3. Dach zielony w systemie odwróconym 2. Dach w systemie

advertisement
2. Dach w systemie
odwróconym
z dociàżajàcà warstwà
żwirowà
3. Dach zielony
w systemie odwróconym
Często jednym z głównych priorytetów
architektury, uwzględniającej aspekty
przyszłości i ekologii, jest „odzyskiwanie”,
2.1
Zagadnienia projektowe
w miarę możliwości, terenów
3.1 Długotrwałe badania
Praktyczne badania dachów w systemie odwróconym, użytkowanych
w okresie do 18 lat, wykazały
ich długotrwałą funkcjonalność.
Właściwości termoizolacyjne
badanych płyt ROOFMATE,
wykonanych ze STYROFOAM,
Standardowym rozwiązaniem dachu
zielonych zajętych przez budynki poprzez
w systemie odwróconym jest układ
wykonywanie ogrodów na dachach.
warstw wykończony dociążającą
Ogrody dachowe, zwłaszcza na
warstwą żwirową. Generalnie warstwa
obszarach miejskich, spełniają dwie
dociążająca z płukanego żwiru o nomi-
ważne funkcje. Zapewniają
nalnej wielkości ziaren 16/32 mm musi
powiększenie terenów zielonych
mieć minimum 50 mm grubości.
i przyczyniają się w dużym stopniu,
Warstwa dociążająca w strefach
dzięki zatrzymywaniu wody,
brzegowych na dachach budynków
do odciążenia systemu kanalizacji
szczególnie narażonych na działanie
deszczowej.
zwiększonych sił odrywających,
Ekstensywnie lub intensywnie
wywołanych przez wiatr, musi być
uprawiany dach w systemie
zabezpieczona dodatkowym
odwróconym jest prostą dobrze
dociążeniem w postaci płyt
sprawdzoną konstrukcją dachu
chodnikowych lub elementów
płaskiego o dużej trwałości.
blokujących. Pomiędzy płytami izolacji
Płyty izolacyjne na dachach zielonych
ułożonymi w jednej warstwie na wzór
spełniają szczególnie ważną funkcję
3.2
Zagadnienia projektowe
3.2.1 Warstwa
izolacji przeciwwodnej
cegieł i żwirową warstwą dociążającą
ochronną dla warstwy izolacji
Warstwa izolacji przeciwwodnej
należy ułożyć dyfuzyjną warstwę
przeciwwodnej.
dachów zielonych musi być odporna
zmieniły się bardzo nieznacznie
podczas długiego okresu ich
eksploatacji.
rozdzielającą z geowłókniny
na korzenie roślin, w przeciwnym
polipropylenowej o małej nasiąkliwości,
razie należy zainstalować oddzielną
z zakładką 200 mm. Warstwa ta
warstwę zabezpieczającą przed
wraz z warstwą dociążającą zapewni
korzeniami roślin.
wystarczające przyleganie powierzchni
Dalsze zabezpieczenie warstwy
płyt uniemożliwiając ich poderwanie
izolacji przeciwwodnej stanowią
przez wiatr lub podnoszenie przez
płyty ROOFMATE.
nagromadzoną wodę opadową.
Spadki dachu i otwory odprowadzające
wodę muszą być zaprojektowane
2.2
Układ warstw
w taki sposób, aby uniknąć
długotrwałego zanurzenia w wodzie
2
1
płyt izolacyjnych ROOFMATE,
jak również stałego gromadzenia się
wody w warstwie odwadniającej
3
intensywnie uprawianych dachów
4
5
10
1 – żwir 16/32 mm, min. grubość 50 mm
2 – dyfuzyjna, odporna na gnicie warstwa
geowłókniny pilipropylenowej,
110–140 g/m2, układana luzem,
z 200 mm zakładem
3 – ROOFMATE SL, układane luzem,
krawędzie na styk
4 – polimerowo-bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa
5 – płyta konstrukcyjna
zielonych.
Bliższe informacje na temat
zapewnienia wodoodporności
podane są także w punkcie 1.2.3
„Odwodnienie, izolacja przeciwwodna”.
Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja dachów p∏askich w systemie odwróconym
Dach zielony w systemie odwróconym
3.2.2 Rozwiàzania
STYROFOAM – izolacja
z płyt ROOFMATE
systemy odwadniające spełniające
Odporność na wilgoć i duża
i filtracyjnej (jak np. Secudrän), które
wytrzymałość na ściskanie płyt
zapewniają uzyskanie prostej, lekkiej
ROOFMATE SL sprawia, że świetnie
struktury zielonego dachu o uprawie
nadają się one na izolację dachów
ekstensywnej.
zielonych w systemie odwróconym.
Geowłóknina, położona nad warstwą
Na dachach zielonych poddanych
odwadniającą, zapobiega wymywaniu
działaniu dużych obciążeń można
drobnych cząstek organicznych
stosować płyty FLOORMATE.
z warstwy wegetacyjnej, co mogłoby
Bliższe informacje podane są
powodować zatrzymywanie odpływu
w punkcie 1.2.5.
wody. Do tego celu stosowana jest
jednocześnie funkcje warstwy
rozdzielającej, odwadniającej
dyfuzyjna, odporna na gnicie tkanina
3.2.3 Warstwa rozdzielajàca
z włókna sztucznego
Dyfuzyjna warstwa rozdzielająca
(np. z polipropylenu) o gramaturze
zapobiega przedostawaniu się
około 110–140 g/m2.
drobnego materiału z warstwy
płytami. Jednocześnie zapewnia ona
3.2.5 Warstwa wegetacyjna,
rośliny
płytom izolacyjnym ochronę
Dachy o ekstensywnej uprawie
mechaniczną. Zwykle do tego celu
Zalecane jest stosowanie warstw
stosowana jest dyfuzyjna, odporna
wegetacyjnych o mieszanym podłożu,
na gnicie tkanina z włókna z tworzyw
wykazujących pewną zdolność do
sztucznych (np. polipropylenu)
zatrzymywania wody. Warstwy
odwadniającej do połączeń pomiędzy
o gramaturze około 110–140 g/m
2
i o małej nasiąkliwości.
wegetacyjne na bazie keramzytu lub
gliny łupkowatej pełnią jednocześnie
rolę odwodnienia. Dzięki temu można
3.2.4 Warstwa odwadniajàca
i filtrujàca
pominąć warstwę odwadniającą.
Na ogół warstwy odwadniające
warstwy w granicach 8 do 10 cm.
wykonywane są z płukanego
Korzenie roślin w warstwie
okrągłego żwiru lub drobnego
wegetacyjnej mają działanie
kruszywa (30–40 mm), keramzytu
stabilizujące, zapobiegają poderwaniu
lub różnych rodzajów wyrobów
płyt przez wiatr. Wzdłuż krawędzi
odwadniających (maty odwadniające,
i na obszarach łączenia zaleca się
wytłaczane płyty odwadniające itd.)
stosowanie dociążenia.
Korzystna jest minimalna grubość tej
Keramzyt, oprócz pełnienia roli
warstwy wegetacyjnej, pomaga także
Dachy o intensywnej uprawie
w odwodnieniu pozwalając na szybkie
Warstwa wegetacyjna dachów
odprowadzenie nadmiaru wody
zielonych o intensywnej uprawie,
deszczowej.
w zależności od wymagań,
Z drugiej strony wilgoć może łatwo
może składać się z jednego lub
dyfundować przez otwartą strukturę
kilku typów podłoża zgodnie
materiału. Można stosować także
z zaleceniami projektanta.
Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja dachów p∏askich w systemie odwróconym
11
Dach zielony w systemie odwróconym
3.3
Układy warstw
3.3.1 Dach zielony o uprawie ekstensywnej z oddzielnà warstwà odwadniajàcà
roślinność ekstensywna
warstwa wegetacyjna, 80–100 mm
geowłóknina filtrująca
warstwa drenażowa (lub mata drenująca
z geowłókniną)
warstwa oddzielająca (np. geowłóknina
polipropylenowa), 110–140 g/m2
ROOFMATE SL
polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
odporna na korzenie
płyta konstrukcyjna
3.3.2 Dach zielony o uprawie ekstensywnej z połàczonà warstwà odwadniajàcà i wegetacyjnà
roślinność ekstensywna (rozchodniki, trawy, mchy)
warstwa wegetacyjno-drenażowa, 80–100 mm
warstwa drenażowa (np. geowłóknina
polipropylenowa), 110–140 g/m2
ROOFMATE SL
polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
odporna na korzenie
płyta konstrukcyjna
3.3.3 Dach zielony o uprawie intensywnej
roślinność
warstwa ziemi (grubość użytkowa
z reguły > 200 mm)
geowłóknina filtrująca
warstwa drenująca (żwir lub mata drenująca)
warstwa filtrująca (np. geowłóknina
polipropylenowa), 110–140 g/m2
ROOFMATE SL
polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
odporna na korzenie
płyta konstrukcyjna
12
Rozwiàzania STYROFOAM: Izolacja dachów p∏askich w systemie odwróconym
Download