Zasady filozofii greckiej

advertisement
Zasady filozofii greckiej
Opis świata – filozofia, zaczyna się przede wszystkim
od kosmogonii, czyli organizacji świata jako takiego i
jego ewentualnego stworzenia
Podstawy świata:
Z czego jest (zbudowany) stworzony?
Wedle jakich zasad?
Jak moŜemy go badać?
Głowna zasada – brak jakichkolwiek eksperymentów,
ewentualne obserwacje
Fizyka Arystotelesa – opis ruchu
Świat ponadksięŜycowy: ruch wieczny, po okręgu.
Świat podksięŜycowy: ruch naturalny, czyli dąŜenie do
naturalnego miejsca danej substancji (ziemia na dół, powietrze
czy ogień – do góry), przy czym ciała cięŜsze spadają szybciej.
Fizyka nowoŜytna
Galileusz (Galileo Galilei 1564 - 1642 )
• Pierwszy opisał „zasadę bezwładności”
• Pierwszy badał przez teleskop nocne
niebo, plamy na słońcu, stwierdził, Ŝe
ciała niebieskie wcale nie mają idealnych
kształtów.
• Przyczynił się równieŜ do powszechnego uznania teorii
heliocentrycznej Kopernika.
• ZauwaŜył, Ŝe poruszający się pocisk zachowuje się tak, jak
gdyby był ściągany na ziemię; przeprowadził własne badania
ze spadaniem ciał (a takŜe kulkami staczającymi się ze stołu),
stwierdził, Ŝe ciała spadają się jednakowym przyspieszeniem.
• Docenił znaczenie eksperymentu; jako pierwszy zaczął
stosować „metodę naukową”
Isaac Newton (1643 - 1727)
"Jeśli widzę dalej to tylko dlatego, że stoję
na ramionach olbrzymów".
Postulował istnienie niezaleŜnych
od siebie absolutnej przestrzeni
(euklidesowej) i absolutnego czasu.
„Zasady matematyczne filozofii naturalnej” (1687):
I zasada dynamiki:
„KaŜde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu
prostoliniowego i jednostajnego jeŜeli siły przyłoŜone nie
zmuszają ciała do zmiany tego stanu.”
r
v=const
v = const
Fop
F
I zasada to postulat istnienia wyróŜnionej klasy układów odniesienia„układów inercjalnych” odniesienia
Układ inercjalny – układ, w którym I zasada jest spełniona
v=
st
n
co
Układ nieinercjalny – układ, w którym I zasada nie jest spełnione
v
=
t
s
n
o
c
ω
v
c
=
t
s
on
II zasada dynamiki:
„NiezrównowaŜona siła F przyłoŜona do ciała nadaje mu
przyspieszenie a, które jest wprost proporcjonalne i ma kierunek
działającej siły”
→
→
a=
F ,
m
gdzie m nazywa się „masą (bezwładną) ciała”.
Uogólniona postać II zasady dynamiki
r
∆p r ,
=F
∆t
r
r
gdzie p = mv jest „pędem ciała”.
Dla ciał o ”zmiennej masie”:
r
r
r
r
r
F∆t = ∆p = ∆(mv)= ∆mv +m∆v
III zasada dynamiki:
„KaŜdej akcji towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku
lecz przeciwnie zwrócona”
F21
F21
F12
F12
r
r
F12 = -F21
NaleŜy pamiętać, Ŝe siły się nie równowaŜą, gdyŜ przyłoŜone są do róŜnych ciał.
Siły bezwładności
Siła bezwładności w ruchu postępowym
Y
r
r
Fb = m(-au )
O
Fb
m
au
X
Z
Siła odśrodkowa bezwładności
ω
Fod = mω2 r
r
m
Y
Fod
X
Siła Coriolisa
ω
FC
v
ω
ω
v
α
m
FC
ω
v
ϕ
biegun
północny
r
r
FC = 2mv × ω
FC
Download