ODPOWIEDZI DO TESTU „ZOOLOGIA” (SPOTKANIE7,8)

advertisement
ODPOWIEDZI DO TESTU „ZOOLOGIA” (SPOTKANIE7,8)
NR
PYT.
1.
ODPOWIEDŹ
A) oś x – wysycenie hemoglobiny tlenem(%)
oś y – ciśnienie parcjalne tlenu (mm Hg)
120
100
wysycenie
hemoglobiny tlenem
(%) A
80
60
wysycenie
hemoglobiny tlenem
(%) B
40
20
0
0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5
10
15
20
B) A- żaba dorosła, B- kijanka
C) Hemoglobina kijanki ma wyższe powinowactwo do tlenu niż żaby dorosłej.
D) Kijanki żyją w wodzie, gdzie zawartość tlenu i tempo jego dyfuzji jest niższe niż w
powietrzu, stąd konieczność wyższego powinowactwa tlenu do hemoglobiny kijanek.
E) Kijanka – skrzela, żaba dorosła – płuca i skóra
Narządy czepne (haczyki, przyssawki), duża rozrodczość.
Ryba morska. Ryba ta żyjąc w środowisku hipertonicznym cierpi na niedobór wody (woda „ucieka”
z organizmu). Pije więc wodę, prowadzi oszczędną gospodarkę wodną wydalając zagęszczony mocz i
usuwa nadmiar soli mineralnych pochodzących z wody morskiej, przez skrzela.
Np. rozwój kresomózgowia; podział kresomózgowia na półkule; pofałdowanie kresomózgowia;
redukcja płatów węchowych
A – glista ludzka, zarażenie przez brudną, nieprzygotowaną wodę, brudne ręce, niemyte warzywa
itp.
B- tasiemiec nieuzbrojony, zarażenie przez zjedzenie surowego, niedogotowanego, nieprzebadanego
mięsa wołowego
C- włosień kręty - zarażenie przez zjedzenie surowego, niedogotowanego, nieprzebadanego mięsa
wieprzowego, dzika
Jest to zjawisko neotenii. Można przyśpieszać lub opóźniać metamorfozę płaza poprzez podawanie
odpowiednich dawek hormonów tarczycy.
Zaskroniec, salamandra, padalec, węgorz – są to organizmy zmiennocieplne.
A, D
B układ wydalniczy protonefrydialny prawie wyłącznie spełnia rolę osmoregulacyjną, występuje u
płazińców.
Są to narządy homologiczne – podobny plan budowy wewnętrznej, wspólne pochodzenie, ale różnice
zewnętrzne ze względu na przystosowania do różnych typów lokomocji.
Wykształcenie się obiegów krwi dużego i małego usprawnia wymianę gazową w płucach, a podział
komory na prawą i lewą zapobiega mieszaniu się krwi utlenowanej i odtlenowanej, co pozwala na
efektywny transport gazów oddechowych po organizmie.
Struna grzbietowa, cewka nerwowa
Paproć: pokolenie płciowe to gametofit (przedrośle) jest haploidalne (n), pokolenie bezpłciowe to
sporofit jest diploidalny ( 2n).
Chełbia modra: pokolenie płciowe to meduza jest diploidalna ( 2n), pokolenie bezpłciowe to polip
jest diploidalny ( 2n).
A) a- żyły, b- tętnica
B) ciepło krąży między naczyniami krwionośnymi (żyły –tętnice), nie ulega
rozpraszaniu.
C) kaczka, łabędź
15.
16.
17.
18.
19.
Jest to symetria promienista, charakterystyczna dla organizmów osiadłych. Symetria ta jest korzystna
dla osiadłego ukwiała, ponieważ organizm ten może odbierać bodźce dochodzące ze wszystkich
stron ciała, a przez to efektywniej bronić się i zdobywać pokarm.
Pijawka lekarska jest pasożytem zewnętrznym –żywi się krwią kręgowców. Kiedy znajdzie
odpowiedniego żywiciela przysysa się do jego skóry, nacina ją i wysysa jednorazowo dużą ilość
krwi. Gromadzi ją w uchyłkach wola – stąd jego rozmiary, a następnie systematycznie zużywa przez
długi czas. Gruczoły ślinowe pijawki wydzielają hirudynę – substancje zapobiegającą krzepnięciu
krwi, co umożliwia jej pobieranie i przechowywanie w stanie płynnym.
A- owodnia, zapewnia zarodkowi rozwój w środowisku wodnym, chroni zarodek przed urazami
mechanicznymi
B- omocznia- gromadzi i przechowuje zbędne azotowe produkty przemiany metabolicznej
rozwijającego się organizmu
C- kosmówka, uczestniczy w wymianie gazowej rozwijającego się organizmu
Wzrost i metamorfoza są u owadów sterowane hormonalnie. Wpływ tych hormonów jest
następujący:
 Linienie larw bez przepoczwarzenia wymaga wysokiego stężenia hormonu
juwenilnego i ekdyzonu
 Przepoczwarzanie odbywa się przy niskim stężeniu hormonu juwenilnego i
wysokim stężeniu ekdyzonu
 Ostatnie linienie, w wyniku którego z poczwarki wydostaje się postać dorosła
owada – imago- wymaga wysokiego stężenia ekdyzonu przy braku hormonu
juwenilnego.
Utrzymujący się wysoki poziom hormonu juwenilnego może przedłużać czas trwania stadium
larwalnego owada i opóźniać przeobrażenie w postać dorosłą.
Rodzaj
Toksyczność
Rozpuszczalnoś Energetyczne
Organizmy
wydalanego
związku
ć w wodzie
koszty syntezy
wydalające
związku
głównie dany
związek
Bardzo duża
Bardzo duża
małe
Bezkręgowce
Amoniak
wodne, niższe
wodne
strunowce,
krokodyl
Duża
średnia
duże
Ryby
Mocznik
chrzęstnoszkielet
owe, płazy, ssaki
mała
Bardzo mała
Bardzo duże
Bezkręgowce
Kwas moczowy
lądowe, gady
lądowe, ptaki
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards