Siła ciężkości - LOGIM.EDU.GORZOW.PL

advertisement
Siła ciężkości.
Siła ciężkości jest to siła, z jaką Ziemia działa na dowolne ciało. Nazywa się ją również
siłą grawitacji lub ciężarem. Wartość tej siły jest wprost proporcjonalna do masy ciała.
Fc ~ m
Iloraz wielkości wprost proporcjonalnych jest stały:
Fc
= const
m
Fc
jest wartością przyspieszenia, jakie uzyskuje
m
ciało o masie m, gdy działa na nie stała siła Fc. To przyspieszenie nazywamy przyspieszeniem
m
ziemskim. Wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 9,81 2 (do obliczeń przyjmujemy
s
m
g = 10 2 ). Przyspieszenie ziemskie nie zależy od masy ciała i w danym miejscu na Ziemi jest
s
jednakowe dla wszystkich ciał
Zgodnie z II zasadą dynamiki stały iloraz
Wartość siły ciężkości obliczamy za pomocą wzoru:
Fc = m ⋅ g
Fc – siła ciężkości,
m – masa ciała,
g – przyspieszenie ziemskie.
Opracował: Piotr Szefer
Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana
Download