Marketing strategiczny- wprowadzenie i typologia

advertisement
Zasady Marketingu
MSEM III rok 2015/2016
Pytania egzaminacyjne
Uwagi
Uwaga 1.
Jest to lista przykładowych pytań egzaminacyjnych, na podstawie których zostaną przygotowane testy
egzaminacyjne dla poszczególnych grup.
Uwaga 2.
W testach egzaminacyjnych poniższe pytania mogą znaleźć się w następujących formach:
 Bez zmian (czyli zostanie zachowana ich konstrukcja)
 Drobna modyfikacja (zmieniona kolejność odpowiedzi w pytaniach zamkniętych i tabelkowych)
 Znaczna modyfikacja (zostaną wprowadzone nowe odpowiedzi w pytaniach zamkniętych i
tabelkowych)
Uwaga 3.
W testach egzaminacyjnych mogą pojawić nowe pytania (otwarte, zamknięte i tabelkowe), ale będą w
tej samej konwencji co pytania przykładowe.
Uwaga 4.
W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Uwaga 5.
Wszystkie przykładowe pytania są zgodne z programem i wymaganiami zamieszczonymi w sylabusie
do zajęć. Pytania dotyczą treści przedstawianych na: wykładzie, ćwiczeniach oraz zawartych w
obowiązkowej literaturze przedmiotu (podręcznik P. Kotlera).
Uwaga 6.
Proszę nie wysyłać e-mailów do prof. Grzegorza Karasiewicza oraz do osób prowadzących ćwiczenia
z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na wszystkie pytanie lub też wybrane.
1
Wprowadzenie
Przedstaw definicję marketingu (według G. Karasiewicza):
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję marketingu (według P.Kotlera i K.L. Kellera):
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw pięć podstawowych warunków, aby mogła zaistnieć wymiana rynkowa:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
1
2
3
4
5
Definicja rynku w ujęciu marketingowym, to:
a) zbiór sprzedawców (dostawców) i kupujących określony produktu
b) zbiór nabywców, mających określoną potrzebę, którzy w celu jej zaspokojenia są gotowi i są w
stanie dokonać wymiany
c) miejsce fizyczne w którym dokonuje się wymiana
d) zbiór aktualnych nabywców danego produktu (marki)
e) zbiór osób fizycznych w określonym wieku
Definicja rynku w ujęciu marketingowym, to:
a) zbiór sprzedawców (dostawców) i kupujących określony produktu
b) zbiór sprzedawców określonego produktu
c) miejsce fizyczne w którym dokonuje się wymiana
d) zbiór aktualnych nabywców danego produktu (marki)
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Definicja rynku w ujęciu marketingowym, to:
a) lokalne targowisko
b) zbiór sprzedawców określonego produktu
c) miejsce fizyczne w którym dokonuje się wymiana
d) zbiór aktualnych nabywców danego produktu (marki)
e) zbiór aktualnych i potencjalnych nabywców danej kategorii produktowej
Definicja rynku w ujęciu marketingowym, to:
a) lokalne targowisko
b) zbiór sprzedawców (dostawców) i kupujących określony produktu
c) zbiór sprzedawców określonego produktu
d) miejsce fizyczne w którym dokonuje się wymiana
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2
Demarketing będzie stosowany w następującej sytuacji popytowej
a) popyt szkodliwy
b) popyt nadmierny
c) popyt nieregularny
d) popyt utajony
e) popyt negatywny
Demarketing będzie stosowany w następującej sytuacji popytowej
a) popyt szkodliwy
b) popyt malejący
c) popyt nieregularny
d) popyt utajony
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Demarketing będzie stosowany w następującej sytuacji popytowej
a) popyt utajony
b) popyt malejący
c) popyt nieregularny
d) popyt nadmierny
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Demarketing będzie stosowany w następującej sytuacji popytowej
a) popyt utajony
b) popyt malejący
c) popyt nadmierny
d) popyt nieregularny
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Wartość oferty jest tworzona przez:
a) cenę
b) korzyści produktowe
c) koszty zakupu
d) koszty użytkowania
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wartość dla klienta jest tworzona przez:
a) cenę
b) korzyści produktowe
c) koszty zakupu
d) koszty użytkowania
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wartość oferty jest tworzona przez
a) korzyści usługowe
b) korzyści produktowe
c) cenę
d) koszty użytkowania
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Wartość dla klienta jest tworzona przez
a) korzyści wizerunkowe
b) zadowolenie kadry kierowniczej przedsiębiorstwa
c) koszty zakupu materiałów
d) koszty robocizny
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
3
Na jakie elementy wartości oferty (produktu) wpływa cena:
a) koszt pieniężny
b) korzyści wizerunkowe
c) korzyści produktowe
d) odpowiedź a i b jest prawidłowa
e) odpowiedź a i c jest prawidłowa
Na jakie elementy wartości oferty (produktu) wpływa marka:
a) koszt pieniężny
b) koszt psychiczny
c) korzyści wizerunkowe
d) korzyści produktowe
e) odpowiedź b i c jest prawidłowa
Na jakie elementy wartości oferty (produktu) wpływa dystrybucja:
a) koszt czasu
b) koszt energii
c) koszt psychiczny
d) korzyści usługowe
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na jakie elementy wartości oferty (produktu) wpływa niezawodność produktu:
a) korzyści pracownicze
b) korzyści wizerunkowe
c) korzyści produktowe
d) koszt energii
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
Główny źródłem informacji rynkowej są:
a) badania marketingowe
b) nieformalna obserwacja rynkowa
c) własne doświadczenie rynkowe
d) intuicja rynkowa
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
W małym przedsiębiorstwie informacja rynkowa jest tworzona przez:
a) badania marketingowe
b) badania ilościowe
c) badania jakościowe
d) nieformalna obserwację rynkową
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Na rynku B2B informacja rynkowa jest tworzona przez:
a) badania marketingowe
b) badania ilościowe
c) badania jakościowe
d) nieformalna obserwację rynkową
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Przykładem nieformalnej informacji rynkowej może być:
a) badania syndykatowe
b) badania ilościowe
c) badania jakościowe
d) informacje zebrane przez handlowców
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie są prawidłowe
4
Który z poniższych instrumentów stanowi dodatkowy element rozszerzonej mieszanki marketingowej
(marketingu-mix, oferty rynkowej) - 7P:
a) dystrybucja
b) produkt
c) pracownicy
d) cena
e) logistyka
Który z poniższych instrumentów stanowi dodatkowy element rozszerzonej mieszanki marketingowej
(marketingu-mix, oferty rynkowej) - 7P:
a) zaopatrzenie
b) logistyka
c) otoczenie fizyczne
d) usługi wzbogacone
e) promocja
Który z poniższych instrumentów stanowi dodatkowy element rozszerzonej mieszanki marketingowej
(marketingu-mix, oferty rynkowej) - 7P:
a) otoczenie fizyczne
b) pracownicy
c) promocja
d) dystrybucja
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Który z poniższych instrumentów stanowi dodatkowy element rozszerzonej mieszanki marketingowej
(marketingu-mix, oferty rynkowej) - 7P:
a) logistyka
b) produkt
c) marka
d) cena
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Który z poniższych instrumentów mieszanki marketingowej (marketingu-mix, oferty rynkowej, 7P) w
większym stopniu odpowiada za tworzenie wartości dla klienta:
a) cena
b) zaopatrzenie
c) logistyka
d) dystrybucja
e) procedury obsługi
Który z poniższych instrumentów mieszanki marketingowej (marketingu-mix, oferty rynkowej, 7P) w
większym stopniu odpowiada za tworzenie wartości dla klienta:
a) promocja
b) otoczenie fizyczne
c) logistyka
d) dystrybucja
e) produkcja
Który z poniższych instrumentów mieszanki marketingowej (marketingu-mix, oferty rynkowej, 7P) w
większym stopniu odpowiada za dostarczenie wartości dla klienta:
a) cena
b) zaopatrzenie
c) otoczenie fizyczne
d) dystrybucja
e) pracownicy
5
Który z poniższych instrumentów mieszanki marketingowej (marketingu-mix, oferty rynkowej, 7P) w
większym stopniu odpowiada za dostarczenie wartości dla klienta:
a) promocja
b) zaopatrzenie
c) otoczenie fizyczne
d) produkcja
e) zaopatrzenie
Mieszanka marketingowa (marketing-mix, oferta rynkowa) to:
a) zbiór form i instrumentów promocji
b) kompozycja instrumentów kontrolowanych i niekontrolowanych przez przedsiębiorstwo
c) zasady współpracy z pośrednikami handlowymi
d) spotkania integracyjne pracowników z pośrednikami handlowymi
e) produkt, dystrybucja, promocja, cena
Mieszanka marketingowa (marketing-mix, oferta rynkowa) to:
a) STP
b) kompozycja instrumentów marketingowych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo
c) zasady współpracy z pośrednikami handlowymi
d) zrozumienie wartości dla nabywców docelowych
e) produkt, dystrybucja, zaopatrzenie i logistyka
Mieszanka marketingowa (marketing-mix, oferta rynkowa) to:
a) aktywne działanie na rynku przedsiębiorstwa
b) sprzedaż i reklama
c) spotkania integracyjne pracowników z pośrednikami handlowymi
d) tworzenie i dostarczenie wartości dla nabywców docelowych
e) segmentacja rynku
Mieszanka marketingowa (marketing-mix, oferta rynkowa) to:
a) produkt, cena, sprzedaż i logistyka
b) kompozycja instrumentów niekontrolowanych przez przedsiębiorstwo
c) kompozycja instrumentów marketingowych kontrolowanych przez firmę
d) spotkania integracyjne pracowników z pośrednikami handlowymi
e) sprzedaż i reklama
Mieszanka marketingowa(marketing-mix, oferta rynkowa) jest najbardziej skuteczna, gdy
a) wszystkie tworzące ją instrumenty używane są z maksymalną intensywnością
b) intensywność instrumentów mieszanki odpowiada preferencjom nabywców docelowych
c) intensywność wszystkich instrumentów mieszanki musi być większa, niż u konkurentów
d) przedsiębiorstwo wydaje dużo na wsparcie promocyjne
e) jest dostosowana na oczekiwań wszystkich segmentów na danym rynku produktowym
Mieszanka marketingowa(marketing-mix, oferta rynkowa) jest najbardziej skuteczna, gdy
a) jest związana z najwyższym poziomem ceny za produkt
b) produkt jest dostępny w każdym sklepie
c) wszystkie tworzące ją instrumenty używane są z maksymalną intensywnością
d) przedsiębiorstwo wydaje dużo na reklamę
e) jest zgodna z oczekiwaniami nabywców tworzących segmenty docelowe i strategią
pozycjonowania
Mieszanka marketingowa(marketing-mix, oferta rynkowa) jest najbardziej skuteczna, gdy
a) znana postać (osoba) jest wykorzystywana w działaniach promocyjnych
b) umożliwia osiągnięcie najwyżej jednostkowej marzy zysku
c) kreuje najwyższą wartość dla klientów docelowych
d) wszystkie tworzące ją instrumenty używane są z maksymalną intensywnością
e) firma wydaje dużo na wsparcie promocyjne
6
Mieszanka marketingowa(marketing-mix, oferta rynkowa) jest najbardziej skuteczna, gdy
a) produkt jest dostępny w każdym sklepie
b) umożliwia dotarcie do wszystkich nabywców na danym rynku
c) wszystkie tworzące ją instrumenty używane są z maksymalną intensywnością
d) intensywność wszystkich instrumentów mieszanki musi być większa, niż u konkurentów
e) intensywność instrumentów mieszanki odpowiada preferencjom nabywców docelowych
Proszę powiązać 4P „stare” z 4C:
(wpisz odpowiedź do odpowiedniej komórki w tabeli łącznie 4 odpowiedzi)
4P „stare”
4C
Korzyści
Promocja
Wygoda
Cena
Proszę powiązać 4P „stare” z 4C:
(wpisz odpowiedź do odpowiedniej komórki w tabeli łącznie 4 odpowiedzi)
4P „stare”
4C
Produkt
Korzyści
Koszt
Dystrybucja
Komunikacja
Proszę powiązać 4P „stare” z 4C:
(wpisz odpowiedź do odpowiedniej komórki w tabeli łącznie 4 odpowiedzi)
4P „stare”
4C
Promocja
Korzyści
Dystrybucja
Koszt
Proszę powiązać 4P„stare” z 4C:
(wpisz odpowiedź do odpowiedniej komórki w tabeli łącznie 4 odpowiedzi)
4P „stare”
4C
Wygoda
Korzyści
Cena
Promocja
Określ komplementarne działania marketingowe do niżej przedstawionej sytuacji:
Firma sprzedająca kosmetyki męskie – relatywnie wysoka cena, wąski asortyment rynkowy, wizerunek
prestiżowej marki.
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Tak
Nie
Reklama w telewizji przed i po programach sportowych
Reklama prasowa w „Harvard Business Review Polska”
Sprzedaż w ograniczonej liczbie punktów sprzedaży detalicznej
Dystrybucja na targowiskach miejskich
Określ komplementarne działania marketingowe do niżej przedstawionej sytuacji:
Firma sprzedająca kosmetyki męskie – masowa dystrybucja i wizerunek marki popularnej.
(wpisz „x” do prawidłowej kolumny)
Działania marketingowe
Tak
Niska cena
Wysokiej jakości i drogie komponenty
Reklama prasowa w „Harvard Business Review Polska”
Dystrybucja w punktach sprzedaży nowoczesnego handlu
Nie
7
Określ komplementarne działania marketingowe do niżej przedstawionej sytuacji:
Firma sprzedająca kosmetyki męskie – wysoka jakość, prestiżowa i dobrze postrzegana marka
produktu.
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Tak
Nie
Niska cena
Szkolenia personelu sprzedażowego detalistów
Stosowanie testerów (próbek w punktach sprzedaży detalicznej)
Wysoka intensywność dystrybucji
Określ komplementarne działania marketingowe do niżej przedstawionej sytuacji:
Firma sprzedająca kosmetyki męskie – relatywnie niska cena, szeroki asortyment rynkowy, wizerunek
popularnej marki.
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Tak
Nie
Masowa dystrybucja
Reklama prasowa w „Harvard Business Review Polska”
Prestiżowe opakowanie produktu
Reklama w telewizji przed i po programach sportowych
Cechy charakterystyczne orientacji produkcyjnej
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Dostępny i tani produkt
Instrumenty realizacji Zintegrowane działania marketingowe
Efekty
Zysk poprzez zadowolenie nabywców
Cechy charakterystyczne orientacji adaptacyjnej
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Produkt dobrze wykonany
Instrumenty realizacji Intensywna sprzedaż i promocja
Efekty
Zysk poprzez wysoką jakość produktu (i ceny)
Cechy charakterystyczne orientacji produktowej
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Produkt dobrze wykonany
Instrumenty realizacji Obniżka kosztów produkcji (operacji)
Efekty
Zysk poprzez zadowolenie nabywców
Cechy charakterystyczne orientacji marketingowej
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Potrzeby pojedynczego klienta
Instrumenty realizacji Obniżka kosztów produkcji (operacji)
Efekty
Zysk poprzez zadowolenie nabywców
Cechy charakterystyczne orientacji klientowskiej
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Potrzeby nabywców
Instrumenty realizacji Zintegrowane działania marketingowe
Efekty
Zysk poprzez niskie koszty
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
8
Cechy charakterystyczne orientacji marketingu społecznego
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Punkt ciężkości
Produkt możliwy do wytworzenia
Instrumenty realizacji Intensywna sprzedaż i promocja
Efekty
Zysk poprzez zadowolenie nabywców
Prawda Fałsz
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i produkcyjną:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i klientowską:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i sprzedażową:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i produktową:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
9
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i marketingu społecznego:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
Przedstaw podobieństwa i różnice pomiędzy orientacją marketingową i adaptacyjną:
(proszę wpisać odpowiedź do tabelki)
Podobieństwa
Różnice
Jakie korzyści uzyskuje firma gdy ma zadowolonych nabywców (przedstaw 5 korzyści)
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
1
2
3
4
5
Cechy charakterystyczne marketingu wewnętrznego
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Dążenie do zwiększania sprzedaży oferowanych produktów przez przedsiębiorstwo
Ukierunkowanie pracowników na jakość obsługi
Marketing nie jest domeną jednego działu w przedsiębiorstwie
Budowanie zadowolenia pracowników
Cechy charakterystyczne marketingu relacji
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Oferowanie produktów o najwyższej jakości
Rozwijanie współpracy z partnerami marketingowymi
Rozwijanie relacji inwestorskich
Budowanie zadowolenia pracowników
Cechy charakterystyczne marketingu dokonań
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Określenie etycznych skutków działań marketingowej
Inicjatywy społeczne w biznesie
Uzyskanie wysokiej wydajności w produkcji
Odpowiedzialność finansowa działań marketingowych
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
10
Cechy charakterystyczne marketingu zintegrowanego
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Marketing nie jest domeną jednego działu w przedsiębiorstwie
Rozwijanie współpracy z partnerami marketingowymi
Agresywna sprzedaż produktów
Koordynowanie działalności marketingowej z innymi decyzjami biznesowymi
Prawda Fałsz
Decyzjami strategicznymi związanymi z działalnością marketingową są:
a) wybór rynku docelowego
b) wybór kanałów dystrybucji
c) wybór tematu apelu reklamowego
d) określenie stopnia zasięgu kampanii reklamowej
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Decyzjami strategicznymi związanymi z działalnością marketingową są:
a) określenie sposobu pozycjonowania oferty rynkowej
b) wybór rynku docelowego
c) określenie mantry marki
d) wyznaczenie punktów różnicujących markę
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Decyzjami strategicznymi związanymi z działalnością marketingową są:
a) wybór opakowania produktu
b) określenie czasu trwania gwarancji
c) zaprojektowania planu dyskont cenowych
d) określenie nagród w programie lojalnościowym
e) wszystkie powyższe odpowiedzi nie są prawidłowa
Decyzjami strategicznymi związanymi z działalnością marketingową są:
a) określenie punktów upodabniających markę
b) wybór filmu do zastosowania promocji wkomponowanej
c) wybór klubu piłkarskiego jako podmiotu działalności sponsoringowej
d) określenie sposobu finansowania zakupu produktu przez klienta
e) wszystkie powyższe odpowiedzi nie są prawidłowe
Które z poniższych efektów (dokonań) – uwzględniają zarówno wymiar finansowy i marketingowy
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Efekty
Prawda Fałsz
Udział w rynku
Wartość życiowa klienta
Wartość marki
Rentowność sprzedaży
Które z poniższych efektów (dokonań) – uwzględniają zarówno wymiar finansowy i marketingowy
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Efekty
Prawda Fałsz
Dystrybucja numeryczna
Wartość życiowa klienta
Rentowność aktywów
Wspomagana znajomość marki
11
Które z poniższych efektów (dokonań) – uwzględniają zarówno wymiar finansowy i marketingowy
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Efekty
Prawda Fałsz
Wartość marki
Kapitał klienta
Dystrybucja ważona
Wizerunek marki
Które z poniższych efektów (dokonań) – uwzględniają zarówno wymiar finansowy i marketingowy
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Efekty
Prawda Fałsz
Rentowność kapitału
Rentowność sprzedaży
Postawa nabywców wobec marki
Intencje zakupowe nabywców
12
STP
Segmentem rynku jest:
a) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na styl życia
b) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców
c) pan Kowalski mający specyficzne potrzeby i preferencje
d) zróżnicowana grupa nabywców ze względu poziom dochodów
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) grupa nabywców kupująca wodę mineralną
b) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na poziom dochodu
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych mieście (np. Wrocław, Siedlce)
d) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców ze względu na określone kryteria
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na styl życia
b) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców i zewnętrznie różniąca się od pozostałych
nabywców
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Kraków, Gryfice )
d) grupa nabywców kupująca pieczywo
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) grupa nabywców kupująca wodę mineralną
b) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na poziom dochodu
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Wrocław, Żnin)
d) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców ze względu na określone kryteria
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na styl życia
b) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Gdańsk, Starachowice)
d) zróżnicowana grupa nabywców ze względu poziom dochodów
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) grupa nabywców kupująca wodę mineralną
b) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na poziom dochodu
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Poznań, Wieliczka)
d) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców ze względu na określone kryteria
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na styl życia
b) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców i zewnętrznie różniąca się od pozostałych
nabywców
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Warszawa, Jarocin)
d) grupa nabywców kupująca pieczywo
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
Segmentem rynku jest:
a) grupa nabywców kupująca wodę mineralną
b) heterogeniczna grupa nabywców ze względu na poziom dochodu
c) grupa nabywców mieszkająca w dwóch różnych miastach (np. Wrocław, Ełk)
d) wewnętrznie zróżnicowana grupa nabywców ze względu na określone kryteria
e) jednorodna grupa nabywców ze względu na preferowane korzyści
13
Duża sieć handlowa prowadząca program lojalnościowy może przeprowadzić segmentację w
następujących wymiarach
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Typ segmentacji
Prawda
Fałsz
Grupowanie klientów na poziomie całej Polski
Podział nabywców na poziomie pojedynczego sklepu
Grupowanie klientów na poziomie pojedynczego sklepu
Podział nabywców na poziomie całej Polski
Małe przedsiębiorstwo działające na rynku piwa może przeprowadzić segmentację w następujących
wymiarach
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Typ segmentacji
Prawda
Fałsz
Segmentacja opierająca się na kryterium styl życia
Podział nabywców na poziomie określonego regionu
Segmentacja opierająca się o kryteria psychograficzne
Podział nabywców na poziomie całej Polski
Duże przedsiębiorstwo działające na rynku piwa może przeprowadzić segmentację w następujących
wymiarach
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Typ segmentacji
Prawda
Fałsz
Segmentacja opierająca się o kryteria demograficzne
Podział nabywców na poziomie określonego regionu
Segmentacja opierająca się o kryteria behawioralne
Podział nabywców na poziomie całej Polski
Mały sklep spożywczy może przeprowadzić segmentację w następujących wymiarach
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Typ segmentacji
Prawda
Segmentacja opierająca się na kryterium styl życia
Podział nabywców na poziomie pojedynczego sklepu
Grupowanie klientów na poziomie pojedynczego sklepu
Segmentacja opierająca się o kryteria demograficzne
Fałsz
Które z fragmentów rynku charakteryzują się większymi rozmiarami
a) segment rynku
b) grupa strategiczna
c) nisza rynkowa
d) komórka rynkowa
e) rynek lokalny (gmina)
Które z fragmentów rynku charakteryzują się mniejszymi rozmiarami
a) segment rynku
b) grupa strategiczna
c) nisza rynkowa
d) komórka rynkowa
e) rynek europejski
Które z poniższych kryteriów segmentacyjnych bazuje na danych wtórnych (nie wymaga
przeprowadzenia badań empirycznych);
a) wiek
b) styl życia
c) osobowość
d) rodzaj preferowanych korzyści
e) preferowane miejsce zakupu
14
Które z poniższych kryteriów segmentacyjnych bazuje na danych wtórnych (nie wymaga
przeprowadzenia badań empirycznych);
a) preferowane miejsce zakupu
b) cykl życia rodziny
c) styl życia
d) skłonność do ryzyka
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Które z poniższych kryteriów segmentacyjnych wymaga przeprowadzenia badań empirycznych;
a) typ osobowości
b) postawa wobec produktu (marki)
c) skłonność do ryzyka
d) przyczyna zakupu
e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Które z poniższych kryteriów segmentacyjnych wymaga przeprowadzenia badań empirycznych;
a) wiek
b) płeć
c) jednostki administracyjne
d) wielkość gospodarstw domowych
e) preferowane miejsce zakupu
Które poniższych kryteriów segmentacyjnych
instytucjonalnym (B2B):
a) organizacja funkcji zaopatrzenia u klienta
b) postawa wobec ryzyka nabywcy
c) sfera działalności nabywcy (branża)
d) wielkość przeciętnego zamówienia klienta
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
jest
najczęściej
wykorzystywane
na
rynku
Które poniższych kryteriów segmentacyjnych
instytucjonalnym (B2B):
a) organizacja funkcji zaopatrzenia u klienta
b) postawa wobec ryzyka nabywcy
c) sposób przeprowadzenia transakcji
d) wielkość przeciętnego zamówienia klienta
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
jest
najczęściej
wykorzystywane
na
rynku
Które poniższych kryteriów segmentacyjnych
instytucjonalnym (B2B):
a) wielkość organizacyjna nabywców
b) postawa wobec ryzyka nabywcy
c) wielkość przeciętnego zamówienia klienta
d) stopień lojalności nabywców
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
jest
najczęściej
wykorzystywane
na
rynku
Które poniższych kryteriów segmentacyjnych jest
instytucjonalnym (B2B):
a) wielkość organizacyjna nabywców
b) sfera działalności nabywcy (branża)
c) wielkość przeciętnego zamówienia klienta
d) preferowana przez klienta długość kontraktu
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
najczęściej
wykorzystywane
na
rynku
Proszę wpisać przykładowe cechy nabywców do poszczególnych grup:
Grupa cech nabywców
Przykładowa cecha
Cechy psychograficzne – rynek B2C
Cechy demograficzne – rynek B2C
Cechy operacyjne – rynek B2B
Cechy podstawowe – rynek B2B
15
Proszę wpisać przykładowe cechy nabywców do poszczególnych grup:
Grupa cech nabywców
Przykładowa cecha
Cechy społeczno-ekonomiczne – rynek B2C
Cechy geograficzne – rynek B2C
Cechy związane z podejściem do zakupów – rynek B2B
Cechy podstawowe – rynek B2B
Proszę wpisać przykładowe cechy nabywców do poszczególnych grup:
Grupa cech nabywców
Przykładowa cecha
Cechy związane z osobowością – rynek B2B
Cechy preferencyjne – rynek B2B
Cechy behawioralne – rynek B2C
Cechy geograficzne – rynek B2C
Proszę wpisać przykładowe cechy nabywców do poszczególnych grup:
Grupa cech nabywców
Przykładowa cecha
Cechy psychograficzne – rynek B2B
Cechy operacyjne – rynek B2B
Cechy psychograficzne – rynek B2C
Cechy behawioralne – rynek B2B
Czy płeć klienta może być:
a) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
b) zmienną wykorzystaną do określenia wielkości segmentu rynku
c) zmienną wykorzystaną przy przygotowaniu planu mediowego kampanii reklamowej
d) deskryptorem segmentu na rynku B2C
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy wiek klienta może być:
a) deskryptorem segmentu na rynku B2C
b) zmienną wykorzystaną do określenia wielkości segmentu rynku
c) zmienną wykorzystaną przy przygotowaniu planu mediowego kampanii reklamowej
d) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy miejsce zamieszkania klienta może być:
a) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
b) zmienną wykorzystaną do określenia wielkości segmentu rynku
c) zmienną wykorzystaną przy przygotowaniu planu mediowego kampanii reklamowej
d) deskryptorem segmentu na rynku B2C
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy poziom dochodów klienta może być:
a) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
b) deskryptorem segmentu na rynku B2C
c) zmienną wykorzystaną do określenia wielkości segmentu rynku
d) zmienną wykorzystaną przy przygotowaniu planu mediowego kampanii reklamowej
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy styl życia klienta może być:
a) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
b) deskryptorem segmentu na rynku B2C
c) kryterium segmentacyjnym na rynku B2B
d) zmienną wykorzystaną przy przygotowaniu planu mediowego kampanii reklamowej
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
16
Czy rodzaj preferowanych korzyści przez klienta może być:
a) kryterium segmentacyjnym na rynku B2C
b) kryterium segmentacyjnym na rynku B2B
c) deskryptorem segmentu na rynku B2C
d) deskryptorem segmentu na rynku B2B
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku książki akademickiej (podręcznik z
marketingu) posługując się podejściem wielofazowym (tylko dwie fazy)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku książki akademickiej (podręcznik z
marketingu) posługując się podejściem macierzowym (tylko dwa kryteria segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku wody mineralnej posługując się podejściem
wielofazowym (tylko dwie fazy)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
17
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku wody mineralnej (podręcznik z marketingu)
posługując się podejściem macierzowym (tylko dwa kryteria segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku kosmetyków zapachowych posługując się
podejściem wielofazowym (tylko dwie fazy)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku kosmetyków zapachowych posługując się
podejściem macierzowym (tylko dwa kryteria segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku ciężki sprzęt budowlany (rynek B2B)
posługując się podejściem macierzowym (tylko dwa kryteria segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
18
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku ciężki sprzęt budowlany (rynek B2B)
posługując się podejściem wielofazowym (tylko dwie fazy segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku opony do samochodów osobowych –
pierwotne wyposażenie (rynek B2B) posługując się podejściem macierzowym (tylko dwa kryteria
segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przeprowadzić przykładową segmentację rynku opony do samochodów osobowych –
pierwotne wyposażenie (rynek B2B) posługując się podejściem wielofazowym (tylko dwie fazy
segmentacyjne)
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę wskazać na cechy charakterystyczne segmentu „Myśliciele” typologia VALS
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Dojrzali nabywcy
Ograniczone zasoby finansowe
Mają zamiłowanie do produktów ekskluzywnych
Cenią sobie porządek, wiedzę i odpowiedzialność
Proszę wskazać na cechy charakterystyczne segmentu „Innowatorzy” typologia VALS
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Odnoszący sukcesy
Ograniczone zasoby finansowe
Mający wysokie poczucie własnej wartości
Poszukują tanich krajowych produktów
Prawda Fałsz
Prawda Fałsz
19
Proszę wskazać na cechy charakterystyczne segmentu „Ocaleni” typologia VALS
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Starsi nabywcy
Lojalni wobec ulubionych marek
Znaczne możliwości finansowe
Mają zamiłowanie do produktów ekskluzywnych
Prawda Fałsz
Proszę wskazać na cechy charakterystyczne segmentu „Poszukiwacze doznań” typologia VALS
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy
Prawda Fałsz
Młodzi nabywcy
Ograniczone zasoby finansowe
Poszukują różnorodności i pobudzenia
Znaczne wydatki na rozrywki i ubrania
Przeprowadź ocenę atrakcyjności segmentów rynku metodą rankingową - firma oferująca drukarki
laserowe na rynku B2B (firma działa w obu segmentach)
Opis sytuacji w segmentach rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
3000 mln zł
9% rocznie
2 bezpośrednich
Wysokie
Średni
Średnie zagrożenie
40%
Wysokie
Niska
2000 mln zł
12% rocznie
4 bezpośrednich
Średnie
Wysoki
Silne zagrożenie
10%
Średnie
Średnia
Ocena rankingowa segmentów rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
Suma rankingowa
Najbardziej atrakcyjny segment rynku ………..
20
Przeprowadź ocenę atrakcyjności segmentów rynku metodą rankingową - firma oferująca drukarki
laserowe na rynku B2B (firma działa w obu segmentach)
Opis sytuacji w segmentach rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
2000 mln zł
2% rocznie
2 bezpośrednich
Wysokie
Średni
Słabe zagrożenie
40%
Wysokie
Wysoka
1500 mln zł
5% rocznie
4 bezpośrednich
Średnie
Wysoki
Średnie zagrożenie
30%
Niskie
Niska
Ocena rankingowa segmentów rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
Suma rankingowa
Najbardziej atrakcyjny segment rynku ………..
21
Przeprowadź ocenę atrakcyjności segmentów rynku metodą rankingową - firma oferująca drukarki
laserowe na rynku B2B (firma działa w obu segmentach)
Opis sytuacji w segmentach rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
2500 mln zł
4% rocznie
4 bezpośrednich
Średnie
Średni
Średnie zagrożenie
20%
Wysokie
Średnia
2000 mln zł
7% rocznie
2 bezpośrednich
Wysokie
Wysoki
Słabe zagrożenie
50%
Niskie
Wysoka
Ocena rankingowa segmentów rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
Suma rankingowa
Najbardziej atrakcyjny segment rynku ………..
22
Przeprowadź ocenę atrakcyjności segmentów rynku metodą rankingową - firma oferująca drukarki
laserowe na rynku B2B (firma działa w obu segmentach)
Opis sytuacji w segmentach rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
2500 mln zł
9% rocznie
4 bezpośrednich
Wysokie
Wysoki
Słabe zagrożenie
25%
Średni
Wysoka
2000 mln zł
5% rocznie
3 bezpośrednich
Średnie
Średni
Średnie zagrożenie
10%
Wysoki
Średnia
Ocena rankingowa segmentów rynku
Segmenty
Segment A
Segment B
Wielkość segmentu
Tempo wzrostu segmentu rynku
Liczba konkurentów
Bariery wejścia
Stopień zróżnicowania oferty
Substytuty
Udział firmy w segmencie rynku
Koszty obsługi segmentu
Zgodność
Suma rankingowa
Najbardziej atrakcyjny segment rynku ………..
Cechy marketingu skoncentrowanego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Jeden segment rynku wybrany do obsługi
Stosowanie wielu marek
Możliwość uzyskania dużego udziału w rynku
Potrzebne znaczne zasoby finansowe
Cechy marketingu selektywnego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Co najmniej dwa, ale nie wszystkie segmenty rynku
Stosowanie wielu marek
Konieczna wycena atrakcyjności segmentów rynku
Znaczne możliwości marketingowe
Cechy marketingu pełnozakresowego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Co najmniej dwa, ale nie wszystkie segmenty rynku
Stosowanie jednej marki
Możliwość uzyskania dużego udziału w rynku
Duże możliwości finansowe
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
23
Cechy marketingu masowego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Produkt w pierwszej fazie cyklu życia
Stosowanie jednej marki
Możliwość uzyskania dużego udziału w rynku
Wysoki stopień homogeniczności potrzeb nabywców
Cechy marketingu niszowego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Co najmniej dwa, ale nie wszystkie segmenty rynku
Stosowanie wielu marki
Możliwość uzyskania dużego udziału w rynku
Unikanie konkurencji ze strony pozostałych dostawców
Cechy marketingu zindywidualizowanego:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Cechy charakterystyczne
Wykorzystanie baz danych
Duże umiejętności marketingowe
Wysoki stopień homogeniczności potrzeb nabywców
Wysokie koszty dostosowania oferty do potrzeb nabywców
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Relatywna cena może być wykorzystana jako miara w przypadku następującego kryterium oceny
atrakcyjności segmentów rynków:
a) aktualne rozmiary segmentu
b) bariery wejścia
c) zagrożenie ze strony substytutów
d) zgodność
e) koszty obsługi
Poziom marż pośredników handlowych może być wykorzystana jako miara w przypadku
następującego kryterium oceny atrakcyjności segmentów rynków:
a) koszty obsługi
b) pozycja rynkowa
c) bariery wejścia
d) zagrożenie ze strony substytutów
e) zgodność
Stopień znajomości marki (firmy) może być wykorzystana jako miara w przypadku następującego
kryterium oceny atrakcyjności segmentów rynków:
a) potencjalne rozmiary segmentu
b) pozycja rynkowa
c) zagrożenie ze strony substytutów
d) stopień zróżnicowania produktu
e) koszty obsługi
Stopień zadowolenia nabywców może być wykorzystana jako miara w przypadku następującego
kryterium oceny atrakcyjności segmentów rynków:
a) zgodności
b) pozycja rynkowa
c) zagrożenie ze strony substytutów
d) stopień zróżnicowania produktu
e) koszty obsługi
24
Marketing pełnozakresowy związany jest z:
a) stosowaniem jednej marki
b) rynkiem składającym się z homogenicznych nabywców
c) dużymi zasobami finansowymi
d) wyborem jednego segmentu rynku
e) wyborem co najmniej dwóch segmentów rynku, ale nie wszystkich
Marketing pełnozakresowy związany jest z:
a) stosowaniem wielu marek
b) znacznymi zasobami finansowymi firmy
c) wyborem wszystkich segmentów rynku
d) silną pozycją rynkową firmy
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Marketing selektywny związany jest z:
a) stosowaniem wielu marek
b) wyborem podobnych segmentów rynku
c) rynkiem składającym się z homogenicznych nabywców
d) wyborem jednego segmentu rynku
e) wyborem co najmniej dwóch segmentów rynku, ale nie wszystkich
Marketing selektywny związany jest z:
a) wyborem wszystkich segmentów rynku
b) wyborem podobnych segmentów rynku
c) rynkiem składającym się z homogenicznych nabywców
d) wyborem jednego segmentu rynku
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Marketing skoncentrowany związany jest z:
a) szczegółową analizą atrakcyjności i opłacalności segmentów rynku
b) unikaniem konkurencji ze strony lidera rynkowego
c) wyborem atrakcyjnego segmentu rynku
d) stosowaniem wielu marek
e) rynkiem składającym się z homogenicznych nabywców
Marketing skoncentrowany związany jest z:
a) szczegółową analizą atrakcyjności i opłacalności segmentów rynku
b) unikaniem konkurencji ze strony lidera rynkowego
c) wyborem atrakcyjnego segmentu rynku
d) wyborem segmentu zgodnego wyróżniającymi zasobami przedsiębiorstwa
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Marketing masowy związany jest z:
a) rynkiem składającym się z homogenicznych nabywców
b) stosowaniem jednej marki
c) szczegółową oceną atrakcyjności segmentów rynku
d) wyborem atrakcyjnego segmentu rynku
e) rynek składający się z nabywców mało wrażliwych na ceny
Duże przedsiębiorstwo działające na rynku piwa wybierze następującą strategię obsługi rynku:
a) marketing zindywidualizowany
b) marketing skoncentrowany
c) marketing niszowy
d) marketing selektywny
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
25
Małe przedsiębiorstwo działające na rynku piwa wybierze następującą strategię obsługi rynku:
a) marketing skoncentrowany
b) marketing niszowy
c) marketing selektywny
d) marketing pełnozakresowy
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
Przedsiębiorstwo działające na rynku silników odrzutowych do dużych samolotów pasażerskich
wybierze następującą strategię obsługi rynku:
a) marketing skoncentrowany
b) marketing niszowy
c) marketing selektywny
d) marketing zindywidualizowany
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
Przedsiębiorstwo działające na rynku węgla kamiennego – rynek B2B wybierze następującą strategię
obsługi rynku:
a) marketing skoncentrowany
b) marketing zindywidualizowany
c) marketing selektywny
d) marketing pełnozakresowy
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Wydawnictwo oferujące czasopismo marketingowe wybrało następujący segment do obsługi:
„badacze: pracownicy naukowi poszukujący tekstów naukowych”. Jakie działania marketingowe będą
zgodne z oczekiwaniami nabywców z tego segmentu rynku:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda Fałsz
Recenzowane artykuły – co najmniej dwie anonimowe recenzje
Preferowane artykuły przedstawiające wyniki badań
Ograniczona długość artykułów do 3 stron
Intensywna dystrybucja czasopisma
Wydawnictwo oferujące czasopismo marketingowe wybrało następujący segment do obsługi:
„dydaktycy: pracownicy naukowi poszukujący prostszych tekstów i przykładów z praktyki”. Jakie
działania marketingowe będą zgodne z oczekiwaniami nabywców z tego segmentu rynku:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda Fałsz
Artykuły zawierające studia przypadków
Recenzowane artykuły – co najmniej dwie anonimowe recenzje
Ograniczona długość artykułów do 3 stron
Dostępność czasopisma z internetowych bazach naukowych
Wydawnictwo oferujące czasopismo marketingowe wybrało następujący segment do obsługi:
„studenci – piszący prace dyplomowe”. Jakie działania marketingowe będą zgodne z oczekiwaniami
nabywców z tego segmentu rynku:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda Fałsz
Dostępność czasopisma w bibliotekach uczelnianych
Proste teksty naukowe
Teksty pisane przez pracowników naukowych
Dostępność wersji elektronicznej czasopisma
26
Wydawnictwo oferujące czasopismo marketingowe wybrało następujący segment do obsługi:
„praktycy – poszukujących wskazówek jak podejmować decyzje marketingowe”. Jakie działania
marketingowe będą zgodne z oczekiwaniami nabywców z tego segmentu rynku:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda Fałsz
Intensywna dystrybucja czasopisma
Preferowane artykuły przedstawiające wyniki badań
Preferowane teksty pisane przez praktyków
Długie artykuły do 15 do 30 stron
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Markę tanią (w największym stopniu)
Najbliższego konkurenta dla marki Play
Markę innowacyjną (w największym stopniu)
Innowacyjna
Orange
POP
Orange
GO
Play
Heyah
Simplus
Tania
Sami
Swoi
Droga
Tak Tak
Standardowa
27
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Markę mająca najlepszą strategię pozycjonowania z punktu widzenia
tych dwóch wymiarów
Najbliższego konkurenta dla marki Orange POP
Najbliższego konkurenta dla marki Tak Tak
Innowacyjna
Orange
POP
Orange
GO
Play
Heyah
Simplus
Prosta
Sami
Swoi
Skomplikowana
Tak Tak
Standardowa
28
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Markę mająca najlepszą strategię pozycjonowania z punktu widzenia
tych dwóch wymiarów
Markę aspiracyjną (w największym stopniu)
Markę przeciętną (w największym stopniu)
Drogi
Tak Tak
Orange
GO
Dla przeciętnych
Aspiracyjny
Simplus
Orange
POP
Sami
Swoi
Heyah
Play
Tani
29
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Najbliższego konkurenta do marki Simplus
Markę adresowane do młodych klientów (w największym stopniu)
Markę adresową do starszych nabywców (w największym stopniu)
Emocjonalne
Orange
GO
Orange
POP
Dla starszych
Tak Tak
Dla młodych
Heyah
Simplus
Play
Racjonalne
Sami
Swoi
30
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić działania marketingowe banku A
zmieniającego strategię pozycjonowania:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda
Fałsz
Tworzenie nowych oddziałów banków
Rozbudowany program szkoleń pracowników banku
System motywacyjny ukierunkowany na zadania sprzedażowe
Wprowadzanie nowych, skomplikowanych produktów bankowych
Innowacyjny
bank
Bank A
Profesjonalne
doradztwo
31
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić działania marketingowe banku A
zmieniającego strategię pozycjonowania:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda
Fałsz
Tworzenie nowych oddziałów banków
Rozwój bankowości mobilnej
Rozwój bankowości internetowej
Wprowadzanie nowych, skomplikowanych produktów bankowych
Dostępność
usług
Bank A
Profesjonalne
doradztwo
32
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić działania marketingowe banku A
zmieniającego strategię pozycjonowania:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda
Fałsz
Klasyczny wystrój placówek banku
Rozwój bankowości mobilnej
Rozwój bankowości internetowej
Wprowadzanie nowych, skomplikowanych produktów bankowych
Innowacyjny
bank
Bank A
Atrakcyjne
oprocentowanie
33
Na podstawie poniższej mapy percepcji proszę określić działania marketingowe banku A
zmieniającego strategię pozycjonowania:
(wpisz „x” do odpowiedniej kolumny)
Działania marketingowe
Prawda
Fałsz
Ograniczenia obsługi osobistej
Tworzenie nowych oddziałów banku
Rozwój bankowości internetowej
Rozwój prosty produktów bankowych
Dostępność
usługi
Bank A
Atrakcyjne
oprocentowanie
Jakie muszą być spełnione warunki aby różnica mogła być postawą skutecznej strategii
pozycjonowania:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
34
Jakie warunki efektywnej segmentacji rynku:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przestawić przykładowe instrumenty różnicowania należące do grupy atrybuty ofertyproduktowe (maksymalnie pięć):
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przestawić przykładowe instrumenty różnicowania należące do grupy atrybuty oferty usługowe
(maksymalnie trzy):
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przestawić przykładowe instrumenty różnicowania należące do grupy atrybuty oferty cenowe
(maksymalnie trzy):
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
35
Proszę przestawić przykładowe instrumenty różnicowania należące do grupy instrumenty firmowe
(maksymalnie trzy):
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przestawić przykładowe instrumenty różnicowania należące do grupy instrumenty rynkowe
(maksymalnie trzy):
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przedstawić definicję mantry marki:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę przedstawić definicję POP:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
36
Proszę przedstawić definicję POD:
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
37
Produkt
Cechy charakterystyczne dla pierwszej fazy cyklu życia produktu (wprowadzenie):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Cechy
Prawda
Niskie tempo wzrostu popytu
Ograniczona liczba konkurentów
Wysoki jednostkowy koszt produktu
Produkt kupują wcześni naśladowcy
Cechy charakterystyczne dla trzeciej fazy cyklu życia produktu (dojrzałość):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Cechy
Prawda
Spadający zysk
Największa liczba konkurentów
Osiągnięcie maksymalnego poziomu sprzedaży
Produkt kupują „maruderzy”
Cechy charakterystyczne dla czwartej fazy cyklu życia produktu (schyłek):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Cechy
Prawda
Spadek sprzedaży
Rosnąca liczba konkurentów
Wysoki jednostkowy koszt produktu
Produkt kupują innowatorzy
Cechy charakterystyczne dla drugiej fazy cyklu życia produktu (wzrost):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Cechy
Prawda
Niskie tempo wzrostu popytu
Stabilna liczba konkurentów
Ujemny zysk (strata)
Produkt kupuje większość potencjalnych nabywców
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Kierownictwo firmy, oferującej samochody osobowe w danej grupie asortymentowej ma trzy formy
produktu (marki), sprzedawane po 40 tys. zł, 42 tys. zł, 45 tys. zł. Zdecydowało się wprowadzić
dodatkową formę produktową (markę) wycenioną na poziomie 47 tys. zł: Rozwiązanie takie
nazywamy:
a) modernizacją linii
b) rozciągnięciem linii w górę
c) rozciągnięciem linii w dół
d) rozciągnięciem linii w obie strony
e) uzupełnieniem linii
Kierownictwo firmy, oferującej samochody osobowe w danej grupie asortymentowej ma trzy formy
(marki), sprzedawane po 40 tys. zł, 42 tys. zł, 45 tys. zł. Zdecydowało się wprowadzić dodatkowo
dwie formy produktowe wycenione na poziomie 37 tys. zł i 47 tys. zł: Rozwiązanie takie nazywamy:
a) modernizacją linii
b) rozciągnięciem linii w górę
c) rozciągnięciem linii w dół
d) rozciągnięciem linii w obie strony
e) uzupełnieniem linii
38
Kierownictwo firmy, oferującej samochody osobowe w danej grupie asortymentowej ma trzy formy
produktowe (marki), sprzedawane po 40 tys. zł, 42 tys. zł, 45 tys. zł. Zdecydowało się wprowadzić
dodatkowe formy produktowe (marki) wycenione na poziomie 41 tys. zł i 44 tys. zł. Rozwiązanie takie
nazywamy:
a) modernizacją linii
b) rozciągnięciem linii w górę
c) rozciągnięciem linii w dół
d) rozciągnięciem linii w obie strony
e) uzupełnieniem linii
Kierownictwo firmy, oferującej samochody osobowe w danej grupie asortymentowej ma trzy formy
produktowe (marki), sprzedawane po 40 tys. zł, 42 tys. zł, 45 tys. zł. Zdecydowało się wprowadzić
dodatkową formę produktu (markę) wycenioną na poziomie 37 tys. zł: Rozwiązanie takie nazywamy:
a) modernizacją linii
b) rozciągnięciem linii w górę
c) rozciągnięciem linii w dół
d) rozciągnięciem linii w obie strony
e) uzupełnieniem linii
Co to jest szerokość asortymentu rynkowego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Co to jest długość asortymentu rynkowego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Co to jest głębokość asortymentu rynkowego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
39
Co to jest zwartość asortymentu rynkowego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Przy testowaniu koncepcji produktu należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania badając
finalnych nabywców :
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Pytania
Prawda
Fałsz
Czy (na pewno, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie nie, na pewno nie)
kupiłbyś ten produkt?
Czy sądzisz, że produkt ten rozwiązuje Twój problem lub zaspokaja Twoją
potrzebę
Czy korzyści produktu są dla Ciebie wiarygodne?
Jakich mediach (telewizja, prasa, Internet, outdoor, radio) powinien być ten
produkt reklamowany?
Przy testowaniu koncepcji produktu należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania badając
finalnych nabywców :
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Pytania
Prawda
Fałsz
Czy ten produkt będzie wymagał znacznego wsparcia promocyjnego?
Jakie inne produkty (marki) zaspokajają podobne potrzeby jak planowany
produkt?
Czy uważasz, że cena produktu jest adekwatna do jego wartości?
Czy korzyści produktu są dla Ciebie wiarygodne?
Przy testowaniu koncepcji produktu należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania badając
finalnych nabywców :
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Pytania
Prawda
Fałsz
Jakich typach punktów sprzedaży detalicznej powinien być sprzedawany
planowany produkt?
Jak duży jest potencjalny rynek na planowany produkt?
Czy korzyści produktu są dla Ciebie zrozumiałe?
Jakich mediach (telewizja, prasa, Internet, outdoor, radio) powinien być ten
produkt reklamowany?
Warunki i efekty stosowania marki rodzajowej (generic)?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Konkurencja jakościowa
Tanie rozwiązanie dla producenta
Produkty homogeniczne
Konieczność znacznego wsparcia reklamowego
Prawda
Fałsz
40
Warunki i efekty stosowania marki rodzajowej (generic)?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Możliwości zbudowania wysokiego stopnia lojalności nabywców finalnych
Konkurencja cenowa
Produkty heterogeniczne
Unikalne pozycjonowanie produktu na rynku
Warunki i efekty stosowania produktu markowego?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Konkurencja cenowa
Drogie rozwiązanie z punktu widzenia producenta
Możliwość osiągnięcia mocniejszej pozycji w kanale dystrybucji
Możliwości zbudowania wysokiego stopnia lojalności nabywców finalnych
Warunki i efekty stosowania produktu markowego?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Możliwość osiągnięcia wyższych cen sprzedaży
Produkty homogeniczne
Tanie rozwiązanie dla producenta
Możliwość zbudowania unikalnej pozycji produktu na rynku
Warunki i efekty stosowania marki indywidualnej w relacji do marki firmowej?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Tańsze rozwiązanie
Większe ryzyko rynkowe
Zróżnicowany wizerunek produktów firmy
Trudniejsze wprowadzanie nowych produktów na rynek
Warunki i efekty stosowania marki indywidualnej w relacji do marki firmowej?
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Warunki / efekty
Szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek
Jednolity wizerunek produktów firmy
Droższe rozwiązanie
Mniejsze ryzyko rynkowe
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Prawda
Fałsz
Które z poniższych badań może być przeprowadzone w fazie koncepcji (rozwój nowego produktu):
a) testy alfa
b) analiza połączona
c) symulowane testy marketingowe
d) testy beta
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Które z poniższych badań może być przeprowadzone w fazie pomysłów (rozwój nowego produktu):
a) testy alfa
b) badanie fluktuacji sprzedaży
c) symulowane testy marketingowe
d) kontrolowany test rynkowy
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
41
Które z poniższych badań może być przeprowadzone w fazie prototypów (rozwój nowego produktu):
a) testy alfa
b) testy beta
c) symulowane testy marketingowe
d) kontrolowany test rynkowy
e) wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
Które z poniższych badań może być przeprowadzone w fazie komercjalizacji (rozwój nowego
produktu):
a) kontrolowany test rynkowy
b) analiza połączona
c) symulowane testy marketingowe
d) testy beta
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Przedstaw typowe źródła pomysłów na nowy produkt?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Jakie są kluczowe pytania w etapie komercjalizacji produktu?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Co to jest koncepcja produktu?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Co to jest prototyp produktu?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
42
Przykładowe produkty należące do różnych rodzajów produktów konsumpcyjnych (rynek B2C):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Rodzaje (typy) produktów – rynek B2C
Przykładowy produkt
Dobra podstawowe
Dobra specjalne
Dobra nabywane pod wpływem impulsu
Dobra nieposzukiwane
Przykładowe produkty należące do różnych rodzajów produktów konsumpcyjnych (rynek B2C):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Rodzaje (typy) produktów – rynek B2C
Przykładowy produkt
Dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby
Dobra nabywane pod wpływem impulsu
Dobra nieposzukiwane
Dobra nietrwałe
Przykładowe produkty należące do różnych rodzajów produktów przemysłowych (rynek B2B):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Rodzaje (typy) produktów – rynek B2B
Przykładowy produkt
Środki trwałe
Sprzęt biurowy
Materiały eksploatacyjne
Półprodukty
Przykładowe produkty należące do różnych rodzajów produktów przemysłowych (rynek B2B):
Proszę wstawić „x” w odpowiednią kolumnę)
Rodzaje (typy) produktów – rynek B2B
Przykładowy produkt
Części
Produkty rolne
Produkty naturalne
Usługi doradcze
43
Dystrybucja
Kanał dystrybucji będzie w tendencji krótszy :
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Mniejsza częstotliwość zakupu produktu
Większa koncentracja przestrzenna nabywców
Niska jednostkowa wartość produktu
Jednorazowo niewielkie partie zakupu produktu
Kanał dystrybucji będzie w tendencji dłuższy:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Większa liczba nabywców
Mniej trwały produkt (w sensie fizykochemicznym)
Niższa jednostkowa wartość produktu
Bardziej złożony funkcjonalnie produkt
Kanał dystrybucji będzie w tendencji krótszy:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Duża częstotliwość zakupu produktu
Wyrównana tendencja sprzedaży bez kumulacji (sezonowych)
Mała liczba potencjalnych klientów
Jednorazowo większe partie zakupu produktu
Kanał dystrybucji będzie w tendencji dłuższy:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Mniejsza liczba nabywców
Mniej trwały produkt (w sensie fizykochemicznym)
Wyższa jednostkowa wartość produktu
Jednorazowo mniejsze partie zakupu produktu
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Przykładową formą integracji kontraktowej w systemie dystrybucji jest:
a) franchising
b) inwestowanie we własne punkty sprzedaży detalicznej
c) przejęcie firmy hurtowej
d) sprzedaż w wielu kanałach dystrybucji
e) liczne promocje sprzedaży w punkach sprzedaży detalicznej
Przykładową formą integracji kapitałowej w systemie dystrybucji jest:
a) franchising
b) licencjonowanie
c) spółka wspólne przedsięwzięcie
d) sprzedaż w wielu kanałach dystrybucji
e) liczne promocje sprzedaży w punkach sprzedaży detalicznej
Przykładową formą integracji kontraktowej w systemie dystrybucji jest:
a) biuro informacji rynkowej
b) licencjonowanie
c) spółka wspólne przedsięwzięcie
d) liczne promocje sprzedaży w punkach sprzedaży detalicznej
e) własne punkty sprzedaży detalicznej
44
Przykładową formą integracji kapitałowej w systemie dystrybucji jest:
a) franchising
b) patronackie stoisko handlowe w domu handlowym
c) przejęcie firmy hurtowej
d) licencjonowanie
e) aktywna sprzedaż produktów w supermarketach
Zaletą wielokanałowego systemu dystrybucji można zaliczyć:
a) mniejszą liczbę konfliktów w kanałach dystrybucji
b) łatwiejszą kontrolę uczestników kanałów dystrybucji przez producenta
c) niższe koszty funkcjonowania działu sprzedaży (handlowego)
d) możliwość dotarcia do różnych grup nabywców
e) większa przejrzystość decyzji dystrybucyjnych
Zaletą dystrybucji bezpośredniej jest:
a) niższe ceny oferowanych produktów przez firmę
b) większe możliwości penetracji rynku
c) niższe koszty dystrybucji
d) większy stopień kontroli dystrybucji przez firmę
e) zwiększenie stopnia intensywności działań dystrybucyjnych
Zaletą szerokiego kanału dystrybucji jest:
a) lepsza obsługa klientów w punktach sprzedaży detalicznej
b) lepszy przepływ informacji rynkowej w kanale dystrybucji
c) większy stopień kontroli dystrybucji przez firmę
d) większy stopień penetracji rynku
e) wyższy poziom wsparcia marketingowego w punktach sprzedaży detalicznej
Zaletą tradycyjnego (niezintegrowanego) systemu dystrybucji jest:
a) zredukowanie kosztów marketingowych
b) mniejsza liczba konfliktów w kanale dystrybucji
c) usprawnienie przepływu informacji rynkowej
d) większy stopień kontroli dystrybucji przez firmę
e) brak dublowania działań marketingowych
Jakie są rodzaje konfliktów w systemie dystrybucji?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Jakie są przyczyny konfliktów w systemie dystrybucji?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
45
Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów w systemie dystrybucji? Proszę wymienić 5.
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Jakie są kryteria oceny uczestników (pośredników handlowych) w systemie dystrybucji?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Proszę określić długość następującego kanału dystrybucji:
Producent
Detaliści
Finalni nabywcy
a)
b)
c)
d)
e)
bezpośredni
zeroszczeblowy
jednoszczeblowy
dwuszczeblowy
trzyszczeblowy
46
Proszę określić długość następującego kanału dystrybucji:
Producent
Hurtownnicy
Detaliści
Finalni nabywcy
a)
b)
c)
d)
e)
bezpośredni
jednoszczeblowy
dwuszczeblowy
trzyszczeblowy
czteroszczeblowy
Proszę określić długość następującego kanału dystrybucji:
Producent
Finalni nabywcy
a)
b)
c)
d)
e)
pośredni
zeroszczeblowy
jednoszczeblowy
dwuszczeblowy
trzyszczeblowy
Proszę określić długość następującego kanału dystrybucji:
Producent
Agenci
Hurtownicy
Detaliści
Finalni nabywcy
a)
b)
c)
d)
e)
jednoszczeblowy
dwuszczeblowy
trzyszczeblowy
czteroszczeblowy
pięcioszczeblowy
47
Producent samochodów osobowych z górnej półki (na przykład marka Lexus) zdecyduje się na kanał
dystrybucji mający następujące charakterystyki:
a) długi, szeroki, zintegrowany
b) długi, wąski, niezintegrowany (konwencjonalny)
c) krótki, wąski, zintegrowany
d) krótki, szeroki, niezintegrowany (konwencjonalny)
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Producent samochodów z niskiej półki (na przykład marka Skoda) zdecyduje się na kanał dystrybucji
mający następujące charakterystyki:
a) krótki, szeroki, zintegrowany
b) długi, wąski, niezintegrowany (konwencjonalny)
c) krótki, wąski, zintegrowany
d) krótki, szeroki, niezintegrowany (konwencjonalny)
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Producent piwa ze środkowej półki (na przykład marka Tyskie) zdecyduje się na kanał dystrybucji
mający następujące charakterystyki:
a) długi, szeroki, zintegrowany
b) długi, wąski, niezintegrowany (konwencjonalny)
c) krótki, wąski, zintegrowany
d) długi, szeroki, niezintegrowany (konwencjonalny)
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Producent kosmetyków pielęgnacyjnych z środkowej półki (na przykład marka Nivea) zdecyduje się na
kanał dystrybucji mający następujące charakterystyki:
a) krótki, szeroki, zintegrowany
b) długi, wąski, niezintegrowany (konwencjonalny)
c) krótki, wąski, zintegrowany
d) długi, szeroki, niezintegrowany (konwencjonalny)
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku produktów farmaceutycznych – leki na receptę (Rx)?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
48
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku produktów farmaceutycznych – leki bez recepty
(OTC)?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku piwa – producent krajowy?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
49
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku piwa importowanego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku ciężkiego sprzętu budowalnego?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
50
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku kosmetyków zapachowych?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku sprzętu komputerowego – odbiorcy instytucjonalni
(B2B)?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
51
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku sprzętu komputerowego – klienci indywidualni (B2C)?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku telewizorów kolorowych – klienci indywidualni (B2C)?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
52
Przedstaw „mapę” systemu dystrybucji na rynku samochodów osobowych?
Proszę odpowiedzi wpisać do tabeli
53
Ceny
Najmniejszy stopień swobody w zakresie decyzji cenowych ma przedsiębiorstwo funkcjonujące w
warunkach zbliżonych do:
a) oligopolu zróżnicowanego
b) monopolu
c) oligopolu jednorodnego
d) konkurencji monopolistycznej
e) konkurencji doskonałej
Największy stopień swobody w zakresie decyzji cenowych ma przedsiębiorstwo funkcjonujące w
warunkach zbliżonych do:
a) oligopolu jednorodnego
b) duopolu jednorodnego
c) konkurencji monopolistycznej
d) konkurencji doskonałej
e) monopolu
Największy stopień swobody w zakresie decyzji cenowych ma przedsiębiorstwo funkcjonujące w
warunkach zbliżonych do:
a) konkurencji monopolistycznej
b) konkurencji doskonałej
c) monopolu
d) oligopolu zróżnicowanego
e) oligopolu jednorodnego
Najmniejszy stopień swobody w zakresie decyzji cenowych ma przedsiębiorstwo funkcjonujące w
warunkach zbliżonych do:
a) oligopolu jednorodnego
b) duopolu jednorodnego
c) konkurencji monopolistycznej
d) monopolu naturalnego
e) monopolu
Jeśli kierownictwo firmy zdecydowało się obniżyć cenę produktu o 8%, to jakie konsekwencje dla
utargu całkowitego (przychodów ze sprzedaży) będzie miała ta decyzja przy różnych poziomach
elastyczności cenowej popytu (proszę zaznaczyć „x” we właściwym miejscu):
Elastyczność cenowa popytu (wzór
Utarg całkowity
Utarg całkowity
Utarg całkowity
zawiera znak minus)
wzrośnie
pozostanie bez zmian
spadnie
+2,5
+1,6
+1,0
- 0,1
Jeśli kierownictwo firmy zdecydowało się obniżyć cenę produktu o 3%, to jakie konsekwencje dla
utargu całkowitego (przychodów ze sprzedaży) będzie miała ta decyzja przy różnych poziomach
elastyczności cenowej popytu (proszę zaznaczyć „x” we właściwym miejscu):
Elastyczność cenowa popytu (wzór
Utarg całkowity
Utarg całkowity
Utarg całkowity
zawiera znak minus)
wzrośnie
pozostanie bez zmian spadnie
+0,6
+1,6
+1,0
- 0,5
54
Jeśli kierownictwo firmy zdecydowało się podwyższyć cenę produktu o 8%, to jakie konsekwencje dla
utargu całkowitego (przychodów ze sprzedaży) będzie miała ta decyzja przy różnych poziomach
elastyczności cenowej popytu (proszę zaznaczyć „x” we właściwym miejscu):
Elastyczność cenowa popytu (wzór
Utarg całkowity
Utarg całkowity
Utarg całkowity
zawiera znak minus)
wzrośnie
pozostanie bez zmian
spadnie
- 0,7
+1,0
+0,3
+1,9
Jeśli kierownictwo firmy zdecydowało się obniżyć cenę produktu o 3%, to jakie konsekwencje dla
utargu całkowitego (przychodów ze sprzedaży) będzie miała ta decyzja przy różnych poziomach
elastyczności cenowej popytu (proszę zaznaczyć „x” we właściwym miejscu):
Elastyczność cenowa popytu (wzór
Utarg całkowity
Utarg całkowity
Utarg całkowity
zawiera znak minus)
wzrośnie
pozostanie bez zmian spadnie
- 0,7
+0,8
+1,0
+ 0,2
W przedsiębiorstwie ABC oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie
wynoszą 100 zł, jednostkowy koszt zmienny 15 zł i cena produktu 20 zł. Na jakim poziomie będzie
kształtował się wartościowy próg opłacalności:
Miejsce na obliczenia:
W przedsiębiorstwie ABC oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie
wynoszą 200 zł, jednostkowy koszt zmienny 15 zł i cena produktu 20 zł. Na jakim poziomie będzie
kształtował się wartościowy próg opłacalności:
Miejsce na obliczenia:
W przedsiębiorstwie ABC oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie
wynoszą 200 zł, jednostkowy koszt zmienny 15 zł i cena produktu 20 zł. Na jakim poziomie będzie
kształtował się ilościowy próg opłacalności:
Miejsce na obliczenia:
W przedsiębiorstwie ABC oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie
wynoszą 100 zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł i cena produktu 20 zł. Na jakim poziomie będzie
kształtował się ilościowy próg opłacalności:
Miejsce na obliczenia:
55
Odpowiedź pośrednia konkurenta na obniżenie ceny o 10%, będzie związana z następującymi
działaniami marketingowymi:
a) obniżka ceny o 5%
b) wprowadzenie nowej marki pozycjonowanej cenowo na niższym poziomie
c) nie podejmowanie żadnych działań marketingowych
d) obniżka ceny o 10%
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Odpowiedź pośrednia konkurenta na obniżenie ceny o 10%, będzie związana z następującymi
działaniami marketingowymi:
a) intensyfikacja działań promocyjnych
b) obniżka ceny o 5%
c) nie podejmowanie żadnych działań marketingowych
d) obniżka ceny o 10%
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Odpowiedź bezpośrednia konkurenta na obniżenie ceny o 10%, będzie związana z następującymi
działaniami marketingowymi:
a) podwyżka ceny o 10%
b) wprowadzenie nowej marki pozycjonowanej cenowo na niższym poziomie
c) obniżka ceny o 15%
d) intensyfikacja działań promocyjnych
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Odpowiedź bezpośrednia konkurenta na obniżenie ceny o 10%, będzie związana z następującymi działaniami
marketingowymi:
a) obniżka ceny o 5%
b) wprowadzenie nowej marki pozycjonowanej cenowo na niższym poziomie
c) nie podejmowanie żadnych działań marketingowych
d) podwyżka ceny o 10%
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się techniką prostej ceny kosztowej w firmie
produkującej telewizory kolorowe. Kierownictwo firmy planuje osiągnięcie narzutu 20% zysku
jednostkowego na danej pozycji asortymentowej. Koszt jednostkowy tej pozycji asortymentowej
kształtuje się na poziomie 1000 zł, a jednostkowy koszt zmienny na poziomie 400 zł.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
56
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się techniką prostej ceny kosztowej w firmie
produkującej telewizory kolorowe. Kierownictwo firmy planuje osiągnięcie narzutu 40% zysku
jednostkowego na danej pozycji asortymentowej. Koszt jednostkowy tej pozycji asortymentowej
kształtuje się na poziomie 500 zł, a jednostkowy koszt zmienny na poziomie 200 zł.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się techniką prostej ceny kosztowej w firmie
produkującej telewizory kolorowe. Kierownictwo firmy planuje osiągnięcie narzutu 10% zysku
jednostkowego na danej pozycji asortymentowej. Koszt jednostkowy tej pozycji asortymentowej
kształtuje się na poziomie 2000 zł, a jednostkowy koszt zmienny na poziomie 1200 zł.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się techniką prostej ceny kosztowej w firmie
produkującej telewizory kolorowe. Kierownictwo firmy planuje osiągnięcie narzutu 25% zysku
jednostkowego na danej pozycji asortymentowej. Koszt jednostkowy tej pozycji asortymentowej
kształtuje się na poziomie 800 zł, a jednostkowy koszt zmienny na poziomie 500 zł.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
57
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się metodą docelowego zysku w firmie produkującej
telewizory kolorowe. Mając następujące informacje: jednostkowy koszt produktu 100 zł, jednostkowy
koszt zmienny: 50 zł, docelowa stopa zysku od zainwestowanego kapitału (ROI) – 20%,
zainwestowany kapitał 10000 zł, planowana wielkość sprzedaży 10 sztuk.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się metodą docelowego zysku w firmie produkującej
telewizory kolorowe. Mając następujące informacje: jednostkowy koszt produktu 200 zł, jednostkowy
koszt zmienny: 100 zł, docelowa stopa zysku od zainwestowanego kapitału (ROI) – 25%,
zainwestowany kapitał 100000 zł, planowana wielkość sprzedaży 100 sztuk.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się metodą docelowego zysku w firmie produkującej
telewizory kolorowe. Mając następujące informacje: jednostkowy koszt produktu 100 zł, jednostkowy
koszt zmienny: 50 zł, docelowa stopa zysku od zainwestowanego kapitału (ROI) – 10%,
zainwestowany kapitał 10000 zł, planowana wielkość sprzedaży 10 sztuk.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
58
Proszę wyznaczyć cenę podstawową posługując się metodą docelowego zysku w firmie produkującej
telewizory kolorowe. Mając następujące informacje: jednostkowy koszt produktu 500 zł, jednostkowy
koszt zmienny: 200 zł, docelowa stopa zysku od zainwestowanego kapitału (ROI) – 50%,
zainwestowany kapitał 100000 zł, planowana wielkość sprzedaży 100 sztuk.
(Proszę obliczenia i cenę danej pozycji asortymentowej wpisać do tabelki)
Które z poniższych warunków determinują stosowanie ceny penetracji rynku:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Duży udział kosztów stałych w cenie
Duże zagrożenie ze strony konkurentów
Wysoki stopień zróżnicowania nabywców
Słaby efekt doświadczenia
Które z poniższych warunków determinują stosowanie ceny penetracji rynku:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Wysoka wrażliwość cenowa nabywców
Silny efekt doświadczenia
Niski stopień zróżnicowania nabywców
Przewaga kosztowa
Fałsz
Fałsz
Które z poniższych warunków determinują stosowanie ceny zbierania śmietanki rynkowej:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Fałsz
Wysoka wrażliwość cenowa nabywców
Duże zagrożenie ze strony konkurentów
Niski stopień zróżnicowania nabywców
Przewaga jakościowa
Które z poniższych warunków determinują stosowanie ceny zbierania śmietanki rynkowej:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Fałsz
Mały udział kosztów stałych w cenie
Niska wrażliwość cenowa nabywców
Wysoki stopień zróżnicowania nabywców
Silny efekt doświadczenia
59
Promocja
Przedstaw definicję promocji osobistej:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję reklamy:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję promocji sprzedaży:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję public relations:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję marketingu bezpośredniego:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
60
Przedstaw definicję sponsoringu:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję promocji wkomponowanej:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję promocji wystawienniczej:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję promocji internetowej:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję programów lojalnościowych:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw definicję promocji spektakularnych wydarzeń:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
61
Do celów komunikacyjnych promocji można zaliczyć:
a) kreowanie pożądanego wizerunki marki
b) stabilizacja ceny oferowanych produktów
c) pozyskanie do współpracy pośredników handlowych
d) wejście z marką do nowych segmentów rynku
e) generowanie większych przychodów ze sprzedaży danej marki
Do celów komunikacyjnych promocji można zaliczyć:
a) zwiększenie sprzedaży
b) stabilizacja ceny oferowanych produktów
c) kształtowanie pozytywnej postawy nabywców
d) wejście z marką do nowych segmentów rynku
e) generowanie większych przychodów ze sprzedaży danej marki
Do celów komunikacyjnych promocji można zaliczyć:
a) zwiększenie sprzedaży
b) budowanie pożądanego wizerunku marki
c) tworzenie obecność produktu na półce
d) wejście z marką do nowych segmentów rynku
e) generowanie większych przychodów ze sprzedaży danej marki
Do celów komunikacyjnych promocji można zaliczyć:
a) zwiększenie sprzedaży produktu
b) uplasowanie produktu w systemie dystrybucji
c) pozyskanie do współpracy pośredników handlowych
d) wejście na nowy rynek geograficzny
e) zwiększenie stopnia znajomości marki wśród nabywców docelowych
Które z poniższych instrumentów promocji są charakterystyczne odpowiednio dla strategii pull i push
na rynku konsumpcyjnym - B2C (zaznacz poprzez x w odpowiednim miejscu prawidłową odpowiedź,
w danym wierszu tabelki jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź):
Instrumenty promocji
Strategia pull
Strategia push
Reklama radiowa
Reklama w prasie kobiecej (np. Przyjaciółka)
Reklama w telewizji
Degustacja produktów w supermarkecie
Które z poniższych instrumentów promocji są charakterystyczne odpowiednio dla strategii pull i push
na rynku konsumpcyjnym - B2C (zaznacz poprzez x w odpowiednim miejscu prawidłową odpowiedź,
w danym wierszu tabelki jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź):
Instrumenty promocji
Strategia pull
Strategia push
Szkolenie handlowców pośredników handlowych
Degustacja produktu w hipermarkecie
Sponsoring dużej imprezy sportowej
Reklama w telewizji
Które z poniższych instrumentów promocji są charakterystyczne odpowiednio dla strategii pull i push
na rynku konsumpcyjnym - B2C (zaznacz poprzez x w odpowiednim miejscu prawidłową odpowiedź,
w danym wierszu tabelki jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź):
Instrumenty promocji
Strategia pull
Strategia push
Reklama w prasie handlowej (np. Handel)
Reklama w prasie kobiecej (np. Przyjaciółka)
Targi handlowe
Konkurs dla najlepszych sprzedawców
62
Które z poniższych instrumentów promocji są charakterystyczne odpowiednio dla strategii pull i push
na rynku konsumpcyjnym - B2C (zaznacz poprzez x w odpowiednim miejscu prawidłową odpowiedź,
w danym wierszu tabelki jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź):
Instrumenty promocji
Strategia pull
Strategia push
Reklama w prasie handlowej (np. Handel)
Targi handlowe
Reklama w telewizji
Konkurs dla najlepszych sprzedawców
Które z poniższych form promocji daje generalnie najlepszy efekt w realizacji funkcji motywacyjnej:
a) promocja wkomponowana
b) reklama
c) programy lojalnościowe
d) public relations
e) sponsoring
Które z poniższych form promocji daje generalnie najlepszy efekt w realizacji funkcji informacyjnej:
a) promocja sprzedaży
b) reklamy
c) promocja osobista
d) promocja wkomponowana
e) sponsoring
Które z poniższych form promocji daje generalnie najlepszy efekt w realizacji funkcji wizerunkowej:
a) promocja sprzedaży
b) reklama
c) programy lojalnościowe
d) promocja wystawiennicza
e) marketing bezpośredni
Które z poniższych form promocji daje generalnie najlepszy efekt w realizacji funkcji kształtowania
pożądanego wizerunku:
a) programy lojalnościowe
b) marketing bezpośredni
c) public relations
d) promocja sprzedaży
e) targi handlowe
Przedstaw krótką charakterystykę selektywnego postrzegania:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Przedstaw krótką charakterystykę selektywnego zniekształcenia:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
63
Przedstaw krótką charakterystykę selektywnego przypominania:
(proszę wpisać odpowiedź w tabelkę)
Mocną stroną reklamy jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Koszt dotarcia do jednego adresata
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Mocną stroną promocji osobistej jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Koszt dotarcia do jednego adresata
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Mocną stroną public relations jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Stopień wiarygodności przekazywanej informacji
Koszt działań promocyjnych
Stopień kontroli przekazu
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Mocną stroną promocji sprzedaży jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Stopień kontroli działań / akcji
Efekty wizerunkowe
Budowanie relacji w kanale dystrybucji
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Mocną stroną marketingu bezpośredniego jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Stopień standaryzacji / adaptacji przekazu
Pomiar efektów (łatwość)
Koszt dotarcia do jednego adresata
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Mocną stroną sponsoringu jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Stopień wiarygodności przekazywanej informacji
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Pomiar efektów (łatwość)
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
64
Mocną stroną promocji wkomponowanej jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Stopień wiarygodności przekazywanej informacji
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Zasięg działań
Mocną stroną promocji wystawienniczej jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Zasięg działań
Mocną stroną promocji internetowej jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Zakres przekazywanej informacji
Stopień kontroli przekazu
Pomiar efektów (łatwość)
Mocną stroną programów lojalnościowych jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Koszty działań (programów)
Stopień kontroli przekazu
Pomiar efektów (łatwość)
Mocną stroną promocji spektakularnych wydarzeń jest:
(zaznacz poprzez „x” prawidłową odpowiedź w drugiej lub trzeciej kolumnie)
Prawda
Sprzężenie zwrotne / szybkość reakcji adresatów
Zakres przekazywanej informacji
Zasięg działania
Pomiar efektów (łatwość)
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
W modelu AIDA z fazą kognitywną jest związane:
a) zainteresowanie
b) pragnienie
c) działanie
d) uwaga
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
W modelu hierarchii efektów z fazą afektywną jest związane:
a) świadomość
b) wiedza
c) przekonanie
d) zakup
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
65
W modelu przyswajania (akceptacji) innowacji z fazą behawioralną jest związane:
a) świadomość
b) ocena
c) zainteresowanie
d) przyswojenie
e) odpowiedź a i b jest prawidłowa
W modelu komunikacji z fazą behawioralną jest związane:
a) zachowanie
b) odbiór
c) postawa
d) zamiar
e) ekspozycja
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo jasne pełne
Numer jeden marka na rynku
Stabilny udział w rynku
Rynek docelowy
Mężczyzna, wiek 18-35, dużo pijący piwa, interesujący się sportem
Cele komunikacji
Wzmocnić wizerunek marki – piwo dla osób intersujących się sportem
marketingowej
Utrzymać pozycję lidera rynkowego
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji
Znaczny budżet promocyjny
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
66
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo jasne pełne
Specjalista rynkowy
Rosnący udział w rynku
Rynek docelowy
Mężczyzna, wiek 30-50, dużo pijący piwa, ceniący smak i jakość piwa
Cele komunikacji
Zwiększyć stopień znajomości marki w grupie docelowej
marketingowej
Wykreować wizerunek – piwo opierające się na tradycyjnych metodach
produkcji
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji
Ograniczenia budżetowe
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo jasne pełne
Nowy produkt na rynku
Rynek docelowy
Mężczyzna, wiek 18-25, dużo pijący piwa
Cele komunikacji
Zbudować wizerunek – piwo dla młodych
marketingowej
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji ( w tym
jeden instrument należący do promocji internetowej)
Ograniczenia budżetowe
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
67
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo jasne pełne
Nowy produkt importowany
Rynek docelowy
Mężczyzna, wiek 25-50, dużo pijący piwa, wysokie dochody
Cele komunikacji
Wykreować wizerunek piwo dla bogatych
marketingowej
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji
Znaczny budżet promocyjny
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo smakowe
Nowy produkt
Rynek docelowy
Kobieta, wiek 18-35, mieszkająca w dużych miastach, bywająca w
punktach gastronomicznych
Cele komunikacji
Wykreować wizerunek – piwo dla kobiet aktywnych
marketingowej
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji
Ograniczony budżet promocyjny
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
68
Zaprojektuj zintegrowane działania promocyjne dla określonej sytuacji rynkowej:
Produkt
Piwo jasno-pełne
Nowy produkt
Rynek docelowy
Mężczyzna, wiek 18-50, dużo pijący piwa, niskie dochody
Cele komunikacji
Wykreować wizerunek – piwo dla „mas”
marketingowej
Założenia
Wykorzystać instrumenty promocji należące do różnych form
Projekt powinien ograniczać się do 3 instrumentów promocji
Znaczny budżet promocyjny
Proszę uzupełnić poniższą tabelę
Apel
promocyjny
Instrument
Krótka charakterystyka instrumentu
promocji
69
Marketing strategiczny- wprowadzenie i typologia
Powiązać poszczególne decyzje z rodzajami decyzji marketingowych.
Proszę zaznaczyć „x” we właściwym polu tabelki, w danym wierszu tylko jedna odpowiedź prawidłowa
Decyzje tworzące
Decyzje tworzące
Decyzje
strategie
strategie
instrumentalne
Decyzje
marketingowe dla
marketingowe dla
firmy
rynku produktowego
wybór rynku docelowego
dywersyfikacja koncentryczna
ustalenie dyskont cenowych
przedefiniowana domena działania firmy
Powiązać poszczególne decyzje z rodzajami decyzji marketingowych.
Proszę zaznaczyć x we właściwym polu tabelki, w danym wierszu tylko jedna odpowiedź prawidłowa
Decyzje
Decyzje tworzące
Decyzje tworzące
Decyzje
strategie
strategie marketingowe instrumentalne
marketingowe dla
dla rynku
firmy
produktowego
modyfikacja opakowania produktu
ustalenie ceny podstawowej
dywersyfikacja koncentryczna
wybór pośredników handlowych
Powiązać poszczególne decyzje z rodzajami decyzji marketingowych.
Proszę zaznaczyć x we właściwym polu tabelki, w danym wierszu tylko jedna odpowiedź prawidłowa
Decyzje
Decyzje tworzące
Decyzje tworzące
Decyzje
strategie
strategie marketingowe instrumentalne
marketingowe dla
dla rynku produktowego
firmy
integracja pionowa (wertykalna)
alokacja zasobów firmy
segmentacja rynku
wydłużenie okresu gwarancji
Powiązać poszczególne decyzje z rodzajami decyzji marketingowych.
Proszę zaznaczyć x we właściwym polu tabelki, w danym wierszu tylko jedna odpowiedź prawidłowa
Decyzje
Decyzje tworzące
Decyzje tworzące
Decyzje
strategie
strategie marketingowe instrumentalne
marketingowe dla
dla rynku produktowego
firmy
pozycjonowanie oferty rynkowej w
segmentach docelowych
ocena pośredników handlowych
dywersyfikacja lateralna
wejście na nowy rynek geograficzny
Określić cechy wyróżniające perspektywę rozumowania racjonalnego
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Dominacja logiki nad kreatywnością
Duże znaczenie działań analitycznych
Lateralne myślenie
Nadrzędne wartości spójność i dyscyplina
Fałsz
70
Określić cechy wyróżniające perspektywę rozumowania racjonalnego
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Rzeczywistość subiektywna i częściowo formowalna
Dominacja dedukcji
Strategia jest nauką
Definiowanie problemów poprzez rozpoznanie i analizowanie
Określić cechy wyróżniające perspektywę rozumowania kreatywnego
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Dominacja indukcji
Podstawa decyzji osąd
Wertykalne myślenie
Definiowanie problemów poprzez rozmyślanie i ustalanie sensu
Określić cechy wyróżniające perspektywę rozumowania kreatywnego
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Lateralne myślenie
Zmienne, nieformalne reguły zarządzą myśleniem
Kreatywność ponad logikę
Strategia jest sztuką
Określić cechy wyróżniające perspektywę planowania strategicznego:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Strategia rozmyślenie zaprojektowana
Najpierw myślenie potem działanie
Podejmowanie decyzji rozproszone
Samorzutność ponad rozmyślność
Określić cechy wyróżniające perspektywę planowania strategicznego:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Przyszłość prognozowana i przewidywalna
Najważniejszy aspekt wdrażania – uczenie się (rozwój organizacji)
Zmiana strategiczna wprowadzania odgórnie
Strategia kształtowana stopniowo
Określić cechy wyróżniające perspektywę strategicznej stopniowalności:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Rozmyślność ponad samorzutność
Najważniejszy aspekt wdrażania – programowanie (organizacyjna efektywność)
Sposób formułowania strategii poprzez odkrywanie
Przyszłość częściowo nieprzewidywalna i nieznana
Określić cechy wyróżniające perspektywę strategicznej stopniowalności:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Myślenie przeplata się z działaniem
Odwlekanie długookresowych zobowiązań
Strategia stopniowo kształtowana
Podejmowanie decyzji hierarchiczne
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Fałsz
71
Strategie marketingowe dla przedsiębiorstwa
Proszę określić nową domenę działania przedsiębiorstwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania producenta napojów chłodzących
Produkty
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Woda mineralna gazowana
Konsumenci
Rynek polski
Woda mineralna niegazowana
Gastronomia
Napoje typu cola
Działania / strategie
1. Wprowadzenie nowego opakowania wody mineralnej niegazowanej
2. Zwiększenie intensywności działań promocyjnych na rynku napojów typu cola
3. Wejście na rynek niemiecki
Nowa domena działania producenta napojów chłodzących
(proszę przedstawić nową domenę po realizacji powyższych działań / strategii)
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Proszę określić nową domenę działania przedsiębiorstwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania producenta napojów chłodzących
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Napoje typu cola
Konsumenci
Rynek polski
Rynek niemiecki
Działania / strategie
1. Strategia dywersyfikacji koncentrycznej – przygotowanie specjalnych wersji (opakowań) napojów
typu cola dla segmentu gastronomicznego
2. Strategia dywersyfikacji horyzontalnej – wprowadzenie na rynek napoju typu tonic
3. Wycofanie się z rynku niemieckiego
Nowa domena działania producenta napojów chłodzących
(proszę przedstawić nową domenę po realizacji powyższych działań/ strategii)
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
72
Proszę określić nową domenę działania przedsiębiorstwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania producenta napojów chłodzących
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Napoje typu cola
Konsumenci
Rynek polski
Napoje typu tonic
Gastronomia
Rynek niemiecki
Napoje energetyczne
Działania / strategie
1. Wycofanie z rynku mniej opłacalnych pozycji asortymentowych z grupy napoje typu cola
2. Wycofanie się z rynku napojów typu tonic
3. Zwiększenie intensywności działań promocyjnych na rynku napoje energetyczne
Nowa domena działania producenta napojów chłodzących
(proszę przedstawić nową domenę po realizacji powyższych działań / strategii)
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Proszę określić nową domenę działania przedsiębiorstwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania producenta napojów chłodzących
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
Woda mineralna niegazowana
Konsumenci
Rynek polski
Woda mineralna gazowana
Działania / strategie
1. Wycofanie z rynku mniej opłacalnych pozycji asortymentowych grupy woda mineralna
niegazowana
2. Wejście na rynek ukraiński
3. Strategia dywersyfikacji lateralnej – wejście na rynek czekolady
Nowa domena działania producenta napojów chłodzących
(proszę przedstawić nową domenę po realizacji powyższych działań / strategii)
Potrzeby (produkty)
Grupy nabywców
Rynki geograficzne
73
Proszę określić nową domenę działania wydawnictwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Zarządzanie
Książka
Pracownicy
Rynek polski
Wydawca
Ekonomia
naukowi
Studenci
Strategie zakresowe
1. Strategia ofensywna na rynku książki z zarządzania – intensyfikacja działań promocyjnych
2. Strategia dywersyfikacji koncentrycznej – wejście na rynek książki prawniczej
3. Strategia integracji postępującej – własna sprzedaż książek poprzez Internet
4. Strategia internacjonalizacji – wejście z tłumaczeniami polskich książek z zarządzania na
rynek ukraiński
Nowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Proszę określić nową domenę działania wydawnictwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Zarządzanie
Książka
Pracownicy
Woj. mazowieckie Wydawca
naukowi
Studenci
Strategie zakresowe
1. Strategia ofensywna – nowe podręczniki z takich przedmiotów jak Finanse, Marketing
2. Strategia dywersyfikacji koncentrycznej – wejście na rynek książki prawniczej i ekonomicznej
3. Strategia dywersyfikacji koncentrycznej – wprowadzenie poradników dla menedżerów
dotyczących zarządzania
4. Strategia integracji wstecznej – zakup drukarni
Nowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
74
Proszę określić nową domenę działania wydawnictwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Zarządzanie
Książka
Pracownicy
Rynek polski
Własna drukarnia
Ekonomia
naukowi
Wydawca
Prawo
Studenci
Własny hurt
Kulinaria
Praktycy
Strategie zakresowe
1. Strategia deiwestowania- sprzedaż SJB zajmującej się książkami kulinarnymi
2. Strategia dezintegracji – sprzedaż drukarni (obecnie kupowanie usług na zewnątrz)
3. Strategia ofensywna na rynku książki z zarządzania - wejście w segment studiów MBA
4. Strategia integracji postępującej – własna sprzedaż książek poprzez Internet
Nowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Proszę określić nową domenę działania wydawnictwa:
Uwaga: Odpowiedź zamieścić w ostatnim wierszu
Dotychczasowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
(technologia)
geograficzne
Zarządzanie
Książka
Pracownicy
Rynek polski
Ekonomia
naukowi
Prawo
Studenci
Integracja
pionowa
Własna drukarnia
Wydawca
Własny hurt
Strategie zakresowe
1. Strategia deiwestowania- sprzedaż SJB zajmującej się książkami ekonomicznymi i
prawniczymi
2. Strategia dezintegracji – sprzedaż drukarni (obecnie kupowanie usług na zewnątrz)
3. Strategia defensywna na rynku książki z zarządzania – rezygnacja z segmentu studiów MBA
4. Strategia dezintegracji – rezygnacja z własnego hurtu
Nowa domena działania wydawnictwa XYZ
Produkt (funkcje)
Produkt
Grupy nabywców
Rynki
Integracja
(technologia)
geograficzne
pionowa
Cechą wyróżniająca strategiczną jednostkę biznesu jest:
a) wysoki stopień heterogeniczności produktu
b) inne rynki geograficzne na których firma prowadzi działalność sprzedażową
c) brak kierownika odpowiedzialnego za wyniki rynkowe i finansowe
d) koncentracja działań marketingowych na jednym segmencie rynku
e) wysoki stopień homogeniczności oferowanego produktu przez SJB
75
Cechą wyróżniająca strategiczną jednostkę biznesu jest:
a) odrębny rynek produktowy
b) odrębna grupa nabywców
c) wspólni konkurenci z innymi sferami działania przedsiębiorstwa
d) koncentracja działań marketingowych na jednym segmencie rynku
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Cechą wyróżniająca strategiczną jednostkę biznesu jest:
a) oferowanie produktu pod jedną marką
b) koncentracja działań marketingowych na jednym segmencie rynku
c) brak kierownika odpowiedzialnego za wyniki rynkowe i finansowe
d) oferowanie produktu pod wieloma markami
e) specyficzni konkurenci dla danej SJB
Cechą wyróżniająca strategiczną jednostkę biznesu jest:
a) nieznaczny rynek obsługiwany przez SJB
b) duże wydatki marketingowe na produkty należące do SJB
c) wysoki poziom homogeniczności produktu oferowanego przez SJB
d) odrębna grupa nabywców obsługiwana przez SJB
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowo sformułowana misja przedsiębiorstwa powinna być:
a) co roku zmieniana przez zarząd / właścicieli
b) opierać się znacznej liczbie celów
c) znana tylko zarządowi firmy
d) wyrażać marzenia i wyzwania
e) wszystkie odpowiedzi są nie prawidłowe
Prawidłowo sformułowana misja przedsiębiorstwa powinna być:
a) ukierunkowana na przyszłość
b) wiarygodna dla pracowników i innych podmiotów
c) oparta na ograniczonej liczbie celów
d) wyrażać marzenia i wyzwania
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowo sformułowana misja przedsiębiorstwa powinna być:
a) opierać się na najważniejszych zasadach, którymi przedsiębiorstwo chce się kierować
b) motywować pracowników do działania
c) oparta na znacznej liczbie celów
d) co roku zmieniana przez zarząd / właścicieli
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Prawidłowo sformułowana misja przedsiębiorstwa powinna być:
a) wiarygodna dla pracowników i innych podmiotów
b) opierać się na najważniejszych zasadach, którymi przedsiębiorstwo chce się kierować
c) oparta na wizji
d) ukierunkowana na przyszłość
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pierwszą strategią zakresową służącą do zmniejszania strategicznej luki planistycznej powinna być:
a) strategia ofensywna w dotychczasowej jednostce biznesu
b) strategia dywersyfikacji koncentrycznej
c) strategia internacjonalizacji
d) strategia integracji do przodu
e) strategia dywersyfikacji lateralnej
76
Pierwszą strategią zakresową służącą do zmniejszania strategicznej luki planistycznej powinna być:
a) strategia wejścia na nowy rynek geograficzny
b) strategia dywersyfikacji horyzontalnej
c) strategia internacjonalizacji
d) strategia defensywna w dotychczasowej jednostce biznesu
e) strategia dywersyfikacji lateralnej
Pierwszą strategią zakresową służącą do zmniejszania strategicznej luki planistycznej powinna być:
a) strategia stabilizacyjna w dotychczasowej jednostce biznesu
b) strategia ofensywna w dotychczasowej jednostce biznesu
c) strategia dywersyfikacji horyzontalnej
d) strategia internacjonalizacji
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Pierwszą strategią zakresową służącą do zmniejszania strategicznej luki planistycznej powinna być:
a) strategia wejścia na nowy rynek geograficzny
b) strategia dywersyfikacji horyzontalnej
c) strategia internacjonalizacji
d) strategia defensywna lateralnej
e) wszystkie odpowiedzi nie są prawidłowe
Firma działająca na rynku napojów chłodzących wyróżniła cztery SJB i oceniła je przy pomocy metody
portfelowej. Wyniki oceny są następujące:
SJB
Udział w sprzedaży
Ocena atrakcyjności
Ocena pozycji
firmy
rynku
konkurencyjnej
Napoje typu cola
60%
45
80
Woda mineralna
10%
60
20
Napoje izotoniczne
10%
75
60
Napoje gazowane
20%
10
60
Uwaga – wartość graniczna 50
Proszę przypisać strategie alokacyjne dla poszczególnych SJB..
Uwaga: Proszę wpisać odpowiedź do tabelki
SJB
Strategia zakresowa
Napoje typu cola
Woda mineralna
Napoje izotoniczne
Napoje gazowane
Firma działająca na rynku napojów chłodzących wyróżniła cztery SJB i oceniła je przy pomocy metody
portfelowej. Wyniki oceny są następujące:
SJB
Udział w sprzedaży
Ocena atrakcyjności
Ocena pozycji
firmy
rynku
konkurencyjnej
Napoje typu tonik
60%
20
30
Woda mineralna
10%
60
80
Napoje izotoniczne
10%
75
20
Napoje energetyczne
20%
65
60
Uwaga – wartość graniczna 50
Proszę przypisać strategie alokacyjne dla poszczególnych SJB.
Uwaga: Proszę wpisać odpowiedź do tabelki
SJB
Strategia zakresowa
Napoje typu tonik
Woda mineralna
Napoje izotoniczne
Napoje energetyczne
77
Firma działająca na rynku napojów chłodzących wyróżniła cztery SJB i oceniła je przy pomocy metody
portfelowej. Wyniki oceny są następujące:
SJB
Udział w sprzedaży
Ocena atrakcyjności
Ocena pozycji
firmy
rynku
konkurencyjnej
Napoje typu cola
20%
45
20
Napoje typu tonic
30%
20
80
Napoje izotoniczne
30%
75
70
Napoje energetyczne
20%
65
10
Uwaga – wartość graniczna 50
Proszę przypisać strategie alokacyjne dla poszczególnych SJB.
Uwaga: Proszę wpisać odpowiedź do tabelki
SJB
Strategia zakresowa
Napoje typu cola
Napoje typu tonic
Napoje izotoniczne
Napoje energetyczne
Strategia ofensywna związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Wejściem w nowy segment rynku
Podwyższaniem ceny
Zakupem nowej marki
Wejściem w nowe kanały dystrybucji
Strategia defensywna związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Ograniczaniem wydatków marketingowych
Podwyższaniem ceny
Uproszczaniem produktu
Koncentracji na najbardziej rentownych klientach
Strategia stabilizacyjna związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Blokowaniem wejścia nowych konkurentów
Zwiększaniem budżetu marketingowego
Obniżeniem ceny
Manifestowaniem silnego odwetu
Fałsz
Fałsz
Fałsz
Firma oferująca soki owocowe „z górnej półki” wprowadzając na rynek piwo alkoholowe będzie
realizować strategię:
a) dywersyfikacji lateralnej
b) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
c) rozwoju produktu
d) dywersyfikacji koncentrycznej
e) dywersyfikacji horyzontalnej
Firma oferująca soki owocowe „z górnej półki” wprowadzając na rynek nową markę soków dla
nabywców większej wrażliwości cenowej będzie realizować strategię:
a) penetracji rynku
b) dywersyfikacji koncentrycznej
c) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
d) defensywną w ramach dotychczasowej domeny
e) dywersyfikacji koncentrycznej
78
Firma oferująca koszule męskie wprowadzając na rynek obuwie męskie będzie realizowała strategię
a) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
b) rozwoju segmentów rynku
c) internacjonalizacji
d) dywersyfikacji horyzontalnej
e) dywersyfikacji koncentrycznej
Firma oferująca koszule męskie wycofując się z rynku koszule sportowe (flanelowe) będzie
realizowała strategię
a) penetracji rynku
b) żniw cenowych
c) defensywną w ramach dotychczasowej domeny
d) deinwestowania
e) dywersyfikacji lateralnej
Firma oferująca piwo jasne pełne (alkoholowe) wprowadzając na rynek tanie wino owocowe będzie
realizować strategię:
a) defensywną w ramach dotychczasowej domeny
b) rozwoju produktu
c) dywersyfikacji koncentrycznej
d) dywersyfikacji horyzontalnej
e) dywersyfikacji lateralnej
Firma oferująca piwo jasne pełne „z górnej półki” wprowadzając na rynek nową markę piwa jasnego
pełnego dla nabywców większej wrażliwości cenowej będzie realizować strategię:
a) dywersyfikacji horyzontalnej
b) dywersyfikacji segmentowej
c) dywersyfikacji koncentrycznej
d) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe
Firma oferująca piwo jasne pełne wprowadzając na rynek obuwie męskie będzie realizowała strategię
a) penetracji rynku
b) dywersyfikacji lateralnej
c) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
d) dywersyfikacji horyzontalnej
e) dywersyfikacji koncentrycznej
Firma oferująca piwo wycofując się z rynku piwo jasne mocne będzie realizowała strategię
a) dywersyfikacji lateralnej
b) ofensywną w ramach dotychczasowej domeny
c) deintegracji
d) deinwestowania
e) odpowiedzi a i c są prawidłowe
Strategia wejścia w nowy biznes polegająca na rozwoju wewnętrznym związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Szybki sposób wejścia na nowy rynek
Inwestycja rozłożona w czasie
Rozwój własnej marki
Swoboda przy kształtowaniu strategii marketingowej
Strategia wejścia w nowy biznes polegająca na zakupie firmy (marki) związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Konieczna integracja
Znaczna inwestycja początkowa
Szybki sposób wejścia na nowy rynek
Swoboda przy kształtowaniu strategii marketingowej
Fałsz
Fałsz
79
Strategia wejścia w nowy biznes polegająca na kooperacji związana jest z:
(Proszę wstawić „x” w odpowiednie miejsce w tabelce, w wierszu może być tylko jeden „x”):
Cechy wyróżniające
Prawda
Dzielenie ryzyka
Możliwa synergia zasobów
Wyższe inwestycje niż w przypadku rozwoju wewnętrznego
Cały zysk zostaje w przedsiębiorstwie
Fałsz
80
Download