Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

advertisement
Chorzów, 06.04.2014 r.
Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur
Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
OCENA
Rozprawy doktorskiej magistra pielęgniarstwa Anny Matejuk
zatrudnionej jako dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Opolu zatytułowanej:
„Ocena epidemiologiczna zakażeń wirusami hepatotropowymi : HAV,HBV i HCV w
województwie opolskim w latach 2007-2011”
Rozprawa doktorska magistra pielęgniarstwa Anny Matejuk
pt. „Ocena
epidemiologiczna zakażeń wirusami hepatotropowymi : HAV,HBV i HCV w województwie
opolskim w latach 2007-2011” została przedstawiona do recenzji w postaci oprawionego
maszynopisu liczącego 179 stron. Układ rozprawy jest typowy i składa się ze wstępu ( 25
stron ), wyodrębnionego celu ( 1 strona ) , opisu materiału i stosowanych metod, w tym
analizy statystycznej (8 stron) , prezentacji wyników ( 61 strony) oraz ich omówienia i
dyskusji ( 25 strony ) zakończonej wnioskami ( 3 strony). W tekście rozprawy Autorka
powołuje się na 142 pozycje literaturowe oraz 9 aktów prawnych . Ponadto rozprawa zawiera
30 tabel i 44 ryciny stanowiących syntetyczne zestawienie wyników uzyskanych na
poszczególnych etapach badań ( Wykaz rycin i tabel zawiera 6 stron). Należy odnotować, iż
w Aneksie wyszczególnione są ryciny 42 a-d oraz 43 a-d stanowiące ankiety dotyczące
wywiadów odpowiednio o wirusowym zapaleniu wątroby ( Ryciny 42 a-d) oraz wirusowym
zapaleniu wątroby typu B/C ( Ryciny 43 a-d ). Rycina 44 stanowi stosowany w całym kraju
„Formularz zgłoszenia zachorowania ( podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną”.
1
Całość uzupełniają streszczenia w języku polskim ( 6 stron) i angielskim ( 6 stron) oraz
dwustronicowy wykaz skrótów.
Głównym zagadnieniem dysertacji magistra pielęgniarstwa Anny Matejuk jest analiza
epidemiologiczna
częstości
występowania
hepatotropowymi ( HAV, HBV, HCV)
i
zapadalności
na
zakażenia
wirusami
oraz koinfekcji HBV i HCV w województwie
opolskim w przedziale czasowym 2007-2011 z uwzględnieniem lokalnej dynamiki zmian w
odniesieniu do ogólnopolskiej sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie oraz wpływu
czynników demograficznych. Autorka w swojej dysertacji podejmuje się oceny i analizy
uznanych i potencjalnych medycznych i niemedycznych czynników ryzyka nabycia zakażenia
wirusami hepatotropowymi , jak również (co jest bardzo istotne ze względu na pełnioną
przez nią funkcję dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu )
stara się zbadać wpływ prowadzonej w województwie opolskim swoistej profilaktyki na
częstość występowania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A oraz wirusem zapalenia
wątroby typu B.
We wstępie Autorka w sposób przystępny, aczkolwiek ( co jest zrozumiałe) skrótowy
przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień patofizjologicznych,
klinicznych oraz epidemiologicznych zakażenia wybranymi wirusami hepatotropowymi, czyli
zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A , wirusem zapalenia wątroby typu B oraz
wirusem zapalenia wątroby typu C. W sposób bardzo klarowny przestawia czynniki ryzyka na
zakażenie poszczególnymi wirusami , drogi transmisji, zagadnienia epidemiologiczne oraz
standardowe postępowanie diagnostyczne. Zwraca uwagę kompetentne przestawienia
aspektów profilaktyki swoistej zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A oraz wirusem
zapalenia wątroby typu B . Zagadnienia te Autorka prezentuje opierając się w zasadniczym
stopniu na piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Sposób przedstawienia omawianych
zagadnień wskazuje na dużą wiedzę Autorki, jak również umiejętność selekcjonowania
dostępnych źródeł i krytycznej analizy przedstawianych tam informacji.
W związku z powyższym wybór tematu przez Autorkę wydaje się być w pełni
uzasadniony.
Cel pracy jest sformułowany w sposób jasny i zrozumiały. Dotyczy zasadniczo
szeroko rozumianych zagadnień epidemiologicznych zakażenia wymienionymi wyżej
wirusami hepatotropowymi, takimi jak częstość występowania i zapadalności oraz dynamika
zmian w tym zakresie oraz wpływ różnych czynników demograficznych na występowanie
zakażeń. Szczególnie ważne jest ujęcie jako jednego z celów pracy analizy uznanych i
potencjalnych czynników ryzyka , z rozdziałem na czynniki medyczne i pozamedyczne , jak
2
również oceny regionalnej ( województwo opolskie) profilaktyki swoistej zakażenia HAV i
HBV. Wybór tematyki oraz sposób zdefiniowana celu pracy jest w mojej ocenie bardzo
odpowiedni i właściwy, szczególnie po uwzględnieniu zatrudnienia Autorki na stanowisku
jako Kierownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu
Badanie
ma
charakter
retrospektywnej
analizy
dokumentacji
medycznej
przeprowadzonej na szerokiej grupie 815 osób zamieszkałych na terenie województwa
opolskiego, u których
wykazano w ramach nadzoru epidemiologicznego wystąpienie
monoinfekcji wirusem zapalenia wątroby A , B lub C lub też koinfekcji HBV/ HCV. Analiza
dotyczy rozpoznanych i potwierdzonych przypadków zakażenia, które zostały zgłoszone i
zarejestrowane w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2011 w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania chorych.
Badana
dokumentacja medyczna opierała się na :
1) zebranych „Wywiadach o wirusowym zapaleniu wątroby”
( wzorzec
przedstawiony w Aneksie na Rycinach 42 a-d) ,
2) zebranych „Wywiadach o wirusowym zapaleniu wątroby typu B/C” (wzorzec
przedstawiony w Aneksie na Rycinach 43 a-d )
3) meldunków MZ-56 dotyczących dwutygodniowych, kwartalnych oraz rocznych
sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne , zakażenia i zatrucia
sporządzonych i zebranych przez powiatowe oraz wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne i przesłanych do PZH
4) meldunków MZ-57 dotyczących rocznych sprawozdań na wybrane choroby
zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
sporządzonych i zebranych przez powiatowe oraz wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne i przesłanych do PZH
5) rocznych sprawozdań ze szczepień – MZ -54
6) zbiorczych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego
Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowanych z
biuletynach rocznych z lat 2007-2011
7) oraz wybranych publikowanych danych Urzędu Statystycznego z województwa
opolskiego z lat 2007-2011.
.
Autorka jako główną bazę źródłową
do dalszej analizy przyjęła informacje z
powyższej dokumentacji medycznej na temat badanych wirusowych zapaleń wątroby,
kategoryzując je według: liczby zachorowań, postaci choroby, przedziałów wiekowych
chorych, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, narażenia na czynniki ryzyka o
3
charakterze medycznym i pozamedycznym oraz podróży do krajów endemicznego
występowania wirusowego zapalenia wątroby typu A.
Pełny zakres prowadzonych badań, w tym materiał i metody badania uzyskały akceptację
Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu ( Nr- KB-761/2012 z
dnia 25.10.2012).
Autorka podjęła się bardzo ambitnego tematu, którego opracowanie i analiza są unikalne
w polskim piśmiennictwie w zakresie zarówno okresu badania ( 2007-2011) czyli okres 5 lat)
jak i liczebności grupy badanej ( ponad 815 chorych). Szczególnie istotny i warty
odnotowania jest fakt próby oceny i analizy zaplanowanego zagadnienia w szerokim 5 letnim
okresie czasu ( od 2007 do 2011r) , pomimo faktu , iż w 2009 wprowadzono obowiązujące do
dnia dzisiejszego zmiany w zakresie zgłaszania zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby,
jak i ich sprawozdawczości, o czym Autorka wspomina na stronie 32. Zarówno cel jaki i
założenia oceniam wysoko, gdyż implikują one dużą wartość poznawczą w zakresie
epidemiologii zakażeń wirusami hepatotropowymi, jak i codziennej praktyki klinicznej
wirusowych zapaleń wątroby, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka występujące u
chorych polskiej populacji, jak i na w tym zakresie znaczenie swoistej profilaktyki
odpowiednimi szczepionkami.
W analizie statystycznej uzyskanych wyników wykorzystano platformę statystyczną
WinBUGS.
Autorka szeroko przedstawia wyniki swoich badań na łącznie 33 stronach opisanych z
odsyłaczami do 30 tabel i 44 rycin. Wyniki przedstawione są w sposób uporządkowany,
logiczny i klarowny, stosowanie do celów i założeń pracy. Na podkreślenie zasługuje
skrupulatność i precyzja opisu uzyskanych wartości liczbowych oraz przejrzystość ich
graficznego przedstawienia. Autorka umiejętnie kategoryzuje stwierdzane przypadki zakażeń
wirusami hepatotropowymi HAV, HBV i HCV przedstawiając ich dokładną i rzetelna analizę
w kontekście czynników ryzyka. Autorka odnotowuje, a później bardzo logicznie i
przekonywująco tłumaczy odmienną na terenie województwa opolskiego w odniesieniu do
reszty kraju sytuację epidemiologiczną w zakresie zapadalności na wirusowe zapalenia
wątroby ogółem za okres 2007-2011r, co jest bardzo cennym spostrzeżeniem i wymaga
dalszej obserwacji o charakterze prospektywnym i pogłębionej analizy w przyszłości w
przypadku uzyskania wyników.
Przeprowadzona na 25 stronach dyskusja jest ostrożna ale równocześnie krytyczna.
Autorka logicznie wiąże swoje obserwacje z aktualnym piśmiennictwem. Wykazuje bardzo
dobrą orientację w zakresie badanego tematu i analizowanych zagadnień oraz umiejętność
4
interpretacji licznych, często wielokrotnie powiązanych danych. Warte podkreślenia jest, iż w
precyzyjnie przeprowadzonej, szerokiej dyskusji.
Autorka unika spekulacji a wyprowadzone wnioski są logiczne i jednoznacznie
sformułowane, szczególnie w zakresie zalecanej profilaktyki przeciw zakażeniu wirusem
zapalenia wątroby typu A oraz kontroli skuteczności prowadzonej profilaktyki przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Przedstawiona dysertacja jest wartościową kontynuacją pracy zawodowej Autorki i
prawdopodobnie dążeniem do bardziej naukowego spojrzenia na zagadnienia , z którym się
styka w ramach codziennych obowiązków.
Z
obowiązku recenzenta
pragnę zwrócić uwagę na pewne aspekty, trudne do
uniknięcia w dużym opracowaniu, jednak nie umniejszające wartości pracy.
- w swojej pracy Autorka nie podejmuje oceny częstości zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu E ( HEV)
, traktując je jako przypadki „bardzo rzadkie , …. zwykle
zawleczone” ( strona 7). W ostatnim okresie czasu, głównie ze względu na masowe wyjazdy
turystyczne także do obszarów endemicznego występowania zakażenia wirusem zapalenia
wątroby typu E wzrasta narażenie na tego rodzaju zakażenie , co niestety nie jest odpowiednio
monitorowane, głównie ze względu brak dostatecznej świadomości zagrożenia wśród
podróżujących oraz personelu medycznego, jak i na ograniczenia w dostępności do
odpowiednich testów serologicznych.
- we Wstępie Autorka trafnie podaje ( strona 8) , że „ WZW A… u osób dorosłych
zdecydowanie częściej przebiega pełnoobjawowo” . Należałoby tę informację uzupełnić o
stwierdzenie, iż u osób dorosłych w starszym wieku pełnoobjawowe wirusowe zapalenie
wątroby typu A cechować się może zdecydowanie cięższym przebiegiem i wyższym
odsetkiem powikłań , a także wyższa śmiertelnością.
- we Wstępie Autorka podaje ( strona 12), że antygen „HBeAg – antygen ściśle związany z
HBcAg. Świadczy o aktywnej replikacji wirusa”. To prawda. Jednak aktywną replikacje
wirusa stwierdza się także u chorych, u których nie wykrywa się tego antygenu w surowicy
krwi ( chorzy HBeAg ujemni , po serokonwersji w układzie e). Stąd to zdanie należałoby
nieco zmodyfikować.
- we Wstępie Autorka wyszczególnia osoby wysokiego ryzyka ( strona 14) , w tym osoby
korzystające z zakładów kosmetycznych, akupunktury, tatuażu. Należałoby tę listę uzupełnić
dodatkowo o osoby stosujące przekłuwanie różnych części ciała i zakładające tam kolczyki
czy inne ozdoby ( ang. piercing), co aktualnie jest bardzo modne i może nieść z sobą
5
szczególne zagrożenie transmisji wirusami hepatotropowymi, o czym także Autorka
wspomina na tej samej stronie, kilkanaście wersów powyżej.
-
W ramach przygotowywania manuskryptu do publikacji należy podać numer licencji
użytego programu statystycznego WinBUGS, jak i nazwę producenta programu.
Autorka nie ustrzegła się drobnych potknięć stylistycznych, które jednak nie zmieniają treści
merytorycznej wypowiedzi np.
1) na stronie 108 jest: „Wydaje się, że zróżnicowanie zapadalności ….. może wynikać z
terytorialnego zróżnicowania nadzoru” . Uważam, że bardziej poprawnie i klarownie byłoby
: „ Wydaje się, że zróżnicowana zapadalność …. może wynikać z różnic w terytorialnym
nadzorze”.
2)
na stronie 12 w zdaniu dotyczącym antygenu rdzeniowego HBcAg jest: „ Nie jest
stwierdzany w surowicy chorego”. Uważam, że
bardziej poprawnie byłoby „ Nie jest
wykrywany w surowicy chorego”.
3)
na stronie 27 Autorka pisze: ” Leczenie kombinacją tych dwóch leków….”. Wiem, że
używa się tego rodzaju sformułowania. Ale może lepiej byłoby użyć sformułowania:
Leczenie skojarzone tymi dwoma lekami…”
Reasumując pragnę stwierdzić, że odniesieniu do przedstawionych powyżej uwag i
komentarzy przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska magister pielęgniarstwa Anny
Matejuk
pt. „Ocena epidemiologiczna zakażeń wirusami hepatotropowymi : HAV,HBV i
HCV w województwie opolskim w latach 2007-2011” została dobrze wykonana i spełnia
wszystkie kryteria stawiane rozprawom doktorskim. W mojej ocenie wnosi ona ważne
informacje do naszej wiedzy na epidemiologii zakażeń wirusami hepatotropowymi HAV,
HBV i HCV w odniesieniu do badanej regionalnej populacji polskiej ( województwo
opolskie) , w tym szeroką ocenę i analizę czynników ryzyka oraz metod profilaktyki swoistej
zakażenia HAV i HBV. Podjęte do badania zagadnienie cechuje się dużą oryginalnością, jest
właściwie przeprowadzone metodologicznie. Dysertacja nie budzi żadnych zastrzeżeń pod
kątem poprawności układu pracy i struktury podziału treści. Autorka opanowała umiejętność
zaprojektowania i przeprowadzenia badania epidemiologicznego. Po uporządkowaniu i
dokonaniu analizy statystycznej otrzymanych wyników trafnie je przedyskutowała w
odniesieniu do starannie dobranego piśmiennictwa finalizując właściwymi i logicznie
sformułowanymi wnioskami.
Zwracam się przeto z wnioskiem do Rady Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej we Wrocławiu
o dopuszczenie doktorantki magister pielęgniarstwa
Anny
Matejuk do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
6
7
Download