Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięcia stałego

advertisement
1
Stabilizatory impulsowe i przetwornice napięcia stałego
Zasada pracy wszystkich omawianych dotąd stabilizatorów napięcia stałego jest taka sama:
szeregowo ze źródłem niestabilizowanego napięcia stałego jest włączony liniowy element regulacyjny
(tranzystor szeregowy) sterowany poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego tak, aby napięcie wyjściowe
(lub prąd wyjściowy) miało stałą wartość. Wartość napięcia wyjściowego stabilizatora jest zawsze
mniejsza
od
wartości
napięcia
niestabilizowanego doprowadzanego do jego
wejścia, a na elemencie regulacyjnym zawsze
wydziela się pewna moc (dokładniej, moc ta jest
równa
średniej
wartości Iwy(Uwe – Uwy)).
Drugorzędną odmianą stabilizatorów napięcia
stałego są stabilizatory równolegle (ang. Shunt
regulators), w których element regulacyjny jest włączony między wyjście a masę, a nie szeregowo z
obciążeniem. Układ stabilizatora równoległego jest podobny do
układu stabilizatora z diodą Zenera.
Istnieje zupełnie inny sposób wytwarzania stabilizowanego napięcia stałego niż dotąd rozważane.
W przedstawionym
stabilizatorze
impulsowym (ang. switching regulator
lub switcher) tranzystor pracujący jako
klucz nasycony powoduje cykliczne
dołączanie na krótko cewki indukcyjnej
do źródła niestabilizowanego napięcia
wejściowego. W czasie trwania każdego
impulsu nasycającego tranzystor prąd
płynący przez cewkę narasta liniowo. W
polu magnetycznym cewki gromadzi się energia o wartości 1/2LI2, która w następnej fazie cyklu jest
przekazywana do kondensatora filtrującego, dołączonego do wyjścia stabilizatora. Kondensator
wygładza tętnienia napięcia wyjściowego (dostarcza prąd do obciążenia w fazie uzupełniania energii
cewki indukcyjnej).
Podobnie jak w przypadku stabilizatorów o regulacji ciągłej, następuje porównanie wartości napięcia
wyjściowego z wartością napięcia odniesienia, lecz otrzymane w ten sposób napięcie błędu stanowi
sygnał wejściowy pętli sprzężenia zwrotnego, która koryguje wartość napięcia wyjściowego poprzez
zmianę częstotliwości przełączania klucza lub zmianę czasu trwania impulsu włączającego klucz, a nie
przez liniowe sterowanie przewodnością tranzystora.
Stabilizatory impulsowe mają niezwykłe właściwości, decydujące o ich dużej popularności. Ponieważ
element regulacyjny pracuje dwustanowo — jest albo wyłączony albo nasycony — traci się w nim
bardzo mało mocy. Dlatego stabilizatory impulsowe charakteryzują się dużą sprawnością nawet wtedy,
gdy różnica napięć między wejściem a wyjściem ma dużą wartość.
Wartość napięcia wyjściowego stabilizatorów tego typu może być większa niż wartość napięcia
Wejściowego. Za pomocą stabilizatora impulsowego można również bez trudu przetwarzać napięcie
o jednej polaryzacji na napięcie o przeciwnej polaryzacji. Ponadto, zasilacze impulsowe mogą być tak
projektowane, aby nie istniała droga dla prądu stałego między wejściem a wyjściem.
Oznacza to możliwość zasilania takiego stabilizatora bezpośrednio z wyjścia układu prostującego
napięcie sieciowe, bez potrzeby stosowania transformatora sieciowego!. W efekcie otrzymuje się
zasilacz napięcia stałego bardzo mały, lekki i o dużej sprawności. Te cechy decydują o powszechnym
stosowaniu zasilaczy impulsowych w sprzęcie komputerowym.
2
Zasilacze impulsowe sprawiają również kłopoty. Na wyjściu zasilacza tego typu występują
zakłócenia impulsowe. Zakłócenia impulsowe są również wprowadzane z zasilacza poprzez przewody
zasilające do sieci oświetleniowej.
 Stabilizator zmniejszający wartość napięcia (wartość napięcia wyjściowego jest mniejsza od
wartości napięcia wejściowego).
Na rysunku przedstawiono schemat
części przełącznikowej podstawowego
układu
stabilizatora
zmniejszającego
wartość napięcia (ang. step-down lub
bucking regulator). Aby nie komplikować
rysunku, pominięto obwód sprzężenia
zwrotnego. Gdy tranzystor MOS jest włączony, na cewce pojawia się napięcie o stałej wartości: (UweUwy), co jest przyczyną liniowego narastania prądu w cewce (przypomnijmy, że dI/dt = U/L). Prąd ten
wpływa oczywiście do kondensatora i do obciążenia. Po wyłączeniu tranzystora prąd nadal płynie przez
cewkę w tym samym kierunku (cewka opiera się wszelkim gwałtownym zmianom prądu, co wynika chociażby z przypomnianego równania). Obwód prądu
zamyka się przez diodę, która wchodzi w stan przewodzenia. Kondensator umieszczony na wyjściu
układu pełni funkcję „koła zamachowego"
akumulującego
energię.
Wygładza
on
piłozębne tętnienia napięcia wyjściowego (im
większa
jest
wartość
pojemności
kondensatora tym mniejsza jest amplituda
napięcia tętnień). W tej fazie wartość
napięcia na cewce jest prawie stała i równa
(Uwy—0,6) [V], co powoduje liniowe
zmniejszenie są prądu w cewce.
Na rysunku przedstawiono przebiegi
napięć
i
prądów
występujących
w
analizowanym
układzie.
Oczywiście
kompletny układ stabilizatora musi zawierać
obwód sprzężenia zwrotnego, który będzie
zmieniać albo szerokość impulsów doprowadzanych do bramki tranzystora MOS (przy stałej częstości
ich powtarzania), albo częstotliwości impulsów (przy stałej ich szerokości). Sygnałem powodującym
zmianę parametrów ciągu impulsów jest sygnał wyjściowy wzmacniacza błędu, porównującego wartość
napięcia wyjściowego stabilizatora z wartością napięcia odniesienia.
Na
rysunku
przedstawiono schemat
stabilizatora
impulsowego o wartości
napięcia
wyjściowego
równej + 5 V i niewielkiej
wartości
prądu
wyjściowego,
wykonanego z użyciem
układu
scalonego
MAX638 firmy Maxim.
Układ
ten
umożliwia
3
wykonanie stabilizatora o ustalonej wartości napięcia wyjściowego równej +5 V (bez zewnętrznego
dzielnika rezystorowego) albo stabilizatora o dobieranej lub regulowanej wartości napięcia
wyjściowego — wtedy jest potrzebny zewnętrzny dzielnik napięcia. W wygodnej obudowie mini-DIP
znajdują się wszystkie niezbędne podzespoły stabilizatora napięcia. Częstotliwość fali impulsów
wytwarzanych przez wewnętrzny generator układu MAX638 jest równa 65 kHz. Sygnał wyjściowy
wzmacniacza błędu służy do łączenia lub rozłączania wyjścia generatora z bramką tranzystora
polowego, stosownie do wartości napięcia wyjściowego. Sprawność przedstawionego układu jest równa
około 85% i prawie nie zależy od wartości napięcia wejściowego.
Poza dużą sprawnością, omawiany stabilizator zmniejszający wartość napięcia nie ma istotnych
zalet (a nawet ma kilka poważnych wad — dużą liczbę elementów, zakłócenia impulsowe) w porównaniu
ze stabilizatorem o działaniu ciągłym. Sprawa wygląda inaczej, gdy jest potrzebne napięcie
stabilizowane o wartości większej niż wartość wejściowego napięcia niestabilizowanego lub napięcie o
polaryzacji przeciwnej niż polaryzacja napięcia wejściowego. Wtedy stabilizatory impulsowe stają się
bardzo atrakcyjne.
Stabilizator zwiększający wartość napięcia (ang. step up lub boosting regulator)
Zasada działania stabilizatora impulsowego zwiększającego wartość napięcia została częściowo
omówiona podczas porównania go ze stabilizatorem o działaniu ciągłym.
Gdy klucz tranzystorowy jest włączony
(potencjał punktu
X
jest
bliski
potencjałowi masy), wartość prądu
płynącego przez cewkę rośnie liniowo. Po
wyłączeniu klucza wartość napięcia w
punkcie X gwałtownie rośnie, gdyż musi
być spełniony warunek ciągłości prądu
płynącego przez cewkę. Dioda zostaje
spolaryzowana w kierunku przewodzenia i płynie przez nią prąd ładujący kondensator. Wartość
napięcia wyjściowego może być wielokrotnie większa od wartości napięcia wejściowego.
Stabilizator odwracający napięcie (ang. Inverting lub flyback regulator)
Zasadę pracy stabilizatora odwracającego napięcie można wyjaśnić posługując się schematem
przedstawionym na rysunku. Gdy klucz tranzystorowy jest w stanie przewodzenia, narastający liniowo
prąd cewki płynie od punktu X do masy układu. Po wyłączeniu klucza, z warunku ciągłości prądu
płynącego przez cewkę wynika, że potencjał
punktu X musi być ujemny, a jego wartość na
tyle duża, aby prąd mógł płynąć. Zwróćmy
uwagę, że tym razem cewka wyciąga prąd z
kondensatora, w wyniku czego napięcie na
kondensatorze
jest
ujemne.
Wartość
bezwzględna
napięcia
wyjściowego
omawianego układu może być zarówno większa
jak i mniejsza od wartości napięcia wejściowego (zależy to od ustalenia parametrów pętli sprzężenia
zwrotnego). Inaczej mówiąc, stabilizator odwracający napięcie może być układem zwiększającym lub
zmniejszającym wartość (bezwzględną) napięcia.
4
Zasilacze impulsowe dołączone bezpośrednio do sieci oświetleniowej
Zasilacze impulsowe charakteryzują się dużą sprawnością nawet wtedy, gdy wartość napięcia
wyjściowego bardzo różni się od wartości napięcia wejściowego. Fakt ten staje się łatwiej zrozumiały,
jeśli wyobrazimy sobie cewkę jako „przetwornik impedancji", którego działanie polega na tym, że
wartość prądu wyjściowego może być większa (dla stabilizatora zmniejszającego wartość napięcia) lub
mniejsza (dla stabilizatora zwiększającego wartość napięcia) od wartości średniej prądu wejściowego.
Dla porównania, stabilizator o działaniu ciągłym zachowuje się zupełnie inaczej. Wartości średnie jego
prądu wej. i wyj. są jednakowe, oczywiście z dokładnością do wartości prądu spoczynkowego samego
stabilizatora.
Spostrzeżenia
te
prowadzą
do
radykalnego wniosku:
możemy usunąć ciężki,
obniżający
napięcie
transformator
sieciowy
i
zasilać
stabilizator impulsowy
napięciem
otrzymywanym
z
bezpośredniego
prostowania
i
filtrowania
napięcia
sieci
oświetleniowej.
Od razu dwie uwagi:
1. Wartość napięcia stałego na wyjściu prostownika sieciowego jest równa 310V , o wartości
skutecznej napięcia równej 230 V). Majsterkowanie w tym układzie lub jego otoczeniu jest
niebezpieczne!
2. Brak transformatora oznacza, że zaciski wej. stabilizatora zasilanego z prostownika sieciowego
nie są odizolowane od sieci oświetleniowej. Dlatego układ stabilizatora impulsowego musi być
zmodyfikowany tak, aby jego zaciski wyjściowe były odizolowane od sieci.
Separację wyjść stabilizatora impulsowego od sieci zwykle realizuje się przez nawinięcie drugiego
uzwojenia na korpusie cewki pełniącej funkcję akumulatora energii oraz włączenie w pętlę sprzężenia
zwrotnego elementu nie pozwalającego na przepływ prądu stałego (może to być transformator lub
transoptor). Schemat blokowy sieciowego zasilacza impulsowego przedstawiono na rysunku.
Zwróćmy uwagę na sposób zasilania podzespołów stabilizatora napięcia. Generator jest zasilany
napięciem niestabilizowanym doprowadzanym do wejścia stabilizatora, natomiast podzespoły pętli
sprzężenia zwrotnego (ZNO, wzmacniacz błędu) są zasilane napięciem stabilizowanym z wyjścia
stabilizatora. Czasami do zasilania podzespołów pętli sprzężenia zwrotnego stosuje się pomocniczy
zasilacz sieciowy małej mocy (z własnym transformatorem sieciowym małej mocy)o niestabilizowanym
napięciu wyjściowym.
Blok z napisem „izolacja" jest często realizowany jako mały transformator impulsowy. Możliwe jest
również wykorzystanie w tym miejscu elementów optoelektronicznych (powrócimy do tego tematu
dalej).
Można odnieść wrażenie, że jako lepszy od układu zawierającego jeden transformator uznajemy
układ dwutransformatorowy.
Cała rzecz nie w liczbie transformatorów, lecz w ich wymiarach. Objętość transformatora zależy od
wymiarów rdzenia, które bardzo szybko maleją wraz ze zwiększaniem częstotliwości sygnałów
transformowanych. Z tego powodu sieciowe stabilizatory impulsowe są znacznie niniejsze i lżejsze niż
równoważne stabilizatory o regulacji ciągłej. Ponadto wydzielają mniej ciepła i ich elementy pracują w
5
niższej temperaturze. Porównajmy dwa zasilacze o stabilizowanym napięciu wyjściowym firmy PowerOne o podobnych parametrach i zbliżonej cenie.
Stabilizator impulsowy typu SPL130--1005 (5 V, 26 A) waży 1 kg i zajmuje 1/4 objętości
stabilizatora o działaniu ciągłym typu F5-25 (5 V, 15 A), który waży 8,5 kg.
Poza tym, temperatura pracy zasilacza impulsowego, jest mniejsza niż zasilacza ze stabilizatorem
liniowym. W tym ostatnim przy pełnym obciążeniu wydziela się 75 W mocy.
Uwagi na temat zasilaczy impulsowych
Możliwości zasilaczy impulsowych jak zwiększane wartości napięcia wejściowego lub jego odwracanie
mogą być z powodzeniem wykorzystywane w sytuacjach, gdy potrzebne są źródła napięcia o
wartościach: +U i —U o niewielkiej wydajności prądowej, a dysponujemy tylko napięciem o jednej
wartości mniejszym od U.
Z taką sytuacją mamy często do czynienia, gdy potrzebne są bipolarne napięcia do zasilania
nadajników linii, stosowanych w układach transmisji szeregowej lub do zasilania układów analogowych,
w których są stosowane wzmacniacze operacyjne albo przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowoanalogowe.
Inną dziedziną zastosowań zasilaczy impulsowych zwiększających wartość napięcia jest wytwarzanie
napięć koniecznych do zasilania wyświetlaczy wymagających napięć o dość dużych wartościach, np.
fluorescencyjnych lub plazmowych.
W wymienionych i wielu podobnych przypadkach mamy do czynienia z przetwarzaniem stabilizowanego
napięcia stałego (przeważnie o wartości +5 V). Przyjęło się nazywać układy realizujące to
przetwarzanie przetwornicami napięcia stałego. Z punktu widzenia układowego są to oczywiście
zasilacze impulsowe.
Ciekawy jest fakt, że w zasilaczach impulsowych cewka i kondensator nie pracują jako filtr LC.
O ile filtracyjna interpretacja działania tych elementów jest dopuszczalna w przypadku analizy pracy
prostego zasilacza zmniejszającego wartość napięcia, to dla zasilacza odwracającego napięcie taka
interpretacja jest pozbawiona sensu. Cewka pełni rolę bezstratnego urządzenia akumulującego energię
(wartość zgromadzonej przez nią energii jest równa 1/2 LI 2), które potrafi transformować
impedancję tak, aby była spełniona zasada zachowania energii.
Konstrukcje zasilaczy impulsowych
W zależności od sposobu, w jaki pętla sprzężenia zwrotnego modyfikuje falę przełączającą klucz
tranzystorowy mamy dwa rodzaje zasilaczy: z modulacją szerokości impulsów (ang. PWM switch-mode
regulator) oraz ze sterowaniem szczytową wartością prądu cewki (ang. current-mode regulator).
W zasilaczach pierwszego typu sygnał sprzężenia zwrotnego steruje szerokością impulsów
powodujących włączanie klucza, przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów. W zasilaczach
drugiego typu mamy do czynienia ze sterowaniem szczytową wartością prądu cewki stosownie do
sygnału z czujnika prądu (rezystora). Sygnał wyjściowy pętli sprzężenia zwrotnego (z wyjścia
wzmacniacza błędu) również zmienia szerokość impulsów włączających klucz, lecz w tym przypadku
dotyczy to każdego impulsu z osobna. Stabilizatory prądowe mają kilka znaczących zalet w porównaniu
ze stabilizatorami typu PWM. Ich popularność po opracowaniu scalonych sterowników pozwalających
łatwo realizować stabilizatory tego typu, rośnie z dnia na dzień.
Przy wyborze stabilizatora napięcia stałego, który ma współpracować z danym układem, należy mieć
na uwadze zakłócenia wytwarzane przez stabilizatory impulsowe w chwilach przełączeń. Zakłócenia te
ujawniają się w następujący sposób:
 Jako tętnienia napięcia na wyjściu stabilizatora. Częstotliwość tętnień jest równa częstotliwości
przełączeń klucza tranzystorowego, a ich wartość międzyszczytowa zawiera się w przedziale od 10 mV
do 100 mV.
6

Jako tętnienia napięcia i prądu o częstotliwości przełączeń, wymuszane w układach
współpracujących z obwodem wejściowym stabilizatora.
 Jako promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości przełączeń i jej harmonicznych,
wytwarzane przez impulsy prądu płynącego przez cewkę i przewody łączące różne elementy.
Zasilacze impulsowe sprawiają mnóstwo kłopotów, gdy próbuje się je wykorzystać w układach
przetwarzających sygnały o niskich poziomach napięć (rzędu 100 u V lub mniejszych).
Bardzo staranne ekranowanie takiego zasilacza oraz filtracja napięcia wyjściowego umożliwia czasami
jego użycie, jednak zwykle wychodzi się lepiej, jeśli od samego początku przyjmie się założenie, że
w układzie będzie wykorzystany zasilacz stabilizowany o działaniu ciągłym.
KS
Download