Powtórzenie wiadomości z dynamiki

advertisement
Konspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum „Powtórzenie wiadomości z dynamiki”, która
odbyła się 31.01.2005r. w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu.
Cele ogólne:
- posługiwanie się językiem fizyki,
- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- dostrzeganie związków między wiedzą teoretyczną a praktyką.
Cele szczegółowe:
Wiadomości:
uczeń wie:
- jak określić zachowania ciała w zależności od sił działających na to ciało,
- jakie są podstawowe wielkości fizyczne występujące w dynamice,
- jakie są związki między pędem a siłą i prędkością ciała,
- jak określić zależność przyspieszenia ciała od siły działającej na to ciało,
Umiejętności:
uczeń potrafi:
- wskazać wpływ bezwładności ciał na ich zachowanie na przykładach z życia
codziennego,
- wykorzystać II zasadę dynamiki do zwiększania i zmniejszania przyspieszenia ciała,
- wykorzystać zasadę zachowania pędu do opisu skutków zderzeń,
Postawy:
Uczeń:
- bierze aktywny udział w zajęciach,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- doskonali umiejętność pracy z komputerem.
Metody pracy:
praktyczna – ćwiczenia uczniowskie, pokaz
słowna – pogadanka, dyskusja.
Forma:
praca w grupach, doświadczenia uczniowskie, praca z komputerem
Środki dydaktyczne:
wózki, obciążniki, bloczki, kulka stalowa, piłeczka ping-pongowa, drewniany klocek, tekturowe
pudełko, komputer, rzutnik multimedialny, oprogramowanie
Czas pracy:
45 minut.
Przebieg zajęć:
1. Faza przygotowawcza
Odpowiadając na pytania na zasadzie „kto pierwszy się zgłosi”, uczniowie przypominają czym
jest bezwładność ciał, jak brzmią zasady dynamiki, zasada zachowania pędu, podstawowe
jednostki: przyspieszenia, siły, pędu.
Zapisanie tematu lekcji: „Powtórzenie wiadomości z dynamiki”.
2. Faza realizacyjna
a) podział uczniów na grupy
- wykonują ćwiczenie: metalową kulką i piłeczką ping-pongową uderzają w tekturowe
pudełko
- sprawdzają, jak zależy przesunięcie pudełka od bezwładności kulek
a) które ciało łatwiej zatrzymać?
b) Które ciało trudniej przesunąć?
- porównanie obserwacji do zachowań pasażerów w autobusie, który gwałtownie hamuje
lub rusza
b) w tych samych grupach uczniowie badają zmianę przyspieszenia ciała od masy i od siły
działającej na to ciało
- na wózek nakładają dodatkowe masy i działając stała siłą obserwują, jak zmienia się
przyspieszenie wózka
- na wózek o stałej masie działają dwu- i trzykrotnie większą siłą sprawdzając jak zmienia
się wtedy jego przyspieszenie
c) uczniowie wracają na swoje miejsca
d) wyznaczeni uczniowie uruchamiają program EDU-ROM i wyszukują informacji
dotyczących dynamiki, a pozostali na ekranie obserwują prezentowany materiał,
porównując wyniki swoich obserwacji z opisami przedstawionymi w programie.
3. Faza podsumowująca
W grupach dwuosobowych szukamy odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego w zimie tupiemy, aby otrzepać śnieg z butów?
2. Jak zmieni się przyspieszenie samochodu poruszającego się pod wpływem stałej siły, jeśli
zmieni się jego masa?
3. Jak zmieni się pęd poruszających się sanek, jeśli wskoczy na nie dwóch chłopców, a nie
jeden?
Zadanie domowe:
Zadanie przeznaczone jest dla uczniów chętnych – korzystając z platformy e-learningowej na
szkolnej stronie internetowej, rozwiąż quiz w części dotyczącej dynamiki.
Download