Księga Rodzaju - parafia

advertisement
Parafialna Liga Biblijna 2016/2017
Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie
Nazwisko rodziny:
………………………………………………..
Adres:
………………………………………………..
KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
ZESTAW 5
Księga Rodzaju
1. Jak miał na imię król Elamu, którego rozgromił Abram uwalniając swojego bratanka
Lota?
Kedorlaomer
2. W jakiej miejscowości Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem?
Beer-Szeba
3. W jakiej miejscowości zmarł Haran, brat Abrama?
Ur Chaldejskie
4. Proszę podać imiona synów Jakuba, których urodziła mu Lea.
Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon
5. Z jakiego powodu Abram odbył wędrówkę do Egiptu?
Ze względu na głód panujący w Kanaanie
6. Jakie imię nadał Jakubowi Bóg?
Izrael
7. Proszę podać nazwy dwóch rzek, które wydzielały obszar ziemi dany Abramowi przez
Boga przy zawarciu z nim przymierza.
Rzeka Egipska i Eufrat (Rdz 15,18)
8. Jaką budowlę wzniesiono na wzgórzu Moria?
Świątynię jerozolimską (zob. przypis Rdz 22,2)
Strona 1 z 5
Parafialna Liga Biblijna 2016/2017
Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie
9. Do jakiego kraju został sprzedany przez swoich braci Józef?
Do Egiptu
10. Proszę podać imię syna Abrama zrodzonego z niewolnicy Hagar.
Izmael
11. Ile dni trwało balsamowanie ciała Izraela?
Czterdzieści dni
12. Proszę podać grecki odpowiednik hebrajskiego słowa „toledot”.
genesis
13. Proszę podać imię pierwszego syna Jakuba i Racheli.
Józef
14. Za jaką wartość Abraham kupił miejsce, w którym pochował swoją żonę Sarę?
400 syklów srebra
15. Co zerwała Ewa w rajskim ogrodzie?
owoc
16. Co miało pozostawać znakiem przymierza zawartego przez Boga z Abramem?
obrzezanie
17. Przez ile dni mieszkańcy Egiptu opłakiwali śmierć Jakuba?
Siedemdziesiąt dni
18. Proszę podać imiona synów Adama i Ewy wymienione w Księdze Rodzaju.
Kain, Abel, Set
19. O ocalenie jakiego miasta targował się z Bogiem Abraham?
Sodomy
20. Co miało być pokarmem dla zwierząt polnych oraz ptactwa zgodnie z poleceniem
Boga?
Trawa zielona
21. Skórami jakich zwierząt był okryty Jakub, by oszukać swego ojca i uzyskać
błogosławieństwo?
Strona 2 z 5
Parafialna Liga Biblijna 2016/2017
Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie
Skóry koźląt
22. Co Rachela ukradła Labanowi?
Posążki domowe
23. Proszę podać nazwę linii rodowej, z której wywodził się Abraham.
Semici
24. Jaką nazwę nadano miastu, w którym schronił się Lot uchodząc z Sodomy i Gomory?
Soar
25. O ile lat syn niewolnicy Hagar był starszy od pierwszego syna Sary, żony Abrahama?
Czternaście lat
26. Jaka część ciała Jakuba doznała urazu podczas walki w Penuel?
Staw biodrowy
27. Dzięki czemu człowiek, z natury śmiertelny, stał się nieśmiertelny zgodnie z opisem
Księgi Rodzaju?
Dzięki umieszczeniu go w ogrodzie Eden, gdzie rosło drzewo życia (zob. przypis
do Rdz 3,19)
28. Jak miał na imię urzędnik faraona, któremu sprzedany został Józef, syn Jakuba?
Potifar
29. Na jakim polu znajdowała się pieczara, w której został pochowany Jakub?
Pole Makpela
30. Jak miała na imię córka Jakuba?
Dina
31. Które drzewo rosło pośrodku rajskiego ogrodu?
drzewo życia
32. Kim dla Tamar był Juda?
teść
33. Ile łokci wysokości miała mierzyć arka, którą polecił zbudować Noemu Bóg?
30 łokci
Strona 3 z 5
Parafialna Liga Biblijna 2016/2017
Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie
34. Co miały symbolizować trzy gałązki we śnie, który przyśnił się w więzieniu
głównemu podczaszemu?
Trzy dni (po których uzyska łaskę faraona i zostanie przywrócony na urząd)
35. Którego dnia zostało stworzone Słońce zgodnie z opisem zawartym w Księdze
Rodzaju?
czwartego
36. Co symbolizowało siedem pięknych krów we śnie faraona?
Siedem lat obfitości w Egipcie
37. Czyją żoną była Silla?
Lameka (Rdz 4,19)
38. Jak miał na imię ojciec Noego?
Lamek
39. W jakim wieku umarł Józef, syn Jakuba?
110 lat
40. Z jakiego drzewa w rajskim ogrodzie Bóg zakazał spożywać człowiekowi?
Drzewo poznania dobra i zła
41. Ile dni Noe przebywał w arce?
394 dni (40 dni potopu, 150 dni wzbierania wód na ziemi, 150 dni opadania wód,
54 dni oczekiwania)
42. Ilu braci Józefa przybyło za pierwszym razem do Egiptu, by zaopatrzyć się w
żywność?
Dziesięciu
43. Proszę podać imiona dwóch postaci biblijnych, którzy otrzymali od Boga przywilej
wyłączenia spod naturalnego prawa śmierci?
Henoch i Eliasz (zob. przypis do Rdz 5,24)
44. Co znaczy mezopotamskie słowo, od którego nazwę bierze rajski ogród?
równina, step
45. Ile lat miał Ezaw, gdy wziął sobie za żonę Jehudit?
Strona 4 z 5
Parafialna Liga Biblijna 2016/2017
Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie
Czterdzieści lat
46. Jak miał na imię najsławniejszy na ziemi myśliwy wspomniany w Księdze Rodzaju?
Nimrod
47. Jak nazywała się ziemia, w której osiadła rodzina Józefa przybyła do Egiptu?
Goszen, Ramses
48. Ile opisów stworzenia człowieka odnaleźć można w Księdze Rodzaju?
dwa
49. Którzy z dwunastu synów Jakuba nie byli jego biologicznymi synami?
Wszyscy z dwunastu synów wymienionych w Rdz są jego bilogicznymi synami,
ponadto Manasses i Efraim (synowie Józefa) zostali postawieni na równi z
biologicznymi synami (zob. Rdz 48,5 z przypisem)
50. Co miało pozostać znakiem zawartego przymierza noachickiego?
tęcza
51. Z jakiego miasta pochodziła Rebeka, żona Izaaka?
PYTANIE ANULOWANE ZE WZGLĘDU NA NIEŚCISŁOŚĆ
52. Proszę podać nazwę rzeki z rajskiego ogrodu, która okrąża cały kraj Kusz.
Gichon
53. Jak miał na imię syn Jakuba, a brat Józefa pochodzący od tej samej matki?
Beniamin
54. Z czego Adam i Ewa zrobili sobie przepaski, gdy dostrzegli, że są nadzy?
Gałązki figowe
55. Proszę podać imiona dwóch synów Izaaka.
Ezaw i Jakub
KARTĘ Z NANIESIONYMI ODPOWIEDZIAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ
W NIEDZIELĘ, 5 LUTEGO, DO ZAKRYSTII I ODEBRAĆ KOLEJNY ZESTAW 
Strona 5 z 5
Download