Choroby przewlekłe wg obwieszczenia w sprawie wykazu

advertisement
Choroby przewlekłe wg obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych
1. Akromegalia
2. Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
3. Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z
nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z
nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z
nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na
białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka
krowiego
4. Amyloidoza
5. Anemia aplastyczna
6. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego
7. Astma
8. Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po
przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku życia
9. Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia
przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u
których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale
działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
10. Bradykardia u dzieci do 18 roku życia
11. Choroba afektywna dwubiegunowa
12. Choroba Alzheimera
13. Choroba i zespół Parkinsona
14. Choroba Leśniowskiego-Crohna
15. Choroba refluksowa, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie
trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia
16. Choroba von Willebrandta
17. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy u dzieci
18. Choroby autoimmunizacyjne
19. Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
20. Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością
wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową
21. Cukrzyca
22. Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na
dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
23. Diagnostyka niedoboru białka C i białka S
24. Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego
25. Endometrioza
26. Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
27. Epidermolysis bullosa
28. Fenyloketonuria
29. Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii)
30. Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
31. Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w
przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub
kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z
powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
32. Hiperurykemia
33. Jaskra
34. Leczenie doraźne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poniżej 10 kg
35. Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburzeń rytmu serca zwłaszcza
u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w
przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory
36. Leczenie dystonii wrażliwej na levodopę oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18
roku życia
37. Leczenie guzów wydzielających insulinę oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku
życia
38. Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia
39. Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku życia
40. Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia
41. Leczenie nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca u dzieci
42. Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów
neuroendokrynnych
43. Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi
układu krwiotwórczego
44. Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory
45. Leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory
46. Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego,
kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka napadów
anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczyniaków
wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia
47. Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej
48. Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub
allogenicznym przeszczepie szpiku
49. Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie
szpiku
50. Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku życia
51. Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia
52. Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia
53. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic
leukemia)
54. Małopłytkowości i anemie hemolityczne oporne na leczenie sterydami
55. Małopłytkowości oporne na leczenie
56. Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie
57. Miastenia
58. Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od
implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od
implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom
59. Moczówka prosta przysadkowa
60. Mukowiscydoza
61. Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku życia
62. Nadciśnienie tętnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia
63. Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia
64. Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u
dzieci do 18 roku życia
65. Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia
66. Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18
roku życia
67. Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz
niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia
68. Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja pęcherza,
nieneurogenna dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia
69. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami,
takimi jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją
bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu
leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży.
70. Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym w
monoterapii u dzieci do 12 roku życia
71. Neuralgia popółpaścowa przewlekła
72. Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia
73. Niedoczynność tarczycy
74. Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia
toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia
75. Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie
tętnicze - u dzieci do 18 roku życia
76. Nieżyt infekcyjny lub alergiczny nosa
77. Nieżyt trąbki słuchowej powikłany wysiękowym zapaleniem ucha
78. Nowotwory złośliwe
79. Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych
80. Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
81. Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy
82. Nowotwory złośliwe - Rak prostaty
83. Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem
przesączania lub nadciśnienia ocznego: 1) w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mogą
odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b)
niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą
stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania; 2) jako leczenie
wspomagające do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść
ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na
leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z
uwagi na przeciwwskazania.
84. Osteoporoza
85. Osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą
pomenopauzalną (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem
kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami
lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów
86. Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i
polskimi
87. Padaczka
88. Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia
89. Padaczka oporna na leczenie
90. Padaczka u dzieci
91. Padaczka u dzieci do 1 roku życia
92. Padaczka u dzieci do 30 miesiąca życia
93. Padaczka z napadami nieświadomości dla dzieci do 3 roku życia
94. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML)
95. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS)
96. Pierwotna dyskineza rzęsek
97. Postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi
98. Postępowanie wspomagające przy objawowych przerzutach w ośrodkowym układzie
nerwowym
99. Postępowanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym
przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego
100. Postępowanie wspomagające u chorych z objawowymi przerzutami w ośrodkowym układzie
nerwowym
101. Postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory
102. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia)
103. Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu
w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych
104. Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi
105. Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia
106. Profilaktyka osteoporozy posterydowej
107. Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi
108. Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niższym ryzykiem
109. Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej
gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niższym ryzykiem, w
szczegóności u chorych poddawanych chemioterapii o założeniu radykalnym
110. Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów
111. Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki
limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab
112. Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki
limfatycznej
113. Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych
114. Przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w
nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi)
115. Przerost gruczołu krokowego
116. Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18
roku życia
117. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
118. Przewlekłe owrzodzenia
119. Rak piersi w II rzucie hormonoterapii
120. Schizofrenia
121. Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas
leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w
wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
122. Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami
w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
123. Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu
nerwowego
124. Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
125. Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
126. Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku - u dzieci do 18 roku życia
127. Stan po resekcji trzustki
128. Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania
129. Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
130. Stany spastyczności związane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u
dzieci
131. Steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie
naczyń - u dorosłych
132. Steroidzależny i cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie
naczyń, nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku - u
dzieci do 18 roku życia
133. Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko
mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w
postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło
efektu, a także w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie
mieszanki elementarnej zwyczajnej
134. Stwardnienie rozsiane
135. Stwardnienie zanikowe boczne
136. Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie
przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia
137. U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z
zaleceniami EULAR i polskimi
138. Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
139. Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po
udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem
140. Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po
udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 roku życia
141. W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układową
(Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)
142. Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną
chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka
143. Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną
chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka
144. Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
145. Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz
typu II – kauzalgia
146. Wirusowe zapalenie krtani u dzieci
147. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
148. Wspomaganie leczenia bólu oraz powikłań radioterapii u chorych na nowotwory
149. Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu
150. Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia
151. Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu
wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu
zespołu antyfosfolipidowego
152. Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków,
napadowe tachyarytmie nadkomorowe, częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór u
dzieci do 18 roku życia
153. Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci
do 18 roku życia
154. Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom kończyny,
rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z
transplantacją do 110 dni po przeszczepie
155. Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów
miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110
dni po przeszczepie
156. Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po
przeszczepie
157. Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
158. Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia
159. Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia
160. Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów i szpiku
- u dzieci w wieku do 18 roku życia
161. Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej
mózgu
162. Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią
163. Zastoinowa niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
164. Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
165. Zespół aktywacji makrofagów (MAS)
166. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste
zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia
167. Zespół antyfosfolipidowy w ciąży
168. Zespół hemofagocytowy (HLH)
169. Zespół mielodysplastyczny (MDS)
170. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego
(zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia
171. Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym
172. Zespół POEMS
173. Zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu
174. Żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej
alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub
kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna
W szczególnych sytuacjach związanych ze stanem pacjenta lub jego sytuacją możliwe są
odstępstwa od przewidzianych zasad i wystawienie recepty refundowanej również w innych
schorzeniach niż wymienione powyżej.
Download