Dokument (Odzyskany)

advertisement
Kamil Szewczyk
Akademia Medyczna Wrocław
Wydział Zdrowia Publicznego
kierunek: fizjoterapia
"Wpływ czynników fizycznych na organizm
człowieka"
str. 1
1.Pole elektromagnetyczne-jest to stan w przestrzeni, w której na ładunek elektryczny
działają siły o naturze
elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól pola
elektrycznego i pola magnetycznego.
Pola te są bardzo związane, a wzajemną korelacje opisują równania Maxwella.
Polaryzacja cząsteczek jest to deformacja cząsteczki wywołana oddziaływaniem z
zewnętrznym polem elektrycznym.
W organizmie człowieka polaryzacja cząsteczek ma podstawowe znaczenie w
przewodnictwie nerwowym. W błonie
komórkowej niepobudzonego neuronu zachodzi polaryzacja spoczynkowa, czyli stan
gotowości neuronu do reagowania
Spolaryzowana błona może chwilowo zmienić swoje właściwości elektryczne(dzieje sie to
pod wpływem bodźca)dochodzi do
miejscowej depolaryzacji która przemieszcza sie wzdłuż błony jako fala
depolaryzacyjna.Fala depolaryzacyjna czyli impuls elektryczny
umożliwia funkcjonowanie układu nerwowego.
Kolejnym czynnikiem fizycznym jest diatermia, czyli przegrzewanie tkanek organizmu
w celach leczniczych za pomocą energii
cieplnej wytwarzanej w aparacie diatermicznym, celem takiego zabiegu jest rozluźnienie
mięsni. Wyróżniamy dwa rodzaje diatermii:
diatermia kondensatorowa(wykorzystuje do nagrzania tkanek pole elektryczne) diatermia
indukcyjna(wykorzystuje do nagrzanie tkanek
pole magnetyczne)
Pole elektromagnetyczne działając na człowieka falami elektromagnetycznymi wysokiej
częstotliwości stymuluje mechanizmy termoregulacyjne do działania. Odpowiedzią
organizmu na ten czynnik jest zredukowania produkcji ciepła metabolicznego i
rozszerzenie naczyń krwionośnych
2.Ultradzwieki-Ultradźwiękami nazywamy fale mechaniczne rozchodzące się w
ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych mające charakter fal dźwiękowych, o
częstotliwościach wyższych od górnej granicy słyszalności ucha ludzkiego .Ultradźwięki
można uzyskać dzięki tradycyjnym generatorom fal ultradźwiękowych takich jak rożnego
rodzaju gwizdki i syreny. Inna metoda uzyskiwania ultradźwięków jest metoda udarowa
polegająca na wytworzeniu deformacji przy zderzeniu stałych ciął sprężystych(np.
stalowa kula o bryłę).źródłem ultradźwięków może być również silne źródło światła np.
laser impulsowy. magnetostrykcja to proces zmiany długości rdzenia magnesu pod
wpływem zmiennego prądu przepuszczonego przez solenoid nawinięty na rdzeń, efektem
magnetostrykcji jest uzyskanie ultradźwięków o niskiej czestotliwosci.Generowanie
ultradźwięków odbywa się zwykle za pomocą odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego za pomocą zmiennego potencjału elektrycznego pobudza się płytkę kwarcu do drgań
rezonansowych .Ultradźwięki maja rożne działania na organizm:dzialanie
mechaniczne(forma mikro masażu tkanek miękkich),działanie cieplne(wytworzenie ciepła
endogennego)działanie fizykochemiczne(przemiany i rozpad białek,rozpad wody na H i
OH).Natomiast
ogólne
działanie
ultradźwięków
polega
na:działaniu
przeciwbólowym,zmniejszeniu napiec miesni,powstawanie związków aktywnych
biologicznie,wpływ na enzymy ustrojowe,rozszerzenie naczyń krwionośnych,hamowanie
str. 2
układu współczulnego,hamowanie procesów zapalnych,przyspieszenie wchłaniania
tkankowego,wyzwalanie substancji histamino podobnych.
3.Przyspieszenia
Zasady dynamiki Newtona-trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej
sformułowane przez Isaaca Newtona(zasady dynamiki Newtona nie maja zastosowania
w mechanice kwantowej, a w mechanice relatywistycznej obowiązują w ograniczonym
zakresie)
- I Zasada dynamiki Newtona-Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające
równoważą sie to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym
prostoliniowym.
- II Zasada dynamiki Newtona-Jeśli siły działające na ciało nie równoważą sie to ciało
porusza sie z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej
-III Zasada dynamiki Newtona-Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne.Siły
wzajemnego oddziaływania dwóch ciął maja takie same wartości taki sam kierunek,
przeciwne zwroty i rożne punkty przyłożenia
Siła odśrodkowa jest siła bezwładności.Oznacza to ze pojawia sie ona w układach
nieinercjalnych i jest właściwie siła pozorną(nie jest powodowana konkretnym
oddziaływaniem,ale wynika z ruchu samego układu odniesienia.Siła odśrodkowa działa
zawsze prostopadle do prędkości i jest skierowana wzdłuż promienia na zewnątrz okręgu
po którym porusza sie układ odniesienia.
Przeciążenie-pozorne zwiększanie sie ciężaru w sytuacji gdy na jego ciężar nakłada się
przyspieszenie związane z manewrem statku powietrznego(do takich manewrów
zaliczamy zmiany prędkości ,wysokości kursu).
Skutek działania przyśpieszeń zależy od wartości, czasu ich występowania i kierunku
działania względem ciala.Przyspieszenia krotkotrwale:oddziaływanie przyśpieszeń może
nie wywoływać ujemnych skutków, przyspieszenia rzędu setek g mogą spowodować
poważne uszkodzenia ciała a nawet śmierć. Przyspieszenia o średnim i długim czasie
trwania:efekt ich zależy głownie od kierunku.Przyspieszenia podłużne, równoległe do osi
długiej ciała powodują przede wszystkim przemieszczanie krwi i narządów
wewnętrznych. Lepiej tolerowane jest przyspieszenie w kierunku głowy to jest
przeciążenie w kierunku stóp. Powoduje spadek ciśnienia krwi w górnej części ciała.
Kilkusekundowe przeciążenie rzędu 6g prowadzi do zaburzeń widzenia i utraty
przytomności - czarna zasłona, krew odpływa z głowy. Przyspieszenie w kierunku stóp
powoduje gwałtowny ból głowy, zaburzenia czynności serca, krwotoki i utratę
przytomności - czerwona zasłona. Przyspieszenia poprzeczne: przód-tył lub na boki są
lepiej znoszone od podłużnych, ale powyżej 12 g może dojść do zatrzymania oddechu
4 .Wpływ zmiennego ciśnienia na organizm.Spadek ciśnienia powoduje rozprężanie
gazów w uchu, jelitach i ubytkach zębowych co wiąże się z wystąpieniem bólów, wzdęć i
kolek jelitowych. Nagła dekompresja może prowadzić do poważnych uszkodzeń tkanek.
Uwalnianie gazów (azotu) z krwi prowadzi do pojawienia się zatorów gazowych.
Najniebezpieczniejsze dla żywego organizmu jest niedotlenienie. Długotrwałe
przebywanie pod wpływem niskich ciśnień w wyniku niedotlenienia (hipoksji) prowadzi do
zmian adaptacyjnych zwiększenia liczby czerwonych ciałek i hemoglobiny oraz
niekorzystnych zmian trawienia, koordynacji ruchów i zmian psychicznych (halucynacje,
agresja itp.). Silne niedotlenienie powoduje utratę przytomności, a nawet śmierć
(deterioracja). Podwyższone ciśnienie: Gwałtowne zwiększenie ciśnienia powoduje
str. 3
objawy bólowe związane z wyrównywaniem ciśnień wewnątrz ciała. Najgroźniejsze jest
jednak ponowne zmniejszenie ciśnienia. W wyniku saturacji (nasycenie cieczy gazem)
azotu we krwi pod wpływem zwiększonego ciśnienia, jego zmniejszenie powoduje
pojawienie się pęcherzyków tego gazu we krwi – choroba kesonowa. Dochodzi do
wystąpienia duszności, porażeń kończyn i utraty przytomności, a w skrajnym przypadku
do śmierci. Oddychanie tlenem pod zwiększonym ciśnieniem może wywołać zatrucie
tlenowe – toksyczne zmiany w organizmie, drgawki, utratę przytomności, uszkodzenie
wzroku. Oddychanie powietrzem zawierającym azot może wywołać narkozę azotową –
halucynacje, niezborność ruchową i utratę przytomności
str. 4
Download