Ćw. 4 BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO

advertisement
LABORATORIUM ZASILANIA URZĄDZEŃ ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
Grupa
Podgrupa
Numer ćwiczenia
4
Lp.
Nazwisko i imię
Ocena
Data wykonania
1.
ćwiczenia
2.
Podpis prowadzącego
3.
zajęcia
4.
Data oddania
5.
sprawozdania
Temat
BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO
PROTOKÓŁ/SPRAWOZDANIE
1. Spis przyrządów wykorzystywanych w pomiarach
Oznaczenie
Nazwa
Lp. przyrządu na przyrządu
schematach
1.
2.
.
.
Typ
przyrządu i ustroju
pomiarowego
Klasa
i dokładność
przyrządu
Zakresy
pomiarowe
przyrządu
Numer
fabryczny
przyrządu
Dane pozostałych elementów
Badanie charakterystyk statycznych wszystkich stabilizatorów napięcia stałego
przeprowadza się w układzie pomiarowym z rys.1.
Rys. 1. Układ pomiarowy do badania stabilizatorów napięcia stałego
Schematy ideowe możliwych do badania stabilizatorów przedstawiono na rysunkach od
2 do 6. Ze względu na brak zabezpieczenia nadprądowego w stabilizatorze parametrycznym
2
badając ten układ należy zewnętrzny obwód prądowy podłączyć do zacisku I układu
stabilizatora (rys. 2) zaś woltomierze do zacisku V.
Rys. 2. Układ stabilizatora parametrycznego
Rys.3. Kompensacyjny stabilizator napięcia na układzie regulatora A 723
Rys.4. Kompensacyjny stabilizator napięcia na układzie monolitycznym LM 7812
3
Rys.5. Impulsowy stabilizator napięcia na układzie regulatora LM 3524
Rys.6. Impulsowy stabilizator napięcia na układzie monolitycznym LM 2575-12
2. Pomiar charakterystyki zmian napięcia wyjściowego w funkcji zmian napięcia
wejściowego
Uwy=f(Uwe) przy Iwy=const
W celu wykonania pomiarów należy połączyć układ pomiarowy w/g rys.1. Pokrętło
autotransformatora AT ustawić w położenie 0V a rezystancję Ro ustawić na maksymalną
rezystancję i ustawić maksymalne zakresy pomiarowe na przyrządach. Po włączeniu zasilania
układu łącznikiem Ł1, regulując autotransformatorem zmieniać napięcie na wejściu
stabilizatora (U0we) zachowując stały prąd obciążenia (Iwy) (poprzez regulację Ro). Wyniki
pomiarów wpisać do Tab.1.
Uwaga! Wyniki pomiarów a w szczególności napięcie wyjściowe (Uwy) odczytywać
z maksymalną rozdzielczością.
4
I0wy= const.=………..A
1
Tab. 1.
Stabilizator parametryczny
U0we [V]
U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
2
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
3
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
4
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
-3
kp10
Obliczenia
SU
5
U0we [V]
Pomiary U0wy [V]
UZwy[mV]
kp10-3
Obliczenia
SU
Pomiary
-Obliczenia:
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem A 723 CN
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem LM 7812CV
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 3524D
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 2575-12
SU 
U 0we
U 0wy
kp 
UZ  2
U 0wy
Uwaga: współczynnik stabilizacji obliczyć tylko dla zakresu stabilizacji napięcia wyjściowego
Opracowanie wyników:
 na podstawie wyników pomiarów obliczyć współczynniki stabilizacji SU oraz
współczynnik pulsacji kp dla wszystkich badanych układów i porównać je ze sobą,
 na wspólnym wykresie współrzędnych narysować charakterystyki zależności
U0wy=f(U0we) dla wszystkich badanych układów.
5
3. Pomiar charakterystyki zmian napięcia wyjściowego w funkcji zmian prądu
obciążenia
Uwy=f(Iwy) przy Uwe=const.
Badania stabilizatorów przeprowadzone będą w układzie przedstawionym na rys. 1. W
celu wykonania pomiarów należy po przygotowaniu układu do włączenia regulując
autotransformatorem ustawić U0we=20V i utrzymywać przez cały czas pomiarów na stałym
poziomie. W czasie badania należy zmieniać prąd obciążenia Iwy przez regulację rezystancji
obciążenia od maksymalnej aż do zwarcia. Orientacyjny przebieg charakterystyki napięcia w
funkcji prądu dla badanych układów stabilizatorów kompensacyjnych przedstawiono na rys.7.
Rys.7. Rodzaje charakterysryk zabezpieczeń nadprądowego
Uwaga! DLA STABILIZATORA PARAMETRYCZNEGO TYLKO DO 1A
Wyniki pomiarów wpisać do Tab. 2.
Uwaga! Wyniki pomiarów a w szczególności napięcie wyjściowe (Uwy) odczytywać
z maksymalną rozdzielczością.
6
U0we=const.=………V
Tab. 2.
1
I0wy [A]
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
2
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
3
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
4
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
5
I0wy [A]
Pomiary
I0we [A]
U0wy [V]
UZwy [mV]
Obliczenia
 [ %]
SI [S]
Stabilizator parametryczny
Pomiary
Obliczenia:
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem A 723 CN
Stabilizator o regulacji ciągłej z układem LM 7812 CV
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 3524D
Stabilizator o regulacji impulsowej z układem LM 2575-12
SI 
I 0wy
U 0wy
;

Pwy
Pwe

U 0wy  I 0wy
U 0we  I 0we
Uwaga: współczynnik stabilizacji obliczyć tylko dla zakresu stabilizacji napięcia
wyjściowego
Opracowanie wyników:
 na podstawie wyników pomiarów obliczyć współczynniki stabilizacji SI oraz sprawność
dla wszystkich badanych układów i porównać je ze sobą,
 na wspólnym wykresie współrzędnych narysować charakterystyki zależności
U0wy=f(I0wy) dla wszystkich badanych układów.
Download