Stabilizator napięcia Legat-5L

advertisement
OOO „NOVATEK-ELECTRO”
inteligentna elektronika przemysłowa
STABILIZATOR NAPIĘCIA
Legat 5L
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi.
Odessa
www.novatek-electro.com
-2-
System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy odczekać dwie godziny.
Do czyszczenia urządzenia nie używać materiałów ściernych lub związków organicznych (spirytusu,
benzyny, rozpuszczalników itd.)
NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ I NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
Elementy urządzenia mogą znajdować się pod napięciem sieciowym.
NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA W WARUNKACH WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI
NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY.
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT URZĄDZENIA Z WODĄ.
Stosowanie urządzenia jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji.
Legat 5L
NOVATEK-ELECTRO
-3-
1. ZASTOSOWANIE
Jednofazowy stabilizator napięcia Legat 5L (w dalszej treści stabilizator) przeznaczony jest do
zapewnienia różnym odbiorcom wysokostabilizowanego zasilania elektrycznego.
Stabilizator jest przeznaczony do eksploatacji w przestrzeni niezagrożonej wybuchem, nie zawierającej
ściernych i przewodzących prąd pyłów, agresywnych oparów i gazów w stężeniach powodujących niszczenie
metali i izolacji, przy temperaturze otoczenia od -10°С do +40°С, wilgotności względnej powietrza od 30 do
80%, ciśnieniu atmosferycznym od 86 do 106,5 kPa. Klasa ochrony IP20 (nieszczelny).
2. DANE TECHNICZNE
Zakres napięć wejściowych przy stabilizacji napięcia wyjściowego [V] ………………………...
Maksymalny prąd wyjściowy [А] ………………………………………………….…………...........
Maksymalna moc wyjściowa (przy napięciu wejściowym 180-250 V) [VA] ………………….....
Maksymalna moc wyjściowa przy górnej wartości napięcia wejściowego 420 V [VA] .............
Maksymalna moc wyjściowa przy dolnej wartości napięcia wejściowego 90 V [VA] .......….....
Napięcie wyjściowe, regulowane, z odstępem 1 V [V] ……………………….………….............
Dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego, % ..……………………………………................
Zakres napięć wejściowych przy zachowaniu sprawności działania [V] ……………………......
Częstotliwość sieci zasilającej [Hz] …………………….………………………............................
Liczba faz sieci zasilającej……………………….……....……………………………....................
Maksymalny czas zadziałania w przypadku drastycznego odchylenia napięcia wejściowego
o 40 V [s]…………………………………………………………………………………………….....
Sprawność przy 160 V<Uin<240 V, nie mniejsza niż % ..............…………………………….....
Współczynnik mocy na wejściu stabilizatora przy obciążeniu czynnym
na wyjściu 500 W, nie gorszy niż …………………………………………………………………....
Współczynnik zniekształceń nieliniowych napięcia wyjściowego, nie większy niż .............….
Krotność przeciążenia na wyjściu…………………….………………………………………..........
Opóźnienie czasu załączenia obciążenia [s] ……………………………..................……...........
Opóźnienie czasu odłączenia obciążenia przy przeciążeniu……………………………….…….
(w zależności od stopnia przeciążenia z liniową zależnością między mocą a czasem 110%
– 15 s, 150% – 1 s)
Dopuszczalny cosφ obciążenia…………….……..…….…………………………………………...
Waga [kg] ………………………………………………………………………………………...........
Wymiar [mm] …………………………………………………………………………………….........
Chłodzenie………………………………………………………………………………………..........
90-420
2,2
500
300
240
200-240
1,5
90-450
50/60
jednofazowy
0,05
93
0,98
1%
1,5
0-300 regulowane
1-15
0,4
4
230×90×170
naturalne
Stabilizator Legat 5L spełnia wymagania:
IEC 60947-1:2008 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1 Postanowienia ogólne (IEC 609471:2004, ІDТ)
IEC 60947-6-2:2004 ączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS). Część 6-2 ączniki
wielozadaniowe ączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS). (ІEC 60947-6-2:1992, ІDT)
CISPR 11:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Przemysłowe, naukowe i medyczne urządzenia o
częstotliwości radiowej. - Charakterystyka zaburzeń elektromagnetycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów
(CISPR 11:2004 (CISPR 11:2004, IDT)
3. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Zasada działania stabilizatora polega na regulacji napięcia wyjściowego poprzez modulację szerokości
impulsów. Na wejściu i wyjściu urządzenie posiada filtry analogowe, które skutecznie wygładzają zakłócenia
impulsowe w sieci. W stabilizatorze jest zastosowany schemat tranzytowy "przewodu zerowego" - z wejścia na
wyjście urządzenia, co pozwala na podłączenie sprzętu odbiorcy, sprawność działania którego zależy od
prawidłowości sprawdzenia zgodności faz napięcia wejściowego.
3.1 Stabilizator ma dwa tryby pracy:
- tryb VIP, w którym dokonywana jest stabilizacja dokładnie ustawionego napięcia z błędem ±1,5% w
zakresie regulacji napięcia wyjściowego (200-240 V)
- tryb ekonomiczny, w którym stabilizacja jest dokonywana poza zakresem ustawionego zakresu napięć
wyjściowych. Napięcie wyjściowe w ustawionym przez użytkownika zakresie powtarza napięcie wejściowe
praktycznie bez strat energii, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie energii elektrycznej. Minimalna
dopuszczalna wartość w zakresie wynosi 200 V, maksymalna wartość wynosi 240 V, co nie wychodzi poza
zakres danych określonych w dokumentacji technicznej większości domowych urządzeń elektrycznych.
NOVATEK-ELECTRO
Legat 5L
-4-
1 – wskaźnik stanu pomiaru napięcia wejściowego na 7-segmentowym wyświetlaczu
2 – wskaźnik awarii wejścia (sieci zasilającej)
3 – wskaźnik przegrzania;
4 – trzycyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy
5 – wskaźnik zwarcia na wyjściu
6 – wskaźnik przeciążenia stabilizatora
7 – wskaźnik stanu pomiaru napięcia wyjściowego na 7-segmentowym wyświetlaczu
8 – pokrętło regulacji napięcia wyjściowego stabilizatora
9 – pokrętło regulacji ΔU dla trybu ekonomicznego
10 – pokrętło ustawienia czasu opóźnienia włączenia odbiornika
11 – gniazdo do podłączenia odbiornika
12 – wskaźnik stanu pomiaru obciążenia na 7-segmentowym wyświetlaczu
13 – trzykolorowy wskaźnik trybu pracy stabilizatora
14 – kabel zasilający do podłączenia stabilizatora do sieci zasilającej
Rysunek 1. Panel przedni stabilizatora
Od chwili włączenia stabilizatora na wyświetlaczu cyfrowym napięcia są wyświetlane na przemian z
odstępem 3 s napięcie wejściowe, procent obciążenia stabilizatora i napięcie wyjściowe, o czym sygnalizują
odpowiednie wskaźniki. Obciążenie jest włączane po upływie czasu ustawionego przez użytkownika (nastawa
fabryczna - 3 s).
W przypadku przeciążenia na wyjściu zaczyna świecić wskaźnik przeciążenia (pkt 6, rysunek 1).
W przypadkach włączenia obciążeń z wysokimi prądami rozruchowymi (silniki asynchroniczne,
rozmagnesowujące układy kineskopów, mocne żarówki itd.) dopuszcza się zmniejszenie napięcia wyjściowego
podczas rozruchu wyżej wymienionych urządzeń. Ta funkcja pozwala zmniejszyć wysokie prądy rozruchowe i
zapobiega odłączeniu wyjścia stabilizatora.
3.2 Zalecenia: w przypadku pracy stabilizatora Legat 5L zasilanego z autonomicznego generatora
spalinowego, napięcie wyjściowe o zmiennej częstotliwości i amplitudzie, ma większe zniekształcenia
(powyżej 10%) i dlatego stabilizator należy przełączyć w tryb ekonomiczny (z Δ ≥ 10 V).
Legat 5L
NOVATEK-ELECTRO
-5-
Jeżeli następuje zwiększenie mocy odbiornika powyżej 100%, zgodnie z liniową zależnością między
mocą a czasem obciążenie zostanie odłączone. W przypadku zwarcia zadziała wbudowane zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, obciążenie zostanie odłączone i zaświeci się wskaźnik zwarcia.
W celu ponownego włączenia obciążenia w tych przypadkach należy wyłączyć i włączyć stabilizator
(wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej) po odłączeniu niektórych urządzeń elektrycznych i zmniejszeniu
sumarycznego poboru mocy do dopuszczalnego poziomu lub usunąć przyczynę zwarcia.
Jeżeli napięcie wejściowe wyjdzie poza zakres napięć roboczych, obciążenie zostanie odłączone i
zaświeci się wskaźnik awarii na wejściu. Stabilizator automatycznie wyłączy obciążenie po przywróceniu
napięcia wejściowego (z ustawionym przez użytkownika opóźnieniem).
Stabilizator posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania następuje odłączenie
obciążenia i włączenie migającego wskaźnika awarii na skutek przegrzania. Po schłodzeniu urządzenia
następuje włączenie obciążenia z ustawionym opóźnieniem włączenia.
W tabeli 1 są przedstawione rodzaje występujących awarii i odpowiadające im wskaźniki sygnalizacyjne
oraz metody usunięcia niesprawności.
Tabela 1
Wskaźnik awarii
Przegrza
Zwarcie
Przeciążenie
nie
Nazwa awarii
Na
wejściu
1
Przeciążenie
-
-
-
+
2
Zwarcie na wyjściu
-
+
-
-
3
Napięcie wejściowe
Uin<Uin min (90 V)
Uin>Uin max (420 V)
+
-
-
-
4
Przegrzanie
-
-
+
-
Metoda usunięcia
Zmniejszyć moc sumaryczną
odbiornika.
Usunąć zwarcie, wyłączyć i
włączyć stabilizator
Stabilizator nie jest odpowiedni do
tej sieci
Odłączyć stabilizator od sieci,
usunąć zewnętrzne źródła ciepła
4. ZASTOSOWANIE WEDŁUG PRZEZNACZENIA
4.1 PRZYGOTOWANIE STABILIZATORA DO PRACY
Przed podłączeniem stabilizatora należy:
— dokonać zewnętrznego oglądu stabilizatora w celu wykrycia uszkodzeń obudowy i kabla zasilania;
— gniazdo sieciowe musi posiadać styk ochronny;
— podłączyć stabilizator do sieci bez obciążenia
— podłączyć obciążenie;
Stabilizator Legat 5L dla sieci zasilającej stanowi obciążenie pojemnościowe (około 2,5 µF),
dlatego przy zasilaniu z autonomicznego generatora spalinowego może wystąpić rezonans
pasożytniczy uzwojeń generatora z podaną pojemnością wejściową. W wyniku tego rezonansu wzrasta
napięcie wyjściowe na nieobciążonym generatorze i napięcie wejściowe dla stabilizatora, co można
zobaczyć na wyświetlaczu stabilizatora Uin. Aby wzrost napięcia na skutek rezonansu był nieznacznym
10÷20%, należy spełnić następujące wymaganie: całkowita moc generatora powinna być przynajmniej
dwukrotnie większa od mocy stabilizatora.
4.2 REGULACJE
4.2.1 Tryb ekonomiczny. Aby dokonać ustawienia, należy osobno ustawić dolną i górną granicę zakresu
napięcia wyjściowego, gdy napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu. Ustawienie dolnej granicy
odbywa się poprzez kręcenie pokrętłem Uout [V] (pkt 8, rysunek 1). Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetla się
wartość ustawionego napięcia na tle trzech punktów.
Aby zapisać ustawioną wartość w pamięci stabilizatora i wyjść z ustawień, należy poczekać 3-4 s.
W celu ustawienia górnej granicy należy wykonać wyżej wymienione czynności z pokrętłem ΔU [V] (pkt 9,
rysunek 1, wartości od 0 do 40), t. j. napięcie wyjściowe może przybierać wartości od Uout do Uout+ ΔU.
4.2.2 Podczas ustawienia przy pomocy pokrętła ΔU [V] wartości zerowej stabilizator pracuje w trybie VIP.
Ustawienie czasu ponownego załączenia odbywa się przy pomocy pokrętła Тon(s) (pkt 10, rysunek 1).
NOVATEK-ELECTRO
Legat 5L
-6-
5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przy doborze stabilizatora należy uwzględnić całkowity pobór mocy odbiornika.
Wewnątrz obudowy stabilizatora występuje napięcie niebezpieczne dla życia.
Brak szkodliwych substancji w ilościach przekraczających wartości graniczne dopuszczalne stężenia.
NIE WOLNO:
- ROZBIERAĆ STABILIZATORA;
- W ĄCZAĆ DO SIECI I UŻYWAĆ NIEUZIEMIONEGO STABILIZATORA;
- UŻYWAĆ STABILIZATORA W PRZYPADKU WIDOCZNYCH DEFORMACJI ELEMENTÓW
OBUDOWY, GDYŻ MOGĄ ONE DOTYKAĆ CZĘŚCI PRZEWODZĄCE PRĄD;
- UŻYWAĆ STABILIZATORA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ DYMU CZY
CHARAKTERYSTYCZNEGO ZAPACHU SPALONEJ IZOLACJI;
- PRZECHOWYWAĆ I UŻYWAĆ STABILIZATORA W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTĘPUJE
AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA LUB ZAGROŻENIE WYBUCHEM.
NIE WOLNO STAWIAĆ NA GÓRNEJ POKRYWIE STABILIZATORA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE
MOGĄ UTRUDNIAĆ PRZEP YW POWIETRZA.
6. OBSŁUGA TECHNICZNA
UWAGA! WSZELKIE PRACE SERWISOWE NALEŻY WYKONYWAĆ PO
WYJĘCIU WTYCZKI Z GNIAZDA SIECIOWEGO.
7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Stabilizator może być transportowany w pozycji pionowej dowolnym środkiem transportu.
Stabilizator powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu przy temperaturze otoczenia od -40
do +60 ºС i wilgotności względnej nie przekraczającej 80%.
Pomieszczenie do przechowywania powinno być wolne od żrących pyłów oraz wyziewów kwasów i zasad.
8. WARUNKI GWARANCJI
Producent udziela gwarancji na niezawodne stabilizatora Legat 5L na okres 36 miesięcy od daty
sprzedaży. W czasie trwania okresu gwarancji producent zapewnia bezpłatną naprawę urządzenia pod
warunkiem przestrzegania przez użytkownika wymagań Instrukcji obsługi.
W przypadku zwrotu lub przesłania urządzenia do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej w polu
informacji o reklamacji należy dokładnie opisać przyczynę zwrotu.
9. CERTYFIKAT INSPEKCYJNY
Stabilizator Legat 5L spełnia wymagania obowiązującej dokumentacji technicznej i jest dopuszczony do
użytku.
Legat 5L
NOVATEK-ELECTRO
-7-
Wytyczne dla doboru stabilizatora
Przy doborze stabilizatora należy uwzględnić całkowity pobór mocy odbiornika, który zostanie podłączony
do stabilizatora. Moc całkowita jest mocą pobieraną przez urządzenie elektryczne i składa się z mocy czynnej i
biernej (w zależności od typu obciążenia). Moc czynna jest zawsze podawana w watach (W), całkowita zaś w
woltoamperach (VА). Urządzenia są odbiorcami energii elektrycznej posiadającymi czynną i bierną składową
obciążenia. Moc całkowita (VА) i moc czynna (W) są powiązane ze sobą za pomocą współczynnika cosφ.
Obciążenie czynne. Cała energia pobierana przed ten rodzaj odbiorników jest przetwarzana na ciepło. W
niektórych urządzeniach składowa czynna jest składową podstawową. Przykłady: żarówki, grzejniki, kuchenki
elektryczne, żelazka itp.
Obciążenia bierne. Wszystkie pozostałe. Składowa bierna mocy nie wykonuje pożytecznej pracy, a służy
tylko do tworzenia pól magnetycznych w odbiornikach indykcyjnych poprzez ciągłą cyrkulację pomiędzy
źródłem i odbiorcą.
Wysokie prądy rozruchowe. Każdy silnik w chwili wyłączenia pobiera kilkakrotnie więcej energii niż
podczas normalnej pracy. Gdy obciążenie zawiera silnik będący głównym odbiorcą w urządzeniu (na przykład,
pompa głębinowa, lodówka), w celu uniknięcia przeciążenia stabilizatora w chwili wyłączenia urządzenia pobór
mocy silnika określony w dokumentacji technicznej należy przemnożyć przez 3.
W związku z powyższym zalecany jest dobór modeli stabilizatora z 25% zapasem w stosunku do mocy
pobieranej przez odbiornik. Tym samym zapewnicie Państwo "oszczędny" tryb pracy stabilizatora i zwiększycie
jego czas eksploatacji.
NOVATEK-ELECTRO
Legat 5L
Download