Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL

advertisement
Centrum Szkoleń i Biznesu zaprasza na szkolenie
„Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL
BASE / z modułem j. angielskiego w
biznesie”
Głównym celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu
wykonywania standardowych czynności pracownika biurowego : prawidłowego
formatowania dokumentów, zakładania i poruszania się po strukturach portali i platform
elektronicznych, obsługi i wykorzystywania urządzeń biurowych, zarządzania obiegiem
dokumentów, obsługi poczty elektronicznej i kalendarza wydarzeń. Ponadto celem szkolenia
jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiającej przystąpienie do egzaminów
w
ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadczającego, że
jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania w zakresie kompetencji
komputerowych
Kurs składa się z III modułów tematycznych :
1. Pracownik biurowy – 40 godzin
2. ECDL – 100 godz.
3. Angielski w biznesie – 40 godzin
Moduł I jest modułem obowiązkowym. Dwa pozostałe uczestnik może
samodzielnie dobrać w zależności od zapotrzebowania.
Program szkolenia ( 180 godz. ) :
1. Pracownik biurowy ( 40 godz. ):
I – Organizacja pracy biurowej
- Charakterystyka pracy biurowej. Specyfika organizacji pracy biurowej
- Dokumenty w pracy biurowej ( regulamin organizacyjny, zarządzenia,
rozporządzenia itd. ),
- Rola informacji w pracy biurowej
- Ergonomia w pracy biurowej.
II – Korespondencja i dokumentacja biurowa
-Ogólne zasady korespondencji biurowej.
- Podział pism biurowych ( ze względu na treść pisma, formę pisma, stopień
zabezpieczenia tajemnicy ).
-Elementy pisma biurowego. Błędy przy redagowaniu pism.
- Zasady redagowania pism.
-Układ pisma – jego części składowe, rozmieszczenie tekstu, skróty i
skrótowce, zwroty grzecznościowe, poprawność językowa i estetyka pisma.
- Blankiety korespondencyjne. Wzory blankietów
- Pisma zaadresowane
- Pisma zatytułowane, zaadresowane, mieszane
- Protokoły, sprawozdania, notatki
- korespondencja w sprawach handlowych
- korespondencja w sprawach transportowych
- korespondencja w sprawach finansowych
- korespondencja w sprawach administracyjnych ( skargi, wnioski,
zaświadczenia )
- korespondencja w sprawach osobowych
- sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych
- sporządzanie pism zatytułowanych ( ćwiczenia praktyczne )
- sporządzanie pism zaadresowanych ( ćwiczenia praktyczne )
III – Zarządzanie obiegiem dokumentów
- Instrukcja kancelaryjna
- System kancelaryjny – pojęcie, rodzaje.
- System kancelaryjny dziennikowy, bezdziennikowy.
- Rejestrowanie pism w dzienniku podawczym.
- Przyjmowanie, otwieranie korespondencji.
- Obieg korespondencji
- Wysyłanie korespondencji
- przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
- postępowanie z pismami niejawnymi,
- ochrona danych osobowych.
- Archiwizacja dokumentów. Zasady przekazywania akt do archiwum.
- Kategorie archiwalne. - Postępowanie z pismami tajnymi i poufnymi.
IV – Zasady efektywnej komunikacji w pracy biurowej
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- zasady skutecznego komunikowania się w biurze
- bariery komunikacyjne: zewnętrzne i wewnętrzne
- komunikowanie się z przełożonymi i współpracownikami
- prawidłowe konstruowanie komunikatów zwrotnych
- współpraca z przełożonym, współpracownikami
- przyjmowanie interesantów
- rozmowy telefoniczne
V – Kultura zawodu
- image pracownika biurowego
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe
zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się,
sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż,
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się,
przedstawianie, zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów,
zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
V – Podstawowe zagadnienia prawne w pracy pracownika biurowego –
- prawa i obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy
- prawa i obowiązki pracownika określone w Kodeksie pracy
- rodzaje i zasady zawierania umów o pracę
- zasady rozwiązywania umów o pracy
- dokumentacja związana z zatrudnieniem
- teczki osobowe pracowników
- wynagrodzenia za pracę
- urlopy
- odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
VI - Obsługa urządzeń biurowych.
2. ECDL ( 100 godz. ):
I.
Podstawy pracy z komputerem – 16 godz.
- System operacyjny Windows
- Praca z ikonami i oknami
- Zarządzanie plikami
- Zarządzanie plikami, Programy narzędziowe, Drukowanie
- Egzamin próbny
II.
Podstawy pracy w sieci – 24 godz.
- Wiadomości podstawowe
- Łączenie z siecią Internet Przeglądarki internetowe
- Połączenia sieciowe
- Zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie, Pobieranie danych
- Poczta internetowa
- Egzamin próbny
III.
Przetwarzanie tekstów – 24 godz.
- Wiadomości podstawowe.
- Podstawowe operacje blokowe
- Formatowanie
- Wstawianie gotowych elementów w tekście
- Tabulatory
- Tabele
- Grafika
- Korespondencja seryjna
- Korzystanie z pomocy. Drukowanie
- Egzamin próbny
IV.
Arkusze kalkulacyjne – 36 godz.
- Zapoznanie z pojęciami i środowiskiem programu Microsoft Excel
- Podstawowe operacje na danych
- Formatowanie
- Formuły i funkcje w programie Microsoft Excel
- Operacje na listach danych
- Operacje na danych
- Wykresy i grafika, Drukowanie
- Egzamin próbny
3. Angielski w biznesie – 40 godzin
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia zdają egzamin zewnętrzny w ramach
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL . uczestnik po
zdanym egzaminie otrzyma certyfikat ECDL BASE poświadczający
europejskie kompetencje komputerowe. European Computer Driving
Licence” (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w
Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
Dlaczego warto uzyskać certyfikat ECDL ?
- certyfikat poświadcza Twoje kompetencje komputerowe w danych modułach
- zwiększa Twoją pozycję na rynku , dając pewność pracodawcy w obszarze Twoich
kompetencji komputerowych
- zwiększa Twoje szanse w zakresie możliwości podejmowania pracy w Europie i na
świecie
Zapewniamy :










180 godzin kursu , dowolność w wyborze modułów
Szkolenie prowadzone w trybie dziennym lub weekendowym
Profesjonalną i doświadczoną kadrę
Ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do wykonywania pracy praktycznie
Wsparcie merytoryczne
Profesjonalne materiały
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Certyfikat ( po zdaniu egzaminu wewnętrznego – dot. PRACOWNIK BIUROWY)
Certyfikat ( po zdaniu egzaminu wewnętrznego - JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE)
Certyfikat ( ECDL BASE – po zdaniu egzaminu zewnętrznego )
Koszt egzaminu ECDL BASE nie jest wliczony w cenę szkolenia. Uczestnik szkolenia płaci ze
egzamin ECD BASE zgodnie z obowiązującym cennikiem certyfikacji ECDL.
miejsce szkolenia : Płońsk, Ciechanów
ilość godzin szkolenia : w zależności od wyboru opcji ( max. 180 godzin )
Cena szkolenia : zobacz w zakładce cennik szkoleń ( możliwa płatność w
ratach )
Informacje i zapisy tel. 600 80 33 90, 601 07 33 00,
e- mail : [email protected]
Zgłoszenia : telefonicznie lub pocztą elektroniczną
Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej
Download