spadek swobodny

advertisement
SPADEK
SWOBODNY
http://sciaga.onet.pl/_i/Fizykasciaga/spadek_swobodny.jpg
Co to jest spadek swobodny ?
w sensie ścisłym jest to każdy ruch odbywający się
wyłącznie pod wpływem siły grawitacji.
Oznacza to, że:
1) spadek swobodny jest ruchem prostoliniowym;
2) spadek swobodny jest ruchem jednostajnie
przyspieszonym o przyspieszeniu równym g.



Jako przykład służyć mogą:
ruch planet wokół Słońca, ruch Księżyca wokół Ziemi;
ruch statku kosmicznego z wyłączonym napędem;
spadek ciała w pobliżu powierzchni Ziemi, po umieszczeniu
tego ciała w próżni w celu wyeliminowania oporów
powietrza.
Prędkość
Prędkość ciała rośnie co sekundę o tyle samo
metrów na sekundę. Prędkość wyrażana jest w
m/s.
V=g.T
V = √2Hg
Przyspieszenie
W spadku swobodnym rolę przyspieszenie
pełni przyspieszenie ziemskie, które w
przybliżeniu wynosi 10m/s2. Przyspieszenie jest
stałe, skierowane w dół.
g = Vk / t
Przyspieszenie ziemskie jest spowodowane grawitacją, czyli
zjawiskiem przyciągania się wszelkich ciał obdarzonych masą.
Planeta Ziemia ma masę wielu miliardów bilionów ton, więc
przyciąga do swojego środka wszystko w jej pobliżu - czyli
każde ciało znajdujące się pobliżu jej powierzchni.
W pewnym drobnym stopniu przyciąganie grawitacyjne na
Ziemi modyfikuje siła odśrodkowa wynikająca z ruchu
wirowego naszej Planety. Siła ta jest największa dla ciał
znajdujących się w pobliżu równika, co powoduje, że wartość g
może się wahać od 9,82 m/s2 (na biegunie) do 9,80 m/s2 (na
równiku).
Droga
W spadku swobodnym wysokość z jakiej
spada przedmiot. Droga przyrasta coraz szybciej
- w większym tempie niż prędkość.
H = gt2/2
SWOBODNY SPADEK CIAŁA


Piłka puszczona z wysokości h spada swobodnie
pod wpływem siły grawitacji. Jest to rodzaj
ruchu jednostajnie przyspieszonego
bez prędkości początkowej. Przyspieszenie jest
równe g.
Droga, którą przebyła piłka w czasie t jest
równa:
s = gt2 / 2
Natomiast wysokość na jakiej znajduje się piłka
po upływie tego samego czasu: h1 = h - s =
h - gt2 / 2
Rysunki opisujące spadek swobodny
Download