obowiązkowych badań lekarskich pracowników Akademii

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 25/16
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie obowiązkowych badań lekarskich pracowników
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Na podstawie:

art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),

§ 40 ust. 3 pkt 5 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu z dnia 17 marca 2015 r.,

art. 207, 211, 212 i 229 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r.
nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),

Regulaminu pracy, Regulaminu premiowania pracowników Akademii Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wprowadzonych zarządzeniem
nr 45/15 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r.,
zarządza się, co następuje:
§1
Wszyscy pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu, zwanej dalej „Akademią”, zobowiązani są do poddania się wstępnym
okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do
wskazań lekarskich.
§2
1. Wszystkie osoby przyjmowane do pracy w Akademii oraz pracownicy przenoszeni na
stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki
uciążliwe, zobowiązani są do wykonania wstępnych badań lekarskich.
2. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy w Akademii
na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na
podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z Akademią.
1
§3
Wszyscy pracownicy Akademii, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, podlegają
okresowym badaniom lekarskim.
§4
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą,
pracownik zobowiązany jest do wykonania kontrolnych badań lekarskich w celu ustalenia
zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
§5
Badania profilaktyczne, o których mowa w § 2 – 4, należy wykonywać w przychodni
podstawowej jednostki służby medycyny pracy, z którą Akademia zawarła umowę na
świadczenie usług medycznych.
§6
1. Skierowania na badania profilaktyczne, o których mowa w § 1, wydaje Sekcja Płac i Kadr,
określając jednostkę organizacyjną oraz stanowisko pracy, na którym pracownik jest
(w przypadku badań okresowych i kontrolnych) lub będzie zatrudniony (w przypadku
badań wstępnych).
2. Skierowania na okresowe badania lekarskie powinny być wydawane na minimum 30 dni
przed upływem terminu ważności poprzednich badań.
3. Informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
występujących na stanowisku pracy, wpisuje w skierowaniu pracownik Sekcji Płac i Kadr
po konsultacji z bezpośrednim przełożonym pracownika i inspektorem BHP.
4. Wzór druku skierowania na badania profilaktyczne, o których mowa w § 1, określił
Minister Zdrowia w ujawnionym wyżej rozporządzeniu.
5. Sekcja Płac i Kadr wystawia także skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę
w ciąży lub karmiąca piersią, w przypadku, gdy wykonuje ona prace wymienione
w załączniku nr 3 do Regulaminu Pracy pracowników Akademii.
6. Kopię skierowania pracownika na badania profilaktyczne otrzymuje bezpośredni
przełożony pracownika.
§7
1. Zaświadczenia o wyniku badania lekarskiego pracownik okazuje bezpośredniemu
przełożonemu najpóźniej w dniu upływu ważności poprzedniego zaświadczenia
lekarskiego, lub – w przypadku pracownika przyjmowanego do pracy – w pierwszym dniu
pracy.
2. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, po przesłaniu go przez przychodnię wykonującą
badania, przechowuje Sekcja Płac i Kadr w aktach osobowych pracownika.
3. W przypadku zastrzeżeń co do treści zaświadczenia o wyniku badania lekarskiego,
pracownik i pracodawca mogą wystąpić w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania,
z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego
ośrodka medycyny pracy.
2
§8
1.
Koszty profilaktycznych badań lekarskich ponosi Akademia.
2.
Okresowe i kontrolne badania lekarskie wykonywane są w godzinach pracy.
3.
Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań, o których mowa
w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§9
1.
Bezpośredni przełożony pracownika, odpowiedzialny jest za egzekwowanie
przestrzegania przez podległych pracowników obowiązku poddawania się wstępnym,
kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim.
2.
Nie można dopuścić do pracy pracownika, który w terminie ustalonym przez lekarza
medycyny pracy nie poddał się badaniu lekarskiemu, a tym samym nie uzyskał
aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
3.
Bezpośredni przełożony pisemnie informuje pracownika o niedopuszczeniu do pracy
z powodu braku aktualnego orzeczenia lekarskiego, a kopię pisma przekazuje do Sekcji
Płac i Kadr. Wzór pisma stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 10
1.
W stosunku do osób nieprzestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia stosowane
będą sankcje wynikające z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i Kodeksu pracy, a także z regulacji ujętych treścią Regulaminu premiowania
pracowników Akademii.
2.
Konsekwencją nie poddania się w terminie obowiązkowi badań profilaktycznych jest:
1) niedopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowych z utratą
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na określonym stanowisku;
2) utrata części lub całości premii regulaminowej przez okres 3 miesięcy;
3) rozwiązanie stosunku pracy w przypadku uporczywego uchylania się od
obowiązku poddania się badaniom lekarskim.
3.
Osobami uprawnionymi do powiadomienia rektora o okolicznościach uzasadniających
rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jest jego bezpośredni przełożony lub
kierownik Sekcji Płac i Kadr.
4.
Inspektor BHP, nie rzadziej niż raz na kwartał, jest zobowiązany do wystąpienia
o udzielenie informacji przez Sekcję Płac i Kadr o stanie realizacji obowiązku badań
profilaktycznych przez pracowników Akademii, informując rektora o stwierdzonych
nieprawidłowościach.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
3
Załącznik nr 1
do zarządzenia n 25/16
Rektora AWF w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2016r.
WZÓR
............................................
(miejscowość, data)
Pan/Pani
.............................................................
............................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)
Z
uwagi
na
niedostarczenie
aktualnego
orzeczenia
lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, nie
dopuszczam Pana/Pani do pracy od dnia ............................................., do czasu
uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego.
Jednocześnie informuję, że za czas niedopuszczenia do pracy nie przysługuje
wynagrodzenie za pracę.
Podstawa prawna: art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
.........................................................
bezpośredni przełożony
Otrzymują:
- Sekcja Płac i Kadr.
4
Download