HART

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne z TSwSS’06
Sieci miejscowe
 Model warstwowy sieci miejscowej
HART
 Standardy prądowe w telemechanice analogowej, w szczególności 4 .. 20 mA
 Model warstwowy sieci Hart
 Warstwa fizyczna; medium transmisyjne; konfiguracje sieci Hart; kodowanie
transmisyjne – Bell 202, przyczyna stosowania kodowania transmisyjnego
 Warstwa łącza danych; metoda dostępu do medium; struktura ramki – transmisja
znakowa
AS-i



CAN




Model warstwowy sieci AS-i
Warstwa fizyczna; medium transmisyjne; konfiguracje sieci i ogólna budowa
modułów; kodowanie transmisyjne PE/APM, rysunek z komentarzem, przyczyna
stosowania kodowania transmisyjnego
Warstwa łącza danych; metoda dostępu do medium; struktura ramek; z czego wynika
wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji; na czym polegają możliwości transmisji
sygnałów analogowych
CAN a model warstwowy OSI
Warstwa fizyczna; medium transmisyjne; konfiguracje sieci i ogólna budowa
modułów; sygnały magistrali CAN; synchronizacja bitowa
Warstwa łącza danych; metoda dostępu do medium; nieniszczący arbitraż ; struktura
ramek; z czego wynika wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji; obsługa błędów;
Typy kontrolerów sieci CAN
Modbus
 Model warstwowy sieci Modbus
 Warstwa fizyczna; medium transmisyjne; konfiguracje sieci;
 Warstwa łącza danych; metoda dostępu do medium; dwa podstawowe tryby
transmisji Modbus – transmisja znakowa; struktura ramek; zabezpieczenie ramek;
obsługa błędów;
INTERBUS
 Organizacja węzłów i transmisja w sieci INTERBUS
Technologie internetowe w systemach sterowania
 Systemy czasu rzeczywistego
 Rodzaje transmisji i typy kanałów komunikacyjnych
 Modele dostępu do medium
 Warstwowy model intersieci
 Protokoły warstwy transportowej: TCP i UDP
 Wybrane protokoły warstwy aplikacyjnej: TELNET, FTP, TFTP SMTP, HTTP
 Sieć Ethernet
 Standard Ethernet w systemach przemysłowych
 Wykorzystanie usług internetowych dla celów przemysłowych
 Usługi internetowe w realizacji systemów typu SCADA




Usługi internetowe w realizacji funkcji typu raportowanie
Usługi internetowe w realizacji funkcji typu monitorowanie
Problemy realizacji sterowania w intersieci
Bezpieczeństwo systemów przemysłowych wykorzystujących intersieci
Programowanie mikrokontrolerów – algorytmy synchroniczne
Realizacja zależności czasowych (timery programowe)





Realizacja i obsługa timerów programowych przy wykorzystaniu przerwań
mikrokontrolera
Realizacja timerów programowych w j. C (pominąć ewentualne deklaracje rejestrów)
Dla podanego procesu narysować sieć działań i przekształcić logiczną sieć działań
do postaci algorytmu synchronicznego
Podaną sieć działań, zawierającą rozgałęzienia równoległe lub alternatywne (typu
wyboru), przekształcić do postaci algorytmu synchronicznego
Programowa realizacja algorytmu synchronicznego w j. C (pominąć ewentualne
deklaracje rejestrów)
Testowanie
Magistrala JTAG (IEEE 1149.1)













Najczęściej spotykane przyczyny błędów pakietów elektronicznych
Testowanie wewnątrzobwodowe (ang. In-Circuit); definicja, koncepcja testera
Testowanie funkcjonalne; definicja, koncepcja testera
Przyczyny poszukiwania innych metod testowania
Sygnały magistrali IEEE 1149.1
Testowanie metodą ścieżki brzegowej (ang. Boundary Scan)
Architektura układu wyposażonego w magistrale JTAG
Podstawowe rejestry systemu JTAG
Diagram stanów sterownika TAP (ang. Test Access Port controller)
Budowa komórki rejestru brzegowego
Tryby pracy (rodzaje testowania) systemu JTAG
Instrukcje zdefiniowane w standardzie IEEE 1149.1
Sposoby łączenia układów wyposażonych w ścieżkę brzegową (magistralę JTAG)
Download