Zasady przyznawania zapomóg losowych

advertisement
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 40/15
KM OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku
z dnia 9 marca 2015r.
Zasady przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom
OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku.
§ 1. 1. Zapomoga zdrowotna, socjalna i losowa może być przyznana członkowi
Związku, który:
1) posiada, co najmniej 6- miesięczny staż związkowy,
2) opłaca na bieżąco składki związkowe,
3) złoży wniosek z dokładnym opisem sytuacji życiowej i/lub zdrowotnej (załącznik nr
1),
4) złoży oświadczenie o średnim miesięcznym wynagrodzeniu netto z ostatnich 6
miesięcy na osobę w rodzinie (załącznik nr 2),
5) złoży oświadczenie dla celów podatkowych o otrzymaniu lub nie, takiego samego
świadczenia (załącznik nr 3),
6) nie korzystał z zapomogi zdrowotnej i socjalnej przyznawanej przez Związek
w okresie ostatnich 24 miesięcy.
§ 2. 1. Zapomoga zdrowotna może być przyznana członkowi OM NSZZ
„Solidarność” POiW
z
powodu przewlekłej
i długotrwałej choroby lub przewlekłej
i długotrwałej choroby członka jego rodziny pozostającego na wspólnym utrzymaniu oraz
poniesionymi w związku z tym kosztami leczenia (zakup leków, środków medycznych,
specjalistycznego sprzętu medycznego).
2. Zapomoga zdrowotna może być przyznana również z powodu:
1) długotrwałego leczenia specjalistycznego i rehabilitacyjnego.
3. Do wniosku o zapomogę zdrowotną należy załączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie wystawione najpóźniej na 3 miesiące
przed złożeniem wniosku,
2) imienne faktury lub rachunki za leki lub świadczenia medyczne.
§ 3. Zapomoga socjalna może być przyznana z powodu:
1) utraty pracy przez członka związku lub współmałżonka,
2) bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
§ 4. Zapomoga losowa może być przyznana w związku z:
1) klęską żywiołową, kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem domu lub mieszkania
spowodowanym
zalaniem
wodą
lub
pożarem,
nieszczęśliwym
wypadkiem
powodującym uszczerbek na zdrowiu,
2) do wniosku o zapomogę losową należy załączyć zaświadczenie o nagłym zdarzeniu
z administracji, policji, straży pożarnej lub innych instytucji.
§ 5. Ustala się wysokość zapomóg.
1) zapomoga losowa do 1 000 zł brutto,
2) zapomoga zdrowotna do 1 000 zł brutto,
3) zapomoga socjalna do 600 zł brutto.
§
6.
Zapomogi
zdrowotne
i
losowe
będą
rozpatrywane
przez
Komisję
Międzyzakładową raz na kwartał.
§ 7. Z wnioskiem o zapomogę może wystąpić wyłącznie osoba zainteresowana.
Załącznik nr 1
do Zasad przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ „Solidarność”
POiW w Białymstoku.
KM OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku
WNIOSEK
o przyznanie zapomogi zdrowotnej/socjalnej/losowej
(niepotrzebne skreślić)
...........................................................................................................
(wnioskodawca–imię i nazwisko)
............................................................................................................
(adres zamieszkania i nr telefonu)
………………………………………………………………………
.............................................................................................................
szkoła/placówka
Uzasadnienie wniosku
W załączeniu:
................................................
miejscowość i data
………………………………
podpis wnioskodawcy
Załącznik nr 2
do Zasad przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ „Solidarność”
POiW w Białymstoku.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że średni dochód netto na osobę w rodzinie liczony z ostatnich 6 miesięcy
wyniósł ……………………… zł.
Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
wynosi …………. osoby/osób.
…………………………………………………
Podpis
Na dochód składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Do dochodu wlicza się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenia za
pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych,
dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy
społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny ( czynsze najmu i dzierżawy).
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Załącznik nr 3
do Zasad przyznawania zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych członkom OM NSZZ „Solidarność”
POiW w Białymstoku.
Oświadczenie
Oświadczam, że na dzień ……………….. nie otrzymałam/em/ z innego źródła
takiego samego świadczenia biorąc pod uwagę rok podatkowy.
……………………………………………………
Podpis
Oświadczenie
Oświadczam, że na dzień ……………otrzymałam/em/ z innego źródła takie
samo świadczenie biorąc pod uwagę rok podatkowy.
Wysokość
świadczenia wyniosła …………………………………………. zł
brutto.
……………………………………………………
Podpis
Art. 21. 1.26 Wolne od podatku dochodowego są:
Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (nie wlicza się świadczeń z pomocy społecznej oraz
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i
osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na
podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z
2012r., poz. 361 z późn. zm.)
*niepotrzebne skreślić
Oświadczenie
Oświadczam, że na dzień ……………otrzymałam/em/ z innego źródła takie
samo świadczenie biorąc pod uwagę rok podatkowy.
Wysokość
świadczenia wyniosła …………………………………………. zł
brutto.
……………………………………………………
Podpis
Art. 21. 1.9a Wolne od podatku dochodowego są:
Zapomogi socjalne, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji
związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 638 zł;
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r.,
poz. 361 z późn. zm.)
*niepotrzebne skreślić
Oświadczenie
(emeryt, rencista)
Oświadczam, że na dzień ……………otrzymałam/em/ z innego źródła takie
samo świadczenie biorąc pod uwagę rok podatkowy.
Wysokość
świadczenia wyniosła …………………………………………. zł
brutto.
……………………………………………………
Podpis
Art. 21. 1. 38 Wolne od podatku dochodowego są:
Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z
zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,
w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
2280 zł;
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r.,
poz. 361 z późn. zm.)
*niepotrzebne skreślić
Download