Instrukcja obsługi Pojemnościowa sonda poziomu LK31

advertisement
Instrukcja obsługi
R
Pojemnościowa
sonda poziomu
704046/00
05/06
LK31
Spis treści
Elementy wskazujące i przyciski programujące .................................... 4
Funkcje i własności ................................................................................5
Funkcjonalność urządzenia ....................................................................5
Montaż ....................................................................................................8
Podłączenie elektryczne .......................................................................10
Programowanie .................................................................................... 11
Montaż i ustawienie / praca .................................................................17
Dane techniczne ...................................................................................19
Rysunek wymiarowy .............................................................................21
Istotne uwagi dla użytkowników
• Instrukcja obsługi jest częścią produktu. Prosimy o jej uważne
przeczytanie przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
• Zaleca się zachowanie instrukcji dla późniejszego użytku.
• Prosimy o przekazanie instrukcji obsługi późniejszym właścicielom
lub użytkownikom produktu.
• Jeśli kiedykolwiek otrzymają Państwo suplement do niniejszej
instrukcji obsługi, prosimy o jego dołączenie.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.
• Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów
dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
• Napięcie zasilania spełniające wymogi EN50178, SELV, PELV.
• Urządzenie spełnia odpowiednie przepisy i dyrektywy UE.
Nieprawidłowe lub nieuważne użytkowanie urządzenia
może doprowadzić do jego wadliwego działania lub wywołać
niepożądane efekty w Państwa aplikacji.
Dlatego też montaż, podłączenie elektryczne, konserwacja i
obsługa urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany personel, upoważniony przez operatora
maszyny.
• Urządzenie jest zgodne z normą EN 6100-6-4. Urządzenie może
spowodować zakłócenia fal radiowych w otoczeniu gospodarstw
domowych. Jeśli wystapią takie zakłócenia, użytkownik musi
podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.
2
Struktura menu
M
S
M
S
M
S
M
M
M
M
S
M
M
S
M
S
M
S
M
M
M
M
Mode/Enter
Set
M
S
3
Elementy wskazujące i przyciski programujące
1
2
3
Mode/Enter
Set
4
5
2 zielone diody
LED
Świecąca dioda LED sygnalizuje wybraną jednostkę:
- Dioda LED 1 = Poziom w cm
- Dioda LED 2 = Poziom w calach
2
Żółta dioda LED
Sygnalizacja stanu wyjścia
świeci się, jeśli wyjście OUT-OP (zabezpieczenie
przepełnieniowe) jest zamknięte.
3
4-cyfrowy
wyświetlacz
alfanumeryczny
- Wskazanie aktualnego poziomu medium w zbiorniku
- Sygnalizacja pracy i błędów
- Wskazanie parametrów i ich wartości
4
Przycisk
Set
5
Przyciski Mode /
Enter
1
4
- Nastawa wartości parametrów (przewijanie poprzez
przytrzymanie wciśniętego przycisku; krokowo poprzez
jednokrotne naciśnięcie)
Wybór parametrów i potwierdzenie
wartości parametrów, wybór punktów menu.
Funkcje i własności
Zastosowanie
Sonda poziomu LK31 została specjalnie zaprojektowana by spełnić
wymagania przemysłu obrabiarkowego. Szczególnie dobrze nadaje
się do kontroli płynów chłodzących (także zanieczyszczonych) jak
również cieczy chłodząco-smarujących oraz olejów hydraulicznych.
Ograniczenia w stosowaniu
• Sonda nie nadaje się do mediów silnie przewodzących i
przylegających, granulatów i materiałów sypkich, kwasów i
zasad. Nie należy jej stosować w przemyśle spożywczym i galwanotechnice.
• Sonda nie nadaje się do stosowania w szlifierkach.
• Istnieje ryzyko, iż piana o dobrej przewodności zostanie zinterpretowana jako ciecz, i tym samym urządzenie błędnie określi
poziom płynu w zbiorniku. Należy sprawdzić czy opisana sytuacja występuje w Państwa aplikacji.
• Dla wody i mediów wodnopodobnych o temperaturach > 35°C
urządzenie musi być montowane w tulei ochronnej (Nr katalogowy E43100, E43101, E43102).
Funkcjonalność urządzenia
Zasada pomiaru
Sonda określa poziom cieczy wykorzystując pojemnościową zasadę
pomiaru:
• Medium oddziałuje na wytwarzane przez sondę pole elektryczne tak, iż zmianie pola elektrycznego odpowiada wytworzenie
sygnału pomiarowego, który jest przetwarzany elektronicznie.
• Na poprawność pomiaru znacząco wpływa przenikalność elektryczna medium. Media o wysokiej przenikalności (np. woda)
generują silny sygnał pomiarowy, natomiast media o mniejszej
przenikalności (np. oleje) sygnał odpowiednio słabszy.
5
• Strefa aktywna sondy składa się z 16 pojemnościowych segmentów pomiarowych. Generują one sygnał pomiarowy w
zależności od stopnia zanurzenia sondy pomiarowej w medium.
Funkcjonalność urządzenia
• Urządzanie może być instalowane w zbiornikach o różnych rozmiarach. Elementy montażowe mogą być umieszczone również
w aktywnej strefie pomiarowej. Należy stosować się do instrukcji
montażowych (→ strona 8).
• Czułość i sposób detekcji medium mogą zostać ustawione w celu
dostosowania do różnych mediów. Dzięki temu urządzenie niezawodnie wykrywa media płynne o bardzo małej przenikalności
elektrycznej (np. olej).
• Automatyczne dopasowanie umożliwia prostą i bezpieczną
konfigurację. Za pomocą dopasowania (→ strona 13) urządzenie
może zostać dostosowane do monitorowanego zbiornika.
Uwaga:
Dopasowanie jest konieczne w celu zapewnienia niezawodnego
działania sondy poziomu! Gdy na wyświetlaczu pojawi się symoznacza to, że dopasowanie nie zostało wykonane a
bol
urządzenie nie przełączy się w tryb pracy!
• Urządzenie posiada zintegrowane, niezależne zabezpieczenie
przepełnieniowe. Sonda pomiarowa posiada zintegrowany
segment pomiarowy OP, który stanowi definiowany przez
użytkownika punkt zabezpieczenia przepełnieniowego OP o
przypisanym mu wyjściu OUT-OP. Typowy czas odpowiedzi przy
sygnalizacji przepełnienia wynosi 450ms, maksymalnie 720ms.
Wybrany segment pomiarowy jest w tym samym czasie używany
do dopasowania. Dlatego też wymaga się zachować minimalną
odległości tego segmentu od ścian zbiornika, pokrywy zbiornika i
adaptera montażowego (→ strona 8).
• Urządzenie wyświetla bieżącą wartość poziomu i generuje proporcjonalny do tej wartości analogowy sygnał wyjściowy. Wyjście
analogowe (OUT2) może zostać skonfigurowane jako wyjście
prądowe lub wyjście napięciowe: I = 4 ... 20mA / U = 0 ... 10V.
• Strefa pomiędzy dnem zbiornika a dolną krawędzią sondy pomiarowej może zostać ustawiona jako wartość offsetu (OFS).
6
W ten sposób wyświetlane wartości i punkt przełączania odnoszą
się do rzeczywistego poziomu medium w zbiorniku.
• Ruchy falowe medium są wygładzane.
Krzywa obrazująca przebieg sygnału analogowego
OP ustawiony w górnym segmencie
I [mA]
U [V]
OP przesunięty w dół
I [mA]
U [V]
S3
S2
S3
S2
S1
min
L
max
M
OP
S1
min
max
OP
L
M
L = poziom
M = Zakres pomiarowy
OP = segment pomiarowy OP (zabezpieczenie przepełnieniowe OP)
S1 - S3 = Sygnały wyjściowe
Graniczną wartość sygnału wyjściowego określa segment pomiarowy
OP. Dlatego maksymalna różnica pomiędzy S1 a S2 wynosi 0...9,4V
lub 4...19mA. Jeśli osiągnięty zostanie segment pomiarowy OP, sygnał
wyjściowy podawany jest na wyjście S3 (= wartość znamionowa 10V /
20mA).
Sygnał jest podawany na S3, gdy zostanie osiągnięta dolna krawędź
segmentu pomiarowego.
Nachylenie krzywej pozostaje stałe pomimo różnych ustawień segmentu
OP.
Wartość wyjściowego sygnału analogowego określona jest ponadto przez
tolerancję i dokładność przetwarzania (→ strona 19, Dane techniczne).
7
Montaż
M
y
L
OP
B
w
v
x
u
L (długość sondy)
M (strefa montażowa)
LK3122
cm
cale
26,4
10,4
14
5,5
LK3123
cm
cale
47,2
18,6
23
9,1
LK3124
cm
cale
72,8
28,7
14,2
36
• Elementy montażowe należy przymocować w strefie M.
• Elementy montażowe muszą zostać zamontowane powyżej segmentu pomiarowego OP i w minimalnej odległości od OP (zobacz
wartość y, mierzona do środka segmentu).
• Położenie sondy musi uwzględniać minimalne odległości od
ścian zbiornika, metalowych obiektów w zbiorniku (B), dna zbiornika i innych sond poziomu. Odległości x, y oraz w zależą od
medium (MEDI).
x
y (LK3122)
y (LK3123)
y (LK3124)
u
v
w
8
MEDI = CLW1
cm
cale
2,0
0,8
2,5
1,0
4,5
1,8
6,0
2,4
1,0
0,4
4,5
1,8
4,0
1,6
MEDI = CLW2, OIL1
cm
cale
3,0
1,2
3,5
1,4
5,5
2,2
7,0
2,8
1,0
0,4
4,5
1,8
5,0
2,0
MEDI = OIL2
cm
cale
4,0
1,6
4,5
1,8
6,5
2,6
8,0
3,2
1,0
0,4
4,5
1,8
6,0
2,4
• Przy montażu w plastikowych rurach / plastikowych zbiornikach
wewnętrzna średnica rury musi być większa niż 12cm (4,8 cala).
• Przy montażu w metalowych rurach wewnętrzna średnica rury
musi wynosić co najmniej:
Średnica
MEDI = CLW1
cm
cale
4,0
1,6
MEDI = CLW2, OIL1
cm
cale
6,0
2,4
MEDI = OIL2
cm
cale
12,0
4,8
Ustalenie wysokości montażu:
Wymagana wysokość montażu
ustalana jest przy użyciu
dołączonego
do
zestawu
zacisku rurowego. W przypadku
demontażu sondy w celach konserwacji oraz jego ponownego montażu, zacisk pełni rolę
ogranicznika położenia. Dzięki
temu przypadkowe ustawienie sondy podczas ponownego montażu
jest wykluczone.
Jest to szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania
zabezpieczenia przepełnieniowego OP.
Zacisk jest mocowany przy pomocy zwykłych kleszczy. Należy
sprawdzić poprawność jego mocowania. Aby usunąć zacisk, należy
go zniszczyć.
Akcesoria montażowe:
Obejma montażowa Ø 16mm, PP (polipropylen) (nr katalogowy E43000)
Płyta kołnierzowa 73 - 90, aluminium / stal nierdzewna (nr katalogowy E43001)
Adapter do wspawania, stal nierdzewna (nr katalogowy E43002)
Adapter montażowy G3/4”, stal nierdzewna (nr katalogowy E43003)
Adapter montażowy G1”, stal nierdzewna (nr katalogowy E43004)
Płyta kołnierzowa 100 - 125, aluminium / stal nierdzewna (nr katalogowy E43005)
Płyta kołnierzowa 65 - 80, aluminium / stal nierdzewna (nr katalogowy E43006)
Płyta kołnierzowa 54 - 52 x 52, aluminium / stal nierdzewna (nr katalogowy
E43007)
Zestaw montażowy Ø 16mm, PP (polipropylen) / stal (nr katalogowy E43016)
9
Podłączenie elektryczne
Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio
wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów
dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilania spełniające wymogi EN50178, SELV,
PELV.
Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie:
1
2
2
1
3
4
L+
4
2: OUT2
3
4: OUT-OP
Pin / Połączenie elektryczne
1 L+
2 OUT2 (wyjście analogowe)
3 LOUT-OP (wyjście zabezpieczenia
4
przepełnieniowego)
L
Kolory przewodów w
konektorach ifm
brązowy
biały
niebieski
czarny
Dla zachowania bezpieczeństwa obudowa sondy
musi być połączona elektrycznie ze ścianką zbiornika. Należy
do tego celu zastosować zacisk na obudowie urządzenia
(patrz rysunek, str. 21) i możliwie krótki kawałek przewodu o
min. przekroju 1,5mm2.
Stosując zbiorniki metalowe masa elektryczna zbiornika pełni funkcję
uziemienia. Stosując zbiorniki z tworzywa należy zainstalować
elektrodę połączoną z uziemieniem (np. metalowej blachy w
zbiorniku połączonej równolegle z sondą pomiarową; minimalna
odległość od sondy: → strona 8, odległość x).
10
Programowanie
1
Mode/Enter Set
Mode/Enter Set
2
3
4
Mode/Enter Set
Przycisk Mode/Enter należy
naciskać do momentu, w którym
szukany parametr zostanie
wyświetlony.
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Set. Bieżąca wartość parametru
migocze przez 5 s,
a następnie wartość ta będzie
zwiększana* (krokowo poprzez
jednokrotne naciśnięcie lub
ciągle poprzez przytrzymanie
wciśniętego przycisku).
Nacisnąć krótko przycisk Mode/
Enter (= potwierdzenie)
Parametr zostanie powtórnie
wyświetlony, a nastawiona wartość
parametru stanie się skuteczna.
Zakończenie programowania:
Zmiana pozostałych parametrów:
Poczekaj 15 s lub naciśnij
Zacząć ponownie od początku
przycisk Mode/Enter, aż pojawi się
(krok 1).
aktualna wartość parametru.
*Zmniejszenie wartości: Zwiększać wyświetlaną wartość parametru do jej
wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od minimalnej
wartości parametru.
Czas oczekiwania: Jeśli podczas programowania żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy normalnej Run
Mode z niezmienionymi wartościami parametrów: z wyjątkiem cOP).
Blokowanie / Odblokowanie: Urządzenie posiada elektroniczną blokadę
chroniącą przed niepożądaną zmianą parametrów. Obydwa przyciski przytrzymać wciśnięte przez 10 s (do momentu wyświetlenia). By
odblokować: Obydwa przyciski przytrzymać wciśnięte przez 10 s (do
momentu wyświetlenia).
Fabrycznie nowe urządzenia dostarczane są do klienta w stanie odblokowanym. Zablokowane urządzenie sygnalizuje swoją blokadę chwilowym
wyświetleniem komunikatu Loc przy każdej próbie zmiany wartości parametru.
Sonda może być programowana przed i po zamontowaniu.
Wyjątek: W celu dopasowania elementu pomiarowego OP urządzenie musi
być zamontowane w zbiorniku.
11
Aby zaprogramować sondę, należy wykonać następujące kroki w podanej
kolejności.
Krok
1
2
12
Programowanie
Wybór jednostki wskazań
Wybierz jednostkę, w której wskazywane będą pomiary: cm / cale.
Obowiązującą jednostkę należy wybrać przed nastawą
wartości parametrów (SPx, rPx, OP). Pozwala to na
uniknięcie błędów zaokrąglania podczas przeliczania
jednostek i umożliwia dokładną nastawę wartości.
Ustawienia fabryczne: Uni = cm.
Proszę pominąć ten krok jeśli chcą Państwo zachować
ustawienia fabryczne.
Ustawienia dotyczące medium
Wróć do głównego poziomu menu (przez wielokrotne
naciskanie przycisku Mode/Enter).
Ustaw odpowiednią czułość dla medium oraz odpowiedni tryb detekcji.
Mogą zostać wybrane następujące ustawienia:
• MEDI = CLW1 dla wody, płynów chłodzących, wodnopodobnych.
• MEDI = CLW2 dla mediów wodnopodobnych o temperaturach > 35°C (montaż w tulei ochronnej)
• MEDI = OIL1 dla specjalnych (np. syntetycznych)
olejów lub mediów o przenikalności elektrycznej
nieco większej niż dla olejów mineralnych
• MEDI = OIL2 dla olejów mineralnych (przenikalność
elektryczna (DK ≈ 2)
Wybierz ustawienie MEDI = OIL1 również gdy medium
zostanie wykryte przez MEDI = OIL2, lecz sonda
posiada ogólnie zbyt dużą czułość. W przypadku
wątpliwości upewnij się o prawidłowym funkcjonowaniu
przeprowadzając test w swojej aplikacji.
Wskazówka Jeśli wybrane są CLW1 lubCLW2,
ograniczony jest wpływ osadów (np. opiłków). Jeśli
wybrano OIL1 lub OIL2, ograniczony jest wpływ
dolnej warstwy wody o większej przenikalności lub
kilkucentymetrowej warstwy opiłków. Jeśli nie ma
warstwy oleju (lub gdy jest bardzo cienka), wykrywana
jest dolna warstwa.
Parametr
Krok
3
4
5
6
7
Programowanie
Parametr
Nastawa wartości offsetu
Strefa pomiędzy dnem zbiornika a dolną krawędzią
sondy pomiarowej może zostać ustawiona jako wartość
offsetu (OFS). W ten sposób wyświetlane wartości i
punkty przełączania odnoszą się do rzeczywistego
poziomu w zbiorniku. Ustawienia fabryczne: OFS = 0
Wartości nastaw parametru OFS są podane w tabeli
na stronie 15.
Uwaga: Wartość OFS powinna zostać zdefiniowana
przed nastawą parametrów SPx, rPx and OP. Pozwala
to na uniknięcie późniejszych komplikacji i błędów.
Konfiguracja wyjścia analogowego
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy:
I = 4 ... 20 mA / U = 0 ... 10 V
Nastawa punktu zabezpieczenia przepełnieniowego
Parametr ten pozwala na zdefiniowanie punktu zabezpieczenia przepełnieniowego OP. Punkt OP odnosi się do środkowej części segmentu pomiarowego.
Zazwyczaj zabezpieczenia zadziała już w momencie
osiągnięcia segmentu OP.
Należy stosować się do instrukcji montażowych i
przestrzegać określonych odległości (→ strona 8).
Zakresy nastaw dla funkcji zabezpieczenia OP podano
w tabeli na stronie 16.
Uwaga:
- wartość parametru zabezpieczenia OP jest graniczną
wartością zakresu pomiarowego.
Konfiguracja wyjścia zabezpieczenia OP (OUT-OP)
Istnieje możliwość wyboru 2 ustawień wyjścia: Hno
(funkcja histerezy, normalnie otwarte) lub Hnc (funkcja
histerezy, normalnie zamknięte).
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zaleca się
stosować funkcję (Hnc) (wyjście normalnie zamknięte).
Zasada działania tej funkcji pozwala na kontrolę
ciągłości obwodu.
Dopasowanie punktu OP przy pustym zbiorniku
Po zamontowaniu urządzenia w wymaganym miejscu
należy dopasować segment OP. Zbiornik może być
częściowo wypełniony. Podczas tej operacji segment
OP nie może zostać zanurzony w medium. W przeciw13
Krok
Programowanie
nym razie może to doprowadzić do wadliwego działania
urządzenia. Na czas tej operacji zaleca się zachować
minimalne odległości pomiędzy OP a medium:
• LK3122: 2,0cm / 0,8” (cala)
• LK3123: 3,5cm / 1,4” (cala)
• LK3124: 5,0cm / 2,0” (cala)
Dopasowanie:
• Naciskać przycisk Mode/Enter do momentu pojawienia się na wyświetlaczu cOP.
• Przytrzymać naciśnięty przycisk Set. Na wyświetlaczu
. Zwolnić przytrzymywany przycisk gdy
migocze
ustanie migotanie.
• Jeśli dopasowanie powiodło się, wyświetlane jest
rdy. By wrócić do menu należy kilkukrotnie nacisnąć
przycisk Mode/Enter.
Podczas operacji dopasowania urządzenie sprawdza
warunki instalacji przetwarzając przy tym zmierzony
sygnał wygenerowany przez element OP. Jeśli zmierzony sygnał jest nieprawidłowy (gdy na przykład
sonda usytuowana jest poniżej wymaganej minimalnej
odległości), wyświetlana jest informacja o błędzie (→
strona 17, informacje o pracy i błędach).
W tym przypadku należy sprawdzić poprawność
montażu, tak aby segment OP nie znajdował się zbyt
blisko adaptera montażowego lub innych metalowych
obiektów, lub czy segment OP jest zanurzony w
medium.
Jeśli zbiornik jest w znacznej części wypełniony, należy
go trochę opróżnić (gdy jest to możliwe) lub zwiększyć
wartość OP.
14
Parametr
Sonda może zacząć pracę wyłącznie po dopasowaniu przeprowadzonym przy pustym zbiorniku. Jeśli operacja ta nie zostanie przeprowadzona, urządzenie nie przejdzie w tryb pracy, wyświetlany jest
.
symbol
Ponadto, dopasowanie musi zostać przeprowadzone za każdym
razem przy zmianie parametru dotyczącego ustawiania medium czy
położenia punktu przepełnienia. Jeśli sonda wykryje istotne zmiany
.
tych parametrów wyświetli
Zmiana wysokości montażu, położenie, czy też np. długości przewodu uziemiającego, również wymaga przeprowadzenia operacji
ponownego dopasowania. Czynność ta jest gwarancją prawidłowego
działania zabezpieczenia przed przepełnieniem.
Uwaga: Ponowne dopasowanie nie jest wymagane jeśli po zmianie
!
któregoś z parametru na wyświetlaczu pojawi się symbol
Zakresy nastaw dla OFS
LK3122
cm
cale
0...78 0...30,8
Zakresy nastaw
0,5
0,2
krok
LK3123
cm
cale
0...57 0...22,4
0,5
0,2
LK3124
cm
cale
0...186 0...73
1
0,5
15
Wartości nastaw dla OP
Uwaga: Wartości podano dla OFS = 0; dla OFS > 0 należy je
zwiększyć o nastawioną wartość OFS.
cm
6,9
8,2
9,4
10,6
11,8
13,0
14,3
15,5
16,7
17,9
19,1
20,4
LK3122
cale
2,7
3,2
3,7
4,2
4,7
5,1
5,6
6,1
6,6
7,1
7,5
8,0
cm
13,9
16,3
18,8
21,2
23,6
26,1
28,5
31,0
33,4
35,8
38,3
40,7
LK3123
cale
5,5
6,4
7,4
8,3
9,3
10,3
11,2
12,2
13,1
14,1
15,1
16,0
cm
20
24
28
31
35
39
42
46
50
53
57
61
LK3124
cale
8,0
9,5
10,9
12,3
13,8
15,2
16,7
18,1
19,5
21,0
22,4
23,9
Funkcja histerezy (Hno, Hnc) dla
L
OUT-OP:
Funkcja histerezy podtrzymuje
OP
stan wyjścia jeśli zachodzące
histereza
zmiany poziomu medium w
zbiorniku nieznacznie oscylują
t
wokół wartości obecnie wskazy1
wanej przez urządzenie.
0
Hno
Przełączenie wyjścia następuje w
1
Hnc
0
momencie osiągnięcia w zbiorniku
poziomu zdefiniowanego jako
L = poziom
punkt OP. Wyjście nie przełączy
się do swojego poprzedniego stanu
dopóki poziom w zbiorniku nie spadnie poniżej wartości określonej przez
histerezę.
Histereza dla OP ma stałą wartość, wynoszącą kilka milimetrów.
16
Montaż i ustawienie / praca
Po zakończeniu montażu, podłączeniu i ustawieniu parametrów,
należy sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo.
Sygnalizacja pracy i błędów:
CAL
XX.X
Inicjalizacja po włączeniu zasilania
Wskazanie poziomu
FULL
XX.X
Poziom medium poniżej strefy aktywnej
Osiągnięto punkt odniesienia OP
“FULL” (zbiornik pełny) i wskazanie aktualnego poziomu
zmieniające się co sekundę (= ostrzeżenie o przepełnieniu)
Należy przeprowadzić dopasowanie segmentu (→ strona 13,
cOP)
Err0, Err2, Elektronika urządzenia uległa uszkodzeniu (Zaleca się
Err7, Err8 wymianę urządzenia.)
Err1
- Segment OP zabrudzony (wyczyść sondę i ponownie
przeprowadzić ustawienia) lub
- Segment OP uszkodzony (urządzenie musi zostać
wymienione)
Err3
Err4
Err5
Niezawodność pracy nie jest zapewniona (zakłócenia,
niepoprawne okablowanie). Sprawdź połączenia elektryczne,
połączenie sonda-ścianka zbiornika (→ strona 10) oraz sposób
montażu(→ strona 8).
Błąd dopasowania: odległość pomiędzy segmentem OP
a elementami montażowymi lub medium zbyt mała.
Należy stosować się do instrukcji montażowej i wymaganych
minimalnych odległości, szczególnie pomiędzy OP a
medium (→ strona 8, 13).
Błąd dopasowania: wykryto elementy montażowe poniżej
segmentu OP. Należy stosować się do instrukcji montażowej
i wymaganych minimalnych odległości, szczególnie pomiędzy
OP a medium (→ strona 8, 13).
Err6
Błąd dopasowania: zmierzona wartość nie jest stała.
SC1
Migotanie: zwarcie na wyjściach OUT/OP.
Kasowanie informacji o błędach: przeprowadź dopasowanie lub wyłącz i
włącz ponownie zasilanie.
17
Odczyt nastawionych wartości parametrów:
• Nazwy parametrów przewijane są za każdym naciśnięciem przycisku “Mode/Enter”.
• Chwilowe przytrzymanie przycisku “Set” powoduje wyświetlenie
odpowiedniej wartości parametru przez 15s.
Reakcja wyjścia w odmiennych stanach pracy
Inicjalizacja
Nie wykonano dopasowania
Nie wykonano dopasowania
Błąd
OUT2
OUT-OP
sygnał zerowy*
OFF
sygnał zerowy*
OFF
odpowiednio do
odpowiednio do
poziomu i ustawienia poziomu i ustawienia
OU2
OU1
sygnał zerowy*
OFF
* 3,6 ... 4,0 mA przy OU2 = I / 0,0 ... 0,2 V przy OU2 = U
Konserwacja / oczyszczenie /zmiana medium
• Po demontażu urządzenia ze zbiornika w celach konserwacji
należy zwrócić uwagę na to, by przy ponownej instalacji, sondę
zamontować dokładnie w tej samej pozycji. Wymagana wysokość
montażu ustalana jest przy użyciu dołączonego do zestawu
zacisku rurowego (→ strona 9).
• Zmiana połączenia elektrycznego pomiędzy sondą a uziemieniem zbiornika wymaga ponownego dopasowania segmentu
OP(→ strona 13).
• Zmiana dotychczasowego medium na inne medium o znacznie
różniącej się przenikalności elektrycznej (np olej/woda) wymaga
przeprowadzenia ponownej operacji dopasowania. (→ strona 12,
MEDI / strona 13, cOP).
18
Dane techniczne
Napięcie zasilania [V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ... 30 DC
Prąd znamionowy [mA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Zabezpieczenie przed zwarciem; ochrona przed odwrotną polaryzacją /
zabezpieczenie przed przeciążeniem
Spadek napięcia [V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5
Pobór prądu [mA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 60
Wyjście analogowe. . . 4 ... 20 mA (max. 500 Ω) / 0 ... 10 V (min. 2000Ω)
Sygnał zerowy [mA / V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 ... 4,0 / 0,0 ... 0,2
Sygnał pełny [mA / V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 ... 20,8 / 9,8 ... 10,2
Rozdzielczość [mm]
- LK31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
- LK3123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
- LK3124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Czułość pomiarowa [mA na mm / V na mm]
- LK3122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 / 0,05
- LK3123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 / 0,03
- LK3124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 / 0,02
Błąd uchybu [mm]
- LK3122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 4
- LK3123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 8
- LK3124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 12
Odchyłka od charakterystyki [w % dla końcowej wartości zakresu pomiarowego]1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2
Powtarzalność [w % dla końcowej wartości zakresu pomiarowego] . . ± 2
Maksymalna prędkość zmian poziomu medium [mm/s]
- LK3122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
- LK3123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
- LK3124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
19
Dane techniczne
Przenikalność elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 2
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku (przy zastosowaniu
akcesoriów montażowych ifm) [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5
Materiał obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stal nierdzewna (304S15);
FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V
Materiały (części mające kontakt z medium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP
Stopień ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67, III
Temperatura otoczenia [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ... +60
Temperatura medium
- Olej (ciągła / krótkotrwała) [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0...+70 / 0...+90
- chłodziwa, woda oraz media wodnopodobnych2)
- LK3122] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ... +65
- LK3123] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ... +60
- LK3124] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ... +55
Temperatura składowania [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Odporność na wstrząsy [g]. . . . . . . . . . . . 15 (DIN EN 60068-2-29, 11ms)
Odporność na wibracje [g] . . . . . . . . 5 (DIN EN 60068-2-6, 10...2 000Hz)
EMC
EN 61000/4/2 ESD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/8 KV
EN 61000/4/3 promieniowanie w.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V/m
EN 61000/4/4 niszczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 KV
EN 61000/4/6 przewodzenie w.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V
1)
Ustawienie wartości granicznych zgodne z normą DIN 16086
Dla wody i mediów wodnopodobnych o temperaturach > 35° C
urządzenie należy montować w ochronnej tulei (nr katalogowy E43100,
E43101, E43102).
2)
20
Rysunek wymiarowy
2
3
50
4
I2
A
L
I1
1
3
57
M12 x1
30,5
64
16
L = długość sondy
A = strefa aktywna
I1 (strefa nieaktywna 1)
I2 (sterfa nieaktywna 2)
1
2
3
4
LK3122
cm
cale
26,4
10,4
19,5
7,7
5,3
2,0
0,6
1,5
LK3123
cm
cale
47,2
18,6
39,0
15,4
5,3
2,0
3,0
1,2
LK3124
cm
cale
72,8
28,7
58,5
23,0
4,0
10,2
4,0
1,6
4-pozycyjny wyświetlacz alfanumeryczny
diody LED
przyciski do programowania
podłączenie obudowy (wtyk płaski 6,3mm zgodny
z DIN 46244)
21
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards