POLE MAGNETYCZNE: PRAWO GAUSSA, B

advertisement
POLE MAGNETYCZNE:
PRAWO GAUSSA, B-S
TRANSFORMACJE
RELATYWIST. POLA E-M
STACJONARNE
RÓWNANIA MAXWELLA
Wprowadzenie
„
„
„
„
„
„
Pole magnetyczne, jedna z postaci pola elmg:
wytwarzane przez zmiany pola elektrycznego w
czasie, lub przez układ poruszających się
ładunków
Pole magnetyczne działa na poruszające się
ładunki (prąd elektryczny). Pole magnetyczne
charakteryzują wektory: H, B
Oddziaływanie pola magn. z pojedynczym
ładunkiem - siła Lorentza
Prąd płynący w przewodniku wytwarza pole
magnetycznego - prawo Ampère’a
Pole magnetyczne wytwarzane przez obwód
z prądem określa prawo Biota-Savarta
Pole magnetyczne (bez czasu) można opisać
równ. Maxwella (stacjonarne)
divB = 0 i rotB = μ0j
2
Właściwości pola magnetycznego
„
„
Pole magnetyczne nie jest polem
r
zachowawczym, ponieważ cyrkulacja B
wektora po konturze zamkniętym jest
różna od zera
Pole magnetyczne jest polem wirowym.
3
Strumień magnetyczny
ƒ Def.:Strumień magnetyczny, strumień Φ
wektora natężenia pola magnetycznego H lub
indukcji magnetycznej B , przenikający przez
powierzchnię S, określony odpowiednio wzorami:
ΦH
r
r
= ∫ H ⋅ dS
⋅
S
r r
Φ B = ∫ B ⋅ dS
S
gdzie n - wersor normalny
do powierzchni S
4
Strumień magnetyczny
ƒ Jednostką strumienia magnetycznego w układzie
SI jest weber, w układzie CGS makswel.
[ΦB] = Wb = T·m2 = N·m/A = V·s
Gdy:
r r
B || dS
⇒
ΦB
r
r
B ⊥ dS
⇒
ΦB = 0
ma wartość
maksymalną
5
r r
Strumień magnetyczny Φ B = ∫ B ⋅ dS
S
ƒ Prawo Gaussa: Strumień magnetyczny
przez dowolną zamkniętą powierzchnię
równa się zeru.
r r
B
⋅
d
S
=
0
∫
SV
V
SV
6
Postać różniczkowa prawa Gaussa
r r
∫ B ⋅ dS =
S
r
∫ div B ⋅ dV
V
∫ divB ⋅ dV = 0
V
r
divB = 0
oZmieniamy
całkę
powierzchniową na
objętościową
oTen
warunek jest słuszny dla
każdej objętości w przypadku gdy
funkcja podcałkowa jest w każdym
punkcie pola równa zeru. A więc
dywergencja pola magnetycznego
jest równa zeru, (jest to jedno z
równań Maxwella)
7
Transformacje
r v
relatywistyczne pól B, E.
„
Przypadek 1:
9
W układzie laboratoryjnym (x,y) nie mamy
pola magnetycznego:
r
B=0
(I = 0 )
9Istnieje
pole
elektryczne
y
λ
X
y’
r
E≠0
λ
E=
2πε o r
V
X’
λ–
liniowa gęstość elektronów
przewodnika
8
Transformacje
r v
relatywistyczne pól B, E.
9
Ruchomy obserwator zaobserwuje, że w
przewodniku popłynie prąd (w kierunku –x),
którego wartość możemy wyrazić wzorem:
I =λ ⋅ v
'
9
'
Wynikiem czego będzie pojawienie się pola:
r μ o λ' ⋅ v
= μ oε o v ⋅ E '
B=
2π y
'
λ
gdzie : E ' =
2πε o y
9
Transformacje
r v
relatywistyczne pól B, E.
B = ε o μ o vE
'
9
'
1
gdzie : ε o μo = 2
c
Z przekształceń otrzymujemy wzór na pole
magnetyczne:
r
r v r
B = 2 ×E
c
10
Transformacje
r v
relatywistyczne pól B, E.
„
Przypadek 2:
9
W układzie laboratoryjnym (x,y) nie mamy
pola elektrycznego:
v
E=0
(λ = 0)
y
X
y’
9Istnieje
pole
magnetyczne
r
B≠0
(I ≠ 0 )
I
V
X’
11
Transformacje
r v
relatywistyczne pól B, E.
9
Ruchomy obserwator zaobserwuje, że w
przewodniku pojawi się pole elektryczne,
którego wartość możemy wyrazić wzorem:
r
r r
E = −v × B
12
Prawo Biota – Savarta
„
„
„
„
Pozwala obliczyć B z rozkładu prądu (I = const.).
Obliczenia są proste gdy rozkład prądów jest
symetryczny.
W innym przypadku to dzielimy prądy na
nieskończenie małe elementy (rysunek)
Stosujemy prawo Biota-Savarta obliczamy pole
takich elementów, a następnie sumujemy je żeby
uzyskać wypadkowy wektor B
13
Prawo Biota – Savarta
c.d.
Element przewodnika dl z
prądem I daje przyczynę dB
do indukcji magnetycznej
dl
r
dB
r
r μo I dl × rˆ
dB =
2
4π r
14
Prawo Biota – Savarta
„
c.d.
Stosując wzór transformacyjny przejdziemy od
pola elektrostatycznego do pola magnetycznego.
r
E( r ) =
1
q
ˆ
r
2
4πε o r
r
r v r
B = 2 ×E
c
Wzór opisujący pole
elektrostatyczne –
natężenie pola
Wzór transformacyjny
pól elektromagnetycznych
15
Prawo Biota – Savarta
wyprowadzenie wzoru
r vr ⎛ 1 q ⎞
B = 2 × ⎜⎜
rˆ ⎟
2 ⎟
c ⎝ 4πε 0 r ⎠
r
r μo
v × rˆ
⋅q⋅ 2
B=
4π
r
1
= ε o μo
2
c
Różniczkujemy
obustronnie równanie
q → dq
(w el. dl)
r
dl
× rˆ
r μo
dB =
⋅ dq ⋅ dt 2
4π
r
16
Prawo Biota – Savarta
wyprowadzenie wzoru
„Wartość
wynosi:
„Wartość
-
liczbowa dB zgodnie z prawem Biota-Savarta
μo I dl ⋅ sin ϕ
dB =
2
4π
r
B wynosi:
r
r
B = ∫ dB
l
17
Prawo Biota – Savarta
wyprowadzenie wzoru
-
„W
przypadku pola
magnetycznego
prostoliniowego
przewodnika linie sił pola
są, jak łatwo stwierdzić
doświadczalnie,
koncentrycznymi okręgami
a ich zwrot określa reguła
śruby prawoskrętnej.
18
Przykład:
Prostoliniowy przewodnik z prądem
dl
r
Zastosujmy wzór do obliczenia
pola pochodzącego od
nieskończenie długiego
przewodnika.
B
μo μr IdI sin φ
dB =
2
4π
r
19
Przykład:
(c.d.)
μo μr Idl sin φ μo μr dl sin φ
=
B=∫
I∫
2
4π r
4π
r2
r =
ro
sin φ
dl =
CD = rd ϕ
dl =
CD
sin φ
rd φ
sin φ
Podstawiamy te wartości
do wzoru:
=
ro d φ
sin 2 φ
Przekształcamy:
φ2
μo μ r
μo μ r I
(cos φ1 − cos φ2 )
B=
I ∫ sin φdφ =
4π ro φ
4πro
1
20
Przykład:
(c.d.)
„
„
Dla wszystkich elementów nieskończenie
długiego przewodnika kąt ϕ1=0, a kąt ϕ2=π.
A więc indukcja magnetyczna wytwarzana przez
prąd jest dana wzorem:
μo μ r 2 I
B=
4π ro
21
Natężenie pola magnetycznego
„
Natężenie pola magnetycznego: H jest to
wielkość wektorowa charakteryzująca pole
magnetyczne.
r
r B
r
−M
H=
μo
Gdzie:
r
r
M = χm ⋅ H
M to wektor
namagnesowaniamagnetyzacja
χm
podatność magnetyczna
ośrodków
22
Natężenie pola magnetycznego
„
Podstawiając wyrażenie na wektor namagnesowania do równania wyjściowego, otrzymujemy:
r
H=
„
r
B
μo
r
− χmH
⇒
r
r
B
H=
μ o (1 + χ m )
Podstawiając bezwymiarową wielkość: μr = (1 + χm) –
nazywamy względną przenikalnością magnetyczną lub
r
H =
r
B
μoμr
przenikalnością magnetyczną.
A
[H ] =
m
23
Natężenie pola magnetycznego
„
„
Wektor H ma ten sam kierunek i zwrot co wektor
B, lecz μομr mniejszy od niego co do wartości bez
względnej (w ośrodkach anizotropowych wektor
H i B nie mają w ogólności takich samych
kierunków).
Mając natężenie pola magnetycznego wyznaczymy
pole magnetyczne:
r
r
B = μoμr ⋅ H
24
Ze względu na właściwości
magnetyczne ciała dzielimy na:
„
diamagnetyki (μ<1) momenty indukowane
wszystkie ciała (szczególnie z pm=0)
np. woda μr=0,999991
„
paramagnetyki (μ>1) momenty własne
pojedyncze atomy z pm
np. glin μr=1,000008
„
magnetyki (np. ferromagnetyki) (μ>>1) kryształy
z budową domenową
np. stal μr=300 (zależy od natężenia pola)
pm – magnetyczny moment dipolowy
25
Równania Maxwella
dla pól stacjonarnych
„
„
Prawo Gaussa dla pola
elektrycznego
r r Qwew
∫∫ E ⋅ dS =
SV
Prawo Gaussa dla pola
magnetycznego
∫∫
„
Potencjalność pola
elektrostatycznego
„
Prawo Ampere’a
εo
r r
B ⋅ dS = 0
r r
E ≠ E (t )
r r
B ≠ B(t )
r ρ wew
div E =
εo
r
divB = 0
SV
r r
∫ E ⋅ dl = 0
l
r r
∫ B ⋅ dl = μo I wew
l
r
rotE = 0
r
r
rotB = μo j
26
Download