Michał Gorczykowski Wrocław 2012

advertisement
U N I W E R S Y T E T P R Z Y R O D N I C Z Y
we W R O C Ł A W I U
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Michał Gorczykowski
Zmiany ilościowe populacji limfocytów krwi obwodowej bydła
jako wskaźnik aktywności IFN-tau
PRACA DOKTORSKA
Promotor:
dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prof. nadzw.
Katedra Immunologii, Patofizjologii
i Prewencji Weterynaryjnej
Wrocław 2012
Pani Prof. Annie Chełmońskiej-Soyta
za pomoc, cenne rady oraz cierpliwoś ć
serdecznie dziękuję
Za wsparcie merytoryczne i duchowe
pragnę również podz iękow ać
Przyjaciołom, Koleż ankom i Koleg om
a zwłaszcz a:
Magdzie Majewskiej, Tomaszowi Majowi,
Joannie Gali, Joannie Bajzert i Patrycji Libako
oraz Pani Iwonie Zbyryt
Spis
treści
I. Wstęp
1.
Właściwości IFN-τ …………………………………………………………………………………………………………. 4
1.1 Charakterystyka ogólna……………………………………………………………………………………………… 4
1.2 Polimorfizm i kontrola ekspresji IFN-τ ……………………………………………………………………………. 5
1.3 Szlaki przekazywania sygnału dla IFN-τ…………………………………………………………………………... 13
2.
Fizjologiczne efekty IFN-τ w czasie ciąży u bydła…………………………………………………………………… 17
2.1 Elekt luteotropowy……………………………………………………………………………………………………. 17
2.2 Immunoregulacja……………………………………………………………………………………………………… 21
2.3 Inne efekty fizjologiczne IFN-τ………………………………………………………………………………………. 27
3.
Postęp hodowlany a rozród……………………………………………………………………………………………… 27
4.
Techniki rozrodu…………………………………………………………………………………………………………… 30
5.
Ocena jakości zarodków…………………………………………………………………………………………………..32
II. Cel Pracy …………………………………………………………………………………………………………………………. 36
III. Materiał i metody………………………………………………………………………………………………………………... 37
1.Odczynniki gotowe stosowane w przeprowadzanych badaniach…………………………………………….... 37
2.Przygotowywane samodzielnie media i bufory…………………………………………………………………... 38
3.Technika izolacji i przygotowania do hodowli in vitro komórek mononuklearnych krwi obwodowej
39
4. Doświadczenie I Wpływ rekombinowanego interferonu-tau na indukowaną mitogenami transformację
blastyczną limfocytów w teście mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT……………………………… 39
5. Doświadczenie II Ocena przydatności poliklonalnej króliczej surowicy anty-roINF-tau do znoszenia
efektu antyproliferacyjnego IFN-τ ..……………………………………………………………………………………40
6. Doświadczenie III Wpływ rekombinowanego interferonu-tau na frekwencję limfocytów TCD4, TCD8, Tγδ i B
oraz ekspresję receptora CD25 w spontanicznej i indukowanej mitogenami tranformacji blastycznej…………41
7. Doświadczenie IV. Wpływ stężenia rekombinowanego IFN-τ na ilość limfocytów Tγδ w indukowanej
mitogenami tranformacji blastycznej…………………………………………………………………………………… 42
8. Doświadczenie V. Reaktywność kriokonserwowanych komórek mononuklarnych krwi obwodowej wybranej
jałówki hodowanych in vitro w obecności ConA i IFN-τ……………………………..……………………………… 42
9. Doświadczenie VI. Określenie stężenia IFN-τ w supernatantach z nad hodowli in vitro
zarodków bydlęcych…………………………………………………………………………………………………… 43
10. Doświadczenie VII. Efekt dodatku supernatantów zarodkowych do hodowli in vitro limfocytów………………44
11. Sposób analizy zarchiwizowanych wyników immunofenotypizacji limfocytów…………………………………… 44
12. Sposób prezentacji i analiza statystyczna wyników………………………………………………………………… 47
IV. Wyniki badań……………………………………………………………………………………………………………………. 48
1. Doświadczenie I Wpływ rekombinowanego interferonu-tau na indukowaną mitogenami tranformację
blastyczną limfocytów w teście mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT……………………………… 48
2. Doświadczenie II Ocena przydatności poliklonalnej króliczej surowicy anty-ro IFN-τ do znoszenia efektu
antyproliferacyjnego IFN-τ …………………………………………………………………………………………… 52
3. Doświadczenie III Wpływ rekombinowanego interferonu-tau na frekwencję limfocytów TCD4, TCD8, Tγδ i B
oraz ekspresję receptora CD25 w spontanicznej i indukowanej mitogenami tranformacji blastycznej………….53
4. Doświadczenie IV. Wpływ stężenia rekombinowanego IFN-τ na ilość limfocytów Tγδ w indukowanej
mitogenami tranformacji blastycznej…………………………………………………………………………………….58
5. Doświadczenie V. Reaktywność kriokonserwowanych komórek mononuklarnych krwi obwodowej wybranej
jałówki hodowanych in vitro w obecności ConA i IFN-τ…………………………….…………………………………61
6. Doświadczenie VI. Określenie stężenia IFN-τ w supernatantach z nad hodowli in vitro zarodków bydlęcych. 62
7. Doświadczenie VII. Efekt dodatku supernatanatantów zarodkowych do hodowli in vitro limfocytów. ………..63
V. Dyskusja………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
1. Analiza wyników doświadczeń w których użyto rekombinowanego IFN-τ…………………………………… 68
2. Analiza wyników doświadczeń w których użyto nasączy znad hodowli in vitro zarodków bydlęcych…. 72
3. Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny proliferacji…………………………………………………. 76
VI. Wnioski…………………………………………………………………………………………………………………………… 82
VII. Piśmiennictwo………………………………………………………………………………………………………………….. 83
VIII. Streszczenie……………………………………………………………………………………………………………………. 100
_____________________________________________________________________________
I. Wstęp
1. Właściwości intereronu tau
1.1 Charakterystyka ogólna
Interferon tau (IFN-tau, IFN-τ) po raz pierwszy wyizolowano w latach 80-tych
ubiegłego wieku z homogenatów 12 i 13 dniowych zarodków owczych, stąd też
pierwotnie nazwano go trofoblastyną bądź białkiem-1 trofoblastu (oTP-1); (Winkelman
i wsp., 1999; Demmers i wsp., 2001). Białko to produkowane jest wyłącznie przez
komórki trofoblastu w okresie okołoimplantacyjnym, jest specyficzne jedynie dla
podrzędu Ruminantia (Roberts i wsp., 1998). IFN-τ jest jednym z podstawowych
czynników istotnych dla podtrzymania wczesnej ciąży u przeżuwaczy. U bydła
produkcja IFN-τ przypada na 14 - 24 dzień ciąży, przy czym maksymalna synteza
widoczna jest od 16 do 19 dnia po zapłodnieniu. Po implantacji zarodka ekspresja i
wydzielanie IFN-τ zanikają (Farin i wsp., 1990; Low i wsp., 1990). Bydlęcy IFN-τ jest
glikoproteiną o masie 20 – 22 kDa, o długości łańcucha wynoszącej 172 aminokwasy i
należy do rodziny interferonów typu I (Roberts i wsp., 1997). Pod względem budowy
aminokwasowej białko to wykazuje około 80% zgodności sekwencji z interferonem ω,
ok. 50% z IFN-α i ok. 25% z IFN-beta (Roberts i wsp., 1997). Badania wykorzystujące
modelowanie molekularne wskazują, że struktura przestrzenna cząsteczki IFN-τ jest
zbliżona do pozostałych przedstawicieli interferonów typu I. Opiera się ona na pięciu
długich alfa-helisach oznaczonych symbolami od A do E połączonych pętlami
aminokwasowymi, przy czym na pętli łączącej helisy C i D występuje dodatkowa helisa
krótka (Senda i wsp., 1995). Podobnie jak inne interferony typu I, IFN-τ posiada silne
właściwości antywirusowe, jednak jego synteza nie jest indukowana przez wirusy
(Leaman i wsp., 1994). W porównaniu z IFN-α jest on również znacznie mniej
cytotoksyczny (Subramaniam i wsp., 1995) i dlatego też z jego antywirusowymi
właściwościami wiązane są duże nadzieje przy leczeniu zakażeń wirusami, np. HIV i
FIP (np.: Soos i wsp., 1995; Rogez i wsp., 2003; Pontzer i wsp., 1997). Szeroko opisywaną
w literaturze właściwością IFN-τ jest jego antyproliferacyjne działanie w stosunku do
komórek ssaków. Hamuje on m.in. stymulowaną mitogenami bądź alloantygenem
proliferację limfocytów krwi obwodowej bydła, owiec i człowieka (np.: Emond i wsp.,
__________________________________________________________________________
4
_____________________________________________________________________________
2000; Tekin i wsp., 2000; Fillion i wsp., 1991). Antyproliferacyjne działanie IFN-τ nie jest
natomiast widoczne w przypadku bydlęcych komórek endometrialnych, będących
głównym
celem
działania
IFN-τ.
Jest
to
prawdopodobnie
ewolucyjnym
przystosowaniem, pozwalającym na wzrost endometrium w czasie ciąży, mimo
obecności interferonów typu I (Davidson i wsp., 1994) i zwiększonej pod ich wpływem
ekspresji białek proapoptotycznych (Groebner i wsp., 2010). Funkcjonowanie IFN-τ nie
tylko jako cytokiny, ale jako hormonu ciążowego jest również widoczne w jego
oddziaływaniu na zwierzęta nie będące w ciąży. Przykładowo, podanie IFN-τ owcom
w trakcie cyklu płciowego powoduje zmiany polegające na „naśladowaniu”
środowiska ciążowego (np. efekt antyluteolityczny, czy obniżenie ekspresji receptora
oksytocynowego) (Chen i wsp., 2006). IFN-τ prócz szeregu cech charakterystycznych
dla interferonów typu I, posiada również szereg cech unikatowych, związanych z
ewolucyjnie nową funkcją tego białka, jako głównego czynnika warunkującego
podtrzymanie ciąży u przeżuwaczy.
1.2 Polimorfizm i kontrola ekspresji IFN-τ
Dane z piśmiennictwa dotyczące właściwości i funkcji IFN-τ bywają często ze
sobą sprzeczne i wydaje się, że jednym z tego powodów jest istnienie różnych izoform
tego białka, a także fakt, że poziom jego ekspresji jest silnie zróżnicowany nawet
pomiędzy poszczególnymi komórkami trofoblastu (Guillomot i wsp., 1998; Johnson i
wsp., 2006). Wszystkie gatunki w obrębie podrzędu Ruminantia z wyjątkiem żyraf,
posiadają wiele genów dla IFN-τ (Roberts, 2007). Geny te są zlokalizowane na
chromosomach 8q15 u bydła i kóz oraz 2p15 u owiec (Ryan i wsp., 1993; Martal i wsp.,
1998). Szacuje się, że u bydła jest od 4 do 10 genów dla IFN-τ (Leaman i wsp., 1992;
Ryan i wsp., 1993; Alexenko i wsp. 2000). Natomiast polimorficznych alleli IFN-τ
znanych jest minimum 18 u owiec, 9 u kóz i od 12 do 18 u bydła (Alexenko i wsp., 2000;
Ealy i wsp., 2004; Walker i wsp., 2009). Określenie liczby izoform IFN-τ komplikuje fakt,
że u niektórych gatunków dochodzi do tzw. potranslacyjnej modyfikacji polipeptydu, a
u bydła i kóz dodatkowo do zróżnicowanej glikozylacji (Guillomot i wsp., 1998; Early i
wsp., 2006). Poszczególne izoformy zarówno w obrębie gatunku, jak i poza nim cechuje
__________________________________________________________________________
5
_____________________________________________________________________________
wysoki stopień zgodności sekwencji aminokwasowej i nukleotydowej co obrazuje
tabela 1 (Ealy i wsp., 2004).
caIFN-τ2a
90,7
caIFN-τ3
caIFN-τ4a
caIFN-τ5
caIFN-τ6
ovIFN-τ4
boIFN-τ1a
90,7
88,4
87,2
87,2
94,3
79,1
99,4
96,5
95,3
94,2
93,3
84,9
97,1
95,9
94,8
93,3
84,9
98,8
97,7
91,2
83,7
96,5
90,2
81,4
90,2
80,8
caIFN-τ2a
95,9
caIFN-τ3
95,5
99,6
caIFN-τ4a
95,0
98,2
98,2
caIFN-τ5
94,7
98,2
98,2
99,3
caIFN-τ6
91,5
97,4
97,4
99,1
98,4
caIFN-τ4
97,9
90,2
95,9
95,4
95,0
caIFN-τ1a
89,2
91,4
91,1
90,4
90,4
identyczność sekwencji nukleotydowej (%)
94,7
89,7
81,5
identyczność sekwencji
aminokwasowej (%)
caIFN-τ1
caIFN-τ1
89,9
Tabela 1. Podobieństwo sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych wybranych izoform IFN-τ [ca – kozi;
bo - bydlęcy; ov – owczy] (z Ealy i wsp., 2004)
Walker i wsp. (2009) donosząc o 18 wariantach IFN-τ i analizując sekwencje
cDNA otrzymane na bazie transkryptów z zarodków bydlęcych zaobserwowali, że za
każdy zidentyfikowany wariant IFN-τ odpowiedzialne były jedynie pojedyncze,
niesynonimiczne zmiany nukleotydowe. Niekonserwatywnymi było jedynie 9 z pośród
190 kodonów. Co więcej, zmienność aminokwasowa w transkryptach po każdej stronie
była ograniczona do dwóch. Pozycjami kodonów zmiennych są: 5 (D/N); 46 (N/S); 65
(L/F); 69 (Y/H); 70 (T/I); 102 ( P/Q); 105 (G/E); 126 (G/D) i 146 (V/M). Na ogół
warianty bydlęcego IFN-τ dzielone są na 3 klasy (1-3). Walker i wsp. (2009) konstruując
swoje drzewo filogenetyczne dla IFN-τ proponują utrzymać podział na 3 grupy z tym,
że pierwszą dzielą na dwie podgrupy I: zawierającą izoformy 1a, 1f, i 1g, oraz II
zawierającą 1c i 1d, wyłączając z klasy pierwszej wariant 1b, który ma cechy pośrednie
między klasą 1 i 3. Natomiast klasa 2 i 3 pozostają bez zmian, z tym że klasę 3
wzbogacono o nowo odkryte izoformy 3f, 3g, 3h oraz 3i.
Podobnie jak w przypadku izoform IFN-alfa (Kumaran i wsp., 2007),
poszczególne izoformy interferonów tau cechuje zróżnicowana aktywność biologiczna.
Parent i wsp. (2003) badając m. in. boIFN-τ1a, boIFN-τ2b, boIFN-τ3b, wykazali, że
izoformy 2b i 3b w komórkach nabłonkowych endometrium hamują ekspresję PGE2 i
PGF2α niezależnie od stężenia w zakresie od 0,01 do 20 µg, przy nieznacznym tylko
wpływie na komórki podścieliska. Zgoła odmienne działanie ma izoforma 1a, która w
__________________________________________________________________________
6
_____________________________________________________________________________
stężeniach 10 i 20 µg stymuluje ekspresję obu prostaglandyn zarówno w nabłonku, jak i
w podścielisku. W obecności octanu mirystynianu forbolu (PMA) produkcja
prostaglandyny PGE2 w hodowli pierwotnej bydlęcego nabłonka endometrialnego była
najwyższa pod wpływem boIFN-τ1a. Natomiast hamowanie produkcji PGF2α w
obecności oksytocyny było najsilniejsze pod wpływem boIFN-τ2b, a dla boIFN-τ1a i
boIFN-τ3b niemal identyczne.
Obecność IFN-τ w medium hodowlanym można wykryć już około 6-9 dnia po
inseminacji w przypadku zarodków bydlęcych uzyskiwanych i hodowanych
technikami in vitro (Hernandez-Ledezma i wsp., 1992; Chełmońska-Soyta, 2002). W
warunkach in vivo maksymalna sekrecja odbywa się między 16 a 19 dniem (Robinson i
wsp., 2006). W warunkach laboratoryjnych Stojkovic i wsp. (1995) w hodowli
pierwotnej bydlęcej tkanki trofoblastycznej wykazali incydentalne utrzymanie
produkcji IFN-τ nawet do 43 dnia po inseminacji, przy czym do 23 dnia następował
równoczesny wzrost powierzchni tkanki trofoblastycznej, skutkujący wzrostem
produkcji IFN-τ. Po 23 dniu tkanka w dalszym ciągu rozrastała się, ale poziom IFN-τ
spadał. Yao i wsp. (2009) stosując hybrydyzację in situ z sondami cDNA dla IFN-τ
znakowanymi digoksygeniną wykryli mRNA dla IFN-τ w bydlęcych zarodkach już od
4 do 9 dnia hodowli. Czas inicjacji ekspresji mRNA dla IFN-τ zależał od techniki
uzyskania i hodowli zarodka. W przypadku techniki IVF (in vitro fertilization) mRNA
dla IFN-τ po raz pierwszy wykryto czwartego dnia w stadium 16-komórkowym, w
technice SCNT (somatic cell nuclear transfer) w stadium moruli piątego dnia, a przy PA
(parthenogenetic activation) dopiero szóstego dnia w stadium blastocysty. W
kontekście metod IVF warto wspomnieć także o zróżnicowanej produkcji IFN-τ w
zależności od zagęszczenia zarodków hodowli. Zarodki hodowane in vitro w grupach
po kilka produkują więcej IFN-τ w przeliczeniu na zarodek, niż hodowane pojedynczo.
Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak znany, choć można przypuszczać, że
produkowane przez zarodki czynniki wzrostu oddziałują parakrynnie, wzajemnie
stymulując tempo swojego dojrzewania i produkcję IFN-τ (Larson i Kubisch, 1999).
W przypadku zarodków uzyskiwanych in vivo Short i wsp. (1991) obserwowali
wzrost aktywności antywirusowej w płynie macicznym dopiero od 14 dnia ciąży, gdy
zarodek mierzył około 4-5 mm długości. W 17 dniu zarodki produkowały 106
__________________________________________________________________________
7
_____________________________________________________________________________
jednostek antywirusowych w przeliczeniu na sztukę w ciągu 24 godzin. Okazuje się, że
w przypadku zarodków bydlęcych pozyskanych w dniu 14 i 18 poziom ekspresji
mRNA dla IFN-tau jest podobny, natomiast ilość wydzielanego białka jest większa i
wprost proporcjonalna do rozmiaru zarodka/trofoblastu (Robinson i wsp., 2006).
Natomiast Lonergan i wsp. (2003) wykazali obecność mRNA dla IFN-τ w zarodkach
bydlęcych zarówno hodowanych in vitro jak i hodowanych w jajowodach owcy już od 6
dnia po zapłodnieniu.
Ealy i wsp. (2001) badając ekspresję trzech wariantów bydlęcego IFN-τ (1a; 2b i
3d) w 14, 17, 19 i 25 dniu po zapłodnieniu wykazali ich ekspresję we wszystkich
terminach, z tym, że 14 i 25 dnia była ona na bardzo niskim poziomie, w dniu 17
najwyższy poziom ekspresji miał wariant 1a a o około 30% niższą ekspresję miały dwie
pozostałe izoformy, natomiast w dniu 19 łączna ekspresja bo-IFN-τ 2b i 3d była
zbliżona do ekspresji 1a. Zróżnicowana ekspresja i aktywność interferonów w obrębie
jednego gatunku charakterystyczna jest nie tylko dla bydła. Winkelman i wsp., 1999
badając owcze interferony tau wykazali, że aktywność antywirusowa badanych
izoform rosła w kolejności: p6, p3, p8. W czasie ekspresji genów interferonów tau
poziom produkcji poszczególnych izoform różni się między sobą i zmienia się w czasie
rozwoju zarodka. Z badań Matsuda-Minehata i wsp., (2005) że u owiec dominującymi
izoformami są warianty 10, 4 i 2, przy czym około 80 % zidentyfikowanych
transkryptów należało do pierwszego z nich. Walker i wsp., (2009) u 8 dniowych
blastocyst bydlęcych opisali 4 warianty IFN-τ: 1c, 1d, 2b, 3a. Większość transkryptów
męskich zarodków żeńskich i męskich było wariantem 1c lub 3a. Normalizowana
ekspresja dla tych wariantów, na skali gdzie 1 oznacza brak ekspresji, wynosiła 4,8 i
4,75 dla 1c oraz 4,06 i 3,54 dla 3a odpowiednio dla samic i samców. Dla odmiany
średnia ekspresja kolejnego z najintensywniej produkowanego wariantu, IFN-τ2b,
wynosiła 1,41 dla obu płci. Poziom ekspresji poszczególnych izoform w późniejszych
okresach hodowli przedstawia ryc. 1.
__________________________________________________________________________
8
Jednostki normalizowane ekspresji IFN-tau
_____________________________________________________________________________
W arianty IFN -tau
Ryc. 1 Ekspresja wariantów bydlęcego IFN-τ od 14 do 19 dnia. Na czarno podkreślono nowo opisane
izoformy IFN-τ (reprod. z Walker i wsp., 2009)
Jak już wspomniano, ekspresja IFN-τ jest regulowana zarówno przestrzennie jak
i czasowo, jednak mimo coraz lepszego poznania mechanizmów kontroli transkrypcji
tych genów nie jest ona w pełni zrozumiała (Roberts, 2007; Walker i wsp., 2009).
Pierwsze koncepcje dotyczące regulacji ekspresji genów dla IFN-τ pojawiły się pod
koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i zakładały, że w obrębie miejsca
promotorowego istnieją dwie sekwencje istotne dla poziomu transkrypcji IFN-τ.
Jednym z nich jest miejsce konsensusowe dla czynnika transkrypcyjnego Ets-2. Czynnik
ten występuje w trofektodermie, a testy z użyciem genu lucyferazy pod kontrolą
promotora IFN-τ wykazały, że wzbudzenie ekspresji Ets-2 aktywuje jej transkrypcję
spod promotora IFN-τ. Efekt ten jest wzmacniany przez inne czynniki z rodziny Ets-2,
np. GABPalfa, jednak tylko Ets-2 samodzielnie transaktywuje gen IFN-τ (Ezashi i wsp.,
1998). Rola czynnika Ets-2 została potwierdzona w kolejnych badaniach i jest on
obecnie uznawany za główny czynnik transkrypcyjny kontrolujący ekspresję IFN-τ w
komórkach trofoblastu. Dzięki tym odkryciom można było tłumaczyć fenomen niskiej
produkcji IFN-τ około 7 dnia po zapłodnieniu i wysokiej, sięgającej nawet 100 µg, około
dnia 16 (ryc. 2A), która wymaga przyłączenia się do sekwencji promotorowej
koaktywatora.
__________________________________________________________________________
9
_____________________________________________________________________________
Ryc. 2 Proponowane modele kontroli transkrypcji IFN-ta (A) reprod. z Roberts i wsp., 1999; (B i C) reprod.
Z Ealy i wsp., 2009 (opis w tekście): AP1, Cdx 2; Ets-2, Dlx3, CDP/p300, Oct 4 – czynniki transkrypcyjne.
Z Ets-2 współdziałają kolejne białka koaktywatorowe, takie jak np. CBP/p300
(Xu i wsp., 2003). Kontrola aktywności CBP/p300 w trofoblaście przez kinazę białkową
A otwiera drogę do regulacji transkrypcji IFN-τ przez czynniki wzrostu obecne w
macicy i działające za pośrednictwem szlaku kinaz MAP (Das i wsp., 2008). Innym
koaktywatorem Ets-2 jest czynnik DLX3, wzmacniający transkrypcję IFN-τ ok. 250 razy
(Ezashi i wsp., 2008).
Ekspresja IFN-τ może być dodatkowo wzmacniana przez kompleks cFos/cJun,
wiążący się z miejscem AP-1 w rejonie -654 do -555 promotora IFN-τ (Xavier i wsp.,
1997; Yamaguchi i wsp., 1999a). W trofoblaście owiec maksymalna ekspresja cFos i cJun
występuje w 14 i 15 dniu ciąży, kiedy ma miejsce również maksymalna produkcja IFNτ. Test EMSA (electrophoretic mobility shift assay) jasno wskazuje, że czynniki te są w
trofoblaście aktywne i przyłączają się do sekwencji w regionie promotorowym IFN-τ
(Xavier i wsp., 1997). Stymulacja komórek nietrofoblastycznych transfekowanych
plazmidem zawierającym gen IFN-τ za pomocą czynników pobudzających cJun
również prowadzi do aktywacji transkrypcji (Yamaguchi i wsp., 1999b). AP-1 zdaje się
współpracować z czynnikiem Ets-2 (Xu i wsp., 2003), chociaż z badań Das i wsp. (2008)
__________________________________________________________________________ 10
_____________________________________________________________________________
wynika, że możliwe jest również działanie antagonistyczne. Większość badań nad
regulacją transkrypcji IFN jest prowadzonych przy użyciu regionów promotorowych
bydlęcego lub owczego interferonu wklonowanego do reporterowego plazmidu z
genem lucyferazy lub transacetylazy chloramfenikolu w ludzkich komórkach rakowych
JEG3 lub JAR. Spośród opisanych powyżej czynników Ets-2, Jun i CBP są znajdowane
w wielu tkankach i komórkach, natomiast wydaje się że specyficznymi koaktywatorami
są DLX3 i wspomniany dalej CDX2, kontrolują one ekspresję bIFN-τ i oIFN-τ w
trofoblaście. W ostatnim czasie Bai i wsp. (2009) wykryli w obrębie regionu
promotorowego bIFN-τ jeszcze 6 potencjalnych miejsc wiążących czynniki GATA (ryc.
3). Autorzy ci wykazali ponadto transkrypcję mRNA dla czynników GATA 2, 3 i 6 w
komórkach bydlęcych trofoblastów CT-1. Ich transkrypty stwierdzono w 17, 20 i 22
dniowych zarodkach bydlęcych. W badaniach prowadzonych na innych liniach
jajnikowej warstwy ziarnistej (oCG) i fibroblastach ucha (EF) wykryto obecność GATA2 i 3, ale nie GATA-6. W komórkach CT-1 transkrypcja genu dla endogennego
bydlęcego bydlęcego IFN-τ była wzmacniana przez nadekspresję GATA2 lub/i GATA3
i dodatkowo była obniżana przez siRNA (mały interferencyjny RNA) specyficzny dla
mRNA GATA2, co ostatecznie przemawia za udziałem GATA2/3 w kontroli ekspresji
genów IFN-τ w trofoblastach. Nie wiadomo w chwili obecnej, czy czynniki GATA
współpracują z Ets-2 i cFos/cJun.
Ryc.3 Lokalizacja sekwencji GATA w obrębie sekwencji promotorowej IFN-τ (reprod. z Bai i wsp. 2009)
Jak widać, ogólny proces regulacji ekspresji genów dla interferonów tau został
już dość dobrze poznany, jednak mechanizm prowadzący do zróżnicowanej ekspresji
poszczególnych wariantów IFN-τ jest wciąż niejasny. Promotory czterech wariantów
bydlęcego interferonu (1a, 1c, 2b,3b), które zostały w pełni zsekwencjonowane na
długości 430 pz w górę od miejsca startu transkrypcji wszystkie zachowały kompletną
__________________________________________________________________________ 11
_____________________________________________________________________________
sekwencję wzmacniającą DLX3/Ets-2/AP1 i są w powyżej 99% konserwatywne na
przestrzeni 430 pz. Również pozostałe opisane promotory w bazie Bovine Genome
Datebase Assemble 3.1, są identyczne w 98,3 do 99% na długości powyżej 900 pz przed
miejscem start transkrypcja. (Walker i wsp., 2009). Pomimo znacznej konserwatywności
sekwencji enhancerowo-promotorowych dla IFN-τ z badań Matsuda-Minehata i wsp.,
2005 wynika, że zamiana fragmentu promotra powyżej 452 pz od miejsca start
transkrypcji bardzo wyraźnie wpływa na efektywność transkrypcji, co obrazuje rycina
4.
Ryc. 4. (A) Wpływ mutacji w obrębie promotora na jego efektywność, mierzona na podstawie aktywności
acetylotranferazy chloramfenikolu. (B) Efektywność promotorów dla trzech wariantów owczego IFN-τ z
uwzględnieniem roli ich fragmentów w pozycji przed i po -452 pz. (reprod. z Mastuda-Minehata i wsp.,
2005)
Jeszcze słabiej niż kontrola ekspresji izoform poznane są sekwencje wyciszające,
odpowiadające
za
wygaszenie
ekspresji
IFN-τ
po
implantacji
–
jak
dotąd
zidentyfikowano dwa regiony, mogące pełnić tę funkcję (Yamaguchi i wsp., 2000) oraz
poznano rolę białka Oct-4, które jest odpowiedzialne za hamowanie transkrypcji
interferonu (Kurosaka i wsp., 2007). Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ekspresja
__________________________________________________________________________ 12
_____________________________________________________________________________
genów dla IFN-tau podlega dodatkowo kontroli mechanizmów epigenetycznych.
Metylacja sekwencji regulujących ekspresję IFN-τ jest regulowana czasowo i pokrywa
się z okresem wydzielania IFN-τ przez zarodek (Nojima i wsp., 2004). Z kolei
wspomniany powyżej czynnik transkrypcyjny CDX2 kontrolujący ekspresję IFN-τ we
współpracy z Ets-2 jest również jednym z białek regulujących acetylację histonów
poprzez współdziałanie z czynnikiem o aktywności acetylotransferazy histonowej. W
regionie promotorowym IFN-τ znajdują się dwa miejsca wiążące CDX2 i w
bezpośrednim otoczeniu jednego z nich rzeczywiście obserwuje się większy poziom
acetylacji histonu H3K18, czemu towarzyszy zwiększenie aktywności transkrypcyjnej
(Sakurai i wsp., 2010), ponadto kontrola ekspresji CDX2 i jego wyciszanie przy pomocy
siRNA korelują z aktywnością promotora IFN-τ, być może we współpracy z metylacją
innych histonów (Sakurai i wsp., 2009). Prawdopodobnie właśnie mechanizmy
epigenetyczne są również odpowiedzialne za wyciszenie ekspresji genów IFN-τ w
tkankach niezarodkowych.
1.3 Szlaki przekazywania sygnału dla IFN-τ
Podobnie jak pozostałe interferony typu I, interferon tau wiąże się z receptorami
klasy II dla cytokin, określanymi mianem IFNAR (ang. interferon alpha/beta receptor).
Receptory te składają się z dwóch podjednostek, IFNAR1 i IFNAR2c (Han i wsp., 1997;
Rosenfeld i wsp., 2002). Cząsteczki IFNAR obecne są na powierzchni wielu komórek
ciała, w tym limfocytach T i B oraz monocytach (Massirer i wsp., 2004; Pogue i wsp.,
2004). W macicy, będącej głównym narządem docelowym IFN-τ, receptory IFNAR
występują na nabłonku luminalnym i gruczołowym i wydaje się, że są to główne tkanki
macicy, na które oddziałuje IFN-τ (Rosenfeld i wsp., 2002). Ze względu na
współdzielenie tego samego receptora z pozostałymi interferonami typu I (Li i Roberts,
1994a), IFN-τ uruchamia podobne szlaki sygnałowe, co IFN-α i IFN-beta, a efekt
działania tych szlaków jest rozległy. Obecnie proponowane są dwa modele szlaków
przekazywania sygnału wewnątrzkomórkowego pod wpływem IFN-τ (ryc. 5).
Pierwszy szlak (A), charakterystyczny dla komórek zrębu i nabłonka gruczołowego,
znany jest od dawna i polega na aktywacji kinaz JAK i białek STAT (Spencer i wsp.,
1998). W efekcie przyłączenia się interferonu do receptora IFNAR dochodzi do
aktywacji reszt tyrozynowych kinaz białkowych z rodziny JAK, w szczególności Jak1 i
__________________________________________________________________________ 13
_____________________________________________________________________________
Tyk2. Kinazy te fosforylują białka STAT, które łączą się w homo- lub heterodimery
STAT1-STAT1 oraz STAT1-STAT2, a następnie ulegają translokacji do jądra
komórkowego. Homodimer STAT1 znany jest jako czynnik transkrypcyjny GAF (ang.
gamma activated factor) i ma on zdolność do łączenia się z sekwencjami
regulatorowymi DNA określanymi jako GAS (ang. IFN-gamma activated site). Z kolei
heterodimer STAT1-STAT2 wymaga połączenia z białkiem IRF-9, a tak powstały trimer
to czynnik transkrypcyjny ISGF3 (ang. IFN-stimulated gene factor 3), który przyłącza
się do sekwencji ISRE (ang. interferon stimulated response element) znajdującej się w
obszarach promotorowymh genów indukowanych przez IFN-τ (Samuel, 2007). Za
pośrednictwem szlaku JAK/STAT aktywowane są m. in. takie geny, jak STAT1, STAT2,
IRF9, ISG15, MIC, OAS (Spencer i wsp., 2008). W bydlęcym endometrium wykazano
nie tylko fosforylację białek STAT1, STAT2 i STAT3, ale także aktywację czynników
regulowanych przez interferon (IRF), co ma istotne znaczenie w antyluteolitycznym
działaniu IFN-τ omówionym dalej (Binelli i wsp., 2001). Czynniki te, szczególnie IRF-1,
po wzbudzeniu transkrypcji przez aktywowane białka STAT uczestniczą w kontroli
ekspresji kolejnych genów, stanowią one zatem swego rodzaju przedłużenie
klasycznego szlaku JAK/STAT (Binelli i wsp., 2001; Wesseley, 2005). Doświadczalnie
wykazano, że dynamika fosforylacji poszczególnych elementów szlaku JAK/STAT
może
być
zróżnicowana.
Przykładowo,
IFN-τ
w
komórkach
nabłonkowych
endometrium owiec powoduje długotrwałą fosforylację oraz translokację do jądra
komórkowego białek STAT1 i STAT2, trwającą od 10 minut do 48 godzin po stymulacji
interferonem. Natomiast w przypadku białek STAT3; STAT5a/b oraz STAT6
fosforylacja i translokacja do jądra komórkowego jest przejściowa i trwa od 10 do 60
minut, a zjawiskom tym towarzyszy także zróżnicowana czasowo ekspresja genów
zależnych od GAS (od 3 do 24 godz. po stymulacji) i ISRE (długotrwała ekspresja
powyżej 24 godz.) (Steward i wsp., 2001). Regulacja fosforylacji białek STAT i ich
aktywności jest dodatkowo regulowana poprzez zwiększenie ekspresji negatywnych
regulatorów omawianego szlaku, wiadomo bowiem, że IFN-τ oddziałując na owcze
endometrium nie tylko uaktywnia białka STAT, ale i podwyższa poziom mRNA dla
białek SOCS (ang. suppressor of cytokine signaling), hamujących fosforylację STAT
(Sandra i wsp., 2005). Szlak JAK/STAT jest w wzbudzany pod wpływem IFN-τ nie
__________________________________________________________________________ 14
_____________________________________________________________________________
tylko w endometrium, ale również w komórkach bydlęcego miometrium, czego
efektem jest utworzenie funkcjonalnych dimerów GAF oraz czynnika transkrypcyjnego
ISGF3 (Doualla-Bell i Koromilas, 2001).
A
B
Migracja
zarodek
Proliracja
Elongacja
szlak
Ekspresja
genów
&
szlak
Wydzielnicza
odpowiedź
Ryc. 5 Schemat wewnątrzkomórkowych szlaków przekazywania sygnałów pod wpływem IFN-τ –
szczegółowy opis w tekście; Uterine stroma – podścielisko macicy; Uterine LE/sGE – komórki nabłonka
gruczołowego (reprod. ze Spencer i wsp., 2008 oraz Bazer i wsp., 2008)
Drugi szlak (ryc. 5 B) dotyczy komórek adluminalnej warstwy nabłonka i
gruczołów powierzchownych błony śluzowej macicy. Pod wpływem IFN-τ nie
dochodzi w nich do aktywacji białek STAT1, gdyż w komórkach tych wzbudzenie
ekspresji czynnika transkrypcyjnego IRF2 prowadzi do zablokowania sekwencji ISRE,
które nie mogą odpowiadać na powstający w wyniku fosforylacji STAT1/STAT2
czynnik ISGF3 (Kim i wsp., 2003) i po stymulacji IFN-τ ekspresja genów STAT1zależnych jest jedynie przejściowa (Johnson i wsp., 1999a). Podobnie jak w przypadku
innych IFN typu I, IFN-τ w wyniku oddziaływania z IFNAR może pobudzać także
szlaki sygnałowe, w których pośredniczą kinazy MAP. IFN-τ z pewnością pobudza
szlak zależny od p38 MAPK (Doualla-Bell i Koromilas, 2001; Guzeloglu i wsp., 2004b).
Dodatkowo opisano także aktywację szlaków opartych o Ras, Raf, Erk1/2, Akt i Jnk w
komórkach nabłonka i zrębu (Banu i wsp., 2010; Lee i wsp., 2011).
Podobnie jak w przypadku innych cząsteczek pobudzających szlak sygnałowy
kinaz MAP, także w przypadku IFN-τ zaobserwowano oddziaływania z innymi
__________________________________________________________________________ 15
_____________________________________________________________________________
ścieżkami
przekazywania
sygnału
np.
z
receptorami
estrogenowymi
i
progesteronowymi. Przykładowo, doświadczalnie wykazano regulacyjny wpływ IFN-τ
na ekspresję wielu genów, m. in.: CST3, CTSL, LGALS15 i WNT7A. Aktywacji ekspresji
tych genów nie da się wyjaśnić samym oddziaływaniem IFN-τ. Bazer i wsp. (2008)
sugerują powiązanie szlaków IFN-τ i progesteronu. Według nich progesteron (P4)
obniża ekspresję swojego receptora w obrębie luminalnej warstwy nabłonka i w
nabłonku gruczołowym oraz w gruczołach powierzchniowych (sGE). Natomiast w
komórkach zrębu progesteron poprzez swój receptor (PGR) indukuje syntezę czynnika
wzrostu fibroblastów FGF7 i FGF10 oraz czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), a
skutkiem tego jest parakrynne ich działanie na śluzówkę macicy i zarodek, w których
dochodzi do ekspresji receptorów FGFR2IIIb i MET. Natomiast pod wpływem IFN-τ
czynnik IRF2 na zasadzie konkurencyjności łączy się z sekwencją ISRE i tym samym
blokuje ekspresję białek aktywowanych w szlaku klasycznym, czyli m. in. STAT1 i
PGR. W wyniku wzajemnej interakcji pomiędzy IFN-τ i receptorem progesteronowym
dochodzi do aktywacji kolejnych czynników transkrypcyjnych w szlakach MAPK i
PI3K. IFN-τ działa zatem za pośrednictwem dwóch typów szlaków sygnałowych,
wzbudzanych w zależności od warunków osobno lub jednocześnie i oddziałujących z
innymi ścieżkami sygnałowymi. W efekcie skutki działania IFN-τ mogą być rozległe.
Przykładowo, Chen i wsp. (2007) wykazali, że w luminalnych komórkach
nabłonkowych IFN-τ powoduje zmianę poziomu transkrypcji 1274 genów z 15 634
genów badanych przy użyciu mikromacierzy DNA. Gray i wsp. (2006) stosując
technikę mikromacierzy na modelu owczym wykazali, że ekspresja wielu genów
ważnych z punktu widzenia implantującego się zarodka oraz reaktywności macicy
może być indukowana, wzmacniana lub blokowana przez IFN-τ, przy czym 180
zbadanych przez nich genów zależało wyłącznie od IFN-τ, natomiast 74 wymagało
interakcji z progesteronem, a 70 zależało jedynie od progesteronu. Podobnymi
metodami porównano wpływ IFN-τ oraz IFN-α i wykazano, że niektóre efekty IFN-τ są
swoiste tylko dla niego i nie są obserwowane w przypadku innych IFN typu I, mimo
działania za pośrednictwem tego samego receptora (Bauersachs i wsp., 2011). Metody
wielkoskalowego badania transkryptomu i proteomu są coraz częściej stosowane w
__________________________________________________________________________ 16
_____________________________________________________________________________
określaniu efektu IFN-τ i wszystkie one wskazują na zmianę ekspresji przynajmniej
kilkuset genów pod wpływem tej cytokiny.
2. Fizjologiczne efekty IFN-τ w czasie ciąży u bydła
2.1 Efekt luteotropowy
Jak już wspomniano, IFN-τ jest u przeżuwaczy jednym z podstawowych
czynników utrzymania ciąży. Mimo współdzielenia szeregu właściwości z innymi
interferonami, jego funkcja polega przede wszystkim na podtrzymywaniu aktywności
ciałka żółtego (corpus luteum, CL) poza czas trwania cyklu płciowego (Hansen i Tekin,
2005). Na rycinie 6 przedstawiono schemat mechanizmu utrzymania ciąży u
przeżuwaczy. U bydła i owiec regresja lub przetrwanie ciałka żółtego związane jest z
sekrecją prostaglandyn: PGF2α, która powoduje regresję CL (luteoliza) oraz PGE2,
która podtrzymuje funkcjonowanie CL (efekt luteotropowy albo antyluteolityczny).
ZARODEK
CYKL
CIĄŻA
IFN-TAU
IFNR
IFNR
ENDOMETRIUM
ENDOMETRIUM
cox2
cox2
OTR
ER
PR
ER
OTR
E
OXT
PR
PGF2α
OXT
E
P
P
PGF2αR
CIAŁKO
ŻÓŁTE
PĘCHERZYK
JAJNIKOWY
JAJNIK
PĘCHERZYK
JAJNIKOWY
CIAŁKO
ŻÓŁTE
PGF2αR
JAJNIK
Ryc.6. Uproszczony mechanizm antyluteolitycznego działania IFN-τ (opis w tekście).
IFNR – receptor dla interferonów typu I; E- estradiol; ER – receptor dla estradiolu; PR – receptor dla
progesteronu, OXT – oksytocyna; OTR – receptor dla oksytocyny, PGF2αR – receptor dla prostaglandyny
F2 α (na podstawie Spencer i Bazer, 2004; Demeters i wsp., 2001 i Kimura, 2005, zmodyfikowano)
Komórki nabłonka błony śluzowej macicy krowy są głównym źródłem uwalniania
PGF2, produkują one około 10-krotnie więcej tej prostaglandyny niż komórki tkanki
łącznej (Asselin i wsp., 1996; Skarżyński i wsp., 2000). Oba typy komórek zawierają
kompletny zestaw enzymów niezbędnych do biosyntezy prostaglandyn: PTGS 1 i 2
__________________________________________________________________________ 17
_____________________________________________________________________________
(dawna nazwa cyklooksygenaza 1 i 2; COX-1, COX-2), fosfolipazę A2 (PLA2), syntazy
PGE i PGF (PGES i PGFS) oraz dehydrogenazy i transportery prostaglandyn (Arosh i
wsp., 2004).
Zarówno w nabłonku jak i zrębie podstawowe uwalnianie PGE2 jest wyższe w
okresie wczesnej ciąży w porównaniu z cyklem. Wykazano również, iż podstawowe
uwalnianie PGF2α w obu wymienionych typach komórek jest wyraźnie obniżone, gdy
porówna się je z analogicznym okresem cyklu jajnikowego (Woclawek-Potocka i wsp.,
2009). Jeżeli nie doszło do zapłodnienia, 17β-estradiol produkowany przez pęcherzyk
jajnikowy wiąże się ze swoim receptorem (ER) w endometrium, wywołując ekspresję
receptora dla oksytocyny (OTR). Z kolei oksytocyna, produkowana przez ciałko żółte i
przysadkę, po związaniu się z OTR indukuje syntezę PGF2α, a to prowadzi do zaniku
luteolizy. Według jednej z dotychczas obowiązujących hipotez, gdy rozwijający się
zarodek rozpoczyna implantację w macicy i zapoczątkowuje wydzielanie IFN-τ
zahamowana zostaje ekspresja receptorów dla estradiolu i oksytocyny, w efekcie nie
dojdzie do syntezy PGF2α i ciałko żółte przetrwa (Goff, 2004).
Zanim jednak zacznie działać IFN-τ, który jest wydzielany przez zarodek bydlęcy
od 7 do 24 dnia, główną rolę odgrywa progesteron (P4), którego stężenie we wczesnej
ciąży i post-owulacyjnej fazie cyklu płciowego jest wysokie. Hormon ten działa za
pośrednictwem receptora progesteronowego (PGR) i hamuje ekspresję OTR. Jeśli
jednak nie doszło do zapłodnienia, w miarę jak wzrasta poziom P4, zmniejsza się
poziom jego receptora i w efekcie blok progesteronowy zostaje zniesiony, np. u owiec
około 10 - 12 dnia po owulacji (Bowen i Burghard, 2000). Wpływ IFN-τ jako czynnika
podtrzymującego wczesną ciążę powinien zatem odbijać się na części lub wszystkich
wymienionych
powyżej
cząsteczkach
biorących
udział
w
luteolizie
lub
podtrzymywaniu CL.
We
wcześniejszych
badaniach
wykazano,
iż
oksytocyna
nie
pełni
pierwszoplanowej roli w luteolizie u krowy (Kotwica i wsp., 1997; Skarzyński i wsp.
1999), co prawdopodobnie wyjaśnia dlaczego w czasie trwania ciąży obserwowany jest
jedynie nieznaczny spadek ekspresji OTR i ER w porównaniu do krów będących w
cyklu, pozwala to wnioskować, że IFN-τ może hamować pulsacyjne wydzielanie
__________________________________________________________________________ 18
_____________________________________________________________________________
PGF2α poprzez bezpośrednie blokowanie ekspresji PTGS-2 w endometrium (Asselin i
wsp., 1997; Robinson i wsp., 1999; Guzeloglu 2004b; Chen i wsp., 2007) lub
myometrium (Doualla-Bell i Koromilas, 2001). Komórki zrębu pod wpływem IFN-τ
prawdopodobnie nie zmieniają poziomu ekspresji genu PTGS-2 (Okuda i wsp., 2004).
Pru i wsp., (2001) sugerują, że osłabienie ekspresji genu PTGS-2 w nabłonku
stymulowanym estrami forbolu jest wynikiem bezpośredniego i specyficznego
działania czynników transkrypcyjnych aktywowanych przez sam IFN-τ, a nie poprzez
hamowanie wpływu czynnika aktywującego. Inne badania wskazują jednak, że IFN-τ
powoduje raczej podniesienie, a nie obniżenie poziomu PTGS-2 w luminalnej warstwie
nabłonka endometrium u bydła (Emond i wsp., 2000) lub też zupełnie nie wpływa na
ekspresję PTGS-2 u owiec (Kim i wsp., 2003). Generalnie akceptowany jest pogląd, że w
warunkach in vitro u owiec i bydła, niskie stężenia IFN-τ hamują produkcję PGF2α oraz
PGE2, natomiast wysokie stężenia IFN-τ stymuluje produkcję PGE2, nie wpływając na
poziom PGF2alfa. Guzeologlu i wsp. (2004a) badając in vitro wpływ IFN-τ na produkcję
prostaglandyn w komórkach BEND (Bovine Endometrial Cells) wykazali, że steżenia
poniżej 5 µg/mL hamują zarówno produkcję PGE2, jak i PGF2α. Natomiast wzrost
produkcji PGE2 wymagał dziesięciokrotnie lub stukrotnie wyższego dodatku IFN-τ,
odpowiednio dla komórek stymulowanych i niestymulowanych estrami forbolu. Dane
te są trudne do interpretacji w kontekście jedynie PTGS-2. Arosh i wsp. (2004) wykazali,
że wspomniane efekty są regulowane w sposób bardziej skomplikowany i dotyczą
różnych elementów biosyntezy prostaglandyn. W nabłonku endometrium oraz w
myometrium IFN-τ powoduje spadek ekspresji PGFS, podczas gdy w ciałku żółtym
wywołuje wzrost ekspresji PGES. Skutkiem tego jest przechylenie równowagi w
kierunku syntezy PGE2, a efekty działania różnych stężeń IFN-τ można by tłumaczyć
poprzez zróżnicowany wpływ szlaków interferonowych na każdy z tych enzymów.
Zjawisko takie pozwala także zrozumieć znaczenie wzrostu ekspresji PTGS-2 pod
wpływem IFN-τ (jeśli rzeczywiście do niego dochodzi), bowiem enzym ten jest
niezbędny zarówno do wytwarzania PGE2, jak i PGF2α, zaś dopiero regulacja ekspresji
specyficznych syntaz pozwala odpowiednio ukierunkować biosyntezę prostaglandyn.
W takim ujęciu regulacja poziomu PTGS-2 wpływałaby raczej na całkowite tempo
syntezy prostaglandyn (jako punkt limitujący szybkość reakcji), a nie na równowagę
__________________________________________________________________________ 19
_____________________________________________________________________________
PGE2/PGF2α. Zdają się to potwierdzać eksperymenty in vitro przeprowadzone na
komórkach bydlęcych. Otóż stymulacja komórek zwiększającymi się stężeniami IFN-τ
prowadzi do wzrostu ekspresji PTSG-2 w komórkach nabłonka i podścieliska, nie
wpływa natomiast na ekspresję PTGS-1 i PLA2, również uczestniczącej w produkcji PG.
Co ciekawe, zwiększonemu poziomowi mRNA dla PTGS-2 towarzyszyło zwiększenie
produkcji PGE2 i PGF2α przez komórki podścieliska, podczas gdy w komórkach
nabłonka adluminalnego dochodziło do wzrostu poziomu jedynie PGE2. Jeżeli wyniki
te potraktować jako całość, to wypadkowo dochodziło do wzrostu produkcji PGE2
(Asselin i wsp., 1997). Xiao i wsp. (1998) w podobnej metodzie zaobserwowali również
korzystną zmianę stosunku wydzielanej PGE2 i PGF2α, ale w stosunku do komórek
zrębu, natomiast w komórkach nabłonka odnotowali spadek ekspresji PTGS-2 i spadek
ogólnej produkcji prostaglandyn. Co jednak istotne, w obydwu typach komórek
znacząco spadła ekspresja mRNA dla PGFS i stąd prawdopodobnie wynika dominacja
produkcji PGE2, a efekt ten może być jeszcze wzmocniony przez wzrost ekspresji PGES
w komórkach zrębu i nabłonka (Parent i wsp., 2002) oraz obniżenie poziomu enzymu
katabolizującego PGE2 – reduktazy 9-ketoprostaglandy E2 (Asselin i Fortier, 2000).
Warto również pamiętać, że wpływ IFN-τ na produkcję PGF2α może polegać
również na hamowaniu efektu działania oksytocyny (Mann i Lamming, 2001) gdyż
istotnie zaobserwowano, że IFN-τ działa antagonistycznie, hamując stymulowaną OT
produkcję za pośrednictwem uaktywnienia ekspresji PTGS-2 i PGFS (Asselin i wsp.,
1997; Xiao i wsp., 1999).
Mimo że in vivo u bydła obserwuje się wspomniany wcześniej nieznaczny spadek
ekspresji OTR pod wpływem IFN-τ, to efekt ten niekoniecznie ma wpływ na
luteotropowe działanie interferonu, bowiem w warunkach in vitro hamowanie
wydzielania prostaglandyn jest niezależne od obniżenia poziomu OTR, które w ogóle
nie jest obligatoryjne (Krishnaswamy i wsp., 2009). Przypuszcza się, że różne izoformy
kwasu fosfatydylowego (PLA2) preferencyjnie wspierają tworzenie odpowiednich
rodzajów PG, np. izoforma PLA2G6 jest odpowiedzialna za przygotowanie substratu
do produkcji PGF2α, podczas gdy PLA2G4C dostarcza substratu zarówno do produkcji
PGE2, jak i PGF2α, lecz z wyraźnym wskazaniem na PGE2. Izoformy te występują w
__________________________________________________________________________ 20
_____________________________________________________________________________
nabłonku luminalnym bydlęcego endometrium i oksytocyny powoduje podniesienie
ekspresji jedynie PLA2G6. IFN-τ znosi ten efekt, a jednocześnie stymuluje wytwarzanie
izoformy PLA2G4C, wspierając tym samym produkcję PGE2 i antagonizując efekt OT
(Tithof i wsp., 2007). Sam wpływ IFN-τ na obniżenie poziomu ekspresji OTR nie jest
prawdopodobnie efektem bezpośrednim, ale polega raczej na obniżeniu poziomu
receptora estrogenowego, będącego – jak już wspomniano – pozytywnym regulatorem
ekspresji OTR. Jak już wspomniano mechanizm taki jest dominujący u owiec (Spencer i
Bazer, 1996; Spencer i wsp., 1999; Fleming i wsp., 2006), a opiera się on na sekwencyjnej
aktywacji szlaku JAK/STAT i czynników IRF-1 i IRF-2 (Spencer i wsp., 1998).
2.2 Immunoregulacja
Allogeniczne komórki rozwijającego się w macicy zarodka, a następnie płodu
mogą być celem rozpoznania immunologicznego matki. Z punktu widzenia układu
odpornościowego antygeny ojcowskie są obce, powinno zatem dojść do odrzucenia
zarodka/płodu tak, jak to ma miejsce w przypadku przeszczepu allogenicznego
(paradoks „przeszczepu płodowego”, Medawar, 1953). Tak się jednak nie dzieje ze
względu na towarzyszące ciąży zjawiska immunoregulacyjne. Są to z jednej strony
zagadnienia związane z ekspresją cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej
(MHC) klasy I i II oraz rekrutacją wybranych populacji leukocytów do tkanek
macicy, z drugiej zaś zjawiska opisane paradygmatem komórek Th. Poniżej zostaną
one przedstawione w kontekście roli wydzielanego przez zarodek IFN-τ. Przeżycie
antygenowo obcego płodu w organizmie matki uwarunkowane jest m. in. budową
łożyska, które stanowi anatomiczna barierę pomiędzy matką a płodem oraz zmienna
ekspresja antygenów MHC na komórkach trofoblastu. W tym miejscu należy
zwrócić uwagę, iż budowa łożyska przeżuwaczy jest odmienna od budowy łożyska
u ludzi (ryc. 7), a inwazyjność komórek pochodzenia płodowego ogranicza się do
części nabłonkowej endometrium (Bowen i Burghardt, 2000). U owiec i świń brak jest
klasycznych antygenów MHC klasy I w obrębie trofoblastu (Gogolin-Ewens, 1989;
Ramsoondar 1999). Występują one wprawdzie u koni, ale ich ekspresja jest niska
(Donaldson i wsp., 1992). U bydła natomiast metodami immunohistochemicznymi
wykazano niewielką ekspresję MHC klasy I na blastocystach po „wykluciu” (ang.
hatching) z osłonki przejrzystej oraz na nabłonku kosmówki (Low i wsp., 1990).
__________________________________________________________________________ 21
_____________________________________________________________________________
Wykazano że cząsteczki MHC klasy I występują na komórkach zrębu, adluminalnej
warstwie nabłonka i nabłonku gruczołowym endometrium. Podczas ciąży u owiec
dochodzi do spadku ekspresji MHC klasy I w macicy, jednak IFN-τ ma zdolność do
wybiórczego wzmocnienia ekspresji zarówno łańcucha alfa MHC klasy I (Todd i
wsp., 1998; Choi i wsp., 2003), jak i beta2-mikroglobuliny na komórkach podścieliska
i nabłonku gruczołowym (Choi i wsp., 2003). U bydła wykazano również ekspresję
nieklasycznych receptorów MHC klasy I, przy czym pojawiają się one dopiero w
trzecim trymestrze ciąży. Przy zastosowaniu techniki RT-PCR wykazano, że
klasyczne
MHC
stanowią
34-79%
transkryptów,
zaś
nieklasyczne
21-66%
transkryptów (Davies i wsp., 2006). Badania na liniach bydlęcego endometrium przy
użyciu testu lucyferazowego wskazują, że IFN-τ podnosi ekspresję nieklasycznych
cząsteczek MHC klasy I, które potencjalnie mogą brać udział w ustaleniu tolerancji
immunologicznej względem antygenów płodowych (O'Gorman i wsp., 2010). Niska
ekspresja MHC klasy I, bądź jej brak, co prawda chroni komórkę przed atakiem
limfocytów T cytotoksycznych ale jednocześnie naraża ją na atak ze strony komórek
NK. U człowieka mechanizmem, który przypuszczalnie chroni trofoblast przed
reakcją ze strony komórek NK jest fakt, że na jego powierzchni obecne są
nieklasyczne receptory MHC takie jak HLA-G, HLA-E i HLA-F (Wood, 1994; Pende i
wsp., 1997) a z klasycznych jedynie HLA-C. Przy czym te ostatnie, choć pojawiają się
już w pierwszym trymestrze ciąży, to występują jedynie na powierzchni
pozakosmówkowej trofoblastu (Chaouat, 1999; King i wsp., 2000). U bydła natomiast
funkcje ochronną dla trofoblastu może pełnić prostaglandyna E2 (PGE2),
udowodniono bowiem, że produkowana przez 12 dniowe zarodki bydlęce, hamuje
lityczną aktywność ludzkich i króliczych komórek NK i LAK (Bergeron i wsp., 1997).
Immunoregulacyjny efekt prostaglandyn jest tym bardziej prawdopodobny, że ich
wydzielanie również jest regulowane przez IFN-τ, natomiast sam IFN-τ, jak
wykazano na modelu owczym, stymuluje lityczną aktywność komórek NK (Tekin i
Hansen, 2002). Wydaje się zatem, że potrzebny jest mechanizm ochronny i tę funkcję
mogą pełnić właśnie prostaglandyny.
__________________________________________________________________________ 22
_____________________________________________________________________________
Bydło i inne
przeżuwające
blastocysta
trofoblast
Epithelium
glandular
luminal
s. spongiosum
Stratum functionale
s. compactum
Stratum basale
Człowiek i
mięsożerne
blastocysta
trofoblast
Epithelium
s. spongiosum
s. compactum
Stratum functionale
Stratum basale
Ryc. 7 Schemat różnic anatomicznych w implantacji zarodka ludzkiego i bydlęcego (na podstawie Bowen i
Burghardt, 2000; zmodyfikowano)
Podobnie jak u człowieka, nie wykazano na trofoblaście występowania białek
MHC klasy II (Low i wsp., 1990). Cząsteczki MHC klasy II występują co najwyżej na
komórkach dendrytycznych, makrofagach i limfocytach B występujących w macicy.
Niewiele jest prac dotyczących topografii występowania leukocytów u
przeżuwaczy w endometrium. Cobb i Watson (1995) badając poubojowo jałówki
wykazali, że limfocyty CD4+ występują głównie w warstwie gąbczastej (stratum
spongiosum), CD8+ w nabłonku adluminalnym i gruczołowym oraz warstwie zbitej
(stratum compactum), natomiast limfocyty B były obserwowane jedynie jako pojedyncze
skupiska limfoidalne. Stosując technikę cytometrii przepływowej Majewska (2006) u
krów w 8 – 9 dniu ciąży wykazała obecność limfocytów CD4, CD8, TCRγδ i CD21,
zarówno w stromie jak i nabłonku. Stosunek limfocytów CD4:CD8 wynosił
odpowiednio 0,99 i 0,65 natomiast procent limfocytów B wynosił średnio 9 i 11%
wszystkich badanych subpopulacji. Z kolei Vander Wielen i King (1984) badając
zmiany ilościowe limfocytów u jałówek będących w ciąży (między 19 a 27 od
inseminacji) oraz w 5, 10, 15 i 20 dniu cyklu płciowego stwierdzili wyraźny spadek
ilości limfocytów śródnabłonkowych począwszy od 23 dnia i niewielkie różnice w
czasie cyklu. Wydaje się, że IFN-τ może wpływać na dystrybucję leukocytów w macicy
u bydła, wiadomo bowiem, że u owiec jest on odpowiedzialny za wzbudzenie ekspresji
mRNA dla chemokiny IP-10 (ang. IFN-gamma inducible protein 10 kDa) w macicznych
__________________________________________________________________________ 23
_____________________________________________________________________________
monocytach. Dalsze eksperymenty in vitro wykazały, że IP-10 rzeczywiście jest
produkowana pod wpływem IFN-τ w tkankowych hodowlach endometrium, a
przeciwciała neutralizujące IP-10 w znacznej mierze ograniczają chemotaktyczne
właściwości nadsączy z takich hodowli (Nagaoka i wsp., 2003). Również u owiec
wykazano udział IFN-τ we wzmocnieniu ekspresji chemokin MCP-1 i MCP-2 w
macicznych eozynofilach (Asselin i wsp., 2001). U bydła natomiast IFN-τ reguluje także
ekspresję białka chemotaktycznego dla granulocytów 2 (GCP-2), które w kooperacji z
innymi cytokinami może wpływać w macicy na rekrutację granulocytów (Teixeira i
wsp., 1997). Jednorazowe domaciczne podanie IFN-τ w 7 dniu cyklu płciowego
wywołuje u krów przejściowe obniżenie liczby limfocytów i neutrofilów (Matsunaga i
wsp., 2011). IFN-τ wzmacnia również ekspresję czynnika hamującego migrację
makrofagów (MIF) w komórkach nabłonka, ale nie zrębu u bydła. Efekt ten jest
widoczny zarówno na poziomie mRNA, jak i białka (Wang i Goff, 2003). Przykłady te
wskazują, że IFN-τ lokalnie reguluje napływ leukocytów, przynajmniej w pobliżu
miejsca implantacji, chociaż badania Leung i wsp. (2000) zdają się przeczyć temu
poglądowi, przynajmniej w kontekście komórek CD4+, CD14+ i CD21+.
Jak wyżej wspomniano, obok regulacji ekspresji MHC i zmian liczby leukocytów
w macicy istotną rolę w ustaleniu areaktywności na antygeny płodowe odgrywa
immunomodulacja oparta na aktywnym udziale komórek T helper. Według hipotezy
Wegmanna i wsp. (1993) w trakcie ciąży dochodzi do ustalenia odpowiedzi typu Th2,
która jest korzystna, i zahamowania odpowiedzi typu Th1. Prawidłowa ciąża cechuje
się zatem produkcją cytokin takich jak IL-4, IL5, IL-6, IL10. Innymi czynnikami które nie
należą do odpowiedzi typu Th2, ale również promują rozwój ciąży są CSF-1, GMC-SF i
TGF-beta2. Prowadzi to do proliferacji limfocytów B, czyli nasilenia odpowiedzi
humoralnej
z
jednoczesnym
zahamowaniem
odpowiedzi
typu
komórkowego
(Malinowski, 2000). Z wielu prac doświadczalnych wynika, że u kobiet z tendencją do
nawykowych poronień we krwi obwodowej poziom cytokin charakterystycznych dla
odpowiedzi Th1 jest znacząco wyższy niż u kobiet zdrowych. dotyczy to zwłaszcza IL2, IL-12 oraz IFN-γ (Jenkins i wsp., 2000; Wilson i wsp., 2004; Hadinedoushan i wsp.,
2007). Hipoteza Wegmanna została więc potwierdzona w wielu badaniach, jednak
obecnie jest ona rozszerzona o udział dodatkowych populacji komórek CD4+:
__________________________________________________________________________ 24
_____________________________________________________________________________
limfocytów T regulatorowych (Treg) oraz limfocytów wydzielających IL-17 (Th17), przy
czym wszystkie te subpopulacje limfocytów Th są powiązane wzajemnymi
zależnościami. Limfocyty Treg biorą udział w antygenowo-swoistym lub antygenowonieswoistym
hamowaniu
odpowiedzi
odpornościowej
jako
komórki
ogólnie
immunosupresyjne, zaś limfocyty Th17 wspierają odpowiedź zapalną (Saini i wsp.,
2011).
Udział IFN-τ u bydła w kontekście regulacji odpowiedzi Th1/Th2 oraz aktywnej
odpowiedzi tolerogennej jest obecnie słabo poznany. Eksperymenty in vitro wskazują,
że czynnik ten powoduje wzrost ekspresji mRNA dla IL-4 i IFN-gamma w
pobudzonych antygenem bydlęcych limfocytach T CD4+, nie wpływa natomiast na
ekspresję IL-10 (Tuo i wsp., 1999b). W tym kontekście nie można zatem stwierdzić, że
IFN-τ pobudza odpowiedź typu Th1 lub Th2. Z kolei eksperymenty in vivo wykazały,
że domaciczne podanie IFN-τ u bydła powoduje spadek poziomu transkryptów
kodujących trzy izoformy TGF-beta w endometrium (Godkin i wsp., 1997), a sama
produkcja TGF-beta w czasie ciąży rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy zanika
sekrecja IFN-τ (Imakawa i wsp., 1998). Cytokina ta jest istotna z punktu widzenia
aktywności limfocytów Treg, wykazuje także szereg właściwości immunosupresyjnych,
stąd wpływ IFN-τ na obniżenie poziomu transkryptu paradoksalnie wydaje się być
szkodliwy z punktu widzenia prawidłowej ciąży. Sam IFN-τ wpływa natomiast ogólnie
immunosupresyjnie, podobnie jak inne IFN typu I, poprzez hamowanie indukowanej
przez IL-2 proliferacji limfocytów (Niwano i wsp., 1989). Efekt ten może być wybiórczy,
bowiem w warunkach in vitro zaobserwowano, iż IFN-τ hamuje ekspansję
stymulowanych antygenami pasożytów bydlęcych limfocytów Tγδ WC1+CD2-CD6CD8-, jednocześnie jednak wspiera rozwój subpopulacji komórek Tγδ WC1CD2+CD6+CD8+
i
Tαβ
CD8+
(Tuo
i
wsp.,
1999).
Innym
mechanizmem
immunosupresyjnym może być stymulacja ekspresji 2,3-dioksygenazy indoleaminowej
(IDO), enzymu odpowiadającego za katabolizm tryptofanu i powstanie L-kinureniny,
metabolitu tryptofanu wywierającego efekty immunosupresyjne i wspierającego rozwój
odpowiedzi tolerogennej (Mandi i Vecsei, 2011). Ekspresja tego enzymu wzrasta od 12
do 18 dnia ciąży u krów, głównie w komórkach stromy, czemu towarzyszy obniżenie
poziomu tryptofanu w endometrium i podwyższenie poziomu kinureniny. IFN-τ w
__________________________________________________________________________ 25
_____________________________________________________________________________
warunkach in vitro znacząco podnosi ekspresję mRNA dla IDO w tkankowych
hodowlach endometrium, działając przede wszystkim na komórki stromy, co powoduje
powstanie środowiska immunosupresyjnego i wspierającego rozwój aktywnych
mechanizmów tolerancji immunologicznej (Groebner i wsp., 2011). Również ludzkie
makrofagi reagują podniesieniem ekspresji IDO w odpowiedzi na stymulację
interferonem tau (Maneglier i wsp., 2007).
U bydła, pod wpływem IFN-τ produkowanego przez zarodek wydzielanych jest
miejscowo szereg czynników promujących rozwój ciąży, takich jak m. in.: UCRPubiquitin cross-reactive protein (Austin i wsp., 1996), GM-CSF- granulocyte,
macrophage – colony stimulating factor (Emond i wsp., 2000). Wpływ IFN-τ nie zawsze
ma zasięg miejscowy, może on powodować reakcję ogólnoustrojową. Yankey i wsp.
(2001) sugerują, że IFN-τ powoduje u owiec wydzielanie białka Mx przez komórki
mononuklearne krwi obwodowej. Podwyższony poziom tego białka utrzymuje się od
15 do 30 dnia po inseminacji i jest prawie dwukrotnie wyższy u owiec w ciąży niż w
trakcie cyklu. Także w pracy Gifforda i wsp. (2008) wykazano, że IFN-τ wpływa na
owcze leukocyty krwi obwodowej i reguluje ekspresję białka RTP4, zarówno u zwierząt
w ciąży, jak i w modelu in vitro.
Jak widać na powyższych przykładach, dane dotyczące immunoregulacyjnych
efektów IFN-τ są czasami sprzeczne. Sprzeczności te mogą wynikać np. z faktu
występowania różnych izoform IFN-τ. Tekin i wsp. (2000) badając in vitro owczy IFN-τ
(izoformy 4, 6d i 11) wykazali, że wszystkie one działają silnie antyproliferacyjnie na
limfocyty stymulowane PHA. Działanie to w każdym przypadku jest silniejsze w
porównaniu z IFN-ω, ale zależy od izoformy, przy czym najsilniej działa IFN-τ4, a
najsłabiej IFN-τ11. Należy także podkreślić, iż ze względu na charakter implantacji u
przeżuwaczy wiele efektów IFN-τ, również tych immunoregulacyjnych, może mieć
charakter pośredni, wynikający ze zmian ekspresji innych czynników bioaktywnych
pod wpływem IFN-τ. Biorąc pod uwagę badania nad IFN-τ prowadzone na myszach,
szczurach
i
materiale
ludzkim
w
kontekście
potencjalnych
korzyści
immunoterapeutycznych, najbardziej prawdopodobne jest działanie IFN-τ wspierające
odpowiedź typu Th2 i promowanie rozwoju limfocytów T regulatorowych (Treg)
__________________________________________________________________________ 26
_____________________________________________________________________________
poprzez regulację wydzielania takich cytokin, jak IL-10, IFN-gamma czy TGF-beta (np.
Soos i wsp., 1995; Soos i wsp., 1997 Mujtaba i wsp., 1997; Rogez-Kreuz i wsp., 2005).
2.3 Inne efekty fizjologiczne IFN-tau
Mając na uwadze szeroki zestaw genów regulowanych przez IFN-τ nie powinien
dziwić fakt, że cytokina ta wywiera także wpływ na szereg zjawisk, szczególnie
zachodzących
lokalnie
w
macicy,
nie mających
bezpośredniego
związku
z
immunoregulacją bądź efektem luteotropowym. Przykładem takiego zjawiska może
być zwiększenie produkcji katepsyn, proteaz odpowiedzialnych za przebudowę tkanek
oraz aktywację hormonów peptydowych. IFN-τ zwiększa ekspresję katepsyny L, a w
połączeniu z progesteronem — także ekspresję katepsyn H, K, S i Z w owczym
endometrium i w trofoblaście, uczestniczy zatem pośrednio w rozwoju łożyska (Song i
wsp., 2005). IFN-τ bierze także udział w rozwoju trofoblastu i regulacji funkcji
endometrium u owiec poprzez podwyższenie ekspresji receptora dla czynnika
hamującego białaczkę (LIFR) oraz jego koreceptora IL6ST na trofoblaście i nabłonku
gruczołowym endometrium (Song i wsp., 2009). U owiec wykazano również efekt IFNτ polegający na podniesieniu poziomu mRNA dla receptora prolaktyny w
kompartymencie gruczołowym endometrium (Martin i wsp., 2004), zwiększeniu
ekspresji syntazy tlenku azotu 1 w luminalnej warstwie nabłonka (Gao i wsp., 2009)
oraz pobudzeniu ekspresji receptorów prostaglandynowych EP2 i EP4 na komórkach
endometrium (Lee i wsp., 2011). U bydła IFN-τ wydzielany przez zarodki powoduje
również obniżenie produkcji metaloproteinaz przez komórki endometrialne w
hodowlach in vitro (Hashizume i wsp., 2003). Wszystkie te zjawiska mogą być związane
z powodzeniem implantacji i ustaleniem odpowiednich interakcji matczynopłodowych, wymagają jednak dalszych badań.
3. Postęp hodowlany a rozród
Do szybko postępującego wzrostu produktywności krów przyczynia się
poprawa warunków bytowania i żywienia. Ekonomiczny wynik hodowli bydła w
__________________________________________________________________________ 27
_____________________________________________________________________________
największym stopniu zależy jednak od racjonalnego rozrodu. W wyniku prowadzonej
ciągłej pracy hodowlanej uzyskano około 1000 ras bydła domowego, z czego dobrze
poznanych jest około 250 (cyt. za Karczmarkiem, 2005). Wielkość pogłowia bydła na
świecie szacuje się na prawie 1,5 miliarda sztuk, z czego w Polsce wynosi ono 5,7
milionów sztuk (Mały Rocznik Statystyczny 2010). Około 85% pogłowia krajowego
stanowi bydło rasy czarno−białej, która użytkowana jest dwukierunkowo, dla
pozyskania mleka i mięsa (Rycombel, 2004). Niestety intensywna eksploatacja zwierząt
nie jest obojętna dla ich rozrodczości. Dla zobrazowania postępu hodowlanego, jaki się
ostatnio dokonał warto podać, że w latach 50 ubiegłego wieku średnia roczna
produkcja mleka w USA wynosiła około 2,5 tysiąca kg od krowy podczas gdy w roku
2000 wydajność ta osiągnęła wartość 6,5 – 8 tysięcy kg rocznie (Stevenson, 2001). Wynik
będzie jeszcze bardziej zdumiewający jeśli zestawi się to z 400 - 800 litrami rocznie jakie
można było uzyskać od wymarłego już tura będącego, jak się uważa, protoplastą
współczesnego bydła. Z badań Stevensona (2001) wynika jednak bardzo wyraźnie, że
Procent zacieleń
Produkcja mleka w tys. kg / rok
wysoka mleczność stoi w sprzeczności z dobrymi wynikami rozrodu (ryc.8).
lata
Ryc. 8. Zestawienie średniej mleczności krów z wynikami reprodukcyjnymi. (Stevenson, 2001). Dane
dotyczące zacieleń odnoszą się do jednokrotnego zabiegu inseminacji.
Skala problemów związanych z rozrodem bydła mięsnego jest zdecydowanie
mniejsza z uwagi na warunki utrzymania i intensywność użytkowania (Żółkowski i
Przysucha, 2005). Potwierdzają to badania Alves’a i wsp. (1996) którzy badając w
Kanadzie częstość poronień u krów mlecznych i mięsnych wykazali znacznie niższy ich
odsetek u tych drugich (ryc. 9).
__________________________________________________________________________ 28
_____________________________________________________________________________
Ryc.9. Częstość utrat ciąż u bydła w Kanadzie z uwzględnieniem sposobu jego użytkowania w latach 1993
– 1995 (Alves i wsp., 1996)
Główną przyczyną niepowodzeń reprodukcyjnych u bydła jest wczesna utrata
ciąż, czyli przed 42 dniem jej trwania (zanim wytworzy się funkcjonalne łożysko). W
roku 1980 Diskin i wsp. (2006) szacowali, że 28% zabiegów inseminacyjnych kończy się
niepowodzeniem właśnie z tego powodu, podczas gdy w roku 2006 problem ten
dotyczył już aż 43 % krów (ryc. 10).
Ryc.10. Porównanie wyników reprodukcyjnych bydła (Diskin i wsp. 2006)
Mimo intensywnych i zakrojonych na szeroką skalę badań etiologia poronień u
bydła w większości przypadków nie jest znana i na przestrzeni lat utrzymuje się na
zbliżonym poziomie (ryc. 11). Zdefiniowane przyczyny dotyczą przeciętnie 40 %
wszystkich przypadków (Kirkbride, 1992; Alves i wsp., 1996; Campero i wsp., 2003),
dodatkowo znaczący wpływ na płodność krów mlecznych mogą mieć czynniki lokalne,
jak np. klimat (Paula-Lopes i wsp., 2003; Flamenbaum i Galon, 2010).
__________________________________________________________________________ 29
_____________________________________________________________________________
Ryc.11. Etiologia poronień u krów w USA (Kirkbride, 1992)
Jak widać problem wczesnych utrat ciąż miał i ma u bydła zasięg światowy, jest
on
przyczyną
poważnych
strat
finansowych.
U
„nowoczesnych”
ras
krów
wysokomlecznych przypuszczalnie związany jest m. in. z wysokim wskaźnikiem
imbredu zwierząt, ociepleniem klimatu i związanym z nim stresem cieplnym (Hansen
2007).
4. Techniki rozrodu
Postęp hodowlany nie byłby możliwy bez doskonalenia technik rozrodu.
Pierwszym krokiem w tym względzie było sztuczne unasiennianie, pozwala ono na
racjonalne wykorzystanie samca. Przy tradycyjnym użytkowaniu jeden buhaj obsługuje
maksymalnie przy kryciu haremowym 30 krów i do 100 przy kryciu z ręki. (Litwińczuk
i Szulc 2005). Podczas gdy przy stosowaniu nasienia rozrzedzanego a następnie
mrożonego można z tylko jednej porcji nasienia, teoretycznie inseminować nawet 400
do 600 krów (Głód, 1969). Obecnie krycie naturalne stosowane jest jeszcze głównie przy
hodowli bydła mięsnego oraz w przypadkach, gdy sztuczna inseminacja nie
zakończyła się
zacieleniem.
Stosunkowo najmłodszym osiągnięciem sztucznej
inseminacji jest tak zwane seksowanie nasienia celem uzyskania potomstwa o
pożądanej płci.
__________________________________________________________________________ 30
_____________________________________________________________________________
Prawie równocześnie z doskonaleniem technik sztucznej inseminacji zaczęły się
rozwijać się techniki embriotransferu, a ich podstawowym założeniem jest racjonalne
wykorzystywanie samicy. Jest to w zasadzie cały wachlarz technik pozwalających na:
uzyskanie oocytów lub zarodków, zapłodnienie in vitro lub in vivo, hodowlę zarodków
in vitro, przygotowanie biorczyń zarodków i transfer. Wśród korzyści wynikających z
embriotransferu najczęściej wymieniane są: zwiększenie tempa podstępu hodowlanego
osiąganego poprzez selekcję genetyczną i skracanie odstępu międzypokoleniowego,
ograniczenie frekwencji określonych genów w populacji (np. DUMPS i BLAD) oraz
możliwość selekcji płci (Chełmońska-Soyta i Jaśkowski, 2007).
Technika ta może być szczególnie przydatna w ograniczaniu niepowodzeń w
zacieleniach krów wysokowydajnych, które w technice tej są jedynie dawcami oocytów
lub zarodków, ponieważ cały wydatek energetyczny związany z wydaniem potomstwa
ponosi krowa biorczyni, od której nie wymaga się wysokiej wydajności a jedynie dobrej
kondycji zdrowotnej.
Skuteczność zacieleń przy użyciu technik z szeroko pojętego embriotransferu jest
zróżnicowana i w dużej mierze zależy od sprawności i doświadczenia poszczególnych
zespołów zajmujących się embriotransferem oraz szeregu innych aspektów, takich jak
jakość gamet, prawidłowość i precyzja oszacowania cyklu płciowego krów-biorczyń,
brak zaburzeń hormonalnych, uzyskanie odpowiedniego środowiska grasicy oraz
jakość samego zarodka (Walsh i wsp., 2011). Powodzenie zabiegu zależy również od
wieku zarodka, jego stadium rozwojowego oraz techniki samego embriotransferu. Z
przeprowadzonego przez Kanagawa i wsp. (1995) przeglądu literatury wynika, że
skuteczne zabiegi embriotransferu można wykonać u bydła dla zarodków w wieku od
3 dni do 13 dni lub będących od stadium 16-komórkowego po stadium blastocysty bez
otoczki przejrzystej. Jednak najwyższy procent zacieleń uzyskuje się dla embrionów w
wieku 6 – 9 dni i będących w stadium od późnej moruli po blastocystę rozpoczynającą
opuszczanie osłonki przejrzystej.
__________________________________________________________________________ 31
_____________________________________________________________________________
Ryc. 12. Schemat rozwoju zarodka od zapłodnienia do implantacji z orientacyjnym uwzglednieniem
nastęstwa czasu i miejsca w drogach rodnych krowy. Na podstawie Kanagawa i wsp. 1995, Bowen JA,
Burghardt RC, 2000 i Gordon I, 2003 (zmodyfikowano)
W badaniach Sartori i wsp. (2006) prowadzonych w USA, porównujących
skuteczność sztucznej inseminacji i embriotransferu krów mlecznych po synchronizacji
rui przez dwukrotne podanie GnRH i jednokrotne PGF2α, uzyskiwano przy sztucznej
inseminacji 37% zacieleń, przy embriotransferze 41%, natomiast ilość poronień do 66
dnia ciąży wynosiła odpowiednio 15 i 25%. W warunkach krajowych, Jaśkowski (2000)
w latach 1997-1998 skuteczność embriotransferu dla zarodków świeżych wynosił od 44
do 51% a dla mrożonych 46 do 51%.
5. Ocena jakości zarodków
Głównym
kryterium
oceny
zarodków
pod
względem
ich
przydatności
do
embriotransferu jest ich ocena mikroskopowa pod względem: kształtu, wielkości,
koloru blastomerów, ziarnistości i ciągłości osłonki przejrzystej. Dobrej jakości zarodek
jest kulisty, symetryczny z komórkami jednakowej wielkości i konsystencji oraz bez
przebarwień. Metoda ta jest jednak bardzo subiektywna i zależy w dużej mierze od
doświadczenia osoby badającej, dlatego też zaczęto poszukiwać innych sposobów
oceny laboratoryjnej wśród których wymienić należy testy pozwalające określić
żywotność komórek zarodka z barwnikami fluorescencyjnymi takimi jak: FDA
(dwuoctan fluoresceiny), DAPI, czy Hoechst 33342. Jednak tylko pierwszy z nich jest
nietoksyczny dla zarodków i pozwala na późniejsze wykorzystanie ich do
embriotransferu (Bielański i Tischner, 1997). Wraz z rozwojem technik hodowli in vitro
__________________________________________________________________________ 32
_____________________________________________________________________________
zarodków wykorzystujących nowoczesne media o ściśle zdefiniowanym składzie
pojawiła się możliwość oceny metabolizmu pojedynczych zarodków, jak choćby przez
pomiar zużycia glukozy (np: Gardner i Leese, 1987; Rieger i Guay, 1988; Swain i wsp.,
2002), stężenia dehydrogenazy mleczanowej (Lane i Gardner, 2000) będącej markerem
komórek
martwych
lub
zdegenerowanych,
czy
też
badań
gazometrycznych
pozwalających mierzyć dynamikę zużycia tlenu i wzrostu stężenia dwutlenku węgla
(Overström i wsp., 1992; Lopes i wsp., 2005 i 2006). Technika opisana przez Lopes’a i
wsp. wykorzystuje nanorespirometr pozwala na pomiar zużycia tlenu przez
pojedynczy zarodek w czasie rzeczywistym, jednak w przypadku zarodków bydlęcych
nie potwierdzono korelacji pomiędzy zużyciem tlenu a żywotnością zarodków i
powodzeniem ciąży (Lopes i wsp., 2007). Dzięki rozwojowi jaki dokonał się ostatnio w
nanotechnologii
możliwe
jest
obecnie
konstruowanie
czułych
aparatów
do
równoczesnego pomiaru poziomu wielu metabolitów w czasie rzeczywistym i w
zasadzie dowolnym momencie rozwoju zarodka. Szczytowym osiągnięciem w tym
względzie jest obecnie skaningowa mikroskopia elektrochemiczna (ang. Scaning
electrochemical microscopy, SEMC), która oprócz oceny morfologicznej zarodka
pozwala na badanie w czasie rzeczywistym i zupełnie bezinwazyjnie stężenia: DNA,
enzymów, oddziaływań antygen-przeciwciało. System taki składa się z urządzenia
pomiarowego w mikroskopie odwróconym, komputera do archiwizacji danych,
mikroelektrody i specjalnej płytki do hodowli w której dokonuje się pomiarów (ryc. 13).
Ryc. 13. System SEMC: a) mikroskop odwrócony, b) potentiostat, c) laptop, e) mikroelektroda, f) płytka (z
Abe, 2007).
__________________________________________________________________________ 33
_____________________________________________________________________________
Absolutnym novum w zakresie oceny zarodków jest wykorzystanie technik
mikrofluidycznych do oceny kompetencji biologicznej zarodków. Technikę tę w Polsce
zapoczątkował zespół prof. Jana Dziubana z Politechniki Wrocławskiej przy
współpracy zespołu prof. Jędrzeja Jaśkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu i zespołu prof. Anny Chełmońskiej-Soyta z Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Jak dotąd wykonano trzy prototypy chipów: dwa
do pomiarów transmisji światła widzialnego dla oocytów i zarodków świń i bydła oraz
jeden do pomiarów intensywności fluorescencji zarodków mysich. (Chełmońska-Soyta,
2011; inf. ustna). W pierwszym urządzeniu jakość zarodków i oocytów jest korelowana
z wielkością transmisji światła widzialnego przez badane obiekty. Analiza krzywych
spektralnych światła absorbowanego przez oocyty pozwala na ich kategoryzację, która
jest częściowo zgodną oceną morfologiczną opartą o wielkość izolowanych
pęcherzyków. Podobnie analiza widm spektralnych zarodków umożliwiła ich
kategoryzację zgodną z oceną morfologiczną i w niektórych przypadka zdolnością do
rozwoju w drogach rodnych samicy. Ostatnie z wymienionych urządzeń służy do
badania jakości mysich zarodków w stadium przedimplantacyjnym, przy czym
wyznacznikiem tej jakości jest poziom apoptozy obserwowany w zarodkach, oparty o
podstawowy marker tego zjawiska jakim jest fosfatydyloseryna. Przy zastosowaniu
tego chipu możliwa jest ocena intensywności fluorescencji zarodków barwionych
koniugatem Annexyny V z FITC. W przeprowadzonych badaniach obserowano, iż
klasyfikacja pozyskanych ex-vivo morul metodą lab-on-a-chip korelawoała z ich
prawidłowym rozwojem w warunkach in vitro do stadium blastocysty. Tym samym
wykazano, że urządzenie typu LOC można z powodzeniem wykorzystywać jako
narzędzie umożeliwiające przyżyciowe badanie apoptozy w zarodkach i ich
klasyfikację według potencjału rozwojowego (Walczak, 2011; Walczak i wsp., 2011).
Podsumowanie:
IFN-τ jako jeden z podstawowych czynników utrzymania ciąży, jest brany pod
uwagę przy ocenie jakości zarodków bydlęcych. Jego stężenie w medium hodowlanym
jest silnie skorelowane z jakością zarodka oznaczaną przy pomocy innych metod
(Russell i wsp., 2006; Neira i wsp., 2007). Biorąc pod uwagę rolę IFN-τ we wczesnych
__________________________________________________________________________ 34
_____________________________________________________________________________
etapach utrzymania ciąży, a także fakt, iż obecnie nakłady pracy i koszt
embriotransferu są wciąż jeszcze wyższe niż sztucznego unasienniania przy
jednoczesnej nieco niższej efektywności, podjęta próba oceny przydatności zarodków
na podstawie nie tylko ilości, ale i biologicznej aktywności produkowanego przez nie
IFN-τ, może okazać się cennym uzupełnieniem informacji o ich przydatności do
embriotransferu, tym bardziej, że jest to technika stosunkowo prosta i nie wymaga
skomplikowanej i kosztownej aparatury jak np. w przypadku systemu SEMC.
Interferon-τ jest najważniejszym białkiem decydującym o rozpoznaniu i
utrzymaniu ciąży u przeżuwaczy. Wykazuje silne działanie miejscowe, umożliwiające
implantację i endokrynologiczną kontrolę matki nad rozwijającym się zarodkiem.
Jednocześnie wywiera mniej wyrażone, ale molekularnie zauważalne dzianie ogólne
wobec
krążących
limfocytów.
Ten
przede
wszystkim
lokalnych
charakter
oddziaływania tej cytokiny praktycznie zamyka drogę do jej diagnostycznego
wykorzystania w detekcji wczesnej ciąży u przeżuwaczy. Z drugiej strony zarówno
ilość jak i jakość produkowanego interferonu tau jest zróżnicowana pomiędzy
zarodkami i jest jednocześnie warunkiem sine qua non powodzenia ciąży.
Wykorzystując
wcześniejsze
doświadczenia
nad
dobrze
wyrażonym
w
warunkach in vitro antyproliferacyjnym wpływem IFN-τ na limfocyty krwi obwodowej
bydła postanowiono sprawdzić czy działanie to jest ukierunkowane / wybiórcze wobec
szczególnej subpopulacji limfocytów i czy można wykorzystać antyprolliferacyjny
wpływ tej cytokiny wobec limfocytów dla oceny biologicznej wartości zarodków
bydlęcych.
__________________________________________________________________________ 35
_____________________________________________________________________________
II. Cel pracy
Celem pracy było opracowanie testu do oceny aktywności biologicznej IFN-τ
produkowanego przez zarodki bydlęce na podstawie jego antyproliferacyjnego
oddziaływania wobec limfocytów krwi obwodowej bydła. Badania przeprowadzono w
następujących etapach:
1.
Ocena antyproliferacyjnego wpływu ro-IFN-τ wobec komórek mononuklearnych krwi obwodowej jałówek.
2.
Ocena efektywności antyproliferacyjnej ro-IFN-τ wobec wybranej populacji limfocytów i standaryzacja warunków testu
3.
Ocena aktywności IFN-τ produkowanego przez zarodki bydlęce uzyskane techniką IVF (in vitro fertilization) wobec wybranej populacji limfocytów krwi obwodowej bydła.
__________________________________________________________________________ 36
_____________________________________________________________________________
III Materiał i metody
Materiałem do badań była krew obwodowa jałówek rasy czarno-białej z
podwrocławskiego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji mleka.
Obsadę fermy stanowiło około 400 krów, 180 jałówek i 150 cielaków, utrzymywanych
w systemie wolnostanowiskowym. Warunki zoohigieniczne warunki panujące na
terenie obiektu były dobre, zwierzęta były klinicznie zdrowe i znajdowały się pod stałą
opieką weterynaryjną. Ogółem krew pobrano od 43 jałówek w wieku 6–7 miesięcy.
Materiał do badań pobierany był sukcesywnie, jednorazowo od 2 do maksymalnie 6
zwierząt. Doświadczenia przeprowadzono za zgodą II Lokalnej Komisji Etycznej we
Wrocławiu (opinia nr 41/02 z 27.02.2002r.)
Odczynniki gotowe stosowane w przeprowadzanych badaniach:


















Albumina bydlęca – frakcja V (Sigma Aldrich)
Błękit trypanu (Sigma –Aldrich)
DMF – N,N–dimetyloformamid, (Sigma-Aldrich)
DMSO – dimetylosulfotlenek, (Sigma-Aldrich)
FCS - bydlęca surowica płodowa – (Gibco Invitrogen Life Technologies)
Fungizone – amfoterycyna B (Gibco Invitrogen Life Technologies)
Gentamycyna (Gibco Invitrogen Life Technologies)
L- Glutamina (Sigma – Aldrich)
Histopaque 1083 (Sigma–Aldrich)
Jodek propidyny (Sigma – Aldrich)
koncentrat płynu Hanksa, 10x stężony (IIiTD PAN we Wrocławiu)
Con A - konkanawalina A, mitogen z konwalii mieczokształtnej (Canavalia ensiformis) (Sigma – Aldrich)
MTT — bromek 3-(4,5-dimetylodiazol-2-ylo)-2,5-difenylotetrazolu (SigmaAldrich)
PBS – buforowany roztwór soli fizjologicznej, bez jonów Ca2+ i Mg2+ (IIiTD
PAN we Wrocławiu)
PHA – fitohemaglutynina, mitogen z fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris) (SigmaAldrich)
roIFN-τ - rekombinowany owczy interferon tau (stężenie 1 mg/ml, aktywność
przeciwwirusowa 108 U/mg), wyprodukowany w drożdżach Pichia pastoris,
otrzymany dzięki uprzejmości prof. F.W. Bazera. Texas A&M University, College of Agriculture and Life Sciences
poliklonalna królicza surowica anty-roIFN-τ (dzięki uprzejmości prof. W. Nowackiego; UP we Wrocławiu)
Przeciwciała stosowane do immunofenotypizacji komórek – tabela 1
__________________________________________________________________________ 37
_____________________________________________________________________________



PWM, mitogen ze szkarłatki amerykańskiej (Phytolacca americana) (SigmaAldrich)
RPMI 1610– IIiTD PAN we Wrocławiu
SDS – dodecylosiarczan sodu (POCH-Gliwice)
Tab.2. Przeciwciała użyte do immunofenotypizacji limfocytów
Przeciwciała
monoklonalne
poliklonalne,
antyizotypowe,
skoniugowane z
barwnikiem
fluorescencyjnym
Antygeny
różnicowania
CD4
CD8
TCR1-N24
WC1-N1
IgM
CD25
CD21
Goat anti mouse
IgG1
Goat anti mouse
IgG2b
Goat anti mouse
IgG
izotyp
nr klonu
IgG1
IgG1
IgG2b
IgG1
IgG1
IgG2a
IgG1
CACT138A
CACT80C
GB21A
BAQ4A
BIG73a
CACT108A
CC21
IgG
STAR81PE
IgG
STAR83F
IgG
F0479
producent
VMRD
SEROTEC
DAKOCYTOMATION
Przygotowywane samodzielnie media hodowlane i bufory



RPMI kompletne: 10% (o/o) FCS; 0,03% (w/o) glutamina; 0,5% (o/o) gentamycyna i 1% (o/o) fungizone w RPMI 1610
Bufor do płukania i barwienia komórek: 1% (w/o) roztwór albuminy bydlęcej w
PBS bez jonów Ca2+ i Mg2+
Bufor do utrwalania komórek: 2% formalina w PBS bez jonów Ca2+ i Mg2+

Bufor lizujący: 13,5% roztwór w/o SDS w 45% w/w wodnym roztworze DMF
Medium do zamrażania limfocytów: 10% o/o FCS i 10% o/o DMSO w RPMI
kompletnym
Antykoagulant – 3,8% w/v cytrynian sodu (C6H5O7Na3 x 5H2O) (POCh-


Gliwice)
Fiolet krystaliczny – 1% roztwór wodny
0,83%, wodny roztwór chlorku amonu NH4Cl (POCh-Gliwice)


Wszystkie przygotowywane media do hodowli komórek były jałowione przy
użyciu sączków strzykawkowych o średnicy porów 0,22µm (Millex-GS)
__________________________________________________________________________ 38
_____________________________________________________________________________
Technika izolacji i przygotowania do hodowli in vitro komórek
mononuklearnych krwi obwodowej
Krew pobierano z żyły szyjnej zewnętrznej do probówek typu Falcon (50 ml) z
dodatkiem antykoagulantu - 3,8% cytrynianu sodu (w proporcji 4 : 1). Izolację komórek
mononuklearnych rozpoczynano przed upływem 2 godzin od pobrania i prowadzono
ją w gradiencie gęstości. Krew nawarstwiano na preparat Histopaque 1083 w stosunku
objętościowym 1:1 i wirowano przy prędkości 600xg w temperaturze 4ºC, przez 20
minut (Williams i wsp., 1986; Abella i wsp., 1994). Otrzymaną zawiesinę komórek
mononuklearnych przepłukiwano jednokrotnie w wodnym roztworem 0,83% NH4Cl,
potem dwukrotnie w PBS i jednokrotnie w płynie Hanksa, wirując przy 400xg, 6 minut
w temp. 4ºC. Tak przygotowane komórki ostatecznie zawieszano w 1–3 ml RPMI
kompletnego, liczono w komorze Thoma–Zeissa i doprowadzano do koncentracji 4x106
komórek/ml, rozcieńczając zawiesinę w RPMI kompletnym. Hodowle limfocytów
prowadzono na płaskodennych płytkach titracyjnych (Nunc) w objętości 150 µl – 2x105
komórek lub ich wielokrotności. Podane w dalszej części pracy stężenia, jeśli nie
określono inaczej, dotyczą ilości substratów w przeliczeniu na 1,0 ml hodowli,
pierwotnie jednak przy ustalaniu optymalnych stężeń wyliczano je na dołek, czyli
150 µl. Hodowlę limfocytów prowadzono przez 72 godziny, w 37ºC, przy 5%
wysyceniu środowiska CO2. Dla ułatwienia przeliczenia stężeń podano w tabeli poniżej
ng/150µl
10
5
1
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,0005
0,0001
ng/ml
66,7
33,3
6,67
0,667
0,333
0,0667
0,0333
0,00667
0,00333
0,000667
ng/ml
6,67x101
3,33x101
6,67x100
6,67x10-1
3,33x10-1
6,67x10-2
3,33x10-2
6,67x10-3
3,33x10-3
6,67x10-4
nM1
3,34x100
1,67 x100
3,34x10-1
3,34x10-2
1,67 x10-2
3,34x10-3
1,67 x10-3
3,34x10-3
1,67 x10-3
3,34x10-4
Doświadczenie 1. Wpływ ro-IFN-τ na indukowaną mitogenami transformację blastyczną
limfocytów w teście mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT.
Celem doświadczenia było wyznaczenie progowego stężenia IFN-τ hamującego
proliferację limfocytów oraz sprawdzenie, czy istnieje korelacja pomiędzy stężeniem roIFN-τ a siłą hamowania proliferacji. Hodowlę limfocytów prowadzono na 961
nano (n) = 10-9 ; za masę cząsteczki IFN-tau przyjęto 20 kDa
__________________________________________________________________________ 39
_____________________________________________________________________________
dołkowych
płytkach
mikrotitracyjnych.
Komórki
stymulowane
były
różnymi
stężeniami mitogenów: Con A (2,67 µg/ml), PHA (6,66 µg/ml) i PWM (3,33 µg/ml).
Antyproliferacyjny wpływ ro-IFN-τ badano testując stężenia w zakresie od 6,67 x10-4
ng/ml do 6,7x101 ng/ml. Wpływ na tempo podziałów określano testem opartym na
redukcji soli tetrazolowych (Mosmann 1983). Na 3 godziny przed końcem inkubacji do
każdego dołka dodawano po 25 µl MTT (5 mg/ml) i dalej inkubowano w cieplarce.
Następnie dodawano po 125 µl buforu lizującego i pozostawiano w tych samych
warunkach przez następne 12 - 16 godzin, tj. do momentu odczytu. Absorbancję (OD)
mierzono przy użyciu czytnika Labsystems Uniscan I (Finlandia) używając filtra 540
nm względem RPMI kompletnego z dodatkiem MTT i buforu lizującego jako próby
ślepej. W metodzie tej, dzięki aktywności oksydoredukcyjnej mitochondriów, MTT
zostaje zredukowany do formazanu. Obserwowana przy tym zmiana barwy z żółtej na
purpurową jest wprost proporcjonalna do ilości zredukowanego MTT i pośrednio
przekłada się na ilość żywych komórek oraz poziom ich proliferacji w hodowli. Za
podstawę pomiaru intensywności proliferacji przyjęto średnią z trzech powtórzeń dla
danego stężenia substratu, natomiast miarą tempa proliferacji były indeksy
proliferacyjne, wyliczane wg wzoru:
IP =
OD dla próby badanej
--------------------------------------OD dla kontroli
Doświadczenie 2. Ocena przydatności poliklonalnej króliczej surowicy anty-ro-IFN-τ do
znoszenia efektu antyproliferacyjnego IFN-τ
Poliklonalną surowicę anty-roINF-tau uzyskano przez immunizację dwóch
królików ro-IFN-τ Immunizację prowadzono podłopatkowo, pierwszą dawkę podano
wraz z pełnym adiuwantem Freunda (0,1 mg ro-IFN-τ w 100 µl PBS + 100 µl adiuwantu
Freunda) a następne w odstępach dwutygodniowych, z niekompletnym adiuwantem
Freunda. W sumie immunizację przeprowadzono pięciokrotnie. Miano otrzymanej
surowicy anty-roIFN-τ w teście immunodyfuzji radialnej z 1 μg IFN-τ wynosiło 128
__________________________________________________________________________ 40
_____________________________________________________________________________
jednostek. Surowice kontrolną uzyskano od zwierząt, którym podawano adiuwant z
PBS (bez IFN-τ) według schematu analogicznego do schematu immunizacji. Część
uzyskanych surowic wysolono 50% siarczanem amonu. Po wysoleniu ponownie
sprawdzono miano frakcji γ-globulinowej anty-IFN-τ i wynosiło ono. Do rozpoczęcia
doświadczenia rozampułkowane surowice przechowywano w temp. -80ºC.
Znoszenie antyproliferacyjnego efektu interferonu przy użyciu króliczej
poliklonalnej
surowicy
anty-ro-IFN-τ
mierzono
testem
mikromiareczkowania
kolorymetrycznego z MTT opisanym wyżej. Podobnie jak poprzednio, hodowlę
prowadzono na płytkach 96-dołkowych. Limfocyty stymulowane były Con A w
stężeniu 2,67 μg/ml, a antyproliferacyjny efekt uzyskano przez zastosowanie IFN-τ w
stężenia 6,7x101 ng/ml. Za wyjściową objętość surowic uznano 66,7 μl/ml (1:15), którą
rozcieńczano w postępie geometrycznym od 1:30 do 1:480 przed wysoleniem i od 1:30
do 1:240 po wysoleniu.
Doświadczenie 3. Wpływ ro-IFN-τ na frekwencję limfocytów TCD4, TCD8, Tγδ i B oraz
ekspresję receptora CD25 w spontanicznej i indukowanej mitogenami transformacji
blastycznej
Celem doświadczenia było wyznaczenie subpopulacji limfocytów, której
liczebność ulega zmianie pod wpływem IFN-τ. Immunofenotypizację limfocytów po
hodowli in vitro wykonano metodą cytometrii przepływowej. Stężenia mitogenów były
identyczne, jak w doświadczeniu 1, natomiast stężenie interferonu tau dla Con A
wynosiło 67 ng/ml, a dla PHA i PWM 33 ng/ml. Po 72 godzinnej hodowli komórki
przenoszono na nowe, U-denne, 96 dołkowe płytki, odpłukiwano z medium i
zawieszano w PBS. W każdym dołku nowej płytki było około 2x105 komórek.
Zastosowano barwienie pojedyncze, dwuetapowe. W pierwszym etapie użyto mysich
przeciwciał monoklonalnych anty-CD4, anty-CD8, anty–TCR, anty-WC1, anty–IgM,
anty-CD21 i anty-CD25. Specyfikację użytych przeciwciał podano w tabeli nr 2 (str. 38).
Inkubację z przeciwciałami prowadzono w temp. 4ºC, przez 30 min. Następnie ich
nadmiar usuwano przez zwirowanie (8 min. przy 350xg) i odpłukiwanie w PBS. Do
drugiego
etapu
barwienia
użyto
odpowiednich
przeciwciał
antyizotypowych
skoniugowanych z barwnikami fluorescencyjnymi (FITC lub RPE). Inkubację z
przeciwciałami drugiej warstwy prowadzono w ciemności, w temperaturze 4 ºC, przez
__________________________________________________________________________ 41
_____________________________________________________________________________
30 min. Podobnie jak poprzednio, nadmiar przeciwciał usuwano przez zwirowanie (8
min. przy 350xg) i odpłukiwanie w PBS. Odczyt odbywał się tego samego dnia, a jeśli
nie było takiej możliwości, komórki utrwalano w 2% roztworze formaliny w PBS i
przechowywano w ciemności w temp 4ºC do czasu odczytu, nie dłużej jednak niż 7 dni.
Odczyty wykonano na aparacie FACSCalibur (Becton Dickinson). Wszystkie
rozcieńczenia przeciwciał wykonano zgodnie z zaleceniami producentów, w
przeliczeniu na 2x105 komórek.
Doświadczenie 4. Wpływ stężenia ro-IFN-τ na liczbę limfocytów Tγδ w indukowanej
mitogenami transformacji blastycznej
Celem doświadczenia było wyznaczenie progowego stężenia IFN-τ hamującego
proliferację komórek Tγδ oraz sprawdzenie możliwości znoszenia jego działania przez
poliklonalną
króliczą
surowicę
przeciw
rekombinowanemu
owczemu
IFN-τ.
Immunofenotypizacja komórek przebiegała tak jak w doświadczeniu 2, z tą jednak
różnicą, że limfocyty barwione były jedynie w kierunku receptorów TCRγδ i WC1.
Badano wpływ malejących stężeń roIFN-τ (począwszy od 6,7x101 ng/ml do 6,67 x 10-3
ng/ml) na mierzoną fluorocytometrycznie transformację blastyczną indukowaną
Con A i PHA.
Doświadczenie 5. Reaktywność kriokonserwowanych komórek mononuklarnych krwi
obwodowej wybranej jałówki hodowanych in vitro w obecności Con A i IFN-τ
Celem doświadczenia było porównanie reaktywności komórek po mrożeniu z
komórkami sprzed mrożenia i zawyrokowanie o ich potencjalnej przydatności do
badania supernatantów. Do kriokonserwacji wybrano krew jednej jałówki, której
limfocyty cechowała duża wrażliwość na IFN-τ. Wyizolowane komórki mononuklearne
doprowadzono do koncentracji 1,4x106 komórek/ml PRMI kompletnego. Po 1,44 ml
takiej zawiesiny przenoszono do krioprobówek i uzupełniano FCS i DMSO w ilości 0,18
ml. Delikatnie mieszano i przez 2 godziny przechowywano w temperaturze -20°C,
następnie 24 godziny w -70°C a potem poddawano głębokiemu mrożeniu w ciekłym
azocie.
__________________________________________________________________________ 42
_____________________________________________________________________________
Rozmrażanie odbywało się wg następującej procedury. Probówki po wyciągnięciu
z ciekłego azotu probówki przenoszono do łaźni wodnej o temp. 37°C, natychmiast po
rozmrożeniu zawartość każdej z probówek nawarstwiano na 3 ml ogrzanego FCS i
dalej inkubowano przez 5 min, następnie dolewano około 7 ml również ogrzanego
kompletnego RPMI, delikatnie mieszano i zwirowywano przy 400xg, przez 6 minut w
temperaturze pokojowej. Supernatant usuwano, komórki pulowano, zawieszano w
RPMI kompletnym i doprowadzano do żądanej koncentracji, uwzględniając ich
żywotność. Z limfocytów przygotowanych w ten sposób zakładano hodowlę in vitro.
Doświadczenia 6. Określenie stężenia IFN-τ w supernatantach znad hodowli in vitro
zarodków bydlęcych
Supernatanty znad hodowli in vitro 7–9 dniowych zarodków bydlęcych
otrzymano z Instytutu Zootechniki w Balicach k./Krakowa, dzięki uprzejmości prof. dr
hab. Lucyny Kąckiej-Książkiewicz. Zarodki produkowane były metodą kokultury z
komórkami wątroby szczura (BRL), w objętości około 0,5 ml. Pojedyncza hodowla
zawierała od 4 do 12 blastocyst. Nadsącze do czasu rozpoczęcia doświadczenia
przechowywane były w temperaturze -70°C. Stężenie IFN-τ w nadsączach określono
metodą hamowania efektu cytopatycznego powodowanego przez VSV2 na komórkach
MDBK3 (Sparreboom i wsp., 1994). Za wzorzec przyjęto aktywność antywirusową
znanych stężeń rekombinowanego owczego IFN-τ. Komórki MDBK hodowano na
płytkach 96-dołkowych. Po uzyskaniu jednowarstwowej hodowli (monolayer) na
poszczególne dołki nanoszono odpowiednie rozcieńczenia supernatantów i standardu.
Tak przygotowaną hodowlę prowadzono jeszcze przez 24 godziny, dodawano
zawiesinę wirusa VSV i hodowano przez następną dobę. Efekt cytopatyczny mierzono
kolorymetrycznie, barwiąc płytki roztworem fioletu krystalicznego i odczytując OD
przy 540 nm względem H2O. Badane supernatanty były rozcieńczane w proporcji od
1:2 do 1:128 w postępie co 4. Ilość interferonu w badanych próbach odczytywano z
wykresu kalibracyjnego dla każdej płytki. Próg czułości metody wynosił, zależnie od
płytki, od 0,063 do 0,125 ng/ml.
2
3
wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (IIiTD we Wrocławiu)
ustalona linia komórkowa nerki bydła (IIiTD we Wrocławiu)
__________________________________________________________________________ 43
_____________________________________________________________________________
Doświadczenie 7. Efekt dodatku supernatantów zarodkowych do hodowli in vitro
limfocytów
Celem doświadczenia było porównanie efektu działania roIFN-τ z interferonem
zawartym w nadsączach znad hodowli zarodków na spontaniczną i indukowaną
transformację blastyczną mrożonych limfocytów krwi obwodowej wybranej jałówki.
Przygotowanie komórek do hodowli in vitro było identyczne jak w doświadczeniu 5. Z
uwagi na małą objętość badanych nadsączy badano jedynie zmiany w ilości limfocytów
TCRγδ+. Ogółem w różnych układach doświadczalnych przebadano 21 supernatantów.
Do hodowli stymulowanych Con A supernatanty dodawane były w objętości od 4,16
do 75 µl na dołek, natomiast do komórek niestymulowanych dodawano jedynie 25
lub/i 50 µl nadsączu.
Sposób analizy zarchiwizowanych wyników immunofenotypizacji limfocytów
Immunofenotypizację komórek przy użyciu cytometru przepływowego oparto o
pomiary ich wielkości, granularności i fluorescencji wzbudzonej związanej z użytym
przeciwciałem. Uzyskane wyniki analizowano w programie CellQuest (Becton
Dickinson). Rycina 14A przedstawia typowy rozkład parametrów FSC (wielkość) / SSC
(granularność) komórek kontrolnych (inkubowanych w RPMI kompletnym), ryc. 14B
charakterystyczna jest dla stymulacji limfocytów Con A lub PHA, natomiast ryc. 14C
dla PWM. Po 72 godzinnej hodowli we wszystkich próbach na podstawie różnic w
wielkości i granularności wyróżniano trzy populacje komórek: limfocyty małe, duże i
martwe (odpowiednio bramka: R1, R2, R3). Następnie na podstawie pomiaru
fluorescencji wzbudzonej dokonywano właściwej fenotypizacji komórek, określano
ilość limfocytów określonej subpopulacji. Na rycinie 15 przedstawiono przykładowo
intensywność fluorescencji wzbudzonej przez komórki o fenotypie TCRγδ+ (czytane
odpowiednio w bramce R1, R2 i R3). Przyjęto, że komórki w bramce R1 to limfocyty
spoczynkowe w fazie G0/G1 lub takie, które właśnie wyszły fazy G2/M. W bramce R2
zlokalizowane są limfocyty proliferujące, a w bramce R3 limfocyty martwe
(apoptotyczne lub nekrotyczne). Podobną interpretację obrazu cytometrycznego
limfocytów po stymulacji mitogenami przedstawił Schmid i wsp. (2000).
__________________________________________________________________________ 44
_____________________________________________________________________________
Rycina 14. Zróżnicowanie morfologiczno – fizjologiczne limfocytów po 72 godzinnej hodowli in vitro
A
B
zanieczyszczenia
SSC - (granularność)
SSC - (granularność)
zanieczyszczenia
R3 „martwe”
R3 „martwe”
R2 „duże”
R2 „duże”
R1 „małe”
R1 „małe”
FSC - (wielkość)
FSC - (wielkość)
C
SSC - (granularność)
zanieczyszczenia
R3 „martwe”
R2 „duże”
R1 „małe”
FSC - (wielkość)
a) komórki kontrolne (hodowane w RPMI kompletnym)
b) komórki stymulowane ConA lub PHA
c) komórki stymulowane PWM
Limfocyty małe – to komórki spoczynkowe lub zaraz po
podziale
Limfocyty duże - to limfoblasty, komórki pobudzone
Rycina 15. Przykładowe obrazy fluorescencji wzbudzonej poszczególnych grup morfologiczno – fizjologicznych po
wyznakowaniu przeciwciałami
A
B
autofluorescencja –
komórki niewyznakowane
Limfocyty duże
R4 fluorescencja wzbudzona komórki wyznakowane
przeciwciałem
FL-2 - (intensywność fluorescencji TCR-PE)
SSC – (granularność)
SSC – (granularność)
Limfocyty małe
R5 fluorescencja wzbudzona komórki wyznakowane
przeciwciałem
autofluorescencja –
komórki niewyznakowane
FL-2 - (intensywność fluorescencji TCR-PE)
C
__________________________________________________________________________ 45
_____________________________________________________________________________
SSC – (granularność)
Limfocyty martwe
R6 fluorescencja wzbudzona komórki wyznakowane
przeciwciałem
autofluorescencja –
komórki niewyznakowane
FL-2 - (intensywność fluorescencji TCR-PE)
Bezwzględna liczba limfocytów poszczególnych subpopulacji była szacowana. Z
każdej próby aparat zbierał po 10000 komórek. Ponieważ próby często były
zanieczyszczone, w różnym stopniu, przez fragmenty komórek, które aparat traktował
jako całe komórki, zastosowano „matematyczny threshold.” Ilość komórek w bramkach
R1 R2 i R3 przeliczono proporcjonalnie, tak aby ich suma wynosiła 10000 (tab. 3). W
efekcie wynikiem są ilości limfocytów w poszczególnych grupach morfologiczno–
fizjologicznych w przeliczeniu na 10000 komórek. Proponowany sposób prezentacji
wyników jest zbliżony do podawanego przez Dorn’a i wsp. (2002), pozwala on ponadto
na wyliczanie, analogicznych jak w metodzie z MTT, indeksów prolifercyjnych
osobnych dla limfoblastów, komórek spoczynkowych i martwych.
Tabela 3 Przykładowy „matematyczny trash hold”
Przed przeliczeniem
Po przeliczeniu
liczba limfocytów
wybarwionych
przeciwciałem
ogólna
liczba limfocytów
R1
R2
R3
R4
R5
R6
3100
2600
3500
1700
500
300
9200 komórek
liczba limfocytów
wybarwionych
przeciwciałem
ogólna
liczba limfocytów
R1'
3370
R2'
R3'
2826
3804
R4'
1848
R5'
543
R6'
326
R’ / 9200 x 10000
Ogólna liczba: R1- limfocytów małych; R2-limfocytów dużych; R3-limfocytów martwych. Liczba limfocytów wybarwionych
przeciwciałem: R4-limfocytów małych; R5-limfocytów dużych; R6-limfocytów martwych. Na żółtym tle te sama próba w
przeliczeniu na 10000 komórek czytanych przez cytometr.
__________________________________________________________________________ 46
_____________________________________________________________________________
Sposób prezentacji i statystyczna analiza wyników
Wyniki przedstawiono w postaci tabel z podaniem średniej, liczebności i błędu
standardowego lub na wykresach ze średnimi arytmetycznymi i ich 95% przedziałami
ufności. Istotność różnic między średnimi testowano przy użyciu jednoczynnikowej
analizy wariancji i testu NIR Fishera. Przed analizą, w celu normalizacji rozkładów,
dokonano transformacji danych. Dane procentowe przekształcono wg wzoru acsin√X, a
pozostałe zlogarytmowano. Wszystkie obliczenia wykonano w programie Microsoft
Excel i Statistica for Windows v. 6.0 (Statsoft). Za próg istotności statystycznej przyjęto
p≤0,05. We wszystkich prezentowanych doświadczeniach wpływ mitogenów na
limfocyty w hodowli in vitro odnoszono do kontroli, czyli komórek hodowanych
jedynie
w
RPMI
kompletnym.
Natomiast
wyniki
uzyskane
dla
komórek
stymulowanych mitogenami w obecności IFN-τ odnoszono do hodowli z odpowiednim
mitogenem. Ponadto porównywano jeszcze efekt działania IFN-τ na niestymulowane
komórki i wtedy wynik odnoszono do kontroli.
__________________________________________________________________________ 47
_____________________________________________________________________________
IV Wyniki badań
Doświadczenie 1. Wpływ ro-IFN-τ na indukowaną mitogenami tranformację blastyczną
limfocytów w teście mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT.
Celem
doświadczenia
było
wyznaczenie
minimalnego
stężenia
IFN-τ
wykazującego antyproliferacyjne działanie na stymulowane mitogenami limfocyty.
Miarą intensywności proliferacji była odczytywana ekstynkcja. Użyte w doświadczeniu
mitogeny (tj. Con A, PHA i PWM) stymulowały limfocyty do proliferacji. Przy użytych
w eksperymencie stężeniach najsilniejszym stymulatorem była Con A, a najsłabszym
PWM. Dla Con A indeks proliferacyjny wynosił średnio 4,12 (od 1,57 do 8,0; n=33); dla
PHA 3,49 (od 1,55 do 7,08; n = 34) a dla PWM 1,83 (od 1,19 do 2,59; n = 22). Dla Con A i
PHA doświadczenie zrealizowano w trzech seriach, a dla PWM w dwu. W pierwszej
serii najniższym testowanym stężeniem IFN-τ było stężenie 6,67x10-3 ng/ml, w drugiej
3,33x10-3 ng/ml, a w trzeciej 6,7x10-4 ng/ml. Limfocyty poszczególnych jałówek
wykazywały zróżnicowaną wrażliwość zarówno na IFN-τ, jak i na mitogeny (wykresy
1-3). Przy stymulacji Con A we wszystkich trzech seriach stężenie IFN-τ 6,7x10-2 ng/ml
zmniejszała proliferację, średnio o 39 do 51% w stosunku do proliferacji z samym
mitogenem (p≤0,01). Również niższe stężenia interferonu w indywidualnych
przypadkach były efektywne. W 18 z 33 prób, przy stężeniu interferonu 6,7x10-3 ng/ml
i w 9 z 18, przy stężeniu 3,33x10-3 ng/ml oraz w 2 na 10 przypadków przy stężeniu 6,67
x10-4 ng/ml intensywność proliferacji była niższa od 80% wyjściowej. Rzeczą dosyć
charakterystyczną, obserwowaną zwłaszcza przy stężeniu 6,7x10-4 ng/ml, było
osiąganie wyższego indeksu proliferacyjnego, niż w przypadku stymulacji samym
mitogenem. Podobne tendencje widać przy stymulacji PHA, co obrazują wykresy.
Wspólną cechą dla badanych mitogenów był fakt, iż stosowanie stężeń powyżej 6,7x101 ng/ml nie zwiększało hamowania proliferacji. Limfocyty stymulowane PWM nie
tylko najsłabiej reagowały na mitogen, ale również na IFN-τ. Dopiero stężenie 6,7x100
ng/ml skutecznie i istotnie statystycznie hamowała proliferację (wykres 3).
Stężenia poniżej 6,67x10-1 ng/ml hamowały proliferację w sposób zależny od
stężenia. Liniowość tego zjawiska jest jednak cechą osobniczą, dlatego współczynnik
__________________________________________________________________________ 48
_____________________________________________________________________________
korelacji Pearsona wyliczono osobno dla każdego osobnika z 3 serii doświadczenia
(Con A i PHA) oraz 2 serii dla PWM.
Wykres. 1 Wpływ różnych stężeń IFN-τ na proliferację limfocytów stymulowanych Con A mierzoną w teście
mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT.
N=15
6,0
7,0
5,0
6,0
5,0
4,0
3,0
indeks proliferacyjny
in d e k s p ro life ra c y jn y
A
***
***
2,0
***
***
1,0
***
***
0,067
0,333
0,667
6,666
33,330
3,0
2,0
1,0
0,0
-3,000
0,0
0,007
4,0
66,660
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-0,500
0,000
0,500
1,000
log (stężenia INF-tau)
stężenie INF-tau (ng / ml)
B
N=8
6,0
8,0
7,0
6,0
4,0
3,0
*
2,0
*** ***
***
***
1,0
***
***
indeks proliferacyjny
in d eks p ro liferacyjn y
5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0033
0,0067
0,0667
0,3333
0,6666
6,666
33,33
0,0
-3,5
66,66
-3
-2,5
-2
stężenie INF-tau (ng / ml)
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
log (stężenia INF-tau)
C
N=10
5,0
7,0
4,5
6,0
5,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
*
***
***
***
***
***
***
***
1,0
indeks proliferacyjny
in d eks p ro liferacyjn y
4,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,5
0,0
0,0
0,00067 0,0033 0,0067 0,0667 0,3333 0,6666
stężenie INF-tau (ng / m l)
6,666
33,33
66,66
-4
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
log (stężenia INF-tau)
___________________________________________________________________________
Symbole A, B i C oznaczają kolejne powtórzenia doświadczenia.
Na wykresach po lewej stronie na czerwono przedstawiono proliferację stymulowanych ConA limfocytów inkubowanych w obecności różnych stężeń INF-tau
*
p≤ 0,05
**
p≤ 0,01
***
p≤ 0,001 względem komórek stymulowanych samym mitogenem (kolor niebieski)
Po prawej stronie przedstawiono zależność liniową pomiędzy indeksem proliferacyjnym a log stęzenia INF-tau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________ 49
_____________________________________________________________________________
Wykres 2. Wpływ różnych stężeń INF-tau na proliferację limfocytów stymulowanych PHA mierzoną w teście
mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT.
N=15
6,00
6,0
5,00
5,0
4,00
4,0
3,00
***
***
2,00
***
***
***
***
1,00
indeks proliferacyjny
in d e k s p ro lif e ra c y jn y
A
3,0
2,0
1,0
0,00
0,0
0,0067
0,0667
0,3333
0,6666
6,666
33,33
66,66
-3
-2,5
-2
-1,5
stężenie INF-tau (ng / ml)
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
log (stężenia INF-tau)
B
N=8
5,00
6,0
4,50
5,0
3,50
3,00
2,50
**
2,00
***
1,50
***
***
1,00
***
***
indeks proliferacyjny
in d e k s p ro life ra c y jn y
4,00
4,0
3,0
2,0
1,0
0,50
0,0
-3,5
0,00
0,0033
0,0067
0,0667
0,3333
0,6666
6,666
33,33
66,66
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
log (stężenia INF-tau)
stężenie INF-tau (ng / ml)
N=10
4,00
4,5
3,50
4,0
3,00
3,5
2,50
2,00
1,50
*
***
***
***
***
***
***
1,00
0,50
indeks proliferacyjny
in d e k s p ro lif e ra c y jn y
C
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,00
0,00067 0,0033 0,0067 0,0667 0,3333 0,6666
stężenie INF-tau (ng / ml)
6,666
33,33
66,66
0,0
-4
-3
-2
-1
0
1
2
log (stężenia INF-tau)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Symbole A, B i C oznaczają kolejne powtórzenia doświadczenia.
Na wykresach po lewej stronie na czerwono przedstawiono proliferację stymulowanych PHA limfocytów inkubowanych w obecności różnych stężeń INF-tau
*
p≤ 0,05
**
p≤ 0,01
***
p≤ 0,001 względem komórek stymulowanych samym mitogenem (kolor niebieski)
Po prawej stronie przedstawiono zależność liniową pomiędzy indeksem proliferacyjnym a log stężenia INF-tau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________ 50
_____________________________________________________________________________
Wykres 3. Wpływ różnych stężeń INF-tau na proliferację limfocytów stymulowanych PWM mierzoną w teście
mikromiareczkowania kolorymetrycznego z MTT.
N=14
3,0
3,5
2,5
3,0
2,5
2,0
1,5
***
***
***
1,0
0,5
indeks proliferacyjny
in d e ks p ro life rac yjn y
A
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0
0,0067
0,0667
0,3333
0,6666
6,666
33,33
66,66
-3
-2,5
-2
-1,5
stężenie INF-tau (ng / ml)
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
log (stężenia INF-tau)
B
N=8
2,5
3,0
2,5
*
1,5
**
***
***
1,0
0,5
indeks proliferacyjny
in d e ks p ro liferac yjn y
2,0
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0033
0,0067
0,0667
0,3333
0,6666
6,666
stężenie INF-tau (ng / ml)
33,33
66,66
0,0
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
log (stężenia INF-tau)
____________________________________________________________________________________________________________________________
Symbole A, B i C oznaczają kolejne powtórzenia doświadczenia.
Na wykresach po lewej stronie na czerwono przedstawiono proliferację stymulowanych mitogenem limfocytów inkubowanych w obecności różnych stężeń INFtau
*
p≤ 0,05
**
p≤ 0,01
***
p≤ 0,001 względem komórek stymulowanych samym mitogenem (kolor niebieski)
Po prawej stronie przedstawiono zależność liniową pomiędzy indeksem proliferacyjnym a log stężenia INF-tau
Korelację wyliczono pomiędzy log stężenia IFN-τ i indeksem proliferacyjnym dla
każdej jałówki osobno. Przy stymulacji limfocytów con A współczynnik korelacji wahał
się zakresie od 0,89 do 0,99 i we wszystkich 10 przypadkach był istotny statystycznie.
Dla PHA u 10 z 11 osobników r wynosiło od 0,83 do 0,99. Natomiast limfocyty od jednej
jałówki, w prawdzie odpowiedziały hamowaniem proliferacji pod wpływem IFN-τ, ale
odpowiedź ta była prawie niezmienna w zakresie od 6,67x10-4 do 6,67x101 ng/dołek.
Najniższe wartości współczynnika korelacji r zanotowano dla PWM i wynosił on od
0,73 do 0,98 i w dwu przypadkach korelacja ta była nie istotna statystycznie.
__________________________________________________________________________ 51
_____________________________________________________________________________
Reasumując, za minimalne efektywne stężenie IFN-τ hamujące transformację
blastyczną powodowaną ConA i PHA przyjęto 6,67x10-2 ng/ml. Przy tej koncentracji
IFN-τ w 62 na 67powtórzeń hamował o minimum 15 a maksymalnie o 80% proliferację
w stosunku do wyjściowej. Natomiast w przypadku stymulacji PWM za analogiczne
stężenie uznano 6,67x100 ng/ml.
Doświadczenie 2. Ocena przydatności poliklonalnej króliczej surowicy antyroINF-tau do znoszenia efektu antyproliferacyjnego IFN-τ
Nieoczyszczone
surowice,
zarówno
kontrolna
jak
i
anty-IFN-τ,
silnie
stymulowały proliferację limfocytów. Indeksy proliferacyjne dla nierozcieńczonych
surowic wynosił odpowiednio 2,11±0,150 i 2,85±0,355. Surowica anty-IFN-τ, co prawda
znosiła antyproliferacyjny efekt interferonu przy mianach w zakresie 1:15 - 1:120,
jednak przy tych samych mianach surowica kontrolna działa niemal identycznie (tab.
4A).
Czyste
frakcje
γ-globulinowe,
zwłaszcza
nierozcieńczone,
wykazywały
nieznaczną aktywność cytotoksyczną w stosunku do komórek niestymulowanych, ale
ich dodatek ich w rozcieńczeniach od 1:60 do 1:240 nie wpływał istotnie statystycznie
na stymulację limfocytów Con A. Dodatek oczyszczonej frakcji globulinowej surowicy
normalnej pogłębiał jedynie antyproliferacyjne działanie IFN-τ (tab. 4B).Znoszenie
efektu
antyproliferacyjnego
IFN-τ
obserwowano
natomiast
przy
wszystkich
rozcieńczeniach frakcji globulinowej surowicy anty-roIFN-τ, najsilniej przy mianie
1:120, rozcieńczenie to uznano za optymalne do wykorzystania w późniejszych
eksperymentach.
Tabela 4. Znoszenie efektu antyproliferacyjnego IFN-τ przy użyciu poliklonalnej króliczej surowicy anty-roINF-tau
mierzona testem kolorymetrycznym z MTT
A) przed wysoleniem n=9
a)
kontrolna surowica normalna (SN)
ConA
ConA
+IFN-tau
SN
1 : 15
3,54±0,455
***
1,31±0,220
**
2,11±0,150
***
SN
1 : 15
SN
1 : 30
3,67±0,396
***
3,77±0,450
***
ConA + INF-tau
SN
SN
1 : 60
1 : 120
3,02±0,400
***
2,22±0,286
**
SN
1 : 240
SN
1 : 480
1,59±0,222
1,73±0,210
__________________________________________________________________________ 52
_____________________________________________________________________________
b)
surowica anty-roINF-tau (Ab)
ConA
ConA
+IFN-tau
Ab
1 : 15
3,54±0,455
***
1,31±0,220
**
2,85±0,355
***
ConA + INF-tau
Ab
Ab
1 : 60
1 : 120
Ab
1 : 15
Ab
1 : 30
3,62±0,300
***
3,96±0,401*
**
3,36±0,463
***
2,44±0,443
*
Ab
1 : 240
Ab
1 : 480
1,98±0,292
1,86±0,280
B) po wysoleniu n=8
a)
frakcja globulinowa kontrolnej surowicy normalnej (SN)
ConA
ConA
IFN
4,35±
0,654
***
1,14±
0,264
***
b)
SN
1 : 15
0,77±
0,053
**
SN
1 : 30
0,86±
0,074
kontrola
SN
SN
1 : 60 1 : 120
0,98±
0,94±
0,078
0,060
SN
1 : 240
1,01±
0,044
SN
1 : 60
4,05±
0,641
ConA
SN
1 : 120
4,33±
0,583
SN
1 : 240
4,26±
0,623
SN
1 : 15
0,99±
0,225
*
SN
1 : 30
1,04±
0,253
ConA+INF-tau
SN
SN
1 : 60 1 : 120
0,99±
1,05±
0,225
0,259
*
SN
1 : 240
1,04±
0,269
*
frakcja globulinowa surowicy anty-roINF-tau (Ab)
ConA
ConA
IFN
4,35±
0,654
***
1,14±
0,264
***
kontrola
ConA
ConA+INF-tau
Ab
1 : 15
Ab
1 : 30
Ab
1 : 60
Ab
1 : 120
Ab
1 : 240
Ab
1 : 60
Ab
1 : 120
Ab
1 : 240
Ab
1 : 15
Ab
1 : 30
Ab
1 : 60
Ab
1 : 120
Ab
1 : 240
0,85±
0,031
**
0,86±
0,046
*
0,92±
0,064
0,99±
0,073
1,05±
0,077
4,22±
0,663
4,20±
0,662
4,34±
0,662
1,38±
0,225
**
1,41±
0,221
**
3,81±
0,605
***
4,31±
0,586
***
2,70±
0,291
***
Podane wartości są indeksami proliferacyjnymi ± SE
Nierozcieńczona surowica anty-roIFN-tau (1:0) = 10 µl / dołek
Różnice istotne statystycznie * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
ConA; SN; Ab vs komórki niestymulowane (kontrola)
ConA+INF-tau vs ConA
ConA+Ab vs ConA
ConA+SN vs ConA
ConA+INF-tau+SN vs ConA+INF-tau
ConA+INF-tau+Ab vs ConA+INF-tau
Doświadczenie 3. Wpływ ro-IFN-τ na frekwencję limfocytów TCD4, TCD8, Tγδ i B oraz
ekspresję receptora CD25 w spontanicznej i indukowanej mitogenami transformacji blastycznej.
Wpływ IFN-τ na frekwencję badanych subpopulacji limfocytów stymulowanych
in vitro mitogenami przebadano na 27 osobnikach w przypadku Con A i PHA oraz na
23 dla PWM. Stymulacja limfocytów Con A nie zmieniała składu odsetkowego
poszczególnych subpopulacji limfocytów w porównaniu do hodowli kontrolnej (tab. 5)
Natomiast pod wpływem traktowania IFN-τ komórek stymulowanych Con A
obserwowano niższy procent limfocytów Tγδ (p≤0,01) oraz minimalnie wyższy procent
limfocytów B IgM+ (p≤0,05). PHA wpływało na wzrost ilości limfocytów Tγδ (p≤0,01)
oraz B IgM+ (p≤0,05). Łączna inkubacja komórek z PHA i IFN-τ skutkowała jedynie
dalszym wzrostem odsetka limfocytów B IgM+ z 13,7±2,27% do 27,2±4,06% (p≤0,01).
__________________________________________________________________________ 53
_____________________________________________________________________________
Tab. 5 Wpływ mitogenów i IFN-τ na skład procentowy poszczególnych subpopulacji limfocytów w hodowli in vitro.
a) dla Con A i PHA
b) dla PWM
procent limfocytów (średnia ± SEMa)
procent limfocytów (średnia ± SEMa)
status
status
CD4
n=13
CD8
n=13
TCR
n=26
WC1
n=8
IgM
n=10
CD21
n=4
CD25
n=5
kontrola
30,4 ±
2,78
23,3 ±
0,99
38,7 ±
1,44
28,3 ±
2,83
8,7 ±
1,03
10,8 ±
1,64
9,1 ±
2,14
ConA
30,1 ±
2,25
25,9 ±
1,51
43,0 ±
2,20
34,3 ±
3,26
9,8 ±
1,17
14,7 ±
2,99
78,2 ±
4,60
ConA
+IFN-tau
33,1 ±
1,44
27,6 ±
1,62
35,4 ±
1,82**
28,1 ±
2,41
13,3 ±
1,19*
15,7 ±
2,45
71,7 ±
4,49
PHA
24,4 ±
1,95
25,0 ±
1,44
52,8 ±
2,29**
nb
15,3 ±
2,16*
13,7 ±
2,27
63,0 ±
3,22
PHA
+IFN-tau
29,9 ±
2,65
26,3 ±
1,47
48,9 ±
1,87
nb
27,8±
2,71***
27,2 ±
4,06
54,8 ±
2,93
IFN-tau
28,6 ±
1,59
22,4 ±
1,21
33,3 ±
1,66
nb
9,3 ±
1,02
11,7 ±
2,02
10,2 ±
1,88
*
różnica istotna przy p≤0,05
**
różnica istotna przy p≤0,01
***
różnica istotna przy p≤0,001
a – błąd standardowy
nb- nie badano
CD21 i CD25 z uwagi na niską liczebność powtórzeń nie testowano statytycznie
CD4
n=16
CD8
n=16
TCR
n=23
IgM
n=12
CD21
n=4
CD25
n=4
kontrola
30,5 ±
2,39
22,9 ±
1,15
38,7 ±
1,57
7,7 ±
1,10
10,8 ±
1,64
10,4 ±
2,18
PWM
22,6 ±
1,01**
21,8 ±
1,53
47,3 ±
2,18**
7,3 ±
0,71
9,9 ±
2,56
74,8 ±
2,90
PWM
+IFN-tau
23,7 ±
1,43
20,7 ±
1,87
46,7 ±
2,30
6,0 ±
0,63
8,1 ±
1,60
65,5 ±
4,24
IFN-tau
29,4 ±
1,46
22,0 ±
1,17
32,9 ±
1,72
8,2 ±
1,00
11,7 ±
2,02
11,2 ±
2,06
Dla:
ConA; PHA; PWM i IFN-tau względem kontroli
ConA + IFN-tau względem ConA
PHA + IFN-tau względem PHA
PWM + IFN-tau względem PWM
Do zupełnie innych wniosków prowadzi analiza cytometryczna uwzględniająca
typ morfologiczny i fizjologiczny komórek (tab. 6). W hodowli w RPMI kompletnym
(kontroli) na 10000 analizowanych komórek, średnio prawie połowę stanowiły
limfocyty martwe: 4910 dla Con A i PHA, 4227 dla PWM. Żywe, małe limfocyty
(spoczynkowe) stanowiły odpowiednio 4450 i 5112, a duże (limfoblasty) 639 i 661.
Dodatek do hodowli Con A lub PHA skutkował pojawieniem się znacznej liczby
komórek blastycznych i spadkiem ilości limfocytów małych, przy czym ich łączna ilość
wzrastała tylko nieznacznie. W przypadku PWM obserwowano jedynie nieznaczny
wzrost liczby limfoblastów, przy równoczesnym spadku liczby limfocytów małych i
ogólnej liczebności komórek żywych. Traktowanie komórek stymulowanych Con A i
PHA IFN-τ prowadziło do zmniejszenia zarówno liczby limfocytów małych i dużych,
jak i do wysoce istotnego statystycznie wzrostu liczby komórek martwych. Z kolei
hodowla limfocytów niestymulowanych mitogenem, ale traktowanych samym
interferonem w zasadzie nie powodowała zmian we frekwencji poszczególnych grup
morfologicznych komórek.
__________________________________________________________________________ 54
_____________________________________________________________________________
Tabela 6. Wpływ IFN-τ na frekwencję limfocytów stymulowanych różnymi mitogenami po 72 godzinnej inkubacji in vitro
ConA (n=27)
średnia ± SEMa na
10000 analizowanych komórek
PHA (n=27)
małe
4450,3 ± 245,80
4450,2 ± 245,80
5112,2 ± 233,05
duże
639,6 ± 39,14
639,6 ± 39,14
661,1 ± 41,01
łącznie duże i małe
5089,9 ± 251,71
5089,9 ± 251,71
5773,2 ± 209,65
martwe
4910,1 ± 251,71
4910,1 ± 251,71
4226,8 ± 209,65
małe
1517,9 ± 98,90***
1548,7 ± 73,67***
2914,6 ± 171,75***
duże
status
kontrola
mitogen
mitogen
+
IFN-tau
IFN-tau
*
**
***
limfocyty
PWM (n=23)
3915,3 ± 324,56***
3628,2 ± 231,86***
1153,7 ± 78,48***
łącznie duże i małe
5433,2 ± 324,76
5176,9 ± 252,85
4068,3 ± 157,65***
martwe
4566,8 ± 324,76
4823,1 ± 252,85
5931,7 ± 157,65***
3452,0 ± 182,99*
małe
1929,6 ± 121,08**
1669,6 ± 92,58
duże
1870,8 ± 158,45***
1753,3 ± 107,73***
872,8 ± 68,47*
łącznie duże i małe
3800,4 ± 212,74***
3422,9 ± 180,30***
4324,8 ± 171,35
martwe
6199,6 ± 212,74***
6577,1 ± 180,30***
5675,2 ± 171,35
małe
4102,1 ± 186,29
4102,1 ± 186,29
4739,7 ± 182,94
duże
490,3 ± 37,73
490,3 ± 37,73**
476,8 ± 37,14**
łącznie duże i małe
4592,4 ± 194,64
4592,4 ± 194,64
5216,5 ± 164,74
martwe
5407,6 ± 194,64*
5407,6 ± 194,64
4783,5 ± 164,74*
różnica istotna przy p≤0,05
różnica istotna przy p≤0,01
różnica istotna przy p≤0,001
Dla:
ConA; PHA; PWM i IFN-tau; względem kontroli
mitogen + IFN-tau względem mitogenu
a – błąd standardowy
Analiza fenotypów komórek w analizowanych hodowlach pozwala dostrzec
wybiórcze działanie IFN-τ. Wskazuje ona, że w przypadku stymulacji limfocytów Con
A proliferowały zarówno limfocyty T (CD4+, CD8+ i Tγδ), jak i limfocyty B IgM+.
Podobnie było w przypadku PHA, z tą jednak różnicą ze nie wykazano istotnego
statystycznie wzrostu ilości limfocytów B. W obydwu przypadkach dominującą
subpopulacją w obrębie blastów były limfocyty Tγδ, stanowiące odpowiednio
49,3±2,99% i 58,9±2,66%. Hodowla limfocytów w obecności Con A i IFN-τ prowadziła
do wysoce istotnego statystycznie spadku ilości tej populacji w obrębie limfoblastów i
nieznacznego, choć również istnego wzrostu w obrębie limfocytów małych i martwych.
Poza tym IFN-τ powodował spadek ilości dużych komórek o fenotypie CD4+.
Stymulacja limfocytów PHA z równoczesnym traktowaniem IFN-τ, podobnie jak w
poprzednim przypadku wykazała jego silny, antyproliferacyjny wpływ głównie na
populację limfocytów Tγδ. Ponadto stwierdzono słabszy, ale również istotny
antyproliferacyjny wpływ na limfocyty CD4+ i CD8+.
__________________________________________________________________________ 55
_____________________________________________________________________________
Tabela 7. Liczebność limfocytów różnicowanych na podstawie morfologii po 72 godzinnej inkubacji z Con A i IFN-τ
liczba limfocytów na10000 analizowanych (średnia ± SEM)
status
limfocyty
CD4
n=13
kontrola
ConA
ConA
+
IFN-tau
IFN-tau
*
**
***
CD8
n=13
TCR
n=26
WC1
n=8
IgM
n=10
CD21
n=4
CD25
n=5
małe
1586,5 ± 173,49
1166,5 ± 71,9
1648,0 ± 135,61
1108,6 ± 321,88
304,6 ± 40,49
360,9 ± 16,27
215,9 ± 59,20
duże
173,0 ± 14,78
171,2 ± 24,48
377,2 ± 30,63
189,2 ± 11,08
194,3 ± 29,17
182,7 ± 29,16
250,2 ± 83,81
łącznie duże i małe
1759,5 ± 169,42
1337,6 ± 60,52
2035,5 ± 140,69
1297,7 ± 327,18
498,9 ± 64,53
543,6 ± 25,27
466,1 ± 142,52
martwe
564,3 ± 53,93
556,4 ± 57,86
570,6 ± 47,99
388,1 ± 61,12
2077,4 ± 182,01
198,9 ± 31,29
217,0 ± 41,31
małe
752,9 ± 90,54***
404,1 ± 56,6***
472,6 ± 36,49***
373,0 ± 84,65**
220,2 ± 26,33
400,8 ± 100,72
645,0 ± 120,07
duże
1006,8 ± 156,9***
1112,4± 130,1***
1980,8 ± 212,3***
1060,6 ± 266,7***
331,6 ± 52,15**
438,2 ± 86,22
3904,3 ± 616,72
łącznie duże i małe
1759,8 ± 143,48
1516,5 ± 94,38
2453,4 ± 225,15
1433,6 ± 337,32
551,8 ± 62,19
839,0 ± 103,98
4549,2 ± 600,72
martwe
882,5 ± 126,85*
756,5 ± 78,02
585,1 ± 58,89
487,3 ± 162,57
2261,5 ± 220,59
330,5 ± 62,10
689,3 ± 100,57
małe
784,2 ± 101,69
379,2 ± 56,6
685,1 ± 49,33**
458,2 ± 115,47
296,0 ± 41,26
486,1 ± 73,47
912,1 ± 188,79
duże
640,4 ± 96,23*
813,4 ± 117,58
669,0 ± 67,60***
382,1 ± 84,60***
219,7 ± 21,13
271,1 ± 27,69
2458,0 ± 379,00
łącznie duże i małe
1424,6 ± 102,52
1192,6 ± 101,04
1354,1 ± 103,1***
840,4 ± 179,19
515,7 ± 46,39
757,3 ± 93,04
3370,1 ± 472,66
martwe
983,3 ± 117,87
1013,5 ± 143,06*
970,3 ± 66,33***
541,7 ± 169,23
3030,7 ± 238,32*
412,1 ± 42,16
804,5 ± 43,13
małe
1380,3 ± 125,29
1043,3 ± 88,6
1293,0 ± 97,34*
607,5 ± 118,58
328,3 ± 41,83
395,7 ± 26,96
340,2 ± 71,46
duże
120,2 ± 11,70*
126,0 ± 17,23
256,0 ± 28,87**
118,3 ± 13,38
141,0 ± 13,49
164,4 ± 24,62
154,8 ± 51,46
łącznie duże i małe
1500,5 ± 124,05
1169,4 ± 86,12
1571,2 ± 104,22*
725,9 ± 128,42
469,2 ± 50,19
560,1 ± 50,52
495,1 ± 121,92
martwe
620,2 ± 69,64
653,9 ± 79,11
882,2 ± 76,73***
698,9 ± 150,28
2246,8 ± 172,88
201,4 ± 40,49
281,0 ± 54,93
różnica istotna przy p≤0,05
różnica istotna przy p≤0,01
różnica istotna przy p≤0,001
Dla:
ConA i IFN-tau; względem kontroli
ConA + IFN-tau względem mitogenu
a – błąd standardowy
Intensywność proliferacji limfocytów pod wpływem PWM, mimo testowania
różnych stężeń mitogenu (dane nie prezentowane) zawsze była słaba. Nie mniej jednak
kontrolne barwienie komórek na obecność receptora CD25 wykazało że pod wpływem
PWM dochodziło do wzrostu liczby limfocytów CD25+ (średnia 550±147 w grupie
kontrolnej do 3079±377 w grupie stymulowanej) i tym samym udowodniono
aktywność mitogenu. Stymulacja limfocytów PWM powodowała zwiększenie ilości
blastów o fenotypie CD4+ i CD8+, ale nie TCRγδ+ oraz wzrost łącznej ilości limfocytów
B (IgM+). Interferon tau w tym przypadku wpłynął jedynie na nieznaczny spadek ilości
dużych limfocytów TCRγδ+. Wpływ IFN-τ na niestymulowane limfocyty widoczny był
praktycznie jedynie w obrębie subpopulacji Tγδ, co wyrażało się spadkiem ilości
limfocytów małych i dużych oraz wzrostem ilości limfocytów martwych.
__________________________________________________________________________ 56
_____________________________________________________________________________
Tabela 8. Liczebność limfocytów różnicowanych na podstawie morfologii po 72 godzinnej inkubacji z PHA i IFN-τ
liczba limfocytów na10000 analizowanych (średnia ± SEM a)
status
kontrola
PHA
PHA
+
IFN-tau
IFN-tau
limfocyty
CD4
n=13
CD8
n=13
TCR γδ
n=26
IgM
n=10
CD21
n=4
CD25
n=5
małe
1586,5 ± 173,49
1166,5 ± 71,94
1648,0 ± 135,61
304,6 ± 40,49
360,9 ± 16,27
215,9 ± 59,2
duże
173,0 ±14,78
171,2 ± 24,48
387,5 ± 34,14
194,3 ± 29,17
182,7 ± 29,16
250,2 ± 83,8
łącznie duże i małe
1759,5 ± 169,42
1337,6 ± 60,52
2035,5 ± 140,69
498,9 ± 64,53
543,6 ± 25,27
466,1 ± 142,5
martwe
564,3 ± 53,93
556,4 ± 57,86
570,6 ± 47,99
2077,4 ± 182,01
198,9 ± 31,29
217,0 ± 41,3
małe
507,4 ± 37,53***
381,4 ± 37,31***
623,2 ± 42,84***
288,8 ± 37,55***
389,2 ± 43,42
403,6 ± 53,3
duże
835,6 ± 68,08***
1024,6 ± 78,73***
2194,4 ± 200,4***
527,5 ± 64,52
312,1 ± 56,65
2831,2 ± 276,9
łącznie duże i małe
1343,0 ± 80,57*
1406,0 ± 89,81
2817,5 ± 217,77**
816,3 ± 97,71
701,3 ± 63,57
3234,8 ± 322,4
martwe
936,4 ± 162,69*
827,8 ± 111,44*
568,5 ± 49,17
2450,1 ± 253,76
365,9 ± 88,56
597,5 ± 97,2
małe
531,8 ± 84,58
334,3 ± 42,55
760,4 ± 58,42
436,6 ± 44,34*
547,4 ± 79,96
624,2 ± 150,0
duże
531,2 ± 68,63***
617,0 ± 49,97**
934,5 ± 81,04***
556,9 ± 54,13
357,3 ± 47,42
1264,4 ± 168,4
łącznie duże i małe
1063,0 ± 83,03*
951,3 ± 68,20***
1694,9 ± 125,2***
993,5 ± 83,06
904,7 ± 100,41
1888,6 ± 306,8
martwe
1194,7 ± 152,11
1230,4 ± 161,12*
1029,6 ± 70,58*
3792,4 ± 244,77
585,7 ± 135,12
783,2 ± 113,6
małe
1380,3 ± 125,29
1043,3 ± 88,61
1293,0 ± 97,34*
328,3 ± 41,83
395,7 ± 26,96
340,2 ± 71,5
duże
120,2 ± 11,70
126,0 ± 17,23
278,2 ± 34,41**
141,0 ± 13,49
164,4 ± 24,62
154,8 ± 51,5
łącznie duże i małe
1500,5 ± 124,05
1169,4 ± 86,12
1571,2 ± 104,22*
469,2 ± 50,19
560,1 ± 50,52
495,1 ± 121,9
martwe
620,2 ± 69,64**
653,9 ± 79,11
882,2 ± 76,73*
2246,8 ± 172,88
201,4 ± 40,49
281,0 ± 54,9
*
różnica istotna przy p≤0,05
**
różnica istotna przy p≤0,01
a – błąd standardowy
***
różnica istotna przy p≤0,001
CD21 i CD25 z uwagi na niską liczebność powtórzeń nie testowano statystyczni
Dla:
PHA i IFN-tau względem kontroli
PHA + IFN-tau względem PHA
Tabela 9. Liczebność limfocytów różnicowanych na podstawie morfologii po 72 godzinnej inkubacji z PWM i IFN-τ
liczba limfocytów na10000 analizowanych (średnia ± SEM a)
status
kontrola
PWM
PWM
+
IFN-tau
IFN-tau
limfocyty
CD4
n=16
CD8
n=16
TCR γδ
n=23
IgM
n=12
CD21
n=4
CD25
n=4
małe
1643,7 ± 144,3
1206,4 ± 88,81
1838,2 ± 134,1
292,6 ± 37,08
360,9 ± 16,27
253,8 ± 58,72
duże
157,6 ± 15,90
148,2 ± 23,29
422,0 ± 32,65
168,4 ± 29,71
182,7 ± 29,16
297,0 ± 89,73
łącznie duże i
1801,3 ± 140,5
małe
1354,6 ± 80,65
2260,2 ± 128,4
461,0 ± 62,07
543,6 ± 25,27
550,8 ± 147,95
martwe
589,0 ± 62,75
522,32 ± 51,48
489,9 ± 51,78
1964,4 ± 187,2
198,9 ± 31,29
254,4 ± 22,52
małe
717,1 ± 55,5***
458,0 ± 47,6***
1526,5 ± 111,6
184,2 ± 18,62
279,0 ± 72,20
1841,9 ± 249,4
duże
250,1 ± 25,62**
466,7 ± 69,4***
420,5 ± 34,72
128,2 ± 21,57
95,2 ± 13,95
1237,2 ± 276,9
łącznie duże i
967,2 ± 45,9***
małe
924,7 ± 63,4***
1947,0 ± 130,5
312,4 ± 29,78*
374,3 ± 84,45
3079,1 ± 377,9
martwe
927,1 ± 70,9***
850,25 ± 76,0**
967,7 ± 97,1***
2448,7 ± 201,1
375,2 ± 27,22
1100,3 ± 125,6
małe
853,2 ± 74,05
578,7 ± 87,95
1709,1 ± 113,9
174,8 ± 16,59
257,7 ± 33,78
1849,1 ± 281,5
duże
221,9 ± 27,47
366,8 ± 67,46
318,2 ± 31,09*
98,0 ± 12,09
73,7 ± 10,70
989,9 ± 157,57
łącznie duże i
1075,0 ± 63,74
małe
945,5 ± 91,54
2027,3 ± 127,3
272,8 ± 22,98
383,9 ± 59,63
2839,0 ± 355,2
martwe
804,4 ± 84,56
841,51 ± 88,88
1028,9 ± 116,2
2404,6 ± 205,4
257,9 ± 48,23
771,3 ± 54,01
małe
1501,5 ± 126,2
1087,4 ± 84,89
1454,0 ± 86,26*
316,0 ± 39,46
395,7 ± 26,96
381,4 ± 75,40
duże
107,4 ± 12,04*
107,3 ± 17,19
266,4 ± 30,6***
124,1 ± 14,99
164,4 ± 24,62
179,8 ± 58,11
łącznie duże i
1608,8 ± 121,1
małe
1194,7 ± 81,22
1720,4 ± 82,6**
440,1 ± 48,78
560,1 ± 50,52
561,2 ± 132,26
martwe
622,18 ± 66,35
765,2 ± 77,85**
1904,8 ± 191,6
201,4 ± 40,49
322,3 ± 46,75
593,7 ± 59,34*
*
różnica istotna przy p≤0,05
**
różnica istotna przy p≤0,01
***
różnica istotna przy p≤0,001
a – błąd standardowy
CD21 i CD25 z uwagi na niską liczebność powtórzeń nie testowano statystyczni
Dla:
PWM i IFN-tau względem kontroli
PWM + IFN-tau względem PWM
__________________________________________________________________________ 57
_____________________________________________________________________________
Doświadczenie 4. Wpływ stężenia rekombinowanego IFN-τ na ilość limfocytów Tγδ w
indukowanej mitogenami transformacji blastycznej
Ponieważ stymulacja limfocytów z użyciem PWM była bardzo słaba oraz nie
wykazano w tym przypadku różnic spowodowanych IFN-τ, kolejne doświadczenie
przeprowadzono jedynie dla Con A i PHA. Z uwagi na fakt, że większość zmian
wykazanych w poprzednim doświadczeniu dotyczyła populacji limfocytów Tγδ, w
dalszych analizach ograniczono się jedynie do tej subpopulacji. Dla Con A przebadano
8 osobników, testując zarówno frekwencję limfocytów z receptorem TCRγδ jak i WC1, a
dla PHA 6 jałówek oceniając tylko zmiany w ilości limfocytów TCRγδ+. Stężenie IFN-τ
zmniejszano w postępie logarytmicznym od 6,7x101 ng/ml do 6,7x10-3 ng/ml. Podobnie
jak w doświadczeniu nr 3 wykazano, że stymulacja limfocytów zarówno Con A, jak i
PHA powodowała wzrost ilości limfoblastów, przy jednoczesnym spadku ilości
limfocytów małych (tab. 10). Dodatek interferonu zmieniał sytuację, na odwrotną
wywołując w wyższych stężeniach istotny efekt antyproliferacyjny, manifestujący się
statystycznie
znaczącym
spadkiem
liczby
limfoblastów,
przy
jednoczesnych
nieistotnych zmianach w liczebności komórek spoczynkowych. Analiza tych danych
wskazuje, że ostatnim hamującym stężeniem interferonu w przypadku Con A jest
stężenie 6,7x10-2 ng/ml, natomiast w przypadku PHA jest ono o rząd wielkości wyższe
(6,7x10-1 ng/ml). W toku doświadczenia stwierdzono dość dużą zmienność osobniczą,
głównie w zakresie reakcji na niskie stężenia IFN-τ. Podobne zależności ujawnia
głębsza analiza pod kątem fenotypów TCRγδ+ i WC1+ (tab. 11). Także w tym
przypadku zaobserwowano zależny od stężenia antyproliferacyjny charakter IFN-τ na
hodowle stymulowane mitogenami, który dotyczył zarówno limfoblastów TCRγδ+, jak
i WC1+.
Tabela 10. Wpływ stężenia IFN-τ na frekwencję limfocytów po 72 godzinnej stymulacji Con A i PHA in vitro.
a)Con A (n = 8)
Con A
mitogen
0
0
stężenie IFNtau (ng/ml)
0
0
6,67x101
6,67x10-1
6,67x10-2
6,67x10-3
6,67x101
limfocyty małe
3861,0±627,44
1313,4±225,09
***
1668,9±318,06
1647,6±372,42
1432,8±309,40
1357,5±257,74
3435,4±441,93
limfocyty duże
511,6±60,04
2517,2±368,44
***
1147,0±158,38
***
1168,0±147,89
***
1600,5±311,10
*
2004,9±296,15
365,5±37,00
limfocyty martwe
5627,4±642,19
6169,3±532,23
7184,1±457,81
7184,4±425,51
6966,7±482,71
6637,5±501,41
6199,0±458,19
__________________________________________________________________________ 58
_____________________________________________________________________________
b)PHA (n = 6)
PHA
mitogen
0
stężenie IFNtau (ng/ml)
0
limfocyty małe
2951,9±256,37
limfocyty duże
498,7±74,32
limfocyty martwe
6549,4±294,24
0
1439,4±215,69
**
2073,3±225,77
***
6487,3±417,02
0
6,67x101
6,67x10-1
6,67x10-2
6,67x10-3
6,67x101
1174,0±224,28
1161,3±167,79
1180,1±204,29
1184,5±216,51
2874,1±279,50
1126,4±119,29
**
1256,1±180,63
**
1537,9±240,91
1711,0±249,80
338,2±40,35
7699,6±338,34
7582,6±313,69
7282,0±419,38
7104,6±450,25
6787,7±294,38
Tabela 11. Wpływ stężenia IFN-τ na frekwencję i procent limfocytów TCR i WC1 po 72 godzinnej stymulacji mitogenami
WC1
TCR γδ
subpo
-pulacja
a)
TCR γδ
con A
mitogen
0
stężenie IFNtau (ng/ml)
0
0
6,67x101
6,67x10-1
6,67x10-2
6,67x10-3
6,67x101
limfocyty małe
1488,4±295,56
444,8±72,77
***
597,0±113,12
556,5±101,93
454,7±68,96
446,9±63,38
861,5±110,00
*
limfocyty duże
256,3±39,56
1163,1±262,52
***
432,8±96,47
***
450,6±78,86
**
657,4±133,02
*
962,4±228,51
187,0±28,67
limfocyty martwe
657,8±78,82
900,9±107,75
1120,0±118,25
1082,4±142,91
1041,1±124,43
1005,5±144,20
1166,2±172,80
*
limfocyty małe
1108,1±321,97
385,2±79,57
***
413,7±89,90
423,0±90,70
371,1±92,75
369,2±100,69
604,9±119,29
limfocyty duże
189,0±11,02
1060,0±266,81
***
380,9±84,94
**
433,0±±85,46
**
645,2±143,44
p=0,06
980,3±237,04
117,9±13,53
limfocyty martwe
388,1±61,12
453,3±168,47
541,7±169,23
607,9±180,04
584,7±181,24
573,0±207,87
698,9±150,28
b)
*
**
***
Con A in vitro (n=8)
0
PHA (n=6)
mitogen
0
stężenie IFNtau (ng/ml)
0
limfocyty małe
1089,9±152,89
limfocyty duże
239,2±44,83
limfocyty martwe
701,2±96,04
różnica istotna przy p≤0,05
różnica istotna przy p≤0,01
różnica istotna przy p≤0,001
PHA
0
581,1±110,27
**
1320,1±197,17
**
742,4±76,78
a
0
6,67x101
6,67x10-1
6,67x10-2
6,67x10-3
6,67x101
605,2±155,20
540,8±86,83
501,7±100,96
442,8±112,80
762,4±115,23
p>0,05
604,8±88,31
**
683,6±145,23
**
928,0±216,02
1027,2±223,54
169,5±35,57
1170,2±157,27 1005,4±120,25
925,2±127,76
881,6±115,35
1060,7±194,69
p>0,05
– błąd standard.
Dla:
Mitogen i IFN-tau vs kontrola
Mitogen + IFN-tau vs Mitogen
W tab. 12 i 13 przedstawiono wpływ poliklonalnej króliczej surowicy anty-roIFN-τ na poszczególne typy morfologiczne komórek jednojądrzastych krwi obwodowej
oraz na limfocyty TCRγδ+ i WC1+. W zakresie ogólnej liczby limfocytów, znoszenie
efektu działania IFN-τ przez surowicę jest słabo widoczne. Porównanie liczby
limfoblastów inkubowanych w obecności ConA+IFN-τ +Ab – anty IFN-τ vs ConA +
IFN-τ, wskazuje w prawdzie na wzrost ich liczby (922±76,95 vs 1349,8±178,65) ale jest
on nie istotny statystycznie. W analogicznej sytuacji z użyciem PHA tendencja ta jest
__________________________________________________________________________ 59
_____________________________________________________________________________
wyrażona silniej i jest istotna statystycznie przy p ≤0,01. Fenotypizacja komórek
przeciwciałami antyTCRγδ i anty-WC1 potwierdziła, że komórkami docelowymi w
krwi obwodowej dla IFN-τ są limfocyty γδ, a zwłaszcza populacja WC1. Przy użyciu
obu mitogenów IFN-τ w obecności przeciwciała przywracał aktywność proliferacyjną te
grupie komórek, w przypadku populacji WC1 niemal w 100% (653,1±153 z 697,8±164
blastocyst, przy wyjściowej 280±53; p<0,01).
Na podstawie powyższych wyników, mając na względzie dużą zmienność
osobniczą, zdecydowano się wyselekcjonować jedną jałówkę na której materiale
prowadzono dalsze doświadczenia. Limfocyty wybranej jałówki były w hodowli in
vitro wysoce wrażliwe na niskie stężenia IFN-τ. Wyraźne hamowanie proliferacji
indukowanej Con A w jej przypadku widoczne było jeszcze przy stężeniu 3,33x10-3 ng
IFN-τ na dołek.
Tabela 12. Wpływ poliklonalnej króliczej surowicy (Ab) przeciw rekombinowanemu owczemu IFN-τ na mononuklearne
komórki krwi obwodowej bydła w hodowli in vitro.
a)
b)
w kombinacji z Con A
limfocyty
kontr.
ConA
ConA+IFN
Ab
ConA+Ab
ConA+IFN+Ab
małe
2951,9±256,37
996,8±110,81
1224,0±160,28
2468,0±213,11
1082,0±65,96
1031,2±73,12
duże
498,7±74,32
2084,6±288,14
922,0±76,95
594,8±135,68
1588,9±344,50
p>0,05
1349,8±178,65
p>0,05
martwe
6549,4±294,24
6918,6±264,80
7854,1±172,63
6937,2±261,42
7329,1±396,61
7619,0±220,21
w kombinacji z PHA
limfocyty
kontr.
PHA
PHA+IFN
Ab
PHA+Ab
PHA+IFN+Ab
małe
2951,9±256,37
1439,4±215,69
1174,0±224,28
2468,0±213,11
1233,4±160,49
1246,4±168,75
duże
498,7±74,32
2073,3±225,77
1126,4±119,29
594,8±135,68
1799,9±225,15
1772,1±230,19
*
martwe
3450,6±294,24
3512,7±417,02
2300,4±338,34
3062,8±261,42
3033,3±373,77
3018,5±376,87
Istotność statystyczna testowano między grupami:
Kontr. vs Ab; Mitogen vs Mitogen+Ab;
Mitogen + IFN-τ vs Mitogen+ IFN-τ+AB
__________________________________________________________________________ 60
_____________________________________________________________________________
Tabela 13. Wpływ poliklonalnej króliczej surowicy (Ab) przeciw rekombinowanemu owczemu IFN-τ na limfocyty TCR γδ
i WC1 bydła w hodowli in vitro.
a)
w kombinacji z Con A
liczba na
10000
komórek
liczba na
10000
komórek
WC1
TCR γδ
Limfocyty
małe
ConA+IFN
+Ab
kontr.
ConA
ConA+IFN
Ab
ConA+Ab
1089,9±152,89
354,1±56,86
479,6±96,96
829,9±86,98
374,2±66,84
358,4±46,13
duże
239,2±44,83
770,9±71,72
295,3±45,35
238,5±23,10
570,3±87,65
532,2±100,64
**
martwe
701,2±96,0
860,9±142,7
1023,4±135,0
672,4±141,0
797,5±101,3
932,9±122,4
małe
623,2±57,69
272,7±28,71
293,3±58,67
653,6±75,50
279,6±41,51
293,5±27,73
duże
179,2±5,90
697,8±164,72
280,5±53,19
154,9±7,50
579,3±180,99
653,1±153,33
**
martwe
320,0±56,99
278,0±97,57
340,8±82,79
366,2±75,93
365,0±84,12
356,8±92,25
b) w kombinacji z PHA
liczba na 10000
komórek
TCR γδ
limfocyty
kontr.
PHA
PHA+IFN
Ab
PHA+Ab
PHA+IFN+Ab
małe
1089,9±152,89
581,1±110,27
605,2±155,20
829,9±86,98
445,3±77,58
453,5±73,50
duże
239,2±44,83
1336,8±188,73
604,8±88,31
238,5±23,10
1064,5±207,98
1118,0±176,47
**
martwe
701,2±96,04
742,4±76,78
1170,2±157,27
672,4±140,96
849,7±127,73
885,7±121,55
Istotność statystyczna testowano między grupami:
Kontr. vs Ab; Mitogen vs Mitogen+Ab;
Mitogen + IFN-τ vs Mitogen+ IFN-τ+AB
Doświadczenie 5. Reaktywność kriokonserwowanych komórek mononuklarnych krwi obwodowej
wybranej jałówki hodowanych in vitro w obecności ConA i IFN-τ
Przed rozpoczęciem badań nad wpływem supernatantów znad hodowli in vitro
zarodków bydlęcych sprawdzono przydatność do tego celu limfocytów mrożonych.
Doświadczenie w różnych kombinacjach powtórzono trzykrotnie, całość kombinacji
przedstawiono w tabeli nr 14. Obserwowane reakcje na Con A i IFN-τ były zasadniczo
podobne do obserwowanych poprzednio. Jednakże obserwowana proporcja ilościowa
pomiędzy limfocytami żywymi a martwymi była znacząco przesunięta w kierunku
tych drugich. Ponadto limfocyty te cechowały się minimum pięciokrotnie wyższą
czułością na niskie stężenia IFN-τ.
__________________________________________________________________________ 61
_____________________________________________________________________________
Tabela 14. Reaktywność i powtarzalność wpływu IFN-τ na limfocyty jałówki, której krew została poddana
kriokonserwacji
status
limfocyty
małe
kontrola
ConA
ConA
+INF-tau
6,67x101ng/ml
ConA
+ INF-tau
6,67x100ng/ml
ConA
+ INF-tau
6,67x10-1ng/ml
ConA
+ INF-tau
6,67x10-2g/ml
ConA
+ INF-tau
3,37x10-2ng/ml
ConA
+ INF-tau
6,67x10-3 ng /ml
ConA
+ INF-tau
6,67x10-4 ng /ml
ConA + INF-tau
6,67x101ng/ml
+ Ab
liczba limfocytów TCRγδ na 10000 komórek
powt. I
powt. II
powt. III
385
480
368
duże
69
34
41
martwe
720
511
631
małe
372
359
236
duże
1257
1881
1709
martwe
384
211
238
małe
448
381
258
duże
705
873
732
martwe
249
269
347
małe
321
322
duże
796
783
martwe
359
321
małe
286
267
duże
833
716
martwe
320
374
małe
287
237
duże
936
811
martwe
308
293
małe
262
duże
933
martwe
289
małe
207
duże
1039
martwe
289
małe
290
duże
1398
martwe
300
małe
363
333
270
duże
1178
1812
1302
martwe
142
233
279
Doświadczenia 6. Określenie stężenia IFN-τ w supernatantach znad hodowli in vitro zarodków
bydlęcych
Stężenie IFN-τ metodą pomiaru hamowania efektu cytopatycznego VSV
określono w 21 supernatantach znad hodowli zarodków bydlęcych pochodzących z
Instytutu Zootechniki w Balicach. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 15. Próg
czułości metody, zależnie od płytki, wynosił 63 – 125 pg/ml, a oznaczane stężenia
wahały się w zakresie 230 do 8590 pg/ml. W sześciu przypadkach stężenie IFN-τ było
poniżej czułości metody. Supernatanty podzielone arbitralnie na dwie ustalone grupy
tj. grupę I – o niskiej zawartości interferonu (≤0,51 ng/ml) oraz II o wysokiej zawartości
interferonu (≥0,52 ng/ml).
__________________________________________________________________________ 62
_____________________________________________________________________________
Tabela 15. Stężenie IFN-τ w supernatantach znad hodowli in vitro zarodków bydlęcych*
grupa
Końcowe stężenie IFN-tau w ng/mL zawarte w:
ng/ml
< 0,063
< 0,063
< 0,125
grupa I –
< 0,125
supernatanty
< 0,063
o niskiej
zawartości < 0,063
0,23
IFN-tau
0,45
0,50
0,51
0,52
0,63
0,67
grupa II – 0,78
supernatanty 1,11
o wysokiej 1,58
zawartości 1,86
IFN-tau
1,9
2,565
4,545
8,59
4,16µl
12,5µl
25µl
50µl
75µl
pM
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,003
0,003
0,005
0,007
0,008
0,008
0,011
0,019
0,036
0,003
0,006
0,006
0,006
0,006
0,008
0,008
0,010
0,014
0,020
0,023
0,024
0,032
0,057
0,107
0,006
0,011
0,012
0,013
0,013
0,016
0,017
0,019
0,028
0,039
0,046
0,047
0,064
0,113
0,214
0,011
0,022
0,025
0,025
0,026
0,031
0,033
0,039
0,055
0,079
0,093
0,095
0,128
0,227
0,429
0,017
0,034
0,037
0,038
0,039
0,047
0,050
0,058
0,083
0,118
0,139
0,142
0,192
0,340
0,643
11,5
22,5
25,0
25,5
26,0
31,5
33,5
39,0
55,5
79,0
93,0
95,0
128,3
227,3
429,7
*wyliczono w odniesieniu do aktywności antywirusowej rekombinowanego owczego IFN-τ w hodowli in vitro komórek
MDBK zakażanych wirusem pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej (Vesicular stomatitis virus)
Doświadczenie 7. Efekt dodatku supernatanatantów zarodkowych do hodowli in vitro limfocytów
Supernatanty z nad hodowli zarodków do czasu rozpoczęcia doświadczenia
przechowywano w temp. -70°C. Zależnie od posiadanej objętości nasączy badano ich
wpływ na limfocyty w dwu różnych układach doświadczalnych. W pierwszym etapie
badano wpływ IFN-τ produkowanego przez zarodki na stymulowane Con A mrożone
limfocyty pochodzące od wyselekcjonowanej jałówki, a w drugim na niestymulowane
mitogenami limfocyty. Na rycinach 16-17 przedstawiono wyniki hamowania
proliferacji przez nadsącza o stężeniu IFN-τ przekraczającym 0,5 ng/ml. Z wykresów
wyraźnie wynika, że choć dodatek od 4,14 do 25 µl supernatantu zmniejsza proliferację
limfoblastów ogółem oraz z receptorem TCRγδ+, to dodatek większej objętości
skutkował wzmożeniem proliferacji. Łączna inkubacja nadsączy z przeciwciałem antyIFN-τ nie znosiła jego działania.
__________________________________________________________________________ 63
_____________________________________________________________________________
Ryc.16 Wpływ dodatku od 4,16 do 25 µl nadsączu znad hodowli zarodków na ogólna liczbę limfocytów
limfocyty ma łe
lim fo cyty du że
liczba lim focytów na 10000 kom óre k
400
500
600
700
800
licz ba lim fo cytów n a 10000 kom ó re k
900
1000
1100
1000
150 0
1 750
20 00
2250
2500
2750
3000
3250
4 ,16μ l
conA + supernatant
conA + supernatant
4,16μl
125 0
12,5μl
25μl
12,5μl+Ab
1 2,5μ l
25μ l
12,5μ l+A b
conA
co nA+IFN -tau
conA+IFN-tau
(10 ng/dołek)
conA
(10 ng/dołek)
li m fo cy ty m a rtw e
l ic z b a lim fo c ytó w n a 100 00 ko m ó re k
5600
58 0 0
60 0 0
62 0 0
64 0 0
6 60 0
6 8 00
7 00 0
7 2 00
7400
conA + supernatant
4,1 6 μ l
12 ,5 μ l
25μl
1 2 ,5 μ l+A b
co n A
co n A +IFN -tau
(10 n g/d o łe k )
Ryc. 17 Wpływ dodatku od 4,16 do 25 µl nadsączu znad hodowli zarodków na limfocyty TCR γδ
lim fo cyty m a łe
limfocyty duże
liczba limfocytów TCRγ δ na 10000 komóre k
licz ba lim focytów TCRγ δ na 10000 ko m óre k
600
1 50
175
200
225
250
275
300
32 5
350
37 5
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
4,16μ l
conA + supernatant
4,16μ l
conA + supernatant
700
400
12,5μ l
25μ l
12,5μ l
25μ l
12,5μ l+Ab
1 2,5μ l+Ab
con A
conA+IFN-tau
(10 ng/do łek)
conA+IFN-tau
(10 ng/dołek)
conA
li m fo cyty m a rtw e
li cz ba li m fo cytów TCR γ δ n a 10000 ko m óre k
0
50
100
150
200
250
300
350
conA + supernatant
4,16μ l
12,5μ l
25μ l
12, 5μl+ A b
conA
conA +IF N -t au
(10 ng/dołek)
* wybrano supernatanty w których stężenie IFN-τ było wyższe niż 0,5 ng / ml
Poszczególnymi kolorami oznaczono supernatanty pochodzące z jednej hodowli zarodków.
Liniami pionowymi zaznaczono wartości uzyskane dla komórek stymulowanych samą Con A oraz Con A i roINF-tau w
stężeniu 67000 ng/ml
__________________________________________________________________________ 64
_____________________________________________________________________________
Ryciny 18 i 19 przedstawiają wyniki inkubacji limfocytów z supernatantami
zawierającymi mniej niż 0,52 ng/ml. W odróżnieniu od poprzedniego doświadczania
objętość dodawanego nadsączu była dwu i trzykrotnie wyższa od najwyższej
poprzednio. Z ryciny 16 można odczytać, że proliferacja limfocytów była znacznie
wyższa niż w przypadku inkubacji z samym mitogenem. Podobną tendencję widać na
w przypadku limfoblastów TCRγδ+.
Ryc.18 Wpływ dodatku od 25 do 50 µl nadsączu znad hodowli zarodków na ogólna liczbę limfocytów
lim focyty m a łe
lim focyty du ż e
licz ba lim focytów T CRγ δ n a 10000 ko m ó re k
100
150
20 0
2 50
300
licz b a lim fo cytó w TCR γ δ na 10000 ko m ó re k
350
4 00
600
1 000
1200
14 00
1600
18 00
50µl
conA + supernatant
conA + supernatant
50µl
800
75µl
50µl+Ab
75µl
50µl+Ab
con A
conA +IF N-tau
(10ng/dołek)
conA +IF N-tau
(10ng /dołek)
c onA
lim focyty m a rtw e
licz ba lim focytów T CRγ δ n a 10000 ko m ó re k
50
150
2 50
350
450
55 0
conA + supernatant
50µl
75µl
50µl+Ab
co nA
c onA+IFN-tau
(1 0ng/do łek)
Ryc. 19. Wpły w dodatku od 25do 50 µl nadsączu znad hodowli zarodków na limfocyty TCR γδ
limfocyty małe
limfocyty duże
liczba limfocytów na 10000 komórek
300
400
500
600
700
liczba limfocytów na 10000 komórek
800
900
1400
1800
2000
2200
2400
2600
50µl
conA + supernatant
conA + supernatant
50µl
1600
75µl
50µl+Ab
75µl
50µl+Ab
conA
conA+IFN-tau
(66 ng/ml)
conA+IFN-tau
(66 ng/ml)
conA
__________________________________________________________________________ 65
_____________________________________________________________________________
limfocyty martwe
liczba limfocytów na 10000 komórek
6500
6700
6900
7100
7300
7500
7700
7900
conA + supernatant
50µl
75µl
50µl+Ab
conA+IFN-tau
(66 ng/ml)
conA
* wybrano supernatanty w których stężenie IFN-τ było niższe niż 0,52 ng / ml
Poszczególnymi kolorami oznaczono supernatanty pochodzące z jednej hodowli zarodków.
Liniami pionowymi zaznaczono wartości uzyskane dla komórek stymulowanych samą Con A oraz Con A i roINF-tau
w steżeniu 67000 ng/ml
Wobec wyników prezentowanych wyżej zdecydowano się sprawdzić jak
dodatek nadsączy wpływa na limfocyty niestymulowane Con A. W efekcie przy
dodatku 25 lub 50 µl nadsączu (ryc. 20) w obrazie cytometrycznym nie stwierdzono
obecności limfoblastów charakterystycznych dla komórek proliferujących. Ogólna
liczba limfocytów w hodowlach zawierających supernatanty była niższa lub zbliżona
do wykazanej w hodowlach niestymulowanych, nieznacznie wyższa natomiast była
tylko liczba limfocytów martwych, ale nie były one reprezentowane przez populację
TCRγδ+.
Ryc. 20. Wpływ dodatku nadsączu znad hodowli zarodków bydlęcych na niestymulowane mitogenami ogólną liczbę
limfocytów
Lim focyty ma łe i d uże
Lim focyty ma rtwe
licz ba limfocytów na 10000 komóre k
licz ba lim focytów n a 10000 k om ór e k
600
800
1000
1200
1400
1600
8000
1800
82 00
8400
8600
88 00
9000
2
3
4
25 µl
50 µl
supernatant
supernatant
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
25μl
7
50μl
8
9
10
11
12
13
ko ntrola
ko ntrola
__________________________________________________________________________ 66
_____________________________________________________________________________
Lim focyty ma łe i d uże
Lim focyty ma rtwe
liczb a lim fo cytów Tγ δ na 10000 k om ó re k
licz ba lim fo cytó w Tγ δ na 10000 k om ó r e k
200
250
300
350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
400
100
450
25 µl
50 µl
kon trola
supernatant
supernatant
150
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
25 µl
50 µl
k ontrola
Supernatanty uszeregowano wg rosnącego stężenia IFN-τ. (oznaczonego w odniesieniu do aktywności antywirusowej
rekombinowanego owczego IFN-τ w hodowli in vitro komórek MDBK zakażanych wirusem pęcherzykowatego zapalenia
jamy ustnej (Vesicular stomatitis virus) )
Nadsącza o numerach od 1 do 8 zawierały mniej niż 1 ng IFN-τ /ml
9-13 zawierały od 1 do 10 ng IFN-τ /ml
__________________________________________________________________________ 67
___________________________________________________________________________
V. Dyskusja
1. Analiza wyników doświadczeń w których użyto rekombinowanego IFN-τ
Niektóre lektyny takie, jak np. PHA (Nowell, 1960), PWM (Chessin i wsp.,
1966), czy Con A (Smith i Barker, 1972) stymulują małe spoczynkowe limfocyty
ludzkie do transformacji blastycznej, manifestującej się pojawieniem się w
kulturach in vitro limfoblastów i form mitotycznych. Ponieważ pod wpływem
mitogenów reaguje aż 50–90 % limfocytów szybko zaczęto wykorzystywać je do
mierzenia aktywności antyproliferacyjnej różnych związków (np. Goodwin i
wsp., 1977). W wielu badaniach mitogeny te były wykorzystywane również do
badań nad leukocytami zwierząt, w tym także bydła (np. Ahmed i wsp., 2007;
Baldwin i wsp., 1985; Joshi i wsp., 2009; Waters i wsp., 2007; Renner i wsp.,
2011). Quade i Roth (1999), bazując na cytometrycznym oznaczeniu proliferacji z
użyciem barwnika fluorescencyjnego PKH26 wykazali, że u bydła pod
wpływem
Con
A
silnie
(z
indeksem
proliferacyjnym
≥4)
proliferują
subpopulacje CD4+, CD8+ i TCRγδ+, pod wpływem PHA głównie limfocyty
TCRγδ. W porównaniu do poprzednich, PWM słabo stymuluje wszystkie
limfocyty z wyjątkiem TCRγδ. W badaniach własnych wykazano, że w teście z
MTT najsilniejszym stymulatorem była Con A a najsłabszym PWM. W
badaniach cytometrycznych podobnie jak u Quade i Roth (1999) wykazano
istotny statystycznie wzrost ilości limfoblastów o fenotypie CD4+ i CD8+ dla
wszystkich zastosowanych mitogenów oraz brak wzrostu ilości limfocytów
TCRγδ po stymulacji PWM. Nie stwierdzono również wzrostu ilości limfocytów
B po stymulacji PWM.
W badaniach własnych z zastosowaniem testu MTT wykazano m. in., że
przy stymulacji Con A stężenie IFN-τ 6,7x10 -3 ng/ml zmniejszało proliferację,
średnio o 39 do 51 % w stosunku do proliferacji z samym mitogenem. Ponadto,
stosowanie stężeń IFN-τ powyżej 6,7x10-2 ng/ml nie zwiększało już bardziej
hamowania proliferacji. Podobne wyniki uzyskał Skopets i wsp. (1991) testując
________________________________________________________________________
68
___________________________________________________________________________
stężenia 4 0,5; 5 i 50 nM IFN-τ przy stymulacji limfocytów krwi obwodowej Con
A, PHA i PWM nie obserwowali różnic w hamowaniu stężeń 5 i 50 nM IFN-τ.
Ciekawym zjawiskiem obserwowanym w badaniach własnych był fakt, że
przy traktowaniu najniższymi testowanymi stężeniami IFN-τ tj. 6,7x10 -3 i 6,7x10 4
ng/ml limfocytów stymulowanych Con A i PHA uzyskiwano często wyższy
poziom
proliferacji
niż
przy
stymulacji
samym
mitogenem.
Częściowo
tłumaczyć mogą to wyniki Pontzera i wsp. (1991), którzy wykazali, że
mechanizm antyproliferacyjnego działania może być dwojaki i z jednej strony
polegać na hamowaniu komórek w fazie S, a z drugiej na działaniu
apoptotycznym. Teoretycznie niskie stężenia być może hamują komórki w fazie
S, ale nie są w stanie skierować ich na drogę apoptozy. Pogląd taki wydają się
wspierać badania nad IFN-α. Komórki raka wątrobowokomórkowego oraz
nowotworowe linie neuroendokrynne człowieka w obecności IFN-α łatwo
przechodzą z fazy G0 do fazy S, jednak nie dochodzi do fazy G2/M i – co
istotne
–
nie
obserwuje
się
także
zwiększonego
udziału
komórek
apoptotycznych (Detjen i wsp., 2000; Murphy i wsp., 2001). Natomiast Erdmann
i wsp. (2011) wykazali, że w przypadku ludzkich komórek nabłonkowych to
IFN-beta, ale nie IFN-α, hamuje proliferację i ma działanie antyapoptotyczne.
Wskazuje to na fakt, że poszczególne rodzaje IFN typu I mogą wykazywać
różne efekty w kontekście zjawisk proliferacji i śmierci różnych typów komórek.
Obserwowany efekt antyproliferacyjny IFN-τ względem mitogenów może być
jego
unikalną
cechą.
Ponadto
wykazane
słabe
hamowanie
proliferacji
limfocytów po stymulacji z PWM może wskazywać, iż IFN-τ działa przede
wszystkim na limfocyty pobudzone.
Z badań Fillion i wsp. (1991) wynika, że populacją docelową dla IFN-τ są
limfocyty CD4+. Jednak na podstawie badań pilotażowych, jak również
obserwacji Tuo i wsp. (1999a) oraz Gierek i wsp. (2006) można wnioskować, iż
IFN-τ działa przede wszystkim na limfocyty TCRγδ+. W badaniach własnych
wykazano, że IFN-τ wpływa na wszystkie subpopulacje limfocytów z wyjątkiem
komórek
4
B,
jednak
hamowanie
proliferacji
limfocytów
TCRγδ+
było
Przyjmując za masę cząsteczki IFN-tau 20 kDa to stężenia te odpowiadają odpowiednio 10; 100 i 1000 ng/mL
________________________________________________________________________
69
___________________________________________________________________________
najsilniejsze i najbardziej powtarzalne, stąd też do dalszych badań nad
nadsączami znad hodowli zarodków wybrano tę populację. Wybór modelu
doświadczalnego nie był przypadkowy, u człowieka w błonie śluzowej macicy
limfocyty Tγδ stanowią do 40% ogółu limfocytów (Mincheva-Nilsson i wsp.,
1992), a u jałówek we krwi populacja limfocytów TCRγδ+ stanowić może nawet
50% wszystkich limfocytów, podczas gdy u zwierząt dorosłych już tylko 10-25%
(Clevers i wsp., 1990). Limfocyty Tγδ+ u bydła tworzą dwie zasadnicze populacje
WC1+CD2+ i WC1-CD2+. Pierwsza z nich dominuje w krwi obwodowej limfocyty
drugiej populacji lokalizują się w narządach limfatycznych i błonach śluzowych.
Oddziaływanie IFN-τ wobec limfocytów Tγδ jest zróżnicowane w zależności od
subpopulacji. Wykazano, że roIFN-τ hamuje proliferacje owczych, mysich i ludzkich
limfocytów w teście mieszanej reakcji limfocytów (MLR) i po stymulacji PHA (MasalMeliani i wsp. 1993). U myszy w przebiegu eksperymentalnie wywołanego zapalenia
opon mózgowych i mózgu o przebiegu chronicznym, podaż tego białka hamowała
rozwój choroby wskutek supresyjnego oddziaływania na proliferacje limfocytów i
syntezy
TNF-alpha
(Mujtaba,
1998).
Domięśniowa
podaż
IFN-τ
jagniętom
wywoływała limfopenię i neutropenię w krwi obwodowej, szczególnie obniżając
liczbę limfocytów γδ+ (Tuo i wsp. 1999b). Z kolei w badaniach nad wpływem IFN-tau
na stymulowane antygenami pasożytów (Babesia bovis, Fasciola hepatica i Anaplasma
marginalne) subpopulacje limfocytów gamm-delta wykazano, że ma on zdolność
wybiórczego zależnego od IL-2 hamowania proliferacji limfocytów WC1+CD2-CD6CD8-Tγδ+ i stymulacji populacji komórek WC1-CD2+CD6+CD8+ Tγδ+ (Tuo i wsp.,
1999a).
Do niedawna sądzono, że IFN-τ ma działanie wyłącznie lokalne i oraz iż
nie przenika do krwiobiegu (Bazer i wsp., 1997). Jednak już Yankey i wsp. (2001)
wykazali, że IFN-τ powoduje u owiec wydzielanie białka Mx przez komórki
mononuklearne krwi obwodowej. Fenomen ten można było tłumaczyć w
dwojaki i niewykluczający sposób: stosowane wówczas techniki badawcze miały
zbyt niską czułość lub opisany przez Yankeya i wsp. efekt jest skutek migracji
limfocytów z macicy do obwodu. Obecnie Oliveira i wsp. (2008) udowodnili, że
IFN-τ przenika do krwiobiegu (do żyły macicznej) a tym samym potwierdzili
________________________________________________________________________
70
___________________________________________________________________________
oni, iż ekspresja białka Mx, OAS, oraz ISG w krwi obwodowej krów w ciąży
może być bezpośrednim efektem układowej odpowiedzi na działanie IFN-τ
(Green i wsp., 2010). Dane te wskazują, że bydlęce limfocyty mogą być jednym z
celów
działania
IFN-τ
in
vivo,
zarówno
lokalnie
w
macicy,
jak
i
ogólnoustrojowo, we krwi obwodowej. Przyjmując, że dojrzała rozrodczo krowa
waży około 700 kg, ilość krwi obwodowej powinna stanowić około 50 litrów
(około 7% na każdy kilogram masy ciała; Stankiewicz 1973). Zarodki 16-24
dniowe dziennie mogą produkować do 100 µg IFN-τ (Martal i wsp., 1997), przy
założeniu 100% wydajności przenikania IFN-τ do krwiobiegu możliwa do
uzyskania jego koncentracja wynosi 2 ng/ml, co w świetle badań własnych jest
stężeniem bardzo wysokim. Te wyliczenia są w pewnym stopniu zgodne z
obserwacjami Oliveira i wsp. 2008, w których wykazano, że stężenie IFN-τ w
żyle macicznej u owiec w 15 dniu po inseminacji wynosiło 5-10ng/ml. Z drugiej
strony, w tych samych badaniach, aktywność antywirusowa krwi pobranej z
żyły szyjnej i tętnicy macicznej pobranej w 15 dniu ciąży była niska i nie
wykazywała różnic w porównaniu z aktywności przeciwwirusową surowicy
krwi pobranej z żyły szyjnej samic będących w 15 dni cyklu. Pozostaje więc
otwarte pytanie czy niskie stężenie IFN-tau na obwodzie (z wyjątkiem żyły
macicznej) w czasie wysokiej aktywności wydzielniczej zarodka wynika z jego
rozcieńczenia czy być może jest efektem intensywnego wiązania przez
wszedobylskie receptory dla interferonów I typu. W teście z MTT w badaniach
własnych przy stymulacji Con A wykazano silny antyproliferacyjny efekt IFN-τ
możliwy jest do uzyskania przy stężeniach przeszło 1000-krotnie niższych.
Obserwowano hamowanie proliferacji w dwu na dziesięć przypadków, przy
stężeniu 6,67x10 -4 ng/ml a przy cytometrycznym oznaczaniu frekwencji
kriokonserwowanych limfocytów TCRγδ+ nawet przy stężeniu 3,33 x 10 -4
ng/ml. Dlatego można sądzić, że IFN-tau w limfocytach krwi obwodowej nie
tylko indukuje ekspresję białek takich jak OAS czy ISG ale również może
aktywnie hamować zdolności proliferacyjne krążących limfocytów.
Do znoszenia działania IFN-τ używano, uzyskanej we własnym zakresie,
króliczej surowicy poliklonalnej. W założeniu miała ona selektywnie wyłączać
________________________________________________________________________
71
___________________________________________________________________________
działanie IFN-τ zawartego w supernatantach znad hodowli zarodków, tym
samym
udowadniać
zaplanowany
działała
jego
ona
obecność
i
jedynie
w
aktywność.
Niestety,
doświadczeniach
z
w
sposób
interferonem
rekombinowanym. Ponieważ surowica królicza może być dla limfocytów
bydlęcych źródłem antygenów ksenogenicznych jako kontroli użyto surowicy
królika immunizowanego samym adiuwantem. Przed wysoleniem, zarówno
surowica kontrolna jak i surowica anty-IFN-τ wykazywały efekt cytotoksyczny
w stosunku do limfocytów, być może ze względu na obecność mediatorów
powstających w wyniku immunizacji lub podania samego adiuwantu. Efekt ten
zanikał w hodowlach stymulowanych Con A z dodatkiem interferonu, obydwie
surowice w wyższych stężeniach znosiły efekt interferonu. Taki ochronny efekt
surowicy opisano w przypadku hodowli ludzkiej linii komórkowej MCF-7
stymulowanej konkanawaliną: przy niskich stężeniach surowicy Con A jest dla
tych komórek toksyczna, przy wysokich, dochodzących do 20%, efekt ten zanika
(Faheina-Martins i wsp., 2011). Także efekt stymulacji ludzkich limfocytów T za
pomocą PHA przy różnych stężeniach surowicy bydlęcej w hodowli wskazuje,
że jej zawartość interferuje z odpowiedzią komórek na mitogeny (Tabakov i
wsp., 2009). Tierney i Simpson-Morgan (1997) w badaniach limfocytów
bydlęcych zaobserwowali hamujący wpływ normalnej surowicy królika na
limfoproliferacyjną odpowiedź na Con A, PHA i PWM. Co ciekawe, efekt może
być gatunkowo swoisty, bowiem np. w hodowlach owczych limfocytów dodatek
surowicy końskiej wzmacnia efekt proliferacyjny pod wpływem Con A
względem hodowli prowadzonych przy tym samym stężeniu surowicy bydlęcej
(Gottshall i Hansen, 1994). Mając na uwadze niejednorodne i skomplikowane
interakcje
pomiędzy
mitogenami
i
surowicą,
podobny
wpływ
surowicy
kontrolnej i anty-IFN-τ nie jest więc zaskakujący, wymusił jednak oczyszczenie
frakcji gamma-globulinowej. Po wysoleniu zadowalający efekt znoszenia
hamowania proliferacji przez IFN-τ (66 ng/ml) otrzymano w rozcieńczeniach w
zakresie od 1:60 do 1:240. Jednak najbardziej optymalne było rozcieńczenie
1:120. Po wysoleniu nie obserwowano już znoszenia hamowania proliferacji
________________________________________________________________________
72
___________________________________________________________________________
przez surowice kontrolną, miała ona jednak szczątkowe działanie cytotoksyczne
w niskich rozcieńczeniach w stosunku do hodowli limfocytów kontrolnych.
2.
Analiza wyników doświadczeń w których użyto nasączy znad hodowli in
vitro zarodków bydlęcych.
Chęć uniezależnienia oceny zarodków od badań morfometrycznych nie
jest pomysłem nowym, opracowano szereg testów oceniających np. żywotność,
zużycie glukozy i/lub tlenu (Bielański i Tischner, 1997). Fakt, że komórki
zarodka są żywe, wykazują sprawny metabolizm, mają „dobre oddychanie i
zużycie glukozy,” czy nawet produkują IFN-τ nie przesądza jeszcze o tym, że
zarodek się poprawnie implantuje. Jak przedstawiono we wstępie IFN-τ może
być produkowany w różnych izoformach, które posiadają zróżnicowaną
aktywność biologiczną. Na przykład z badań Parenta i wsp. (2003) wynika, iż
izoformy
bydlęcego
interferonu-tau
cechuje
zróżnicowana
aktywność
antywirusowa wobec VSV w komórkach MDBK, aktywność ta rośnie w
kierunku 3b<1a<2b, przy czym działanie antywirusowe izoformy 2b jest prawie
6 razy silniejsze, niż izoformy 3b. Brak jest natomiast przełożenia aktywności
antywirusowej na hamowanie lub stymulowanie produkcji prostaglandyn.
Zjawisko to jednak nie dziwi, ponieważ efekt antywirusowy interfernów typu I,
w tym IFN-τ, zależy od aktywacji czynnika transkrypcyjnego IRF2 (Rubinstein i
Pontzer, 2000), podczas gdy wiele innych efektów jest zależnych od innych
szlaków sygnałowych co szczegółowo opisano w rozdziale 1.3 wstępu.
Poszczególne fragmenty cząsteczki IFN-τ są odpowiedzialne za różne efekty.
Szczególną rolę odgrywa tu C-koniec, który nie jest odpowiedzialny za wiązanie
interferonu do receptora, ale modyfikuje szlaki przekazywania sygnału.
Eksperymenty
modyfikacje
wykorzystujące
C-końca
przeciwwirusowe
lub
IFN-τ
ukierunkowaną
mutagenezę
mogą
wpływać
różnie
antyproliferacyjne,
np.
zastąpienie
wykazały,
na
że
właściwości
izoleucyny
143
tyrozyną skutkuje jedynie zredukowaniem aktywności przeciwwirusowej, przy
jednoczesnym zupełnym zniesieniu właściwości antyproliferacyjnych (Li i
Roberts, 1994b). Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać że antyluteolityczne
________________________________________________________________________
73
___________________________________________________________________________
działanie IFN-τ uzależnione jest również od rodzaju komórek docelowych i
izoform IFN-τ (Parent i wsp., 2003). Zróżnicowane efekty izoform IFN-τ mogą
być szczególnie istotne w kontekście badań Greena i wsp. (2005), które
prowadzą do wniosku, iż luteotropowy efekt IFN-τ zależy nie tyle od jego
specyficznych właściwości, co raczej od łącznego efektu współdziałających
izoform, tym bardziej że efekt luteotropowy jest widoczny u owiec także po
podaniu IFN-α. Warto jeszcze dodać, że ekspresja IFN-τ może być wzmacniana
lub
osłabiana
przez
różne
czynniki
produkowane
przez
endometrium,
szczególnie te działające za pośrednictwem kinaz białkowych i szlaku kinaz
MAP (Ezashi i Roberts, 2004; Chakrabarty i Roberts, 2007; Yang i wsp., 2011).
Przykładami pozytywnych regulatorów wydzielania IFN-τ przez trofoblast
mogą być: czynniki wzrostu fibroblastów (Michael i wsp., 2006b; Cooke i wsp.,
2009), czynnik stymulujący kolonie granulocytów i makrofagów - GM-CSF
(Imakawa i wsp., 1993; Imakawa 1997) czy też IL-3 (Imakawa i wsp., 1995).
Nawet nieskomplikowane w budowie chemicznej związki, jak arginina, mogą
wpływać na ekspresję IFN-τ (Kim i wsp., 2011). Czynniki te mogą być przydatne
w poprawie jakości mediów hodowlanych, bowiem suplementacja mediów
znacznie podnosi jakość zarodków właśnie poprzez podwyższenie produkcji
IFN-tau. Wykazano to np. w przypadku GM-CSF (Michael i wsp., 2006a) i CSF2
(Loureiro i wsp., 2011).
Z badań Kubish i wsp., (2001 i 2004) wynika ponadto, że ilość
produkowanego interferonu przez zarodki zależy w dużej mierze nie tylko od
medium hodowlanego, zawartości glukozy, surowicy ale również użytego
nasienia do inseminacji i wreszcie płci zarodka. Zarodki żeńskie produkują
średnio dwa razy więcej interferonu niż męskie. W większości prac, w których
badano wpływ dodatku nadsączy znad hodowli zarodków przeżuwaczy
używano
supernatanty
znad
późnych
stadiów
blastocysty,
czyli
dwunastodniowych i starszych, a to eliminuje je z późniejszego wykorzystania
do embriotransferu.
Obecnie pomiar ilości interferonu produkowanego przez zarodki wciąż
jeszcze opiera się głównie na podstawie jego aktywności antywirusowej. Z
________________________________________________________________________
74
___________________________________________________________________________
badań Kubish (2001) wynika, że ilość interferonu produkowanego przez
pojedynczy 7-9 dniowy zarodek waha się w szerokich granicach od 148±10,7 pM
do 616±123 pM. Podobne wyniki uzyskała Chełmońska-Soyta (2002). Pozornie
jest to ilość dość duża, trzeba jednak pamiętać, że są one hodowane w objętości
od 25 µl do 40 µl. Stąd też ilość interferonu jaka zostaje do potencjalnych badań
jest niewielka. W doświadczeniu pierwszym wykazano, że IFN-τ w stężeniu
poniżej 6,67x10 -1 ng/ml hamuje proliferację zależnie od jego koncentracji oraz
że możliwe jest hamowanie proliferacji przez stężenie IFN-τ 3,33x10 -3 ng/ml, a
w pojedynczych przypadkach nawet przez stężenie 6,67x10 -4 ng/ml. Tym
samym potwierdziło to potencjalną możliwość badania interferonu zawartego w
nadsączach metodą mikromiareczkowania na hodowlach limfocytów z MTT.
Dla wyeliminowania różnic osobniczych w reaktywności limfocytów na
mitogeny
i
interferon
tau
doświadczalną
ocenę
jakościową
zarodków
przeprowadzono na kriokonserwowanych limfocytach wybranej wcześniej
jałówki, cechujących się dużą wrażliwością na IFN-τ. Wybór jako metody oceny
zarodków cytometrii przepływowej podyktowany był objętością w jakiej
zarodki są hodowane. Przy badaniu aktywności antyprofileracyjnej z użyciem
H3-tymidyny czy MTT wymagane są trzykrotne powtórzenia. Jak wykazano w
niniejszych badaniach aby objętość jaką należy użyć raczej nie powinna być
niższa niż 12,5 – 25 ul. Dodatek 50 lub 75 ul nadsączu do hodowli skutkował
wzrostem
proliferacji
limfocytów
wyższym,
niż
przy
stymulacji
samą
konkanawaliną. Również użycie przeciwciała w teoretycznie optymalnym
rozcieńczeniu nie inaktywowało IFN-τ zawartego w supernatantach. Przyczyn
tego upatrywać można w tym, że w doświadczeniu 6 określono zawartość IFN-τ
metodą hamowania efektu cytopatycznego z komórkami MDBK. Oznaczenie to
miało charakter orientacyjny. W supernatantach znajdowały się przypuszczalnie
różne izoformy IFN-τ lub/i uzyskana poliklonalna surowica była specyficzna
głównie dla rekombinowanego owczego IFN-τ.
Uzyskane wyniki supernatantów nie przesądzają o braku przydatności tej
metody. Być może wskazane byłoby użycie świeżych niemrożonych nasączy.
Przemawia za tym fakt, że wykryta w teście aktywności antywirusowej ilość
________________________________________________________________________
75
___________________________________________________________________________
IFN-τ była stosunkowo niska, choć zarodki hodowane w grupach powinny
produkować więcej IFN-τ, niż hodowane pojedynczo (Larson i Kubisch, 1999),
taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Poza tym media do produkcji zarodków
zawierają w swoim składzie surowicę, w której po mrożeniu może przywracać
się
szczątkowa
aktywność
układu
dopełniacza.
Także
skład
mediów
przeznaczonych do hodowli zarodków jest inny, niż klasycznych mediów do
hodowli komórkowych, co również może rzutować na efekt limfoproliferacyjny
(Stiekema i Kapsenberg, 1987). Wydaje się, że w świetle powyższych rozważań
należałoby ustalić warunki hodowli limfocytów w obecności nadsączy znad
zarodków, gdyż możliwe jest, że także koncentracja mitogenu lub gęstość
hodowli mają tu wpływ na oznaczanie aktywności IFN-τ. Z uwagi na trudności
z
pozyskaniem
supernatantów
doświadczenia
nie
można
jednak
było
powtórzyć. Dalszym krokiem powinno być sprawdzenie jak metoda działa w
przypadku
zarodków
hodowanych
pojedynczo,
bez
udziału
kultur
i
sprawdzenie, jak zdolność supernatantu do hamowania proliferacji wpływa na
wyniki embriotransferu. Metoda ta wydaje się o tyle interesująca, że ilość
materiału potrzebna do badania jest stosunkowo mała. Szczególnie warte
podkreślenia
jest
to,
iż
z
punktu
widzenia
badań
jakości
zarodków
proponowana metoda jest całkowicie nie inwazyjna i nie wyklucza stosowania
innych testów oceny zarodków.
Przedstawione powyżej informacje, szczególnie te odnoszące się do
zróżnicowanej aktywności i ekspresji izoform IFN-τ wskazują, że sam pomiar
stężenia tego czynnika nie jest miarodajny, bowiem przy tym samym stężeniu
efekty mogą się różnić ze względu na skład mieszaniny. Z tego względu istnieje
potrzeba rozwoju metod umożliwiających oszacowanie biologicznej aktywności
IFN-τ nie bazująca na aktywności przeciwwirusowej. Warto też zwrócić uwagę
na fakt, że rozwój metod biotechnologicznych pozwala obecnie na uzyskanie
rekombinowanego IFN-τ, np. produkowanego przez Pichia pastoris (Johnson i
wsp., 1999b), Escherichia coli (Li i wsp., 1995) lub w larwach jedwabnika
morwowego zakażanych rekombinowanym bakulowirusem (Nagaya i wsp.,
2004). Tak otrzymywany IFN-τ z przyczyn oczywistych nie może naśladować
________________________________________________________________________
76
___________________________________________________________________________
mieszanki izoform i z tego względu wnioski płynące z takich eksperymentów
mogą mieć ograniczone znaczenie.
3. Zastosowanie cytometrii przepływowej do oceny proliferacji limfocytów
Technika
z
użyciem
MTT
ma
ograniczone
zastosowanie
w
ocenie
antyproliferacyjnego działania nadsączy znad hodowli zarodków głównie z
uwagi
na
małą
objętość
supernatantów.
Z
konieczności
więc
badania
kontynuowane były przy użyciu techniki cytometrii przepływowej. W trakcie
opracowywania wyników cytometrycznych dla interferonu rekombinowanego
spostrzegłem, że uzyskane wyniki można zaadoptować do badania proliferacji.
MTT mierzy „żywotność i aktywność metaboliczną”, którą przekładamy na
terminy „proliferacja” i „cytotoksyczność”, ale wynikiem testu jest jedna liczba
będąca odzwierciedleniem tych dwóch pojęć. Natomiast Niks i wsp., 1990
uważają, że redukcję soli tetrazolu można rozpatrywać jedynie w kontekście
ogólnego
odzwierciedlenia
aktywności
metabolicznej
komórek.
Test
cytometryczny daje więcej informacji, bo bada więcej parametrów i do pewnego
stopnia pozwala wnioskować o relacjach pomiędzy proliferacją, żywotnością i
cytotoksycznością.
W rozdziale
„Materiał
i Metody”,
str.
45
pokazano
przykładowy dot-plot uzyskiwany po 72 godzinnej hodowli limfocytów z
podziałem na trzy populacje limfocytów: spoczynkowe, blasty i martwe.
Technika cytometryczna zastosowana do badania odpowiedzi proliferacyjnej
limfocytów a także w innych układach in vitro pozwala obliczać indeks
proliferacyjny (IP) analogicznie jak w przypadku MTT. Z tym że indeks taki
wylicza się nie jako stosunek gęstości optycznej uzyskanej dla próby badanej do
OD kontroli, a jako stosunek ilościowy limfocytów dużych w próbie badanej do
tego samego parametru w kontroli. Wybór limfoblastów jako miernika
proliferacji jest naturalny, bowiem to właśnie one z definicji są komórkami,
które proliferują. Dla zilustrowania wybrano odpowiadające sobie wyniki z
testu MTT i cytometrycznego. Stężenia interferonu i mitogenów w obu testach
są identyczne. Analiza statystyczna testem Manna-Whitneya dla dwóch grup,
gdzie porównywany jest efekt traktowania „mitogen+interferon” z samym
________________________________________________________________________
77
___________________________________________________________________________
mitogenem. Dla MTT i limfoblastów wykazała istotność statystyczną dla
wszystkich trzech mitogenów przy p<0,001. O ile w przypadku limfoblastów
widoczny wpływ na proliferację, o tyle indeksy dla komórek martwych są
efektem cytotoksyczności. Frekwencja komórek martwych rośnie po dodatku
IFN-τ w przypadku Con A (p<0,001) i PHA (p<0,001), natomiast nie zmienia się
w przypadku PWM (p=1,0). Jedynie dla porządku porównano indeksy dla
komórek w fazie G0: dodatek IFN-τ powoduje wzrost frekwencji w przypadku
Con A (p<0,001) i PHA (p<0,001), ale nie w przypadku PWM (p=0,80).
Ryc.
21 Indeksy proliferacyjne
uzyskane techniką
MTT
i
cytometrii
przepływowej z
uwzględnieniem stanu fizjologicznego komórek. Gruba, czarna, poprzeczna kreska oznacza
medianę; „wąsy” minimum i maksimum; pudełko pierwszy i trzeci kwartyl.
Podsumowując, wyniki testu MTT są podobne do wyników analizy
limfoblastów. Jeśli przyjrzeć się wykresom bliżej, to na uwagę zasługuje jedna
fakt, że w teście MTT średnie indeksy proliferacyjne po zadziałaniu IFN
________________________________________________________________________
78
___________________________________________________________________________
oscylują w granicach wartości 1,0 lub poniżej a w teście cytometrycznym
wszystkie są powyżej a dla ConA i PHA nawet znacznie (Tab. 16) Wynika to
przypuszczalnie z różnych mechanizmów hamowania proliferacji, które mogą
być zarówno skutkiem zahamowania podziałów komórki jak i skutkiem
oddziaływań cytotoksycznych. Przy czym należy pamiętać że zjawiska te nie
wykluczają się wzajemnie.
Tab. 16 Porównanie indeksów proliferacyjnych uzyskanych techniką MTT i cytometrii
przepływowej 5
rodzaj pomiaru
ConA
n=16
PHA
n=15
PWM
n=10
MTT
3,82±0,39
3,30±0,39
1,55±0,12
cytometr
6,66±0,49
5,92±0,42
1,39±0,19
MTT
1,05±0,07
0,92±0,1
0,91±0,09
cytometr
3,03±0,27
2,71±0,23
1,15±0,16
mitogen
mitogen
+
IFN-τ
Na koniec chciałem podzielić się kilkoma ogólnymi uwagami odnośnie
cytometrycznej metody oceny proliferacji w porównaniu z innymi metodami
oceny proliferacji:
1.
Ocena stopnia proliferacji bazuje na parametrach FSC-H i SSC-H, które są
mierzone przez każdy cytometr i w odróżnieniu od badań z użyciem barwników
fluorescencyjnych w zasadzie nie wymaga kalibracji. Standardowe ustawienia
cytometru umożliwiają odczytanie badanych próbek, w związku z czym nawet
osoby z małym doświadczeniem w zakresie metod cytometrycznych nie
powinny mieć kłopotu z odczytem i analizą wyników. (przykładowy obraz
cytometryczny dla parametrów FSC/SSC przedstawiono na ryc. 14 w rozdziale
Materiał i metody; str. 45)
2.
Kolejną zaletą metody jest możliwość określenia IP dla wybranych
populacji komórek, jeśli dodatkowo zostaną użyte przeciwciała pozwalające na
immunofenotypizację. Test MTT nie
5
daje takich informacji z przyczyn
indeksy proliferacyjne dla limfoblastów
________________________________________________________________________
79
___________________________________________________________________________
oczywistych. Stanowi on bowiem test żywotności, z którego o proliferacji można
wnioskować jedynie pośredni. Co więcej w teście z MTT żywe komórki
nieproliferujące mogą stanowić wysokie tło, co z kolei może to utrudniać
śledzenie zmian proliferacyjnych w rzadkich populacjach komórek.
3.
W przypadku, gdy w danym eksperymencie przeprowadzane jest
jakiekolwiek badanie cytometryczne, zapisywane są również dane z detektorów
FSC-H i SSC-H i w takim wypadku nie ma potrzeby przeprowadzania
dodatkowego
proliferacyjnym.
prowadzonych
badania
testem
Możliwa
nawet
jest
kilka
lat
MTT
też
lub
dowolnym
analiza
wcześniej,
danych
nawet
innym
testem
zarchiwizowanych,
jeśli
próby
nie
były
analizowane pod kątem proliferacji.
4.
W stosunku do innych cytometrycznych metod oceny proliferacji,
przedstawiony sposób analizy jest tańszy. Obecnie najczęściej stosowanym
testem proliferacyjnym jest badanie komórek barwionych przyżyciowo za
pomocą takich barwników fluorescencyjnych, jak ester sukcynyloimidowy
karboksyfluoresceiny (CFSE) lub barwnik PKH26 (Parish, 1999). Fluorochromy
te są w obecnej chwili kosztowne, zaś optymalizacja metody barwienia i
hodowli jest trudna i pracochłonna, m.in. ze względu na cytotoksyczność
barwników (Quach i Parish, 2010). O ile pewne zalety takich barwień są nie do
przecenienia (np. śledzenie proliferacji in vivo), o tyle w prostych układach in
vitro prezentowana w pracy metoda dostarcza podobnych informacji.
5.
Metoda może być w miarę potrzeby rozszerzona o pomiar całkowitej
liczby komórek w hodowli, dzięki czemu nie jest potrzebna wiedza na temat
działania
mitogenów
w
wybranym
układzie
doświadczalnym.
W
celu
oszacowania liczby komórek wystarczy użyć kulek fluorescencyjnych do
kalibracji
cytometru.
Określona
ich
ilość
dodana
do
hodowli
przed
rozpoczęciem barwienia pozwala określić liczbę każdej badanej populacji.
Przykładowo, jeśli do dołka dodano 8000 kulek, a po odczytaniu 10 000 komórek
cytogram ujawnił 2000 kulek, to w całej hodowli musiało być 40 000 komórek. Z
informacji nt. odsetków można prosto obliczyć liczebność dowolnej populacji.
Dane te, połączone z przedstawioną analizą blastów, dają pełen obraz zmian
________________________________________________________________________
80
___________________________________________________________________________
ilościowych zachodzących w hodowli, o których można wnioskować na
podstawie tylko jednej próbki. W trakcie przedstawionych w pracy badań
fluorescencyjne kulki kalibracyjne takie były trudno dostępne i drogie, jednak w
obecnej chwili są łatwo dostępne, ich zastosowanie bywa niemal rutynowe, a
dodatkowo niektóre produkty są przeznaczone głównie do liczenia komórek
(Storie i wsp., 2004).
6.
Jeżeli testowane substancje wykazują silny wpływ na proliferację
limfocytów, ilość potrzebnego materiału jest dużo mniejsza, niż w przypadku
standardowych metod.
7.
Pomiar jest szybki w porównaniu do testu MTT, testu na wbudowywaną
bromodeoksyurydynę oraz testów proliferacyjnych z użyciem radioizotopów,
szczególnie,
jeśli
wyznaczany
jest
całościowy
IP,
bez
znakowania
poszczególnych populacji. Wszystkie te metody wymagają użycia dodatkowych
odczynników, w przypadku metody izotopowej i MTT szkodliwych dla
zdrowia.
Wymagają
przeprowadzenie
też
testu,
dodatkowego
np.
lizy
czasu,
komórek
około
w
kilka
godzin,
na
MTT
czy
przypadku
przeprowadzenia testu immunoenzymatycznego w przypadku BrDU.
Główną
wadą
morfologicznych
metody
badanych
jest
fakt,
komórek,
że
opiera
uniemożliwia
się
ona
zatem
na
cechach
badanie
linii
komórkowych (wszystkie komórki są w trakcie podziału) i ogranicza się do
limfocytów. Nie mniej jednak nie ma przeszkód w adaptacji procedury do badań
proliferacji innych typów komórek, pod warunkiem, że w trakcie proliferacji
charakteryzują
się
one
widoczną
zmianą
wielkości
lub
granularności.
Warunkiem limitującym jest także dostęp do cytometru. W porównaniu do testu
MTT zaobserwowano wprawdzie pewne rozbieżności w wartościach IP.
Wynikają one jednak z faktu, że parametry użyte do obliczeń są różne:
absorbancja w przypadku testu formazanowego oraz liczba blastów w teście
cytometrycznym. Limfoblasty są komórkami aktywnie dzielącymi się, podczas
gdy w przypadku przekształcania soli tetrazolowej mamy do czynienia z
szeregiem zjawisk,
które
jedynie
w pewnym przybliżeniu odpowiadają
żywotności komórek.
________________________________________________________________________
81
___________________________________________________________________________
VI. Wnioski
1. W warunkach in vitro populacją docelową, wobec, której ro-IFN-τ wykazuje
najwyższą aktywność antyproliferacyjną jest izolowana z krwi obwodowej
populacja limfocytów T z receptorem TCRγδ+.
2. Hamowanie proliferacji limfocytów z receptorem TCRγδ+ przez ro-IFN-τ
jest czułym, zależnym od stężenia wskaźnikiem jego aktywności.
3. Nadsącze znad hodowli zarodków uzyskanych metodą IVM-IVF (in vitro
Maturation - in vitro Fertilization) wykazywały antyproliferacyjną aktywność
wobec limfocytów krwi obwodowej bydła w tym limfocytów T z receptorem
TCRγδ+, jednak efekt ten nie zależał od stężenia zawartego w nich IFN-τ.
4. Zaproponowana cytometryczna metoda oceny proliferacji limfocytów może
być alternatywą dla technik kolorymetrycznych i radioizotopowych.
________________________________________________________________________ 82
___________________________________________________________________________
VII. Piśmiennictwo
1.
Abe H. A Non-invasive and Sensitive Method for Measuring Cellular Respiration with a Scanning Electrochemical Microscopy to Evaluate Embryo Quality J Mamm Ova Res. 2007; 24 (3): 70-78.
2.
Abella N, Schelcher F, Delverdier M, Concordet D, Valarcher JF, Espinasse J, Cabanie P. Flow
cytometric analysis of bovine CD4 and CD8 lymphocytes: influence of blood sampling and processing
methods. Res Vet Sci. 1994 Sep; 57 (2): 163-71.
3.
Ahmed M, Shaban Z, Yamaji D, Okamatsu-Ogura Y, Soliman M, Abd Eldaim M, Ishioka K, Makondo K,
Saito M, Kimura K. Induction of proinflammatory cytokinez and caspase-1 by leptin in monocyte/macrophages from holstein cows. J Vet Med. Sci. 2007 May; 69 (5): 509-14.
4.
Alexenko AP, Ealy AD, Bixby JA, Roberts RM. A classification for the interferon-tau. J Interferon Cytokine Res. 2000;; 20 (9): 817-22.
5.
Alves D, McEwen B, Hazlett M, Maxie G, Anderson N. Trends in bovine abortions submitted to the Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 1993-1995. Can Vet J. 1996 May; 37 (5): 287-8.
6.
Arosh JA, Banu SK, Kimmins S, Chapdelaine P, Maclaren LA, Fortier MA. Effect of interferon-tau on
prostaglandin biosynthesis, transport, and signaling at the time of maternal recognition of pregnancy in
cattle: evidence of polycrine actions of prostaglandin E2. Endocrinology 2004; 145: 5280-93
7.
Assal-Meliani A, Charpigny G, Reinaud P, Martal J, Chaouat G. Recombinant ovine trophoblastin (roTP)
inhibits ovine, murine and human lymphocyte proliferation. J Reprod Immunol. 1993 Nov; 25 (2): 14965.
8.
Asselin E, Drolet P, Fortier MA. Cellular mechanisms involved during oxytocin-induced prostaglandin
F2alpha production in endometrial epithelial cells in vitro: role of cyclooxygenase-2. Endocrinology.
1997 Nov;138 (11): 4798-805
9.
Asselin E, Fortier MA. Detection and regulation of the messenger for a putative bovine endometrial 9keto-prostaglandin E(2) reductase: effect of oxytocin and interferon-tau. Biol Reprod 2000; 62:125-31
10. Asselin E, Goff AK, Bergeron H, Fortier MA. Influence of sex steroids on the production of prostaglandins F2α and E2 and response to oxytocin in cultured epithelial and stromal cells of the bovine endometrium. Biology of Reproduction.; 1996; 54: 371-379.
11. Asselin E, Johnson GA, Spencer TE, Bazer FW. Monocyte chemotactic protein-1 and -2 messenger ribonucleic acids in the ovine uterus: regulation by pregnancy, progesterone, and interferon-tau. Biol Reprod 2001; 64: 992-1000
12. Asselin E, Lacroix D, Fortier MA. IFN-tau increases PGE2 production and COX-2 gene expression in the
bovine endometrium in vitro. Mol Cell Endocrinol. 1997 Sep 19; 132 (1-2): 117-26.
13. Austin KJ, Ward SK, Teixeira MG, Dean VC, Moore DW, Hansen TR. Ubiquitin cross-reactive protein is
released by the bovine uterus in response to interferon during early pregnancy. Biol Reprod. 1996 Mar;
54 (3): 600-6.
________________________________________________________________________ 83
___________________________________________________________________________
14. Bai H, Sakurai T, Kim MS, Muroi Y, Ideta A, Aoyagi Y, Nakajima H, Takahashi M, Nagaoka K, Imakawa
K. Involvement of GATA transcription factors in the regulation of endogenous bovine interferon-tau gene
transcription. Mol Reprod Dev. 2009 Dec; 76 (12): 1143-52.
15. Baldwin CL, Antczak DF, Winter AJ. Cell titration assay for measuring blastogenesis of bovine lymphocytes. Vet Immunol Immunopathol. 1985 Aug; 9 (4): 319-33.
16. Banu SK, Lee J, Stephen SD, Nithy TK, Arosh JA. Interferon tau regulates PGF2alpha release from the
ovine endometrial epithelial cells via activation of novel JAK/EGFR/ERK/EGR-1 pathways. Mol Endocrinol. 2010; 24: 2315-30
17. Bauersachs S, Ulbrich SE, Reichenbach HD, Reichenbach M, Büttner M, Meyer HH, Spencer TE, Minten M, Sax G, Winter G, Wolf E. Comparison of the Effects of Early Pregnancy with Human Interferon,
Alpha 2 (IFNA2), on Gene Expression in Bovine Endometrium. Biol Reprod. 2011
18. Bazer FW, Burghardt RC, Johnson GA, Spencer TE, Wu G. Interferons and progesterone for establishment and maintenance of pregnancy: interactions among novel cell signaling pathways. Reprod Biol.
2008 Nov; 8 (3): 179-211.
19. Bazer FW, Spencer TE, Ott TL. Interferon tau: a novel pregnancy recognition signal. Am J Reprod Immunol. 1997 Jun; 37(6): 412-20.
20. Bergeron D, Ouellette MJ, Lambert RD. PGE2, but not TGF beta 2, in rabbit blastocoelic fluid regulates
the cytotoxic activities of NK and LAK cells. J Reprod Immunol. 1997 Jul; 33 (3): 203-19.
21. Bielański A, Tischner M. Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych. Wydawnictwo i Drukarnia
Drukpol s. c.; 1997: 144 – 147
22. Binelli M, Subramaniam P, Diaz T, Johnson GA, Hansen TR, Badinga L, Thatcher WW. Bovine interferon-tau stimulates the Janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway in bovine endometrial epithelial cells. Biol Reprod 2001; 64: 654-65
23. Bowen JA, Burghardt RC. Cellular mechanisms of implantation in domestic farm animals. Semin Cell
Dev Biol. 2000 Apr; 11 (2): 93-104.
24. Campero CM, Moore DP, Odeón AC, Cipolla AL, Odriozola E. Aetiology of bovine abortion in Argentina.
Vet Res Commun. 2003 Jul; 27 (5): 359-69.
25. Chakrabarty A, Roberts MR. Ets-2 and C/EBP-beta are important mediators of ovine trophoblast Kunitz domain protein-1 gene expression in trophoblast. BMC Mol Biol. 2007; 8:14
26. Chaouat G. Regulation of T-cell activities at the feto-placental interface—by placenta? Am J Reprod
Immunol. 1999 Oct; 42(4): 199-204.
27. Chełmońska-Soyta A, Jaśkowski JM. Badania nad ekspresją białek w zarodkach bydlęcych. Weterynaria w terenie 2007; 1(4):58-63
28. Chełmońska-Soyta A. Immunobiologiczne interakcje pomiędzy Ureoplasma diversum i zarodkami bydlęcymi w stadium przedimplatacyjnym. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2002; nr 435,
Rozprawy CLXXXVII, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.
________________________________________________________________________ 84
___________________________________________________________________________
29. Chen Y, Antoniou E, Liu Z, Hearne LB, Roberts RM. A microarray analysis for genes regulated by interferon-tau in ovine luminal epithelial cells. Reproduction 2007; 134:123-35
30. Chen Y, Green JA, Antoniou E, Ealy AD, Mathialagan N, Walker AM, Avalle MP, Rosenfeld CS, Hearne
LB, Roberts RM. Effect of interferon-tau administration on endometrium of nonpregnant ewes: a comparison with pregnant ewes. Endocrinology 2006; 147:2127-37
31. Chessin LN, Börjeson J, Welsh PD, Douglas SD, Cooper HL. Studies on human peripheral blood lymphocytes in vitro. II. Morphological and biochemical studies on the transformation of lymphocytes by
pokeweed mitogen. J Exp Med. 1966 Nov 1; 124 (5): 873-84.
32. Choi Y, Johnson GA, Spencer TE, Bazer FW. Pregnancy and interferon tau regulate major histocompatibility complex class I and beta2-microglobulin expression in the ovine uterus. Biol Reprod 2003;
68:1703-10
33. Clevers H, MacHugh ND, Bensaid A, Dunlap S, Baldwin CL, Kaushal A, Iams K, Howard CJ, Morrison
WI. Identification of a bovine surface antigen uniquely expressed on CD4-CD8- T cell receptor
gamma/delta+ T lymphocytes. Eur J Immunol. 1990 Apr; 20 (4): 809-17.
34. Cobb SP, Watson ED. Immunohistochemical study of immune cells in the bovine endometrium at different stages of the oestrous cycle. Res Vet Sci. 1995 Nov;59 (3): 238-41.
35. Cooke FN, Pennington KA, Yang Q, Ealy AD. Several fibroblast growth factors are expressed during preattachment bovine conceptus development and regulate interferon-tau expression from trophectoderm.
Reproduction 2009; 137:259-69
36. Das P, Ezashi T, Gupta R, Roberts RM. Combinatorial roles of protein kinase A, Ets2, and 3',5'-cyclicadenosine monophosphate response element-binding protein-binding protein/p300 in the transcriptional control of interferon-tau expression in a trophoblast cell line. Mol Endocrinol 2008; 22: 331-43
37. Davidson JA, Betts JG, Tiemann U, Kamwanja LA, Monterroso VH, Hansen PJ. Effects of interferon-tau
and interferon-alpha on proliferation of bovine endometrial cells. Biol Reprod 1994; 51: 700-5
38. Davies CJ, Eldridge JA, Fisher PJ, Schlafer DH. Evidence for expression of both classical and nonclassical major histocompatibility complex class I genes in bovine trophoblast cells. Am J Reprod Immunol. 2006 Mar; 55 (3): 188-200.
39. Demmers KJ, Derecka K, Flint A. Trophoblast interferon and pregnancy. Reproduction. 2001 Jan; 121
(1): 41-9.
40. Detjen KM, Welzel M, Farwig K, Brembeck FH, Kaiser A, Riecken EO, Wiedenmann B, Rosewicz S.
Molecular mechanism of interferon alfa-mediated growth inhibition in human neuroendocrine tumor
cells. Gastroenterology. 2000 Apr;118(4):735-48.
41. Diskin MG, Murphy JJ, Sreenan JM. Embryo survival in dairy cows managed under pastoral conditions. Anim Reprod Sci. 2006 Dec; 96 (3-4): 297-311.
42. Donaldson WL, Oriol JG, Plavin A, Antczak DF. Developmental regulation of class I major histocompatibility complex antigen expression by equine trophoblastic cells. Differentiation. 1992 Dec; 52 (1): 69-78.
________________________________________________________________________ 85
___________________________________________________________________________
43. Dorn AD, Waters WR, Byers VM, Pesch BA, Wannemuehler MJ. Characterization of mitogen-stimulated
porcine lymphocytes using a stable fluorescent dye (PKH2) and multicolor flow cytometry. Vet Immunol
Immunopathol. 2002 Aug; 87 (1-2): 1-10.
44. Doualla-Bell F, Koromilas AE. Induction of PG G/H Synthase-2 in Bovine Myometrial Cells by Interferon-τ Requires the Activation of the p38 MAPK Pathway. Endocrinology 2001; 142:5107-5115
45. Ealy A, Pennington K, Rodina T. Interferon-tau Polymorphisms and Their Potential Functions in Ruminants. Annu Rev Biomed Sci. 2006; 8 (1): 9-18
46. Ealy AD, Larson SF, Liu L, Alexenko AP, Winkelman GL, Kubisch HM, Bixby JA, Roberts RM. Polymorphic forms of expressed bovine interferon-tau genes: relative transcript abundance during early placental development, promoter sequences of genes and biological activity of protein products. Endocrinology.
2001 Jul;142 (7): 2906-15.
47. Ealy AD, Wagner SK, Sheils AE, Whitley NC, Kiesling DO, Johnson SE, Barbato GF. Identification of
interferon-tau isoforms expressed by the peri-implantation goat (Capra hircus) conceptus. Domest Anim
Endocrinol. 2004 Jul; 27 (1): 39-49.
48. Ealy AD, Yang QE. Control of interferon-tau expression during early pregnancy in ruminants. Am J
Reprod Immunol. 2009 Feb; 61 (2): 95-106.
49. Emond V, Asselin E, Fortier MA, Murphy BD, Lambert RD. Interferon-tau stimulates granulocytemacrophage colony-stimulating factor gene expression in bovine lymphocytes and endometrial stromal
cells. Biol Reprod. 2000 Jun; 62 (6): 1728-37.
50. Erdmann J, Vitale G, van Koetsveld PM, Croze E, Sprij-Mooij DM, Hofland LJ, van Eijck CH. Effects of
interferons α/β on the proliferation of human micro- and macrovascular endothelial cells. J Interferon
Cytokine Res. 2011 May; 31 (5): 451-8.
51. Ezashi T, Das P, Gupta R, Walker A, Roberts RM. The role of homeobox protein distal-less 3 and its
interaction with ETS2 in regulating bovine interferon-tau gene expression-synergistic transcriptional activation with ETS2. Biol Reprod 2008; 79:115-24.
52. Ezashi T, Ealy AD, Ostrowski MC, Roberts RM. Control of interferon-τ gene expression by Ets-2. PNAS
1998; 95:7882-7887
53. Ezashi T, Roberts RM. Regulation of interferon-tau (IFN-tau) gene promoters by growth factors that
target the Ets-2 composite enhancer: a possible model for maternal control of IFN-tau production by the
conceptus during early pregnancy. Endocrinology 2004; 145: 4452-60
54. Faheina-Martins GV, da Silveira AL, Ramos MV, Marques-Santos LF, Araujo DA. Influence of fetal
bovine serum on cytotoxic and genotoxic effects of lectins in MCF-7 cells. J Biochem Mol Toxicol. 2011
Sep; 25(5): 290-6.
55. Farin CE, Imakawa K, Hansen TR, McDonnell JJ, Murphy CN, Farin PW, Roberts RM. Expression of
trophoblastic interferon genes in sheep and cattle. Biol Reprod. 1990 Aug; 43 (2): 210-8.
56. Fillion C, Chaouat G, Reinaud P, Charpigny JC, Martal J. Immunoregulatory effects of ovine trophoblastin protein (oTP): all five isoforms suppress PHA-induced lymphocyte proliferation. J Reprod
Immunol. 1991 Apr; 19 (3): 237-49.
________________________________________________________________________ 86
___________________________________________________________________________
57. Flamenbaum I, Galon N. Management of heat stress to improve fertility in dairy cows in Israel. J Reprod
Dev 2010; 56 Suppl: S36-41.
58. Fleming JG, Spencer TE, Safe SH, Bazer FW. Estrogen regulates transcription of the ovine oxytocin
receptor gene through GC-rich SP1 promoter elements. Endocrinology 2006; 147: 899-911.
59. Gao H, Wu G, Spencer TE, Johnson GA, Bazer FW. Select nutrients in the ovine uterine lumen. V. Nitric oxide synthase, GTP cyclohydrolase, and ornithine decarboxylase in ovine uteri and periimplantation conceptuses. Biol Reprod 2009; 81:67-76.
60. Gardner DK, Leese HJ. Assessment of embryo viability prior to transfer by the noninvasive measurement of glucose uptake. J Exp Zool. 1987 Apr; 242 (1): 103-5.
61. Gierek D, Baczyńska D, Ugorski M, Bazer F, Kurpisz M, Bednarski T, Gorczykowski M, ChełmońskaSoyta A. Differential effect of IFN-tau on proliferation and distribution of lymphocyte subsets in one-way
mixed lymphocyte reaction in cows and heifers. J Reprod Immunol. 2006 Oct; 71 (2): 126-31.
62. Gifford CA, Assiri AM, Satterfield MC, Spencer TE, Ott TL. Receptor transporter protein 4 (RTP4) in
endometrium, ovary, and peripheral blood leukocytes of pregnant and cyclic ewes. Biol Reprod 2008;
79:518-24
63. Głód W. Rozród i unasiennianie bydła. PWRiL, Warszawa. 1969: 17-21
64. Godkin JD, Smith SE, Johnson RD, Doré JJ. The role of trophoblast interferons in the maintenance of
early pregnancy in ruminants. Am J Reprod Immunol 1997; 37:137-43.
65. Goff AK. Steroid hormone modulation of prostaglandin secretion in the ruminant endometrium during
the estrous cycle. Biol Reprod 2004; 71(1):11-6.
66. Gogolin-Ewens KJ, Lee CS, Mercer WR, Brandon MR. Site-directed differences in the immune response
to the fetus. Immunology. 1989 Feb; 66 (2): 312-7.
67. Goodwin JS, Bankhurst AD, Messner RP. Suppression of human T-cell mitogenesis by prostaglandin.
Existence of a prostaglandin-producing suppressor cell. J Exp Med. 1977 Dec; 146 (6): 1719-34.
68. Gordon I. Laboratory Production of Cattle Embryos. 2003: CABI Publishing, ss. 14 i 223
69. Gottshall SL, Hansen PJ. Enhancement of mitogen-induced lymphocyte proliferation in sheep. Zentralbl
Veterinarmed B. 1994 Oct; 41 (7-8): 541-7.
70. Gray CA, Abbey CA, Beremand PD, Choi Y, Farmer JL, Adelson DL, Thomas TL, Bazer FW, Spencer TE.
Identification of endometrial genes regulated by early pregnancy, progesterone, and interferon tau in the
ovine uterus. Biol Reprod. 2006 Feb; 74 (2): 383-94.
71. Green JC, Okamura CS, Poock SE, Lucy MC. Measurement of interferon-tau (IFN-tau) stimulated gene
expression in blood leukocytes for pregnancy diagnosis within 18-20d after insemination in dairy cattle.
Anim Reprod Sci. 2010 Aug; 121 (1-2): 24-33.
72. Green MP, Spate LD, Bixby JA, Ealy AD, Roberts RM. A comparison of the anti-luteolytic activities of
recombinant ovine interferon-alpha and -tau in sheep. Biol Reprod 2005; 73:1087-93.
________________________________________________________________________ 87
___________________________________________________________________________
73. Groebner AE, Schulke K, Schefold JC, Fusch G, Sinowatz F, Reichenbach HD, Wolf E, Meyer HH, Ulbrich SE. Immunological mechanisms to establish embryo tolerance in early bovine pregnancy. Reprod
Fertil Dev 2011; 23: 619-32.
74. Groebner AE, Schulke K, Unterseer S, Reichenbach HD, Reichenbach M, Büttner M, Wolf E, Meyer HH,
Ulbrich SE. Enhanced proapoptotic gene expression of XAF1, CASP8 and TNFSF10 in the bovine endometrium during early pregnancy is not correlated with augmented apoptosis. Placenta. 2010; 31: 16877.
75. Guillomot M, Reinaud P, La Bonnardière C, Charpigny G. Characterization of conceptus-produced goat
interferon tau and analysis of its temporal and cellular distribution during early pregnancy. J Reprod
Fertil 1998; 112: 149-56.
76. Guzeloglu A, Michel F, Thatcher WW. Differential effects of interferon-tau on the prostaglandin synthetic pathway in bovine endometrial cells treated with phorbol ester. J Dairy Sci. 2004a Jul; 87 (7):
2032-41.
77. Guzeloglu A, Subramaniam P, Michel F, Thatcher WW. Interferon-τ Induces Degradation of Prostaglandin H Synthase-2 Messenger RNA in Bovine Endometrial Cells Through a TranscriptionDependent Mechanism. Biol Reprod 2004b; 71: 170-176.
78. Hadinedoushan H, Mirahmadian M, Aflatounian A. Increased natural killer cell cytotoxicity and IL-2
production in recurrent spontaneous abortion. Am J Reprod Immunol. 2007 Nov; 58 (5): 409-14
79. Han CS, Mathialagan N, Klemann SW, Roberts RM. Molecular cloning of ovine and bovine type I interferon receptor subunits from uteri, and endometrial expression of messenger ribonucleic acid for ovine
receptors during the estrous cycle and pregnancy. Endocrinology. 1997 Nov; 138 (11): 4757-67.
80. Hansen PJ, Tekin S. Pregnancy-associated immunoregulatory molecules discovered in ruminants and
their possible relevance to other species. Chem Immunol Allergy 2005; 88: 109-16.
81. Hansen PJ. Exploitation of genetic and physiological determinants of embryonic resistance to elevated
temperature to improve embryonic survival in dairy cattle during heat stress. Theriogenology. 2007 Sep;
68 Suppl 1: S242-9.
82. Hashizume K, Takahashi T, Shimizu M, Todoroki J, Shimada A, Hirata M, Sato T, Ito A. Matrixmetalloproteinases-2 and -9 production in bovine endometrial cell culture. J Reprod Dev 2003; 49: 4553.
83. Hernandez-Ledezma JJ, Sikes JD, Murphy CN, Watson AJ, Schultz GA, Roberts RM. Expression of
bovine trophoblast interferon in conceptuses derived by in vitro techniques. Biol Reprod. 1992 Sep; 47
(3): 374-80
84. Imakawa K, Carlson KD, McGuire WJ, Christenson RK, Taylor A. Enhancement of ovine trophoblast
interferon by granulocyte macrophage-colony stimulating factor: possible involvement of protein kinase
C. J Mol Endocrinol 1997; 19: 121-30.
85. Imakawa K, Helmer SD, Nephew KP, Meka CS, Christenson RK. A novel role for GM-CSF: enhancement
of pregnancy specific interferon production, ovine trophoblast protein-1. Endocrinology 1993; 132:
1869-71.
________________________________________________________________________ 88
___________________________________________________________________________
86. Imakawa K, Ji Y, Yamaguchi H, Tamura K, Weber LW, Sakai S, Christenson RK. Co-expression of
transforming growth factor beta and interferon tau during peri-implantation period in the ewe. Endocr J
1998; 45: 441-50.
87. Imakawa K, Tamura K, McGuire WJ, Khan S, Harbison LA, Stanga JP, Helmer SD, Christenson RK.
Effect of interleukin-3 on ovine trophoblast interferon during early conceptus development. Endocrine
1995; 3: 511-7.
88. Jaśkowski JM. Transfer zarodkow bydlecych w Polsce w latach 1997-1998 - skala i skuteczność metody. Medycyna Wet. 2000; 56 (1), 29-31,
89. Jenkins C, Roberts J, Wilson R, MacLean MA, Shilito J, Walker JJ. Evidence of a T(H) 1 type response
associated with recurrent miscarriage. Fertil Steril. 2000 Jun; 73 (6): 1206-8.
90. Johnson GA, Burghardt RC, Newton GR, Bazer FW, Spencer TE. Development and characterization of
immortalized ovine endometrial cell lines. Biol Reprod 1999a; 61:1324-30.
91. Johnson KM, Alvarez X, Borkhsenious ON, Kubisch HM. Nuclear and cytoplasmic localization of interferon-tau in in vitro-produced bovine blastocysts. Reprod Nutr Dev 2006; 46: 97-104.
92. Johnson TM, Holaday SK, Sun Y, Subramaniam PS, Johnson HM, Krishna NR. Expression, purification, and characterization of interferon-tau produced in Pichia pastoris grown in a minimal medium. J
interferon Cytokine Res. 1999b Jun;19 (6): 631-6.
93. Joshi G, Sharma R, Kakker NK. Phenotypic and functional characterization of T-cells and in vitro
replication of FMDV serotypes in bovine lymphocytes. Vaccine. 2009 Nov 12; 27(48): 6656-61.
94. Kanagawa H, Shimohira I, Saitoh N. Manual of bovine embryo transfer. Japan Livestock Technology
Association, 1995: 88
95. Karczmarek A (red.). Hodowla bydła. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu 2005:, 11-12.
96. Kim J, Burghardt RC, Wu G, Johnson GA, Spencer TE, Bazer FW. Select nutrients in the ovine uterine
lumen. IX. Differential effects of arginine, leucine, glutamine, and glucose on interferon tau, ornithine
decarboxylase, and nitric oxide synthase in the ovine conceptus. Biol Reprod. 2011; 84: 1139-47.
97.
Kim S, Choi Y, Bazer FW, Spencer TE. Identification of genes in the ovine endometrium regulated by
interferon tau independent of signal transducer and activator of transcription 1. Endocrinology 2003;
144: 5203-14.
98.
Kimura K., Mechanisms for Establishment of Pregnancy in Mammalian Species. J Mamm Ova Res.
2005; 22 (3): 101-118
99.
King A, Burrows TD, Hiby SE, Bowen JM, Joseph S, Verma S, Lim PB, Gardner L, Le Bouteiller P,
Ziegler A, Uchanska-Ziegler B, Loke YW. Surface expression of HLA-C antigen by human extravillous
trophoblast. Placenta. 2000 May; 21 (4): 376-87.
100. Kirkbride CA. Etiologic agents detected in a 10-year study of bovine abortions and stillbirths. J Vet
Diagn Invest. 1992 Apr; 4 (2): 175-80.
________________________________________________________________________ 89
___________________________________________________________________________
101. Kotwica J, Skarzynski D, Bogacki M, Melin P, Starostka B. The use of an oxytocin antagonist to study
the function of ovarian oxytocin during luteolysis in cattle. Theriogenology; 1997; 48: 1287-1299.
102. Krishnaswamy N, Danyod G, Chapdelaine P, Fortier MA. Oxytocin receptor down-regulation is not
necessary for reducing oxytocin-induced prostaglandin F(2alpha) accumulation by interferon-tau in a
bovine endometrial epithelial cell line. Endocrinology 2009; 150: 897-905.
103. Kubisch HM, Larson MA, Ealy AD, Murphy CN, Roberts RM. Genetic and environmental determinants
of interferon-tau secretion by in vivo- and in vitro-derived bovine blastocysts. Anim Reprod Sci. 2001
Apr 30; 66 (1-2): 1-13.
104. Kubisch HM, Sirisathien S, Bosch P, Hernandez-Fonseca HJ, Clements G, Liukkonen JR, Brackett BG.
Effects of developmental stage, embryonic interferon-tau secretion and recipient synchrony on pregnancy rate after transfer of in vitro produced bovine blastocysts. Reprod Domest Anim. 2004 Apr; 39
(2): 120-4.
105. Kumaran J, Wei L, Kotra LP, Fish EN. A structural basis for interferon-alpha-receptor interactions.
FASEB J. 2007; 21: 3288-96.
106. Kurosaka S, Eckardt S, Ealy AD, McLaughlin KJ. Regulation of blastocyst stage gene expression and
outgrowth interferon tau activity of somatic cell clone aggregates. Cloning Stem Cells. 2007; 9: 630-41.
107. Lane M, Gardner DK. Lactate regulates pyruvate uptake and metabolism in the preimplantation mouse
embryo. Biol Reprod. 2000 Jan; 62 (1): 16-22.
108. Larson MA, Kubisch HM. The effects of group size on development and interferon-tau secretion by invitro fertilized and cultured bovine blastocysts. Hum Reprod 1999; 14: 2075 – 2079.
109. Leaman DW, Cross JC, Roberts RM. Multiple regulatory elements are required to direct trophoblast
interferon gene expression in choriocarcinoma cells and trophectoderm. Mol Endocrinol. 1994 Apr; 8
(4): 456-68.
110. Leaman DW, Roberts RM. Genes for the trophoblast interferons in sheep, goat, and musk ox and
distribution of related genes among mammals. J Interferon Res. 1992 Feb; 12 (1): 1-11.
111. Lee J, Banu SK, Nithy TK, Stanley JA, Arosh JA. Early pregnancy induced expression of prostaglandin
E2 receptors EP2 and EP4 in the ovine endometrium and regulated by interferon tau through multiple
cell signaling pathways. Mol Cell Endocrinol. 2011 Aug 31.
112. Leung ST, Derecka K, Mann GE, Flint AP, Wathes DC. Uterine lymphocyte distribution and interleukin
expression during early pregnancy in cows. J Reprod Fertil 2000; 119: 25-33.
113. Li J, Alexenko AP, Roberts RM. A bifunctional vector suitable for both site-directed mutagenesis and
recombinant expression of interferon-tau in Escherichia coli. Protein Expr Purif. 1995 Aug; 6(4): 401-7.
114. Li J, Roberts RM. Interferon-tau and interferon-alpha interact with the same receptors in bovine endometrium. Use of a readily iodinatable form of recombinant interferon-tau for binding studies. J Biol
Chem 1994a; 269: 13544-50.
115. Li J, Roberts RM. Structure-function relationships in the interferon-tau (IFN-tau). Changes in receptor
binding and in antiviral and antiproliferative activities resulting from site-directed mutagenesis performed near the carboxyl terminus. J Biol Chem. 1994b; 269: 24826-33.
________________________________________________________________________ 90
___________________________________________________________________________
116. Litwińczuk Z i Szulc T. (red.); Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL Warszawa; 2005:,97.
117. Lonergan P, Rizos D, Gutierrez-Adán A, Moreira PM, Pintado B, de la Fuente J, Boland MP. Temporal
divergence in the pattern of messenger RNA expression in bovine embryos cultured from the zygote to
blastocyst stage in vitro or in vivo. Biol Reprod. 2003 Oct; 69 (4): 1424-31.
118. Lopes AS, Larsen LH, Ramsing N, Løvendahl P, Räty M, Peippo J, Greve T, Callesen H. Respiration rates
of individual bovine in vitro-produced embryos measured with a novel, non-invasive and highly sensitive
microsensor system. Reproduction. 2005 Nov; 130 (5): 669-79.
119. Lopes AS, Madsen SE, Ramsing NB, Løvendahl P, Greve T, Callesen H. Investigation of respiration of
individual bovine embryos produced in vivo and in vitro and correlation with viability following transfer.
Hum Reprod. 2007 Feb; 22 (2): 558-66.
120. Loureiro B, Block J, Favoreto MG, Carambula S, Pennington KA, Ealy AD, Hansen PJ. Consequences of
conceptus exposure to colony-stimulating factor 2 on survival, elongation, interferon-τ secretion, and
gene expression. Reproduction 2011; 141:617-24.
121. Low BG, Hansen PJ, Drost M, Gogolin-Ewens KJ. Expression of major histocompatibility complex
antigens on the bovine placenta. J Reprod Fertil. 1990 Sep; 90 (1): 235-43.
122. Majewska M. Ocena jakościowa i ilościowa subpopulacji limfocytów obecnych we krwi obwodowej i
błonie śluzowej macicy u krów we wczesnej ciąży. Praca magisterska (2006): Wydział Biologii i Hodowli
Zwierząt UP we Wrocławiu.
123. Malinowski A. Immunologiczne zaburzenia rozrodu w: Kowalski M. (red.), 2000: Immunologia kliniczna.
Mediton – Łódź: 557-593.
124. Mały Rocznik Statystyczny 2010
125. Mándi Y, Vécsei L. The kynurenine system and immunoregulation. J Neural Transm. 2011 Jul 9.
126. Maneglier B, Rogez-Kreuz C, Spreux-Varoquaux O, Malleret B, Thérond P, Samah B, Drouet I, Dormont
D, Advenier C, Clayette P. Comparative effects of two type I interferons, human IFN-alpha and ovine
IFN-τ on indoleamine-2,3-dioxygenase in primary cultures of human macrophages. Fundam Clin Pharmacol 2007; 21: 29-34.
127. Mann GE, Lamming GE. Relationship between maternal endocrine environment, early embryo development and inhibition of the luteolytic mechanism in cows. Reproduction 2001; 121: 175-178.
128. Martal J, Chêne N, Camous S, Huynh L, Lantier F, Hermier P, L'Haridon R, Charpigny G, Charlier M,
Chaouat G. Recent developments and potentialities for reducing embryo mortality in ruminants: the
role of IFN-tau and other cytokines in early pregnancy. Reprod Fertil Dev. 1997; 9 (3): 355-80.
129. Martal JL, Chêne NM, Huynh LP, L'Haridon RM, Reinaud PB, Guillomot MW, Charlier MA, Charpigny
SY. IFN-tau: a novel subtype I IFN1. Structural characteristics, non-ubiquitous expression, structurefunction relationships, a pregnancy hormonal embryonic signal and cross-species therapeutic potentialities. Biochimie. 1998 Aug-Sep; 80 (8-9): 755-77.
130. Martin C, Pessemesse L, De La Llosa-Hermier MP, Martal J, Djiane J, Charlier M. Interferon-tau
upregulates prolactin receptor mRNA in the ovine endometrium during the peri-implantation period.
Reproduction 2004; 128: 99-105.
________________________________________________________________________ 91
___________________________________________________________________________
131. Massirer KB, Hirata MH, Silva AE, Ferraz ML, Nguyen NY, Hirata RD. Interferon-alpha receptor 1 mRNA
expression in peripheral blood mononuclear cells is associated with response to interferon-alpha therapy of patients with chronic hepatitis C. Braz J Med Biol Res. 2004 May; 37 (5): 643-7.
132. Matsuda-Minehata F, Katsumura M, Kijima S, Christenson RK, Imakawa K. Different levels of ovine
interferon-tau gene expressions are regulated through the short promoter region including Ets-2 binding site. Mol Reprod Dev. 2005 Sep; 72 (1): 7-15.
133. Matsunaga S, Osawa T, Geshi M, Takahashi H, Inumaru S, Yokomizo Y, Miyake YI. Effect of a single
intrauterine administration of recombinant bovine interferon-τ on day 7 of the estrous cycle on the
luteal phase length and blood profile in dairy cows. Res Vet Sci. 2011.
134. Medawar PD. Some immunological and endocrinological problems raised by the evolution of viviparity
in vertebrates. Symposium of the Society for Experimental Biology. 1953: 320.
135. Michael DD, Alvarez IM, Ocón OM, Powell AM, Talbot NC, Johnson SE, Ealy AD. Fibroblast growth
factor-2 is expressed by the bovine uterus and stimulates interferon-tau production in bovine trophectoderm. Endocrinology. 2006b; 147: 3571-9.
136. Michael DD, Wagner SK, Ocón OM, Talbot NC, Rooke JA, Ealy AD (2006a). Granulocyte-macrophage
colony-stimulating-factor increases interferon-tau protein secretion in bovine trophectoderm cells. Am J
Reprod Immunol 2006a; 56: 63-7.
137. Mincheva-Nilsson L, Hammarström S, Hammarström ML. Human decidual leukocytes from early
pregnancy contain high numbers of gamma delta+ cells and show selective down-regulation of alloreactivity. J Immunol. 1992 Sep 15; 149 (6): 2203-11.
138. Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and
cytotoxicity assays. J Immunol Methods. 1983 Dec 16; 65 (1-2): 55-63.
139. Mujtaba MG, Soos JM, Johnson HM. CD4 T suppressor cells mediate interferon tau protection against
experimental allergic encephalomyelitis. J Neuroimmunol 1997; 75: 35-42.
140. Murphy D, Detjen KM, Welzel M, Wiedenmann B, Rosewicz S. Interferon-alpha delays S-phase
progression in human hepatocellular carcinoma cells via inhibition of specific cyclin-dependent kinases.
Hepatology. 2001 Feb; 33 (2): 346-56.
141. Nagaoka K, Sakai A, Nojima H, Suda Y, Yokomizo Y, Imakawa K, Sakai S, Christenson RK. A
chemokine, interferon (IFN)-gamma-inducible protein 10 kDa, is stimulated by IFN-τ and recruits immune cells in the ovine endometrium. Biol Reprod 2003; 68:1413-21.
142. Nagaya H, Kanaya T, Kaki H, Tobita Y, Takahashi M, Takahashi H, Yokomizo Y, Inumaru S. Establishment of a large-scale purification procedure for purified recombinant bovine interferon-tau produced by
a silkworm-baculovirus gene expression system. J Vet Med Sci. 2004 Nov; 66 (11): 1395-401.
143. Neira JA, Tainturier D, L'Haridon RM, Martal J. Comparative IFN-tau secretion after hatching by bovine
blastocysts derived ex vivo and completely produced in vitro. Reprod Domest Anim. 2007; 42: 68-75.
144. Niks M, Otto M, Busová B, Stefanovic J. Quantification of proliferative and suppressive responses of
human T lymphocytes following ConA stimulation. J Immunol Methods. 1990 Feb 9; 126 (2): 263-71.
________________________________________________________________________ 92
___________________________________________________________________________
145. Nitta A, Shirasuna K, Haneda S, Matsui M, Shimizu T, Matsuyama S, Kimura K, Bollwein H, Miyamoto
A. Possible involvement of IFNT in lymphangiogenesis in the corpus luteum during the maternal recognition period in the cow. Reproduction. 2011 Sep 20.
146. Niwano Y, Hansen TR, Kazemi M, Malathy PV, Johnson HD, Roberts RM, Imakawa K. Suppression of Tlymphocyte blastogenesis by ovine trophoblast protein-1 and human interferon-alpha may be independent of interleukin-2 production. Am J Reprod Immunol 1989; 20: 21-6.
147. Nojima H, Nagaoka K, Christenson RK, Shiota K, Imakawa K. Increase in DNA methylation downregulates conceptus interferon-tau gene expression. Mol Reprod Dev. 2004; 67: 396-405.
148. Nowell PC. Phytohemagglutinin: an initiator of mitosis in cultures of normal human leukocytes. Cancer
Res. 1960 May; 20: 462-6.
149. O'Gorman GM, Al Naib A, Ellis SA, Mamo S, O'Doherty AM, Lonergan P, Fair T. Regulation of a bovine
nonclassical major histocompatibility complex class I gene promoter. Biol Reprod 2010; 83: 296-306.
150. Okuda K, Kasahara Y, Murakami S, Takahashi H, Woclawek-Potocka I, Skarzynski DJ. Interferon-tau
blocks the stimulatory effect of tumor necrosis factor-alpha on prostaglandin F2alpha synthesis by bovine endometrial stromal cells. Biol Reprod 2004; 70: 191-7.
151. Oliveira JF, Henkes LE, Ashley RL, Purcell SH, Smirnova NP, Veeramachaneni DN, Anthony RV, Hansen TR. Expression of interferon (IFN)-stimulated genes in extrauterine tissues during early pregnancy
in sheep is the consequence of endocrine IFN-tau release from the uterine vein. Endocrinology. 2008
Mar; 149 (3): 1252-9.
152. Overstrom EW, Duby RT, Dobrinsky J, Roche JF, Boland MP. Viability and oxidative metabolism of the
bovine blastocyst. Theriogenology. 1992;37: 269-73
153. Parent J, Chapdelaine P, Sirois J, Fortier MA. Expression of microsomal prostaglandin E synthase in
bovine endometrium: coexpression with cyclooxygenase type 2 and regulation by interferon-tau. Endocrinology 2002; 143:2936-43.
154. Parent J, Villeneuve C, Alexenko AP, Ealy AD, Fortier MA. Influence of different isoforms of recombinant
trophoblastic interferons on prostaglandin production in cultured bovine endometrial cells. Biol Reprod.
2003 Mar; 68 (3): 1035-43.
155. Parish CR. Fluorescent dyes for lymphocyte migration and proliferation studies. Immunol Cell Biol.
1999 Dec; 77 (6): 499-508.
156. Paula-Lopes FF, Chase CC Jr, Al-Katanani YM, Krininger CE 3rd, Rivera RM, Tekin S, Majewski AC,
Ocon OM, Olson TA, Hansen PJ. Genetic divergence in cellular resistance to heat shock in cattle: differences between breeds developed in temperate versus hot climates in responses of preimplantation embryos, reproductive tract tissues and lymphocytes to increased culture temperatures. Reproduction.
2003 Feb; 125 (2): 285-94.
157. Pende D, Sivori S, Accame L, Pareti L, Falco M, Geraghty D, Le Bouteiller P, Moretta L, Moretta A. HLAG recognition by human natural killer cells. Involvement of CD94 both as inhibitory and as activating
receptor complex. Eur J Immunol. 1997 Aug; 27 (8): 1875-80.
________________________________________________________________________ 93
___________________________________________________________________________
158. Pogue SL, Preston BT, Stalder J, Bebbington CR, Cardarelli PM. The receptor for type I IFNs is highly
expressed on peripheral blood B cells and monocytes and mediates a distinct profile of differentiation
and activation of these cells. J Interferon Cytokine Res. 2004 Feb; 24 (2): 131-9.
159. Pontzer CH, Bazer FW, Johnson HM. Antiproliferative activity of a pregnancy recognition hormone,
ovine trophoblast protein-1. Cancer Res. 1991 Oct; 51 (19): 5304-7.
160. Pontzer CH, Yamamoto JK, Bazer FW, Ott TL, Johnson HM. Potent anti-feline immunodeficiency virus
and anti-human immunodeficiency virus effect of IFN-tau. J Immunol. 1997 May; 158 (9): 4351-7.
161. Pru JK, Rueda BR, Austin KJ, Thatcher WW, Guzeloglu A, Hansen TR. Interferon-tau suppresses
prostaglandin F2alpha secretion independently of the mitogen-activated protein kinase and nuclear factor kappa B pathways. Biol Reprod. 2001 Mar; 64 (3): 965-73.
162. Quade MJ, Roth JA. Dual-color flow cytometric analysis of phenotype, activation marker expression,
and proliferation of mitogen-stimulated bovine lymphocyte subsets. Vet Immunol Immunopathol. 1999
Jan 4; 67 (1): 33-45.
163. Quah BJ, Parish CR. The use of carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFSE) to monitor
lymphocyte proliferation. J Vis Exp. 2010 Oct; (44).
164. Ramsoondar JJ, Christopherson RJ, Guilbert LJ, Dixon WT, Ghahary A, Ellis S, Wegmann TG, Piedrahita JA. Lack of class I major histocompatibility antigens on trophoblast of periimplantation blastocysts
and term placenta in the pig. Biol Reprod. 1999 Feb; 60 (2): 387-97.
165. Renner L, Schwabe A, Döll S, Höltershinken M, Dänicke S. Effect of rare earth elements on beef cattle
growth performance, blood clinical chemical parameters and mitogen stimulated proliferation of bovine
peripheral blood mononuclear cells in vitro and ex vivo. Toxicol Lett. 2011 Mar 25; 201 (3): 277-84.
166. Rieger D, Guay P. Measurement of the metabolism of energy substrates in individual bovine blastocysts.
J Reprod Fertil. 1988 Jul; 83 (2): 585-91.
167. Roberts RM, Ealy AD, Alexenko AP, Han CS, Ezashi T. Trophoblast interferons. Placenta. 1999 May; 20
(4): 259-64.
168. Roberts RM, Liu L, Alexenko A. New and atypical families of type I interferons in mammals: comparative
functions, structures, and evolutionary relationships. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 1997; 56: 287325.
169. Roberts RM, Liu L, Guo Q, Leaman D, Bixby J. The evolution of the type I interferons. J Interferon
Cytokine Res. 1998 Oct;18 (10): 805-16. Erratum in: J Interferon Cytokine Res 1999 Apr;19 (4): 427
170. Roberts RM. Interferon-tau, a Type 1 interferon involved in maternal recognition of pregnancy. Cytokine
Growth Factor Rev. 2007 Oct-Dec; 18 (5-6): 403-8.
171. Robinson RS, Fray MD, Wathes DC, Lamming GE, Mann GE. In vivo expression of interferon tau mRNA
by the embryonic trophoblast and uterine concentrations of interferon tau protein during early pregnancy in the cow. Mol Reprod Dev 2006; 73: 470-4.
172. Robinson RS, Mann GE, Lamming GE, Wathes DC. The effect of pregnancy on the expression of uterine
oxytocin, oestrogen and progesterone receptors during early pregnancy in the cow. J Endocrinol. 1999
Jan; 160 (1): 21-33.
________________________________________________________________________ 94
___________________________________________________________________________
173. Rogez C, Martin M, Dereuddre-Bosquet N, Martal J, Dormont D, Clayette P. Anti-human immunodeficiency virus activity of tau interferon in human macrophages: involvement of cellular factors and betachemokines. J Virol. 2003 Dec; 77 (23): 12914-20.
174. Rogez-Kreuz C, Manéglier B, Dereuddre-Bosquet N, Dormont D, Clayette P. Lack of IFN-gamma production in response to antigenic stimulation in human IFN-tau-treated lymphocytes. J Interferon Cytokine
Res 2005; 25: 444-52.
175. Rosenfeld CS, Han CS, Alexenko AP, Spencer TE, Roberts RM. Expression of interferon receptor subunits, IFNAR1 and IFNAR2, in the ovine uterus. Biol Reprod. 2002 Sep; 67 (3): 847-53.
176. Rubinstein YR, Pontzer CH. Loss of interferon alpha and interferon tau-induced antiviral protection in
interferon regulatory factor-2 DNA-binding domain dominant negative mutants. Antiviral Res 2000; 46:
207-13.
177. Russell DF, Baqir S, Bordignon J, Betts DH. The impact of oocyte maturation media on early bovine
embryonic development. Mol Reprod Dev. 2006; 73: 1255-70.
178. Ryan AM, Gallagher DS, Womack JE. Somatic cell mapping of omega and trophoblast interferon genes
to bovine syntenic group U18 and in situ localization to chromosome 8. Cytogenet Cell Genet. 1993; 63
(1): 6-10.
179. Rycombel D.: Produkcja wołowiny i cielęciny. Publikacja Funduszu Współpracy Agro-Info w serii Polska
Wieś w Europie 2004. (http://www.agro.mckirg.ires./rynki/wolowina.pdf)
180. Saini V, Arora S, Yadav A, Bhattacharjee J. Cytokines in recurrent pregnancy loss. Clin Chim Acta
2011; 412: 702-8.
181. Sakurai T, Bai H, Konno T, Ideta A, Aoyagi Y, Godkin JD, Imakawa K. Function of a transcription factor
CDX2 beyond its trophectoderm lineage specification. Endocrinology 2010; 151: 5873-81.
182. Sakurai T, Sakamoto A, Muroi Y, Bai H, Nagaoka K, Tamura K, Takahashi T, Hashizume K, Sakatani
M, Takahashi M, Godkin JD, Imakawa K. Induction of endogenous interferon tau gene transcription by
CDX2 and high acetylation in bovine nontrophoblast cells. Biol Reprod 2009; 80: 1223-31.
183. Samuel CE. Interferons, Interferon Receptors, Signal Transducer and Transcriptional Activators, and
Interferon Regulatory Factors. J Biol Chem 2007; 282: 20045-20046.
184. Sandra O, Bataillon I, Roux P, Martal J, Charpigny G, Reinaud P, Bolifraud P, Germain G, Al-Gubory
KH. Suppressor of cytokine signalling (SOCS) genes are expressed in the endometrium and regulated by
conceptus signals during early pregnancy in the ewe. J Mol Endocrinol 2005; 34: 637-44.
185. Sartori R, Gümen A, Guenther JN, Souza AH, Caraviello DZ, Wiltbank MC. Comparison of artificial
insemination versus embryo transfer in lactating dairy cows. Theriogenology. 2006 Apr 15; 65 (7): 131121.
186. Schmid I, Cole SW, Zack JA, Giorgi JV. Measurement of lymphocyte subset proliferation by three-color
immunofluorescence and DNA flow cytometry. J Immunol Methods. 2000 Feb 21; 235 (1-2): 121-31
187. Senda T, Saitoh SI, Mitsui Y, Li J, Roberts RM. A three-dimensional model of interferon-tau. J Interferon Cytokine Res. 1995; 15: 1053-60.
________________________________________________________________________ 95
___________________________________________________________________________
188. Short EC Jr, Geisert RD, Helmer SD, Zavy MT, Fulton RW. Expression of antiviral activity and induction of 2',5'-oligoadenylate synthetase by conceptus secretory proteins enriched in bovine trophoblast
protein-1. Biol Reprod. 1991 Feb; 44 (2): 261-8.
189. Skarzynski DJ, Bogacki M, Kotwica J. Involvement of ovarian steroids in basal and oxyticin-stimulated
prostaglandin F2α secretion by the bovine endometrium in vitro. Theriogenology; 1999b; 52: 385-397.
190. Skarżyński DJ, Miyamoto Y, Okuda K. Production of prostaglandin F2α by cultured bovine endometrial
cells in response to tumor necrosis factor α: cell type specifity and intracellular mechanisms. Biology of
Reproduction; 2000; 62: 1116-1120.
191. Skopets B, Li J, Thatcher WW, Roberts RM, Hansen PJ. Inhibition of lymphocyte proliferation by bovine
trophoblast protein-1 (type I trophoblast interferon) and bovine interferon-alpha I1. Vet Immunol Immunopathol. 1992 Oct; 34 (1-2): 81-96.
192. Smith JL, Barker CR. Production of mitogenic factor by concanavalin A stimulated lymphocytes. Clin
Exp Immunol. 1972 Dec; 12 (4): 507-14.
193. Song G, Satterfield MC, Kim J, Bazer FW, Spencer TE. Progesterone and interferon tau regulate leukemia inhibitory factor receptor and IL6ST in the ovine uterus during early pregnancy. Reproduction
2009; 137 (3): 553-65.
194. Song G, Spencer TE, Bazer FW. Cathepsins in the ovine uterus: regulation by pregnancy, progesterone,
and interferon tau. Endocrinology 2005; 146: 4825-33.
195. Soos JM, Mujtaba MG, Subramaniam PS, Streit WJ, Johnson HM. Oral feeding of interferon tau can
prevent the acute and chronic relapsing forms of experimental allergic encephalomyelitis. J Neuroimmunol 1997; 75: 43-50.
196. Soos JM, Subramaniam PS, Hobeika AC, Schiffenbauer J, Johnson HM. The IFN pregnancy recognition
hormone IFN-tau blocks both development and superantigen reactivation of experimental allergic encephalomyelitis without associated toxicity. J Immunol. 1995 Sep 1; 155 (5): 2747-53.
197. Sparreboom A, Rongen HAH, van Bennekom. WP Assays for interferons and interleukins in biological
matrices. Analytica Chimica Acta . 1994Sept; 295 (1-2): 1-26.
198. Spencer TE, Bazer FW. Conceptus signals for establishment and maintenance of pregnancy. Reprod
Biol Endocrinol. 2004 Jul; 2: 49.
199. Spencer TE, Bazer FW. Ovine interferon tau suppresses transcription of the estrogen receptor and
oxytocin receptor genes in the ovine endometrium. Endocrinology 1996; 137: 1144-7.
200. Spencer TE, Ott TL, Bazer FW. Expression of interferon regulatory factors one and two in the ovine
endometrium: effects of pregnancy and ovine interferon tau. Biol Reprod 1998; 58: 1154-62.
201. Spencer TE, Sandra O, Wolf E. Genes involved in conceptus-endometrial interactions in ruminants:
insights from reductionism and thoughts on holistic approaches. Reproduction. 2008 Feb; 135 (2): 16579.
202. Spencer TE, Stagg AG, Ott TL, Johnson GA, Ramsey WS, Bazer FW. Differential effects of intrauterine
and subcutaneous administration of recombinant ovine interferon tau on the endometrium of cyclic
ewes. Biol Reprod 1999; 61 (2): 464-70.
________________________________________________________________________ 96
___________________________________________________________________________
203. Stankiewicz W. Hematologia weterynaryjna. PZRiL, Warszawa; 1973: 26.
204. Stevenson JS. Reproductive management of dairy cows in high milk-producing herds. J Dairy Sci.
2001; 84 (E. Suppl.): E128-E143.
205. Stewart MD, Johnson GA, Vyhlidal CA, Burghardt RC, Safe SH, Yu-Lee LY, Bazer FW, Spencer TE.
Interferon-tau activates multiple signal transducer and activator of transcription proteins and has complex effects on interferon-responsive gene transcription in ovine endometrial epithelial cells. Endocrinology. 2001 Jan;142(1):98-107.
206. Stiekema FE, Kapsenberg ML. Accessory cell requirements in mitogen-induced rabbit T lymphocyte
proliferation in an improved tissue culture system. In Vitro Cell Dev Biol. 1987 Apr; 23 (4): 253-6.
207. Stojkovic M, Wolf E, Büttner M, Berg U, Charpigny G, Schmitt A, Brem G. Secretion of biologically
active interferon tau by in vitro-derived bovine trophoblastic tissue. Biol Reprod. 1995 Dec; 53 (6):
1500-7.
208. Storie I, Sawle A, Goodfellow K, Whitby L, Granger V, Ward RY, Peel J, Smart T, Reilly JT, Barnett D.
Perfect count: a novel approach for the single platform enumeration of absolute CD4+ T-lymphocytes.
Cytometry B Clin Cytom. 2004 Jan; 57 (1): 47-52.
209. Subramaniam PS, Khan SA, Pontzer CH, Johnson HM. Differential recognition of the type I interferon
receptor by interferons tau and alpha is responsible for their disparate cytotoxicities. PNAS 1995; 92:
12270-4.
210. Swain JE, Bormann CL, Clark SG, Walters EM, Wheeler MB, Krisher RL. Use of energy substrates by
various stage preimplantation pig embryos produced in vivo and in vitro. Reproduction. 2002 Feb; 123
(2): 253-60.
211. Tabakov VU, Litvina MM, Schepkina JV, Jarilin AA, Chestkov VV. Studying the proliferation of human
peripheral blood T lymphocytes in serum-free medium. Bull Exp Biol Med. 2009 Jan; 147 (1): 120-4.
212. Teixeira MG, Austin KJ, Perry DJ, Dooley VD, Johnson GA, Francis BR, Hansen TR. Bovine granulocyte
chemotactic protein-2 is secreted by the endometrium in response to interferon-tau (IFN-tau). Endocrine. 1997 Feb; 6 (1): 31-7.
213. Tekin S, Ealy AD, Wang SZ, Hansen PJ. Differences in lymphocyte-regulatory activity among variants of
ovine IFN-tau. J Interferon Cytokine Res. 2000 Nov; 20 (11): 1001-5.
214. Tekin S, Hansen PJ. Natural killer-like cells in the sheep: functional characterization and regulation by
pregnancy-associated proteins. Exp Biol Med (Maywood) 2002; 227: 803-11.
215. Tierney TJ, Simpson-Morgan MW. The proliferative responses of lymphocytes from foetal calves and
adult cattle. Vet Immunol Immunopathol. 1997 Oct 6; 59 (1-2): 49-64.
216. Tithof PK, Roberts MP, Guan W, Elgayyar M, Godkin JD. Distinct phospholipase A2 enzymes regulate
prostaglandin E2 and F2alpha production by bovine endometrial epithelial cells. Reprod Biol Endocrinol
2007; 5: 16.
217. Todd I, McElveen JE, Lamming GE. Ovine trophoblast interferon enhances MHC class I expression by
sheep endometrial cells. J Reprod Immunol. 1998 Feb; 37 (2): 117-23.
________________________________________________________________________ 97
___________________________________________________________________________
218. Tuo W, Bazer FW, Davis WC, Zhu D, Brown WC (1999a). Differential effects of type I IFNs on the growth
of WC1- CD8+ gamma delta T cells and WC1+ CD8- gamma delta T cells in vitro. J Immunol 1999;
162: 245-53.
219. Tuo W, MacMillan H, Günter N, Bazer FW, Brown WC. Upregulation of interleukin-4 and IFN-gamma
expression by IFN-tau, a member of the type I IFN family. J Interferon Cytokine Res. 1999 Feb; 19 (2):
179-87.
220. Vander Wielen AL, King GJ. Intraepithelial lymphocytes in the bovine uterus during the oestrous cycle
and early gestation. J Reprod Fertil. 1984 Mar; 70 (2): 457-62.
221. Walczak R, Śniadek P, Dziuban JA, Kluger J, Chełmońska-Soyta A. Supravital fluorometric apoptosis
detection in a single mouse embryo using lab-on-a-chip. Lab Chip. 2011, 11, 3263-8
222. Walczak R. Lab-on-a-chip fluorescence detection with image sensor and software-based image conditioning. Bulletin of the Polish Academy of Science Technical Science. 2011; 59 (2): 157-65
223. Walker AM, Kimura K, Roberts RM. Expression of bovine interferon-tau variants according to sex and
age of conceptuses. Theriogenology. 2009 Jul; 72 (1): 44-53.
224. Walsh SW, Williams EJ, Evans AC. A review of the causes of poor fertility in high milk producing dairy
cows. Anim Reprod Sci 2011; 123: 127-38.
225. Wang B, Goff AK. Interferon-tau stimulates secretion of macrophage migration inhibitory factor from
bovine endometrial epithelial cells. Biol Reprod 2003; 69:1690-6.
226. Waters WR, Nonnecke BJ, Olsen SC, Palmer MV. Effects of pre-culture holding time and temperature
on interferon-gamma responses in whole blood cultures from Mycobacterium bovis-infected cattle. Vet
Microbiol. 2007 Jan; 119 (2-4): 277-82.
227. Wegmann TG, Lin H, Guilbert L, Mosmann TR. Bidirectional cytokine interactions in the maternal-fetal
relationship: is successful pregnancy a TH2 phenomenon? Immunol Today 1993; 14: 353-6.
228. Wessely R. Interference by interferons: Janus faces in vascular proliferative diseases. Cardiovasc Res
2005; 66: 433-43.
229. Williams DL, Lo JL, Amborski GF. Enrichment of T lymphocytes from bovine peripheral blood
mononuclear cells using an immuno-affinity depletion technique ("panning"). Vet Immunol
Immunopathol. 1986 Feb; 11 (2): 199-204.
230. Wilson R, Jenkins C, Miller H, McInnes IB, Moore J, McLean MA, Walker JJ. Abnormal cytokine levels
in non-pregnant women with a history of recurrent miscarriage. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
2004 Jul; 115 (1): 51-4.
231. Winkelman GL, Roberts RM, James Peterson A, Alexenko AP, Ealy AD. Identification of the expressed
forms of ovine interferon-tau in the periimplantation conceptus: sequence relationships and comparative biological activities. Biol Reprod. 1999 Dec; 61 (6): 1592-600.
232. Woclawek Potocka I, Brzezicka E, Skarzynski DJ. Lysophosphatic acid modulates prostaglandin secretion in the bovine endometrial cells differently on Days 8-10 of the estrous cycle and early pregnancy.
Journal of Reproduction and Development; 2009; 55(4): 393-399.
________________________________________________________________________ 98
___________________________________________________________________________
233. Wood GW. Is restricted antigen presentation the explanation for fetal allograft survival? Immunol Today.
1994 Jan; 15 (1): 15-8.
234. Xavier F, Lagarrigue S, Guillomot M, Gaillard-Sanchez I. Expression of c-fos and jun protooncogenes in
ovine trophoblasts in relation to interferon-tau expression and early implantation process. Mol Reprod
Dev 1997; 46: 127-37.
235. Xiao CW, Liu JM, Sirois J, Goff AK. Regulation of cyclooxygenase-2 and prostaglandin F synthase gene
expression by steroid hormones and interferon-tau in bovine endometrial cells. Endocrinology 1998;
139: 2293-9.
236. Xiao CW, Murphy BD, Sirois J, Goff AK. Down-regulation of oxytocin-induced cyclooxygenase-2 and
prostaglandin F synthase expression by interferon-tau in bovine endometrial cells. Biol Reprod. 1999
Mar;60(3): 656-63.
237. Xu N, Takahashi Y, Matsuda F, Sakai S, Christenson RK, Imakawa K. Coactivator CBP in the regulation
of conceptus IFNtau gene transcription. Mol Reprod Dev 2003; 65: 23-9.
238. Yamaguchi H, Ikeda Y, Moreno JI, Katsumura M, Miyazawa T, Takahashi E, Imakawa K, Sakai S,
Christenson RK. Identification of a functional transcriptional factor AP-1 site in the sheep interferon tau
gene that mediates a response to PMA in JEG3 cells. Biochem J 1999a; 340: 767-73.
239. Yamaguchi H, Ikeda Y, Taylor A, Katsumura M, Miyazawa T, Takahashi E, Imakawa K, Sakai S. Effects
of PMA and transcription factors on ovine interferon-tau transactivation in various cell lines. Endocr J.
1999b; 46: 383-8.
240. Yamaguchi H, Katsumura M, Imakawa K, Sakai S, Christenson RK. Analysis of possible silencer elements of ovine interferon-tau gene. Endocr J 2000; 47:137-42.
241. Yang QE, Johnson SE, Ealy AD. Protein kinase C delta mediates fibroblast growth factor-2-induced
interferon-tau expression in bovine trophoblast. Biol Reprod 2011; 84: 933-43.
242. Yankey SJ, Hicks BA, Carnahan KG, Assiri AM, Sinor SJ, Kodali K, Stellflug JN, Stellflug JN, Ott TL.
Expression of the antiviral protein Mx in peripheral blood mononuclear cells of pregnant and bred, nonpregnant ewes. J Endocrinol. 2001 Aug; 170 (2): R7-11.
243. Yao N, Wan PC, Hao ZD, Gao FF, Yang L, Cui MS, Wu Y, Liu JH, Liu S, Chen H, Zeng SM. Expression of
interferon-tau mRNA in bovine embryos derived from different procedures. Reprod Domest Anim. 2009
Feb; 44 (1): 132-9.
244. Żółkowski J, Przysucha T. Praktyczne porady dla hodowców bydła. Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
2005: 115
________________________________________________________________________ 99
___________________________________________________________________________
VIII. Streszczenie
Głównym założeniem pracy było opracowanie metody oceny aktywności biologicznej
IFN-τ produkowanego przez zarodki bydlęce metodą IVM-IVF (in vitro Maturation - in vitro
Fertilisation) na podstawie jego antyproliferacyjnego oddziaływania wobec limfocytów krwi
obwodowej bydła, jako techniki która w przyszłości będzie mogła służyć do kwalifikacji
zarodków do zabiegu embiotransferu. W pracach pilotażowych użyto roIFN-tau. Wykazano,
że populacją docelową dla ro-IFN-τ są limfocyty T z receptorem TCRγδ+. Ocenę
efektywności antyproliferacyjnej oparto o technikę cytometrii i metodę mikromiareczkowania
kolorymetryczną z MTT.
Hamowanie proliferacji limfocytów TCRγδ+ przez ro-IFN-τ okazało się być bardzo
czułym wskaźnikiem jego aktywności. Antyproliferacyjne efekt ro-IFN-τ zależał od jego
stężenia a przy niskich jego wartościach efekt ten był liniowy. W celu ograniczenia wpływu
osobniczej wrażliwości limfocytów na działanie IFN-tau opracowano metodę kontroli
aktywności antyproliferacyjnej IFN-tau wobec krikonserwowanych limfocytów krwi
obwodowej wyselekcjonowanego zwierzęcia. Zawarty w supernatantach znad hodowli
zarodków IFN-τ
wykazywał antyproliferacyjną aktywność wobec
kriokonserwowanych
limfocytów krwi obwodowej, w tym wobec limfocytów z receptorem TCRγδ,+ jednak efekt
nie zależał od jego stężenia..
W celu ostatecznej weryfikacji przydatności opracowanego testu, w przyszłości należy
dopracować sposób przygotowania prób do badań, w tym ograniczenia (eliminacji) wpływu
czynników zawartych w medium hodowlanym, sprawdzić zdolność hamowania proliferacji
supernatantów znad hodowli pojedynczych zarodków oraz co najważniejsze sprawdzić czy
zdolność hamowania proliferacji przez IFN-tau pochodzenia zarodkowego ma wpływ na
wyniki embriotransferu. Przedstawiona w pracy metoda jest całkowicie nieinwazyjna i nie
wyklucza stosowania innych testów oceny zarodków a konieczna do badań objętość materiału
jest stosunkowo mała.
Dodatkowym efektem prowadzonych badań było opracowanie prostej, taniej i
stosunkowo szybkiej techniki oceny proliferacji przy zastosowaniu cytometrii przepływowej.
Słowa kluczowe: interferon tau, limfocyty, zarodki bydlęce, ocena zarodków, MTT,
cytometria przepływowa
________________________________________________________________________ 100
Download