Badanie układów prostowniczych i stabilizatorów

advertisement
LABORATORIUM ZASILANIA URZĄDZEŃ ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
Grupa
Podgrupa
Numer ćwiczenia
3+4
Lp.
Nazwisko i imię
Ocena
Data wykonania
1.
ćwiczenia
2.
Podpis prowadzącego
3.
zajęcia
4.
Data oddania
5.
sprawozdania
Temat
Badanie układów prostowniczych i stabilizatorów
PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE
1. Spis przyrządów wykorzystywanych w pomiarach
Oznaczenie
Nazwa
Typ
Lp. przyrządu na przyrządu
przyrządu i ustroju
schemacie
pomiarowego
Amperomierz
1.
Ao
Amperomierz
2.
Ao1,Ao2
Autotransformat
3.
At
Klasa
i dokładność
przyrządu
Zakresy
pomiarowe
przyrządu
Numer
fabryczny
przyrządu
or
Woltomierz
4.
Vo
Woltomierz
5.
Vo1,Vo2
Woltomierz
6.
VZ
Woltomierz
7.
VZ2
Oscyloskop
8.
Osc
Rezystor
9.
Ro
Łącznik
10.
Ł1, L2
Dane pozostałych elementów pomiarowych
2. Badanie zasilacza niestabilizowanego
Badanie zasilacza niestabilizowanego napięcia stałego przeprowadza się w układzie
pomiarowym z rysunku 1.
W celu wykonania pomiarów należy:
 połączyć układ pomiarowy w/g rysunku 1,
 pokrętło autotransformatora At ustawić w położenie minimalnego napięcia (pokrętło w
lewym skrajnym położeniu),
 rezystancję odbiornika Ro ustawić na maksymalną rezystancję,
 ustawić maksymalne zakresy pomiarowe na przyrządach,
-1-
 włączyć zasilanie układu przez załączenie łącznika Ł1,
 regulując autotransformatorem zmieniać napięcie na wyjściu zasilacza,
 wykonać pomiary dla 3 wybranych wartości napięć U0 z zakresu od 16 do 30 V przy
włączonym wyłączniku Ł2 i stałym prądzie obciążenia (I0=0,2 A) ustalonym rezystorem
Ro,
 dla 3 wybranych wartości napięć U0 wykonać pomiary również przy wyłączonym filtrze
(łącznik Ł2 otwarty),
 wyniki pomiarów wpisać do tab. 1,
 odrysować oscylogramy napięcia wyjściowego dla jednego z ustawionych napięć przy
włączonym filtrze C i bez filtru.
+
Ł1
D4
D1
~230V/50Hz
Tr
Ł2
Uz
Osc
u2
AT
Ao
C
D2
Uwy
Io
Vo Vz
Uo
Ro
D3
Zasilacz niestabilizowany
Rys. 1. Układ pomiarowy do badania zasilacza niestabilizowanego
Tab. 1.
POMIARY
Lp.
OBLICZENIA
rodzaj obciążenia
U0
I0
Uz
ft
kp
kw
prostownika
V
A
V
Hz
-
-
bez filtru
1.
z filtrem typu C
bez filtru
2.
z filtrem typu C
bez filtru
3.
z filtrem typu C
Obliczenia:
kp 
k pwe
2U Zm
; kw 
; ft  f s  q
k pwy
U0
Opracowanie wyników:
 na podstawie wyników pomiarów obliczyć współczynniki pulsacji kp i wygładzania kw oraz
częstotliwość tętnień napięcia wyjściowego ft i porównać je dla układu z filtrem i bez filtra.
-2-
3. Badanie zasilacza stabilizowanego
Badanie zasilacza prądu stałego składającego się z zasilacza niestabilizowanego i dołączanych
różnych stabilizatorów napięcia przeprowadza się w układzie pomiarowym z rys. 2. Badania
wpływu napięcia wejściowego, przy stałym obciążeniu oraz prądu obciążenia przy stałym napięciu
wejściowym, na przebieg napięcia wyjściowego będą prowadzone dla stabilizatora parametrycznego
oraz stabilizatorów kompensacyjnych zarówno o działaniu ciągłym jak i impulsowym.
Rys. 2. Układ pomiarowy do badania stabilizatorów napięcia stałego
Schematy ideowe możliwych do zastosowania stabilizatorów przedstawiono na rysunkach od 3
do 7. Ze względu na brak zabezpieczenia nadprądowego w stabilizatorze parametrycznym badając
ten układ należy zewnętrzny obwód prądowy podłączyć do zacisku I układu stabilizatora (rys. 3) zaś
woltomierze do zacisku V.
Rys. 3. Układ stabilizatora parametrycznego
Rys.4. Kompensacyjny stabilizator napięcia na układzie regulatora A 723
-3-
Rys.5. Kompensacyjny stabilizator napięcia na układzie monolitycznym LM 7812
Rys.6. Impulsowy stabilizator napięcia na układzie regulatora LM 3524
Rys.7. Impulsowy stabilizator napięcia na układzie monolitycznym LM 2575-12
2. Pomiar charakterystyki zmian napięcia wyjściowego w funkcji zmian napięcia
wejściowego
U0wy=f(U0we) przy I0wy=const
W celu wykonania pomiarów należy połączyć układ pomiarowy w/g rys.2. Pokrętło
autotransformatora AT ustawić w położenie 0V a rezystancję Ro ustawić na maksymalną rezystancję
i ustawić maksymalne zakresy pomiarowe na przyrządach. Po włączeniu zasilania układu
łącznikiem Ł1, regulując autotransformatorem zmieniać napięcie na wejściu stabilizatora (U0we)
zachowując stały prąd obciążenia (I0wy) (poprzez regulację Ro). Wyniki pomiarów wpisać do Tab.2.
Uwaga! Wyniki pomiarów a w szczególności napięcie wyjściowe (U0y) odczytywać
z maksymalną rozdzielczością.
-4-
I0wy= const.=………..A
1
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
2
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
3
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
4
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
5
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
-Obliczenia:
Tab. 2.
Stabilizator parametryczny
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem A 723 CN
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem LM 7812CV
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 3524D
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 2575-12
SU 
U 0we
U 0wy
kp 
UZ  2
U 0wy
Uwaga: współczynnik stabilizacji obliczyć tylko dla zakresu stabilizacji napięcia wyjściowego
Opracowanie wyników:
 na podstawie wyników pomiarów obliczyć współczynniki stabilizacji SU oraz współczynnik
pulsacji kp dla wszystkich badanych układów i porównać je ze sobą,
 na wspólnym wykresie współrzędnych narysować charakterystyki zależności U0wy=f(U0we)
dla wszystkich badanych układów.
-5-
3. Pomiar charakterystyki zmian napięcia wyjściowego w funkcji zmian prądu
obciążenia
U0wy=f(I0wy) przy U0we=const
Badania stabilizatorów przeprowadzone będą w układzie przedstawionym na rys. 2. W
celu
wykonania
pomiarów
należy po
przygotowaniu
układu
do
włączenia
regulując
autotransformatorem ustawić U0we=20V i utrzymywać przez cały czas pomiarów na stałym
poziomie. W czasie badania należy zmieniać prąd obciążenia I0wy przez regulację rezystancji
obciążenia od maksymalnej aż do zwarcia.
Orientacyjny przebieg charakterystyki napięcia w
funkcji prądu dla badanych układów stabilizatorów kompensacyjnych przedstawiono na rys.7.
Rys.7. Rodzaje charakterystyk zabezpieczeń nadprądowego
Uwaga! DLA STABILIZATORA PARAMETRYCZNEGO TYLKO DO 1A
Wyniki pomiarów wpisać do Tab. 3.
Uwaga! Wyniki pomiarów a w szczególności napięcie wyjściowe (Uwy) odczytywać
z maksymalną rozdzielczością.
Obliczenia:
SI 
I 0wy
U 0wy
;

Pwy
Pwe

U 0wy  I 0wy
U 0we  I 0we
Uwaga: współczynnik stabilizacji obliczyć tylko dla zakresu stabilizacji napięcia wyjściowego
Opracowanie wyników:
 na podstawie wyników pomiarów obliczyć współczynniki stabilizacji SI oraz sprawność dla
wszystkich badanych układów i porównać je ze sobą,
 na wspólnym wykresie współrzędnych narysować charakterystyki zależności U0wy=f(I0wy) dla
wszystkich badanych układów.
-6-
U0we=const.=………V
1
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
2
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
3
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
4
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
5
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
Tab. 3.
Stabilizator parametryczny
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem A 723 CN
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem LM 7812 CV
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 3524D
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 2575-12
-7-
Download