zużycia ciepła, energii elektrycznej i gazu
są obecnie analizowane, a wnioski będą stanowiły podstawę działań zmierzających do poprawy
efektywności energetycznej w budynkach.
Działania wyżej wymienione powinny objąć wszystkie budynki użyteczności publicznej
w Radomiu.
3.4 Poprawa środowiska naturalnego i zmniejszanie wpływu
systemów energetycznych na środowisko
Podstawowymi działaniami inspirowanymi lub realizowanymi przez Gminę Miasto Radom będą:

Koordynacja planów zagospodarowania przestrzennego, założeń i planów zaopatrzenia
w energię i programów ochrony środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym
12
znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z punktowych i rozproszonych źródeł
emisji (tzw. „niskiej emisji”),

Inicjowanie programów stosowania bardziej „czystych” lokalnych systemów ogrzewania
budynków,

Edukacji i szkoleń w zakresie termomodernizacji budynków i promocji OZE
Stan obecny
Wdrażając „Program Obniżania Niskiej Emisji ‘’ w Radomiu realizuje się jednocześnie
działania
zmierzające
do
poprawy
środowiska
naturalnego.
Przedstawione
działania
są aktualne lecz wymagają większego zaangażowania środków finansowych.
3.5 Aktywizacja społeczno-gospodarcza
Priorytety Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 oraz Sektorowe Programy Operacyjne
dają szansę małym i średnim przedsiębiorstwom oraz właścicielom budynków i obiektów
mieszkaniowych, użyteczności publicznej dają szansę na:

pobudzanie środków własnych inwestorów przez dotacje i niskooprocentowane pożyczki na
realizację energooszczędnych i przyjaznych środowisku przedsięwzięć,

rozwój lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przez rosnący popyt inwestycyjny,

zmniejszanie kosztów usług energetycznych przez lokalną gospodarkę i społeczeństwo przez
termo- i energo- modernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Rolą Gminy Miasta Radom będzie pomoc w przygotowaniu dobrych wniosków o dofinansowanie
z funduszy pomocowych w formie:

stałego i aktualizowanego serwisu informacyjnego,

organizowania szkoleń dla potencjalnych inwestorów
Stan obecny
Gmina Miasta Radomia na stronach internetowych udziela informacji i pomocy
w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Działania w w/w zakresie są aktualne.
13
4
PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ
4.1 Modernizacja systemu ciepłowniczego
Ze względu na ewidentne korzyści wynikające z funkcjonowania systemu scentralizowanego (m.in.
elastyczność wyboru nośnika energii w źródle ciepła, jednopunktowa i kontrolowana emisja
zanieczyszczeń, poniesione już nakłady inwestycyjne, większą skuteczność monitoringu i zarządzania
całym systemem ciepłowniczym niż w systemie zdecentralizowanym) oraz skalę miasta rekomenduje
się scentralizowany wariant dostawy i wytwarzania ciepła. Dopuszcza się jedynie możliwość budowy
lokalnych kotłowni w miejscach gdzie dostawa ciepła w wariancie scentralizowanym jest nieopłacalna.
Realizacja tego typu przedsięwzięć powinna być poprzedzona opracowaniem studium wykonalności
inwestycji lub w przypadku kotłowni poniżej 1 MW – analizy ekonomicznej.
Stan obecny
System ciepłowniczy w zakresie wytwarzania ciepła i jego dostawy pozostaje
scentralizowany. Do systemu podłączani są nowi odbiorcy, jak również posiadający własne
kotłownie, co powoduje, ze moc zamówiona pozostaje na tym samym poziomie.
4.1.1 Źródła ciepła
1. Moc zainstalowana w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ” oraz kotłowniach należących do
RADPEC S.A. pokrywa w całości zapotrzebowanie odbiorców ciepła w postaci gorącej wody
wynoszące w 2005r. 298,7 MW. Wciąż istnieje nadwyżka mocy w źródłach ciepła (również po
wyrejestrowaniu kotła WP-140), a tym samym obniżeniu mocy zainstalowanej o 140 MW i nie ma
konieczności budowy nowych źródeł ciepła dla zapewnienia dostaw zamówionego przez
odbiorców ciepła. Nadwyżki mocy w źródłach ciepła wynoszą ponad 38 MW i mogą być
wykorzystane dla zasilania potencjalnych nowych odbiorców.
2. Stan techniczny urządzeń zainstalowanych w Ciepłowni „Południe” i Ciepłowni „Północ” można
uznać za zadawalający, gdyż w pełni zaspakajają one potrzeby cieplne odbiorców oraz aktualnie
obowiązujące normy emisyjne. Po 2016 roku w przypadku decyzji, co do dalszego użytkowania
kotłów rusztowych w Ciepłowni „Północ” należy je wyposażyć w instalacje oczyszczania spalin.
Dodatkowo w kotle WR 25-7 w ciepłowni Południe, przed 1 stycznia 2011 roku, należy
zmodernizować instalację odpylania spalin.
3. Poprawa sprawności kotłów do nominalnej sprawności 90%.
4. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (zadanie szczegółowo opisano w rozdziale
4-1-6).
14
Stan obecny
Moc zainstalowana w źródłach ciepła na dzień 31.12.2011 r. wynosi 294,78 MW.
Wciąż istnieje duża nadwyżka mocy w źródłach i możliwość podłączenia nowych odbiorców.
- Stan techniczny urządzeń zainstalowanych w źródłach należy uznać za dobry.
Przeprowadzona modernizacja ośmiu kotłów /11 zainstalowanych / spowodowała zwiększenie
ich wydajności o około 3 MW każdy, sprawności do około 87 % oraz poprawy systemu
oczyszczania spalin.
- Poprawa sprawności kotłów – osiągnięto wyższą sprawność po przeprowadzonej
modernizacji tj. około 87 %.
Istnieje dalsza możliwość poprawy wskaźnika sprawności. Należy w dalszym ciągu utrzymać
w mocy zasadę podłączania nowych obiektów w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej.
- Rezerwacja terenu dla infrastruktury ciepłowniczej powinna być prowadzona
w dalszym ciągu.
Węzły ciepłownicze są obecnie w 100 % węzłami wymiennikowymi, zautomatyzowanymi
i opomiarowanymi. Stan techniczny węzłów jest dobry. Zwiększa się ilość węzłów, które
są modernizowane w celu dostarczenia centralnej ciepłej wody.
4.1.2 System dystrybucji ciepła
1. Z uwagi na stan techniczny, rurociągi ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej
w kanałach
ciepłowniczych,
wymagają
prowadzenia
sukcesywnych
prac
remontowych
związanych z doszczelnieniem sieci, izolacją termiczną oraz wymianą wydzielonych odcinków
sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej.
2. Sieci ciepłownicze posiadają rezerwy przesyłowe, które powinny być wykorzystane do
podłączenia nowych odbiorców do systemu w tym między innymi z terenów rozwojowych.
Dlatego też miasto jako właściciel przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w rejonach, gdzie istnieje sieć
ciepłownicza powinno podjąć wszystkie działania umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci
ciepłowniczej. Należy przyjąć zasadę, że w przypadku budowy nowych obiektów o powierzchni
użytkowej powyżej 200 m 2 w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej, wydawane będą decyzje
administracyjne preferujące podłączenie do sieci ciepłowniczej (szczegółowa propozycja dot.
promocji dla systemu ciepłowniczego opisana została poniżej w rozdziale 4-1-4).
3. W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury
związanej z dystrybucją i przesyłem ciepła sieciowego.
4.1.2 Węzły ciepłownicze
Eksploatowane przez RADPEC S.A. węzły są w 100% węzłami wymiennikowymi, w pełni
zautomatyzowane i opomiarowane. Wszystkie węzły ciepłownicze posiadają zabudowane urządzenia
pomiarowe zużycia ciepła.
15
Stan obecny
W roku 2011 RADPEC eksploatował ogółem 159,3 km sieci ciepłowniczej, w tym 57 %
stanowią sieci wytworzone w technologii preizolowanej. Obecna ustabilizowana sytuacja
finansowa Spółki pozwala na systematyczną modernizację sieci wykonanej w technologii
tradycyjnej w kotłach ciepłowniczych, na sieci wykonane w technologii preizolowanej.
Rezerwy przesyłowe obecne są i mogą być w przyszłości wykorzystywane do
podłączenia nowych odbiorców.
4.1.3 Promocja dla systemu ciepłowniczego
Miasto podtrzymuje przyznane w poprzednich Założeniach wsparcie dla systemu ciepłowniczego na
okres obowiązywania niniejszych Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2006 – 2016.
Wsparcie to będzie polegać na promocji ciepła sieciowego, a w szczególności:

na prowadzeniu przez miasto wspólnie z przedsiębiorstwem ciepłowniczym akcji informacyjno –
doradczej,

dla odbiorcy ciepła wnioskującego o odłączenie się od sieci ciepłowniczej, przy okazji wydania
pozwolenia budowlanego w zakresie zmiany systemu ogrzewania, wprowadzenie obowiązku
sporządzenia uzasadnienia zawierającego powód powyższej decyzji. Niniejszy obowiązek dotyczy
odbiorców o mocy zamówionej z systemu ciepłowniczego powyżej 200 kW,

na pozyskiwaniu przez miasto korzystnych sposobów finansowania ze źródeł pomocowych na
modernizację systemu ciepłowniczego.
Stan obecny
- Spółka RADPEC podłącza corocznie nowych odbiorców (zarówno obiekty nowo
budowane jak i posiadające własne kotłownie) co powodowało, iż zamówiona moc w źródłach
pozostawała na tym samym poziomie.
- Brak odbiorców ciepła wnioskujących o odłączenie się od sieci ciepłowniczych,
jednak wprowadzona zasada powinna być w dalszym ciągu zachowana.
- Pozyskiwanie korzystnych sposobów finansowania ze źródeł pomocowych powinno
być zachowane, ale stosowane w pierwszej kolejności przez spółkę RADPEC.
4.1.4 Budowa spalarni odpadów
Budowa spalarni odpadów pracującej jako źródło energii wytwarzanej w skojarzeniu spowodowałoby
zmianę konfiguracji układu źródeł ciepłowniczych w Radomiu. Jest to jednakże przedsięwzięcie
kosztowne i w obecnych warunkach rynkowych trudno oczekiwać konkurencyjności utylizacji odpadów
w spalarni w stosunku do składowania. Studium wykonalności opracowane przez ELSAMPROJEKT
konkluduje, że aby inwestycja w instalacje energetycznego wykorzystania odpadów była wykonalna
finansowo, należy brać pod uwagę instalację utylizującą odpady nie tylko z terenu Gminy Miasta
Radomia i powiatu radomskiego, ale i z innych, bardziej odległych terenów. Należałoby wprowadzić
16
opłatę za przyjęcie odpadów, przynajmniej za odpady spoza Radomia, przy założeniu dofinansowania
inwestycji dotacją. Jeśli inwestycja miałaby być realizowana na warunkach komercyjnych, tzn. bez
dotacji, konieczne jest wprowadzenie wyższych opłat za przyjęcie odpadów, w tym również opłat za
przyjęcie
odpadów
z
terenu
Radomia.
Taka sytuacja
mogłaby skutkować
pogorszeniem
konkurencyjności spalarni w stosunku do składowiska (z punktu widzenia wytwórcy / dostawcy
odpadów, jako usługobiorcy).
Z punktu widzenia zarządzania systemem ciepłowniczym Radomia, w kontekście spalarni, obserwuje
się bardzo silny wpływ ceny ciepła na wyniki ekonomiczne inwestycji. Opcja budowy spalarni zakłada
więc co najmniej pozostawienie cen ciepła na dotychczasowym poziomie.
Ze względu na obowiązek zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem, można oczekiwać, że
ceny energii elektrycznej będą wyższe niż ceny energii wytwarzanej w technologii kondensacyjnej, ale
trudno przewidzieć, na ile, ponieważ w każdej sytuacji cena ta będzie bezpośrednio regulowana
stosunkiem podaży i popytu na energię skojarzoną. Jeśli inwestycja w budowę spalarni byłaby
realizowana na warunkach komercyjnych, tzn. bez dotacji, konieczne byłoby wprowadzenie wyższych
opłat za przyjęcie odpadów. W niekorzystnych warunkach jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji
inwestycji, może zaistnieć konieczność podwyżki ceny ciepła.
Stan obecny
Obecnie RADPEC prowadzi działanie zmierzające do wybudowania w Radomiu
instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
Wykonano „Ocenę Strategiczną” docelowego systemu gospodarki odpadami dla
Regionu Radomskiego wraz z wielokryterialną analizą oraz ze wskazaniem optymalnego
scenariusza gospodarki odpadami, optymalnej opcji technologicznej i optymalnej lokalizacji,
z uwzględnieniem potrzeb dywersyfikacji źródeł energii.
RADPEC w roku 2011 wykonał raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na budowie nowej instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych.
W grudniu 2011 roku RADPEC złożył wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych wraz z załącznikiem, którym był w/w raport.
4.1.5 Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
Spośród rozpatrywanych wariantów dotyczących produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
wynika, że jedynym wariantem, który pozwoliłby na obniżenie całkowitych rocznych kosztów
wytwarzania ciepła jest budowa nowego źródła skojarzonego w oparciu o dwa turbozespoły parowe
wraz z kotłami parowymi opalanymi węglem. W przypadku ceny sprzedaży energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu wynoszącej 136,19 zł/MWh, (średnia za 2005 r wg URE), roczne koszty
wytwarzania ciepła w stosunku do stanu istniejącego spadłyby o ok. 23%. Analogicznie dla
110 zł/MWh spadek ten wyniósłby blisko 8%. Cenę „czarnej” energii na poziomie powyżej 136 zł/MWh
17
można uzyskać właściwie tylko w oparciu o indywidualny kontrakt sprzedaży (w układzie
„wyspowym”).
Przy obecnych cenach gazu, zważywszy również na niezbędne nakłady inwestycyjne, opcja
kogeneracji w oparciu o gaz nie gwarantuje zyskowności przedsięwzięcia, chociaż uzyskanie
sprawności >70% („czerwonej energii”) w skojarzeniu na bazie paliwa gazowego jest stosunkowo
łatwo osiągalne. Należy również uwzględnić fakt, że dla wszystkich rozpatrywanych wariantów źródeł
skojarzonych
opartych
na
turbozespołach
gazowych,
nastąpiłaby
znaczna
redukcja
ilości
emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. Wg wspomnianego opracowania japońskiego JAIDO
redukcja ta wyniesie 205 600 t/CO2/rok. Ta sytuacja mogłaby znacząco wpłynąć na opłacalność
projektu, jako całości, ponieważ przyjmując ceny na rynku handlu emisjami na poziomie 10 € / tCO 2
lub 5 € / tCO2 , możliwe byłoby zmniejszenie rocznych kosztów wytwarzania o wpływy z handlu
emisjami odpowiednio o 8 429 600 zł/rok przy cenie 10 € /t CO 2 lub o 4 214 800 zł/rok przy cenie
5 € /t CO2.
Z punktu widzenia interesów Gminy Miasta Radomia, należałoby zatem bacznie śledzić rozwój
sytuacji rynkowej w zakresie sprzedaży uprawnień do emisji CO 2.
Co prawda obecnie sprzedaż uprawnień do emisji CO 2 nie poprawiłaby zasadniczo konkurencyjności
„opcji gazowych” wobec „opcji węglowej”, jednakże rozwój sytuacji w tym względzie trudno jest teraz
jednoznacznie
prognozować.
Dlatego
zalecane
byłoby
przeprowadzenie
ponownej
analizy
opłacalności „opcji gazowej”, po ustaleniu się cen na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO 2.
Obecnie brak jest jednoznacznie pozytywnych przesłanek dla budowy nowych jednostek pracujących
w skojarzeniu, ponieważ istniejące układy kotłowe RADPEC zapewniają podaż ciepła przy
akceptowalnej cenie, aczkolwiek przeprowadzona analiza kosztów wytwarzania, pokazuje, że nowe
jednostki skojarzone opalane węglem byłyby nieznacznie konkurencyjne w stosunku do obecnie
eksploatowanych źródeł ciepła. Różnica w ewentualnych zyskach nie uzasadnia jednakże w sposób
jednoznaczny podjęcia decyzji inwestycyjnych w zakresie nowego źródła skojarzonego, jeśli
uwzględnić realia w zakresie możliwej do osiągnięcia ceny za energię elektryczną (czyli ok. 110
zł/MWh). Dodatkowym problemem jest pozyskanie kapitału inwestycyjnego, a następnie obsługa
kosztów kapitałowych. Koszty tej obsługi nie są obecnie możliwe do precyzyjnego prognozowania,
z uwagi na brak informacji o inżynierii finansowania przedsięwzięcia. Koszty te mogą jednakże
w znacznym stopniu zniwelować efekty wynikające ze zmniejszonych kosztów technicznych
wytwarzania ciepła.
Wkrótce zostanie wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Ma ona na celu
uwzględnienie dwóch obowiązujących Dyrektyw unijnych: Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania
kogeneracji oraz Dyrektywy 2004/667/WE dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo
dostaw gazu ziemnego. Pierwsza z nich dotyczy bezpośrednio zamierzeń w zakresie ciepłownictwa,
w kontekście niniejszego „Projektu założeń”. Ponieważ w związku z wprowadzeniem do ustawy Prawo
energetyczne zapisów uwzględniających te Dyrektywy należy oczekiwać nowych, korzystniejszych
warunków sprzedaży energii wytwarzanej w wysokosprawnym skojarzeniu. Jednym ze skutków
prawnych nowelizacji będzie objęcie obowiązkiem uzyskania i umorzenia gwarancji pochodzenia całej
18
energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnym skojarzeniu oraz spełnienie innych warunków
wynikających z mechanizmów wprowadzonych do ustawy (m.in. mechanizmu gwarancji pochodzenia
energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnym skojarzeniu oraz możliwość obrotu prawami
majątkowymi wynikającymi z gwarancji pochodzenia). Dlatego celowe byłoby, aby RADPEC
przedstawił w określonym terminie, np. pół roku, studium możliwości lub wstępne studium finansowej
wykonalności
dla
układu
kogeneracyjnego,
opalanego
węglem.
Symulacja
obliczeniowa
przedstawiona w tym studium powinna uwzględniać możliwości ekonomiczne, jakie pojawią się po
wprowadzeniu opisanej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.
Stan obecny
Realizacja instalacji w/w spowoduje wytworzenie energii elektrycznej i ciepła
w skojarzeniu, w ilości ciepła potrzebnego na zaspokojenie potrzeb okresu letniego.
Przyszłymi
rozwiązaniami
gwarantującymi
bezpieczeństwo
energetyczne
miasta
zajmuje się Zespół ds. Energetyki przy Prezydencie Miasta Radomia.
RADPEC
zlecił
opracowanie
„Wielowariantowej
koncepcji
dalszego
rozwoju
RADPEC S.A. do roku 2023” opartego o nadbudowę istniejących źródeł węglowych układem
kogeneracyjnym w celu dostosowania miejskiego systemu ciepłowniczego do wymogów
dyrektyw o systemie handlu uprawnieniami do Emisji gazów cieplarnianych (ETS) i o emisjach
przemysłowych (IED).
4.2 Modernizacja systemu gazowniczego
1. Duże rezerwy stacji redukcyjno – pomiarowych I i II stopnia pozwalają na nowe podłączenia do
systemu w zakresie jego zasięgu oraz zwiększenie liczby odbiorców na cele bytowe, grzewcze
oraz technologiczne.
2. Stan techniczny miejskiej sieci gazowniczej jest w stanie zaawansowanej dekapitalizacji. Główne
rurociągi, zwłaszcza rozdzielcze śródmieścia są wykonane przeważnie ze stali i wymagają
renowacji w związku z zaawansowaną korozją.
3. W planach rozwoju – MSG Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska posiada zabezpieczenia
finansowe na podłączenie do sieci rozdzielczej nowych odbiorców wg warunków techniczno –
ekonomicznych zgodnie z ustaloną procedurą, która zakłada zwrot poniesionych nakładów po
upływie 20 lat.
4. W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury
związanej z dystrybucją i przesyłem gazu ziemnego.
Stan obecny
Istniejące rezerwy w stacjach redukcyjno – pomiarowych pozwalają na dalsze
podłączenia nowych odbiorców. Rozbudowa sieci gazowej realizowana jest na podstawie
Planu Rozwoju i Planu Inwestycyjnego ZG Radom, które uwzględniają m.in. potrzeby
użytkowników w zaopatrzenie w paliwa gazowe.
19
Gazyfikacja nowych obszarów przez przedsiębiorstwo gazownicze jest możliwa, jeżeli
zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy odcinków sieci gazowej. W przypadku
braku możliwości budowy odcinków sieci gazowych zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy Prawo
Energetyczne gazyfikacja może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych
umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a odbiorcą.
Obecnie stan techniczny urządzeń i sieci dystrybucyjnej jest prawidłowy i jest
na bieżąco monitorowany.
4.3 Modernizacja systemu elektroenergetycznego
1. Duże rezerwy stacji transformatorowych, wynoszące ponad 50%, pozwalają na nowe podłączenia
do systemu i zwiększenie liczby odbiorców stosujących ogrzewanie elektryczne (dotyczyć to może
np. mieszkań obecnie ogrzewanych piecami węglowymi).
2. Najsłabszym ogniwem układu doprowadzającego energię elektryczną do odbiorców energii jest
sieć niskiego napięcia. Ze względu na konieczność dostarczania istniejącym odbiorcom finalnym
energii elektrycznej o prawidłowych parametrach należy przewidzieć gruntowną przebudowę tej
sieci. Należy przewidzieć również uzbrojenie w sieć elektryczną rozległych terenów z powstającą
mieszkaniową zabudową jednorodzinną, takich jak Wólka Klwatecka (Firlej), Dzierżków, czy też
mniejszych, lokalnych skupisk budynków powstałych w wyniku
nowego podziału i zmiany
przeznaczenia gruntów.
3. Na
podstawie
informacji ZEORK
zwiększenie
zapotrzebowania
mocy
elektrycznej
dla
wyszczególnionych poniżej obszarów wymaga budowy nowych stacji transformatorowych.
Są to: Wośniki, Halinów, Kierzków, Koniówka, Klwatka Szlachecka, Wólka Klwatecka, Wincentów,
Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny oraz obszar w rejonie Al. Wojska Polskiego i ulic
Kozienickiej, Żółkiewskiego i Lubelskiej.
4.
Na podstawie informacji ZEORK S.A. rozwój budownictwa mieszkaniowego i obszarów usługowo
– przemysłowych będzie wymagał wymiany transformatorów w GPZ Północ i ewentualnie GPZ
Zamłynie, a w przyszłości budowy dwóch dodatkowych GPZ-tów (GPZ Dzierżków i GPZ Józefów).
5. W celu zasilenia nowych odbiorców niezbędne jest, aby zarezerwować tereny dla infrastruktury
związanej z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej.
Stan obecny
Zużycie energii elektrycznej przez odbiorców Rejonu Energetycznego Radom, które
w roku 2011 wynosiło 279 675 MWh było mniejsze niż prognozy zużycia energii elektrycznej dla
miasta, które przewidywały zużycie w roku 2010 – 563.000 MWh.
Istnieją
w
dalszym
ciągu
duże
rezerwy
pozwalające
na
nowe
podłączenia.
Brak jest informacji o zgodności lub rozbieżności przedsięwzięć realizowanych przez
przedsiębiorstwo w stosunku do założeń planu zaopatrzenia w energię. Brak jest również
informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa energetycznego w podstawowych aspektach.
20
4.4 Budowanie koalicji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego
rozwoju gospodarki energetycznej Miasta Radomia
Obowiązki i wyzwania prawne, rynkowe i społeczne wymagają koordynacji i wspólnych działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej i społeczeństwa obywatelskiego Miasta
Radomia.
Gmina Miasto Radom będzie inicjatorem i koordynatorem budowy koalicji i partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta. W tym celu Gmina Miasto Radom wraz z
wiodącymi podmiotami lokalnej gospodarki energetycznej prowadzić będzie następujące działania:

powołanie i funkcjonowanie Komitetu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki
Energetycznej
Miasta
Radomia.
Określi
zasady
jego
funkcjonowania,
ramowy
plan
pracy i zadania członków na zasadzie dobrowolnych uzgodnień,

zorganizuje stowarzyszoną z Komitetem lokalną sieć partnerską i jej formy działania, składającą
się z udziału zainteresowanych podmiotów jak: grupy użytkowników energii, samorządy
terytorialne województwa, powiatu, gminy, przedsiębiorstwa energetyczne, instytucje finansowe
komercyjne i pomocowe, instytucje naukowe, badawcze i rozwojowe, organizacje pozarządowe,
firmy usługowe, producenci i sprzedawcy urządzeń, media,

stworzy i zapewni funkcjonowanie wspólnego portalu internetowego np. www.eradom.pl dla
prowadzenia szerokiej informacji i doradztwa w zakresie: promocji energooszczędnych
przedsięwzięć, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aktywizacji rozproszonych podmiotów
gospodarczych, w tym gospodarstw domowych na rzecz podejmowania inicjatyw i inwestycji,
uczestnictwa w planowaniu energetycznym, połączenia w sieci zainteresowanych partnerów
lokalnych i zewnętrznych przez linki, powszechnej edukacji i dostępu do poradników itp.
Powyższe działania mogą być niskonakładowymi, ponieważ istnieją i powstają produkty finansowania
przez Unię Europejską w projektach, w których uczestniczą polskie instytucje, a które mogą być
bezpłatnie rozpowszechniane przez instytucje publiczne, w tym samorządy terytorialne.
Stan obecny
Działania, które są wymienione w tym punkcie są słuszne i obecnie aktualne, wymagają
jednak zintensyfikowania działań w tym zakresie.
4.5 Realizacja programu poprawy jakości powietrza w mieście
Biorąc pod uwagę diagnozę stanu powietrza atmosferycznego w Mieście Radom,
uwarunkowania lokalne i kierunki polityki ekologicznej gminy zapisane w Programie Ochrony
Środowiska dla Miasta Radomia, ustalono następujące cele średniookresowe na lata 2006 -2016:
 Cel 1:
Zwiększenie udziału paliw węglowodorowych w ogólnej strukturze paliw
 Cel 2:
Zmniejszenie strat energii cieplnej
21
 Cel 3:
Wymiana pieców węglowych i kotłów tradycyjnych na proekologiczne źródła ciepła
 Cel 4:
Zwiększenie udziału odnawialnych nośników energii cieplnej w ogólnym bilansie paliw
 Cel 5:
Poprawa jakości dróg i infrastruktury drogowej
 Cel 6:
Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy
Cel 1: Zwiększenie udziału paliw węglowodorowych w ogólnej strukturze paliw
Kierunki działań:
-
Podłączanie nowych odbiorców do istniejącego na terenie miasta sieci gazowej,
-
Zastąpienie istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym kotłami gazowymi lub opalanymi
lekkim olejem opałowym.
Najbardziej realnym jest, po spełnieniu wymagań technicznych, podłączenie do sieci gazowej na
terenach zgazyfikowanych pojedynczych odbiorców w postaci budynków mieszkaniowych.
Stan obecny
Zakład Gazowniczy Radom dokonuje podłączeń nowych odbiorców do sieci gazowej
z uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej.
Program „Obniżania Niskiej Emisji” przewiduje dotacje dla odbiorców zastępujących
kotły opalanych paliwem stałym kotłami gazowymi.
Cel 2:
Zmniejszenie strat energii cieplnej
Kierunki działań:
-
wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto oraz
wsparcie merytoryczne procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych nie będących
własnością miasta,
- modernizacja kanałowych i napowietrznych sieci ciepłowniczych.
Z uwagi na ograniczenie możliwości miasta co do wsparcia inwestycyjnego termomodernizacji
budynków indywidualnych, miasto powinna położyć nacisk na informowaniu użytkowników
o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych ze środków zewnętrznych
oraz na doradztwie przy wdrażaniu przez mieszkańców procesu termomodernizacji.
Stan obecny
W przypadku modernizacji lub remontu budynku użyteczności publicznej zarządzanych
przez miasto wykonywana jest ich termomodernizacja. RADPEC systematycznie modernizuje
sieci ciepłownicze wykonane w technologii tradycyjnej (w kanałach) i zastępuje je sieciami
preizolowanymi.
22
Cel 3:
Wymiana pieców węglowych i kotłów tradycyjnych na proekologiczne źródła ciepła
Kierunki działań:
-
podłączanie obiektów do istniejącej sieci ciepłowniczej,
-
wymiana niskosprawnych kotłów opalanych węglem i miałem na kotły gazowe i olejowe lub
niskoemisyjne, wysokosprawne kotły węglowe z automatycznym i sterowanym dozowaniem
paliwa i powietrza w procesie spalania.
W celu określenia szczegółowych zasad oraz stopnia wsparcia powyższych działań przez miasto,
konieczne jest opracowanie „Programu likwidacji niskiej emisji w Radomiu”
Stan obecny
RADPEC systematycznie podłącza do sieci ciepłowniczej odbiorców posiadających
własne kotłownie węglowe jak i nowych. W wymienionym programie „Obniżanie Niskiej Emisji”
przewiduje się dotacje dla odbiorców podłączających się do sieci ciepłowniczej.
Cel 4:
Zwiększenie udziału odnawialnych nośników energii cieplnej w ogólnym
bilansie paliw
Kierunki działań:
- Propagowanie źródeł energii wykorzystujących biomasę zwłaszcza w procesie spalania,
- Propagowanie kolektorów słonecznych, jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody
użytkowej pracujących w układach współpracujących ze źródłem konwencjonalnym.
- Zamiana kotłowni węglowych na źródła ciepła opalane biomasą.
Za stosowaniem biomasy przemawiają także względy ekonomiczne.
Stan obecny
Zwiększanie udziału odnawialnych nośników energii często wymagają poniesienia dużych
kosztów. Względy ekonomiczne spowalniają proces, który powinien być kontynuowany.
Cel 5: Poprawa jakości dróg i infrastruktury komunikacyjnej
Kierunki działań:
- Naprawa nawierzchni dróg gminnych i powiatowych biegnących przez teren miasta,
- Przebudowa głównych węzłów komunikacyjnych będących najczęstszą przyczyną pogorszenia
płynności ruchu pojazdów,
- Budowa nowych odcinków dróg (obwodnice, drogi dojazdowe).
23
Należy pamiętać, że proponowany zakres działań wpłynie nie tylko na zmniejszenie emisji substancji
szkodliwych ze środków transportu, ale przede wszystkim pozwoli osiągnąć znaczące korzyści
społeczne jak choćby poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta. Szczegółowy rodzaj
działań w tym zakresie oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć powinny zostać określone
w odrębnym opracowaniu poświęconym wyłącznie problemom infrastruktury drogowej w mieście.
Stan obecny
Modernizacja dróg oraz budowa nowych obwodnic i ulic jest corocznie jedynym
z najważniejszych zadań realizowanych przez miasto.
Cel 6: Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta w zakresie
efektywnego użytkowania energii i ochrony powietrza.
Kierunki działań:
- Propagowanie ekologicznych zachowań wśród mieszkańców miasta poprzez:

organizację szkoleń, festynów ekologicznych itp.

informacje zamieszczane w prasie i na stronach internetowych Urzędu Miasta,

organizację konkursów ekologicznych,

rozprowadzanie ulotek, książeczek informacyjnych itp.
- Stworzenie punktu doradczo-informacyjnego dla mieszkańców miasta,
- Wprowadzenie etykietowania energetycznego obiektów użyteczności publicznej.
Powszechna edukacja ekologiczna w mieście powinna dotyczyć wszystkich mieszkańców miasta,
a w szczególności dzieci i młodzieży, organów miejskich, producentów i przedsiębiorców.
Stan obecny
Wśród mieszkańców miasta podnoszona jest świadomość ekologiczna i przekazywane
są informacje na stronach internetowych.
4.6 Budowa
i
realizacja
wykorzystania
programu
nieodnawialnych
poprawy
i
efektywności
zwiększenia
udziału
odnawialnych źródeł energii
W ramach powyższego programu przewiduje się realizację dwóch zadań:
1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Radomiu.
2. Program zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w Radomiu.
24
Niezbędne działania dotyczące realizacji programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności
publicznej w Radomiu” to:
1. Opracowanie założeń systemu zarządzania energią w mieście.
2. Przeszkolenie pracownika wyznaczonego przez miasto do wdrażania i realizacji systemu
zarządzania energią.
3. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w budynkach
użyteczności publicznej gminy, w tym:

Inwentaryzacja obiektów

Monitoring obiektów

Przegląd obiektów i założenia programu termomodernizacji obiektów gminnych

Ocena możliwych modeli i wybór sposobu finansowania programu termomodernizacji
obiektów
4. Propozycja i zasady działanie komitetu sterującego w zakresie zrównoważonego rozwoju
gospodarki energetycznej gminy w tym propozycji monitorowania realizacji planów i programów.
Stan obecny
Zarządzanie
energią
w
budynkach
użyteczności
publicznej
Radomia.
Rozpoczęto proces inwentaryzacji i monitoringu budynków będących w zarządzie Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Zebrane doświadczenia będą wykorzystane w pracach dotyczących pozostałych
budynków użyteczności publicznej zarządzanych przez Urząd Miejski Radomiu.
Na podstawie pierwszego rozpoznania zasobów energii odnawialnej niezbędna jest realizacja
następujących działań:
1. Zidentyfikowanie lokalnych partnerów programu i warsztatowe wprowadzenie do potencjalnego
uczestnictwa w programie.
2. Inwentaryzację zasobów odnawialnych źródeł energii w gminie, w tym głównie:

Istniejące zasoby i potencjał nowych upraw biomasy,

Techniczny
potencjał
promieniowania
słonecznego:
kolektory
słoneczne
i
ogniwa
fotowoltaiczne,

Powierzchniowe zasoby geotermalne, w tym wody kopalniane,

Ocenę możliwości budowy elektrowni wiatrowych.
3. Ocena techniczno-ekonomiczna z inwentaryzowanych zasobów pod kątem wykonalności
technicznej i ekonomicznej.
4. Propozycja przedsięwzięć krótko i średnioterminowych.
5. Opracowanie pilotowego programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie z
uwzględnieniem wykorzystania środków pomocowych
6. Wybór przedsięwzięć do realizacji w latach 2007 – 2010 i sposobu ich włączenia do planów
społeczno-gospodarczych i zapotrzebowania miasta w paliwa i energię.
25
Na podstawie wstępnego rozpoznania przeprowadzonego w niniejszym opracowaniu w zakresie
energetyki odnawialnej przewiduje się:

zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez Urząd Miasta
oraz popularyzacja tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych,
podmiotów gospodarczych oraz innych obiektów,

możliwość
zastosowania pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym, handlowym
i usługowym oraz w użyteczności publicznej,

możliwość budowy elektrowni wodnych i wiatrowych. Realizacja tego typu przedsięwzięć
powinna być poprzedzona opracowaniem Studium wykonalności inwestycji.
Stan obecny
Rozpoznaniem zasobów energii odnawialnej, możliwości jej wykorzystania oraz
realizacji inwestycji w tym zakresie zajmuje się Zespół ds. Energetyki przy Prezydencie
Miasta Radomia.
Rada Miejska w Radomiu w dniu 28 sierpnia 2006 roku podjęła Uchwałę Nr 860/2006
w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Miasta Radom na lata 2006 – 2016.
11 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy prawo
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W myśl art. 17 ww. ustawy uchwalenie przez
gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy prawo energetyczne, lub ich aktualizacja powinna nastąpić
w
terminie
2
lat
od
dnia
wejścia
w
życie
niniejszej
ustawy.
Ww. ustawa weszła w życie 11 marca 2010 r. Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radom na lata 2006 – 2016 została wykonana
w
ustawowym
Powyższa
terminie
aktualizacja
została
i
jest
w
tekście
aktualna
na
zaznaczona
dzień
poprzez
11
marca
pogrubienie
2012r.
tekstu
wraz
z adnotacją „stan obecny” i stanowi załącznik do uchwały. Zapisy wniesione pogrubionym drukiem z
dopiskiem „stan obecny” potwierdzają realizację wszystkich punktów wymienionych w tomie III –
części decyzyjnej – wnioski i rekomendacje (załącznik do Uchwały Nr 860/2006 Rady Miejskiej w
Radomiu
w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe
dla
o
Gminy
dodatkowe
Miasta
punkty
Radomia
na
wynikające
lata
z
2006
bieżących
–
2016)
potrzeb
i
nie
miasta.
wymagają
Z
uzupełnienia
uzyskanych
informacji
od: Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Rejonu Energetycznego w Radomiu oraz Radomskiego
Przedsiębiorstwa RADPEC S.A. nie wynikają rozbieżności pomiędzy potrzebami energetycznymi
Miasta Radomia a planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto są rezerwy w dostawie
gazu energii elektrycznej i cieplnej. Założenia do planu są w dalszym ciągu aktualne i powinny być
realizowane.
26
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radom na lata 2006
– 2016.
27
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards