Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

advertisement
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Marta Monika Sor
(2229/2007)
OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ TWARDYCH Z
WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA
PODSTAWIE CANAL+ CYFROWY SP. Z O.O.
Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
dr Anny Mazur
Warszawa 2010
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. METODY STOSOWANE W PROCESIE RALIZACJI SZKOLEŃ
1.1. Definicja „szkoleń”…….......…………………………………….
1
1.2. Kwintet szkoleniowy……….……………………………………..
4
1.3. Rodzaje szkoleń…………………………………………………..
6
1.3.1. Podział szkoleń ze względu na treści szkolenia…………...
6
1.3.1.1.
Szkolenia twarde…………………………………...
6
1.3.1.2.
Szkolenia miękkie………………………………….
7
1.3.2. Podział szkoleń ze względna miejsce szkolenia…………..
8
1.3.2.1.
Szkolenia w miejscu pracy…………………………
9
1.3.2.2.
Szkolenia poza miejscem pracy …………………...
11
1.4. Cele szkoleń ………..…………………………………………….
12
1.5. Proces realizacji szkolenia………………………………………..
14
1.5.1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych…………….
14
1.5.2. Przygotowanie i realizacja szkolenia………………………
16
1.5.3. Ewaluacja szkolenia……………………………………….
19
1.5.3.1.
Ewaluacja szkolenia według Kirkpatricka…………
19
1.5.3.2.
Badanie efektywności ROI według metodologii
……………………………………………..
J.J. Philipsa
20
1.6. Metody prowadzenia szkoleń……………………………………..
22
1.6.1. Wykład jako tradycyjna metoda szkoleń……………………
22
1.6.2. Metody aktywizujące………………………………………..
23
1.6.3. E-learning jako nowoczesna metoda szkolenia pracowników.
24
ROZDZIAŁ II. EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ TWARDYCH Z WYKORZYSTANIEM
METODOLOGII SZKOLEŃ MIĘKKICH
2.1. Cele badań empirycznych………………………………………..
26
2.2. Problematyka badań empirycznych……………………………...
26
2.3. Struktura grupy badawczej……………………………………….
28
2.3.1. Szkoleni pracownicy……………………………………….
28
2.3.2. Trenerzy……………………………………………………
35
2.4. Dobór metod badawczych…………………………………………
35
2.5. Charakterystyka firmy Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o…………………
37
2.5.1. Historia firmy………………………………………………...
37
2.5.2. Prezentacja zewnętrznego otoczenia firmy…………………..
39
2.6. Proces przeprowadzania szkoleń twardych
w Canal+
Cyfrowy Sp. z o.o…………………………………………
40
2.6.1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych……………….
41
2.6.2. Przygotowanie i organizacja szkolenia………………………
42
2.6.3. Realizacja szkolenia………………………………………….
44
2.6.4. Ocena efektywności szkoleń…………………………………
44
2.7. Postawy i opinie pracowników i trenerów wobec szkoleń
produktowych………………………………………………………
45
2.7.1. Postawy i opinie szkolonych pracowników dotyczące szkoleń
produktowych…………………………….…………………
45
2.7.2. Opinie i postawy pracowników biorących udział w szkoleniu z wykorzystaniem
metod aktywizujących…………………...
54
2.7.3. Obserwacje badacza dotyczące uczestników szkolenia……
60
ROZDZIAŁ III. REKOMENDACJE WPROWADZENIA METOD SZKOLEŃ MIĘKKICH DO
PROWADZENIA SZKOLEŃ TWARDYCH JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY ICH
EFEKTYWNOŚĆ
3.1. Rekomendacje zmian dla firmy…………...………………………..
62
3.1.1. Inwestowanie w podnoszenie kompetencji trenerów….……...
62
3.1.2. Zmiana postawy wobec ewaluacji szkoleń ..…………………..
63
3.1.3. Pomoc dla koordynatorów……………………………………...
64
3.2. Rekomendacje zmian dla trenerów……………………………...…...
65
3.2.1. Podnoszenie kompetencji i wiedzy dotyczącej procesu
szkoleniowego…………………………………………………………….
65
3.2.2. Proces szkoleniowy…………………………………………….
66
3.2.3. Wprowadzenie urozmaiconych metod nauczania………………
67
3.2.4. Materiały szkoleniowe i prezentacje……………………………
69
3.3. Wpływ wprowadzonych zmian na efektywność szkoleń…………….
75
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI
WSTĘP
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest „Ocena efektywności szkoleń twardych z
wykorzystaniem metod aktywizujących na podstawie Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o.”. Autorka wybrała
ten temat, ponieważ
zaobserwowała, że szkolenia umiejętności twardych nie cieszą się
zainteresowaniem pracowników, jak szkolenia umiejętności miękkich.
Autorkę zainteresowało dlaczego pracownicy chętniej biorą udział w szkoleniach miękkich i
co wyróżnia te szkolenia od twardych.
Celem pracy jest ocena efektywności szkoleń twardych z wykorzystaniem metod
szkoleniowych charakterystycznych dla prowadzenia szkoleń umiejętności miękkich.
Autorka wysunęła hipotezę: wykorzystanie metod aktywizujących do prowadzenia szkoleń
twardych zwiększy ich efektywność. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie
założenia autorki oraz na odpowiedź na pytanie w jaki sposób zwiększyć efektywność szkoleń
twardych.
W pracy autorka starała się przedstawić wpływ metod aktywizujących na efektywność
szkoleń twardych. Przeprowadzone, od marca do sierpnia 2010 roku, badania przedstawiły postawy
i opinie pracowników względem szkoleń twardych i miękkich oraz wyodrębniły jakie metody
szkoleniowe, według uczestników szkoleń, mogą przyczynić się do zwiększenia ich efektywności.
Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pt. „Metody
stosowane w procesie realizacji szkoleń” autorka przedstawiła definicję pojęcia „szkolenie”.
Ponadto ukazała różne rodzaje szkoleń, przedstawiła proces szkoleniowy, zdefiniowała pojęcie
„kwintetu szkoleniowego” oraz charakteryzowała metody aktywizujące.
Drugi rozdział zatytułowany „Proces realizacji szkolenia dla pracowników biur obsługi
klienta na przykładzie Canal+ Cyfrowy ” przedstawia proces realizacji szkoleń twardych dla
pracowników biur obsługi klienta Cyfry+. Autorka przedstawia także wyniki badań dotyczących
opinii i postaw pracowników wobec szkoleń twardych i miękkich, jak również przedstawia wyniki
badań opinii i postaw pracowników dotyczących szkoleń twardych z wykorzystaniem metod
aktywizujących. Badanie to było możliwe dzięki okazji zorganizowania takiego szkolenia i
porównania go ze szkoleniem realizowanym przy pomocy tradycyjnej metody – wykładu.
Rozdział trzeci pracy pt. „Rekomendacje wprowadzenia metod szkoleń miękkich do
prowadzenia szkoleń twardych jako czynnik zwiększający ich efektywność” poświęcony jest
rekomendacjom autorki dla przedsiębiorstwa , trenerów oraz dla samych pracowników.
Na
podstawie wiedzy uzyskanej przy pomocy badań autorka stworzyła program, dzięki któremu
szkolenia umiejętności twardych dla pracowników bur obsługi klienta będą bardziej efektywne.
Autorka w swojej pracy opierała się na informacjach zawartych w książkach dotyczących
szkoleń, poświęconych zagadnieniu zarządzania zasobami ludzkimi oraz nawiązujących do pracy z
grupami. W pracy zostały również wykorzystane artykuły z prasy branżowej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards